Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Маркетингові стратегії компаній (кондитерських) на міжнародному ринку

Карточка работы:930
Цена:
Тема: Маркетингові стратегії компаній (кондитерських) на міжнародному ринку
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 6 ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ 6 1.1. Сутність та види маркетингових стратегій компаній щодо зарубіжних ринків 6 1.2. Алгоритм розробки та реалізації маркетингових програм суб’єктами міжнародного бізнесу 14 1.3. Чинники, що впливають на модернізацію маркетингових стратегій компаній на сучасному етапі 22 ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 35 РОЗДІЛ 2 38 МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ(НА ПРИКЛАДІ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ) 38 2.1. Характеристика світового ринку кондитерських виробів та місце на ньому вітчизняних компаній 38 2.2. Особливості реалізації продуктової політики вітчизняних компаній на світовому ринку 52 2.3. Особливості впровадження збутових та логістичних рішень 63 2.4. Комунікативні програми компаній кондитерської галузі 78 ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 97 РОЗДІЛ 3 100 НАПРЯМКИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 100 3.1. Перспективи нарощування експортного потенціалу продовольчої продукції в Україні 100 3.2. Сутність понять “конкуренція”, “конкурентоспроможність” продукції та підприємства 107 3.3. Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України на світовому ринку 119 ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 135 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 139 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 142 ДОДАТКИ 156
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Актуальність дослідження. Сформована в даний час в Україні економічна ситуація стала сприятливою основою для зародження і функціонування нових організаційних форм господарювання, основою діяльності яких є чіткий законодавчий і економічний розподіл функцій між господарем і керуючим. У той же час реальна ситуація така, що без злиття виробництва і фінансових капіталів підприємствам усе сутужніше витримати вимоги постійно підсилюється конкурентної боротьби. Тому об'єктивно складається тенденція укрупнення суб'єктів господарювання, і їхнього природного добору з метою пристосування до навколишнього середовища. Сучасні складні процеси і тенденції ринково-підприємницької діяльності можна охарактеризувати як усе відчутніші в кількісному співвідношенні етноцентричних і геоцентричних фірм, компаній, а також у якісних показниках їх господарської діяльності. Під етноцентричними (від грецьк. ethnos - плем'я, народ і центр) компаніями розуміють підприємницькі структури, які зосереджують свою діяльність переважно на внутрішньому ринку своєї країни і для яких міжнародні торговельні операції (якщо вони існують) є разовими, нетиповими формами економічної активності. Під геоцентричними (від грецьк. geo - Земля і центр) - ті, які своєю ринково-збутовою політикою прагнуть охопити якнайширший спектр країн і регіонів світу. Сучасні геоцентричні компанії можна розглядати як організаційно-підприємницьку форму усуспільнення виробничої діяльності, оскільки вони концентрують значну масу капіталу - раніше створених суспільних цінностей виробничого призначення. Власний капітал корпорацій формується засобами акціонування, тобто залученням коштів інвесторів в обмін на реалізовані їм акції. Такі компанії виступають на ринковій арені не лише як підприємницькі структури. Вони виконують суспільно регулюючі функції, які є наслідком їх впливу на перерозподіл виробленого у світовому масштабі продукту. Порівняно з іншими підприємницькими структурами на базовому рівні економічного життя геоцентричні компанії уособлюють найбільш повне матеріальне втілення ідей і цілей інтернаціонального усуспільнення у виробничій сфері, підвищення комерційної ефективності міжнародної економічної діяльності, передусім за рахунок структурної оптимізації відтворювального процесу. Домінування тенденції до зростання ваги геоцентричних компаній є очевидним: відбувається значна активізація міжнародної торгової діяльності підприємницьких організацій. Дедалі більшою мірою великі компанії обирають об'єктом своєї діяльності зарубіжні ринки. Вони намагаються активно розширювати міжнародний маркетинг, створювати глобальну конкуренцію. І, природно, основна рушійна сила у здійсненні цих змін - розгалужені підприємницькі об'єднання транснаціонального типу. Для інтернаціональних за характером корпорацій типовою є особливо виразна концентрація на тих видах господарської діяльності, які пов'язані з міжнародним обміном. Зокрема, це стосується фірм, які мають штаб-квартири за межами країн, у яких вони створені й працюють. Наприклад, для Ірландії показники експорту іноземних та місцевих компаній становлять 89% та 34% відповідно, для Нідерландів - 64% та 37%, для Франції – 35,2% та 33,6%, для Японії – 13,1% та 10,6%. Однак така закономірність існує не у всіх країнах. Так, у США перший показник вищий за другий – 10,7% та 15,3%. Відносно велика "прив'язка" великих корпорацій, які акумулюють значні виробничі ресурси й виробляють левову частку ВВП, до експортної діяльності не є випадковою. Нарощування експорту - результат поглиблення спеціалізації, яка, у свою чергу, спричиняє збільшення обсягів виробництва. В економічній теорії зв'язок між розвитком експортної спеціалізації та економічним зростанням країни добре відомий: збільшення експорту країни на 1% зумовлює 0,1% приросту ВВП. Головною метою дослідження є визначення особливостей формування та реалізації маркетингових стратегії компаній в сучасних умовах. Об’єктом дослідження виступають суб’єкти міжнародного бізнесу, предметом дослідження виступає маркетингова стратегія компаній на прикладі кондитерської галузі України. В ході дослідження будуть вирішені поставлені завдання, пов’язані із визначенням сутності та складових маркетингової діяльності компаній, особливостей формування та реалізації цінової, збутової, товарної та комунікаційної політики компанії. Окрема увага буде приділена розгляду особливостей реалізації маркетингової стратегії компанії в Україні на прикладі кондитерської промисловості. Теоретичною і методологічною основою дослідження слугували наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, законодавчі та нормативні акти, постанови уряду з питань формування і розвитку конкурентного середовища на ринку продовольчих товарів. В процесі підготовки дипломного дослідження використовувались загальнонаукові та емпіричні методи досліджень, зокрема, економічного аналізу, аналізу ієрархій, матричної алгебри, прийоми ранжування, синтезу, аналогій, тощо. Інформаційною базою дослідження стали офіційні матеріали Державного комітету статистики України, звітні дані ЗАТ „Укркондитер”, звіти підприємств, результати опитування споживачів і дистриб’юторів, матеріали періодичних видань тощо. Використання запропонованих у роботі методичних підходів, висновків і рекомендацій сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України. Структура дипломної роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломного дослідження, вказуються мета роботи, конкретизуються методи дослідження, формулюється практичне значення основних положень дипломної роботи. Вирішення основних завдань дипломного дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах, кожний з яких логічно закінчується короткими висновками. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
140
Выводы:Проведено дослідження основних аспектів маркетингових стратегій кондитерських компаній на міжнародному ринку. Основні результати дослідження полягають у наступному. Можна констатувати, що маркетингові стратегії компанії є складовою корпоративного стратегічного менеджменту і передбачають забезпечення механізму узгодження цілей глобальної експансії компанії та її потенціалу і ресурсних можливостей. Багатонаціональну маркетингову стратегію обирають за наявності істотних соціально-культурних, політичних, економічних умов, які відрізняють один національний ринок від іншого. Кожен ринок розглядається як окремий сегмент; продукція, адаптована до характеристик попиту конкретної країни Отже, у ході дослідження було визначено, що головним завданням програми маркетингу є: обчислення обсягу випуску продукції в натуральних і грошових показниках на поточний і перспективний період, а також вибір цільового ринку або конкретного споживача з врахуванням їх вимог до продукції. Програма маркетингу слугує основою для розробки проекту плану на поточний чи перспективний період у виробничому відділенні Було з’ясовано, що процеси глобалізації, що відбуваються в сучасному світі, відповідають органічним принципам транснаціоналізації бізнесу, найбільш повним вираженням якої є компанія. Провідні міжнародні корпорації опосередковують значну частину світового товарного обміну, трансферту технологій та інвестиційних потоків і значною мірою сприяють перетворенню світового господарства на системну цілісність із внутрішньо узгодженими механізмами монетарного та речовинного балансування. Особливу роль компанії відіграють в економіках трансформаційного типу, оскільки активно впливають на процеси приватизації, реструктуризації виробництва, оновлення технологічної бази, на базисні механізми формування відносин між соціумом і бізнесом. Причому за умов геоекономічної реструктуризації моделей національної спеціалізації відносини транзитивних економік з компанії формують перспективні моделі участі держав у процесах міжнародної кооперації та поділу праці. Було визначено, що нині кондитерська галузь – одна з найпотужніших у харчовій промисловості. У 2007 році українські виробники планують подолати мільйонний рубіж виробництва кондитерських виробів. Реально українськими солодощами ласують у 46 країнах світу. В останні роки найбільші українські кондитери почали експансію за кордон. Найбільша частка експорту українських кондитерів (незалежно від розміру підприємства) припадає на країни СНД – найбільш знайомого та налагодженого партнера з експорту. Таким чином, можна узагальнити, що українські кондитерські компанії активно позиціонуються на світовому ринку кондитерських виробів, що доводить зростання експорту, випуск конкурентноздатної продукції та нові стратегії розвитку кондитерських гігантів. На основі проведеного дослідження було удосконалено модель оцінки конкурентоспроможності підприємства, яка базується на оцінці конкурентоспроможності продукції, фінансової діяльності підприємства, збутової діяльності, ефективності управління виробництвом та ділової співпраці із постачальниками сировини. Для визначення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій, сутність якого полягає у визначенні ступеня впливу цінових, маркетингових та інших факторів на конкурентоспроможність підприємств. Отже, нами розроблено методичні рекомендації визначення рівня безпеки підприємств на ринку шляхом впровадження індексу ступеня безпечності, який максимально враховує об’єктивні характеристики досліджуваних підприємств, за допомогою яких можна спрогнозувати вплив різноспрямованих чинників на підвищення рівня їх конкурентоспроможності. Запропоновано використання методики аналітичного групування з рівновеликими інтервалами підприємств кондитерської промисловості для визначення впливу розміру підприємства на рівень його конкурентоспроможності. Отже, як загальний висновок, можна сказати наступне: оцінивши стан та перспективи розвитку вітчизняних підприємств кондитерської промисловості, можна запропонувати наступні шляхи підвищення їх конкурентоспроможності: - оцінка споживчих переваг кондитерських виробів; - постійне оновлення основних засобів; - розвиток інноваційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості; - вибір ефективних каналів збуту кондитерських виробів; - формування стратегії просування продукції на ринку кондитерської промисловості України тощо.
Вариант:нет
Литература:1. Акулич М.В. Стратегия глобального мышления и психографические исследования в маркетинге // Психология. – 2001. – № 4. –С.37-47. 2. Акулич М.В., Грищенко М.Ф. Практикум по маркетингу. – Минск.: ВУЗ-ЮНИТИ, 2000. – С. 284. 3. Амоша О. Конкурентоспроможність вітчизняного промислового виробництва та проблеми вступу України до світової організації торгівлі // Вісник ТАНГ. – 2002. – №8-2. – С. 70-73. 4. Амстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. –К.: Вильямс, 2000. – 490 с. 5. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1995. – 294 с. 6. Апопій В. Приєднання України до СОТ: наслідки для внутрішньої торгівлі // Регіональна економіка. – 2004. – №2. – С. 93-103. 7. Богорош О. Передбачення наслідків від вступу України до СОТ // Економіст. – 2003. – №4. – С. 51-54. 8. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. – М.: Инфра-М, 1999. – 342 с. 9. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприя¬тии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 268 с. 10. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 1999. – 296 с. 11. Герасименко (Закревська) Л.М. Конкурентна боротьба на ринку продукції кондитерської промисловості України // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. – 2001. – №10. – С. 131. 12. Герасименко (Закревська) Л.М. Науково-технічний розвиток підприємств кондитерської промисловості // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції: 20-22 листопада 2002 р. – Ч.: ЧДТУ, 2002. – С.139-140. 13. Герасименко (Закревська) Л.М. Підвищення конкурентоспроможності кондитерських виробів в Україні // Наукові праці НУХТ. – 2002 . – С. 101-102. 14. Давидович О. Проблеми та наслідки вступу України до світової організації торгівлі (СОТ) // Вісник ТАНГ. – 2003. – №2. – С. 58-66. 15. Дихтль Е. Практический маркетинг: учебное пособие. – К.: Высшая школа, 1995. – 254 с. 16. Дутчак В. Аналітичний огляд нафтогазових транснаціональних компаній, що працюють в Україні // Нефть и газ. – 2002. – № 4 (40). – С. 96-109. 17. Дэй Д. Стратегический маркетинг. – М.: ЭКСПО-Прес, 2002. – 340 с. 18. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ., 6-е изд. – М.: Дело, 2004. – 784 с. 19. Дяченко В. Формування ринку послуг України в умовах приєднання до генеральної угоди по торгівлі послугами // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 104-106. 20. Економічні наслідки приєднання України до світової організації торгівлі / Ю.Макогон, М.Янковський, М.Марченко, І.Хаджинов // Економіка України. – 2003. – №12. – С. 69-77. 21. Закревська Л.М. Концепція сучасного управління конкурентоспроможністю продукції підприємства // Міжнародна науково-технічна конференція Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини, культура харчування населення України, 21-23 жовтня 2003 р. – К.: НУХТ, 2004. – С. 125-126. 22. Закревська Л.М. Оцінка конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 195: В 4 т. Том ІІ. – Д.: ДНУ, 2004. – С. 503-514. 23. Закревська Л.М. Сучасний стан та перспективи розвитку експортної політики підприємств кондитерської промисловості України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 192: В 4 т. Том ІІІ. – Д.: ДНУ, 2004. – С. 752-757. 24. Закревська Л.М. Сучасний стан та перспективи розвитку експортної політики підприємств кондитерської промисловості України // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Україна у світовій економічній спільноті. – Д.: Наука і освіта, 2004. – С. 128-129. 25. Закревська Л.М. Умови економічної конкуренції в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Динаміка наукових досліджень-2004. Том 54. Державне регулювання економіки. – Д.: Наука і освіта, 2004. – С. 26-28. 26. Замороко Т.Л. Конкурентоспроможність товарів легкої промисловості в умовах інтеграції України до СОТ: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Спец.: 08.07.01 – Економіка праці. – К.: КНУТД, 2006. – 18 с. 27. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 310 с. 28. Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991. – 249 с. 29. Кваша С. Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ // Економіка України. – 2003. – №10. – С. 79-85. 30. Кинг У., Клиданд Д. Стратегическое планироване и хозяйственная политика. – М.: Прогресс, 1992. – 400 с. 31. Классика маркетинга / Сост. Б.М. Энис, К.Т. Кокс. – СПб.: Питер, 2001. – 269 с. 32. Костенко М. Україна на шляху до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №43,Ч.2. – С.184-187. 33. Котлер Ф. Основы маркетинга. – СПб: Литера-плюс, 1994. – 700 с. 34. Кочетов В. Методы оценки конкурентности продукции и производства // Стандарты и качество. – 2006. – №6. – С. 62-64. 35. Кротков А.М. Конкурентноспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // Маркетинг. – 2001. – №6. – С. 59-69. 36. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. – М.: Русская деловая литература, 1998. – 768 с. 37. Лузан Ю. Україна та Світова організація торгівлі // Економіка АПК. – 2002. – №10. – С. 3-8. 38. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с. 39. Магомедов Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров: теория, оценка // Методы менеджмента качества. – 2005. – №9. – С. 30-33. 40. Макогон Ю. Виробничо-технічна продукція України та вимоги СОТ // Економіст. – 2003. – №9. – С. 56-58. 41. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: Инфра-М, 1999. – 282 с. 42. Мельник А. Актуальні проблеми діяльності України на міжнародних ринках послуг у контексті вступу до СОТ // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 35-44. 43. Мельник Т.С. Комплексна оцінка конкурентоспроможності товарів за умов сучасного ринку // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – №5. – С.23-28. 44. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 307 с. 45. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – 447 с. 46. Моисеев Н. К. Международный маркетинг. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 320 с. 47. Нижник І.В. Конкурентоспроможність продукції промислових підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 192-195. 48. О’Шоннеси. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольского. – СПб.: Питер, 2001. – 390 с. 49. Осика С.Г. Світова організація торгівлі: Підручник / С.Г.Осика, В.Т.Пятницький. – К.: К.І.С., 2004. – 516 с. 50. Осташко Т. Наслідки участі у СОТ для країн із перехідною економікою та висновки для України // Журнал Європейської економіки. – 2004. – №2,т.3. – С. 160-172. 51. Павленко А. Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 267 с. 52. Павлова Н.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – №1. – С. 82-90. 53. Петровський Ю. Вступ України до СОТ: перспективи та можливі негативні наслідки// Персонал. – 2005. – №11. – С. 78-83. 54. Печенкин А. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей // Маркетинг. – 2000. – №2. – С. 23-26. 55. Пєтухова О.М., Герасименко (Закревська) Л.М. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості як запорука зростання їх конкурентоспроможності // Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми управління. – К.: ІВЦ Політехніка, 2001. – С. 438-439. 56. Пєтухова О.М., Закревська Л.М. Стан та перспективи розвитку монополізації ринку кондитерських виробів // АгроІнКом. – 2004. – № 11-12. – С. 67-71. 57. Пивоварова С.Э. Международный менеджмент. – СПб.: Питер, 2001. – 576 с. 58. Покропивный С. Стратегия и тактика маркетинга // Экономика Украины. – 1995. – №2. – с.42-48. 59. Попов Є. Проблеми та перспективи України на шляху вступу та участі у СОТ // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №2. – С. 3-6. 60. Соболева Н. Наслідки вступу України у СОТ // Економіка та держава. – 2004. – №4. – С. 47-52. 61. Тепла М.М. Україна на шляху до Світової організації торгівлі // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №3. – С. 35-40. 62. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 63. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с. 64. Третьяк О.А. Маркетинг: взаимосвязи производства, торговли и потребления. – СПб.: Питер, 1992. – 294 с. 65. Україна на шляху до світової організації торгівлі // Діловий вісник. – 2002. – №3. – С. 8-11. 66. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», 1999. – 274 с. 67. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики управления. – 1989. – № 2. – С. 10. 68. Холленсен С. Глобальный маркетинг – М.: Новое знание, 2004. – 832 с. 69. Царенко О. Оцінка конкурентоспроможності підприємства // Економіка та підприємництво: держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 307-310. 70. Циганкова Г.М. Управління міжнародним маркетингом. – К. КНЕУ, 2001. – 132 с. 71. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 160 с. 72. Цыгичко А. Высокая оценка конкурентоспособности // Экономист. – 2003. – №1. – С. 31-36. 73. Чаюн Т. Умови розвитку внутрішнього ринку України в контексті вступу до СОТ // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №6. – С. 56-62. 74. Черномаз П.А. Международный маркетинг. – Х.: ХИУ, 2000. – 144 с. 75. Шепівцев А.О. Конкурентоспроможність аграрної сфери України на світовому ринку напередодні приєднання до Світової організації торгівлі // Економіка АПК. – 2003. – №6. – С. 129-134. 76. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К: КНЕУ, 1999. – 384 с. 77. Шнирков О.І. Розвиток торговельних відносин України з Європейським Союзом на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №53,Ч.2. – С. 203-210. 78. Экономическая стратегия фирмы / Под. ред. А. П. Градова. – СПб.: Спец. литература, 1995. – 294 с. 79. Ястремская Е.Н. Метод определения конкурентоспособности товаров промышленного назначения // Проблеми науки. – 2001. – №6. – С. 50-55. 80. www.depprod.org.ua 81. www.foodsanddrinks.com.ua 82. www.krafteuro.com.ua 83. www.nestle.ua 84. www.ukrkonditer.org.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)