Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Курсова робота з предмету «Економіка підприємств», Національний авіаційний університет, 2 курс.

Карточка работы:13385-2015б
Цена:
Тема: Курсова робота з предмету «Економіка підприємств», Національний авіаційний університет, 2 курс.
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 1. Інструментарій підвищення рентабельності підприємства 4 2. Практична частина 10 2.1 Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів 10 2.2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства 11 2.3. Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 12 2.4. Розрахунок показників ефективності виробництва 16 2.5. Обґрунтування та вибір кращого варіанта інвестиції 18 Висновки 33 Список використаних джерел 34  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції. Рентабельність також є відносним показником ефективності діяльності підприємства. За допомогою рівня рентабельності можна оцінити ефективність управління підприємством, оскільки отримання високого прибутку і достатнього рівня прибутковості багато в чому залежить від правильності і раціональності управлінських рішень підприємства. Тому обрана тема щодо підвищення рентабельності підприємства є важливою і актуальною для розгляду. Мета курсової роботи − виявлення інструментарію підвищення рентабельності підприємства, аналіз основних техніко-економічних показників підприємства, вибір ефективного варіанту залучення інвестицій. Для виконання поставленої мети будуть виконані завдання: 1. Визначення інструментарію підвищення рентабельності підприємства. 2. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. 3. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства. 4. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства. 5. Розрахунок показників ефективності виробництва. 6. Обґрунтування і вибір кращого варіанта залучення інвестицій. В результаті виконання роботи буде визначена ефективність виробництва продукції на підприємстві до і після залучення інвестицій та вибраний кращий з двох варіантів інвестування.
Объём работы:
31
Выводы: Як ми вже з’ясували, підвищення рентабельності підприємства може бути досягнуто шляхом збільшення кількості та покращення якості продукції та зниження її собівартості, а також за допомогою збільшення прибутку. Існує також інший інструментарій як сукупність заходів, шляхів підвищення рентабельності підприємства, до яких було віднесено: зміна структури виробленої товарної продукції, поліпшенні використання виробничих потужностей і основних засобів, вдосконалення ціноутворення та системи управління виробничими процесами, підвищення раціональності використання ресурсів тощо. В результаті розрахунків можна зробити висновок, що на підприємстві структура основних фондів є прогресивною, бо найбільша питома вага у їх складі відноситься до їх активної частини. Маємо припущення, що підприємство відноситься до транспортної галузі, бо найбільша питома вага основних фондів 59,93% приходиться до 5 групи – транспортні засоби. Було виявлено, що річна потреба у обігових коштах складає 6306,84 тис. грн., з яких обігові кошти сфери виробництва займають 1908,59 тис. грн., а обігові кошти сфери обігу 4398,25 тис. грн. Повна собівартість товарної продукції дорівнює 67483,09 тис. грн., а собівартість одиниці продукції складає 93,7 грн., ціна одиниці – 121,8 грн. Валовий дохід дорівнює 87728 тис. грн., валовий прибуток підприємства складає 8544,6 тис. грн., а чистий прибуток дорівнює 4371,6 тис. грн. Рентабельність продукції складає 12,66%, що свідчить про ефективність діяльності підприємства в цілому. Отже, підприємство працює ефективно. Було визначено доцільність реалізації проектів з різними варіантами інвестування. В результаті було виявлено, що проекти за обидва варіантами є доцільним. Але більш привабливим є варіант 2 через вищу рентабельність інвестицій та більше значення чистого дисконтного прибутку. Отже, другий із запропонованих варіантів інвестування є більш ефективним для підприємства.
Вариант:нет
Литература: 1. Антонюк О. П. Економічний аналіз (практикум) : навч. посіб. / О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Н. М. Купріна, І. Є. Подгорна. − Львів : «Магнолія 2006», 2010. − 320 с. 2. Базилевич А. И. Экономика предприятия (фирмы) : учебник для бакалавров / В. Я. Горфинкель, А. И. Базилевич, Л. В. Бобков. − М. : Проспект, 2013. − 640 c. 3. Волков О. И. Экономика предприятия : учебное пособие / О. И. Волков, В. К. Скляренко. − М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. − 264 c. 4. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств : підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. − К. : Знання, 2011. − 463 c. 5. Грибов В. Д. Экономика предприятия : учебник. практикум / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. − М. : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2013. − 448 c. 6. Дєнєжко К. А. Аналіз підвищення рентабельності підприємств роздрібної торгівлі в Україні / К. А. Дєнєжко, Ю. П. Жиліна // Управління розвитком. − 2014. − № 4. − С. 59−61. 7. Зборовська О. М. Економіка підприємства : навчальний посібник / О. М. Зборовська, С. В. Дубінський, К. І. Новікова, Н. О. Волошко, І. Г. Курінна, Н. І. Климович. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 228 с. 8. Лаврова Ю. В. Економіка підприємства та маркетинг : конспект лекцій / Ю. В. Лаврова. – Харків; ХНАДУ, 2012. − 133 с. 9. Маначинська, Ю. А. Інтегральна оцінка рентабельності продукції швейного виробництва / Ю. А. Маначинська, Н. В. Скрипник // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет – 2013. – Том 14. – № 3. – С. 123−129. 10. Михайлова В. Є. Прибуток і рентабельність як показники ефективності діяльності підприємства / В. Є. Михайлова, Ю. С. Абрамський // Культура народов Причерноморья. − 2011. − № 201. − С. 154−156. 11. Несвіт В. Організаційно-економічне управління рентабельністю підприємства (на прикладі машинобудівної галузі) / В. Несвіт // Схід. − 2009. − № 8 (99). − С. 73−77. 12. Поліщук В. Г. Ефективні методи підвищення прибутковості підприємств хлібопекарської галузі України на сучасному етапі / В. Г. Поліщук, А. В. Остапюк // Економічний форум – 2013 − №2 – С. 27−34. 13. Скляренко В. К. Экономика предприятия : учебное пособие / В. К. Скляренко, В. М. Прудников. − 2-е узд. – М. : Инфра-М, 2015. − 528 с. 14. Склярук І. П. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства / І. П. Склярук // Формування ринкових відносин в Україні . − 2013. − № 2. − С. 174−180. 15. Черниш С. С. Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності / С. С. Черниш // Інноваційна Економіка 2013. − №6 44. – С. 305–309. 16. Шубіна С. В. Прогнозування рівня рентабельності у системі управління машинобудівним підприємством / С. В. Шубіна, В. П. Юрченко// Економіка та управління підприємством. – 2014. – Випуск 1 (53). – С. 251–258. 17. Янковий О. Г. Економіка підприємства в умовах ринкових перетворень : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2010. – 390 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)