Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківські операції»

Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів

Карточка работы:13503-2015б
Цена:
Тема: Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів
Предмет:Банківські операції
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 5 1.1. Сутність та класифікація депозитних операцій банку 5 1.2. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу депозитних ресурсів банку 9 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ХХХХ» 12 2.1. Загальна характеристика діяльності банку «ХХХХ» 12 2.2. Особливості надання депозитних послуг «ХХХХ» 14 2.3. Оцінка депозитної політики банку «ХХХХ» 18 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ БАНКОМ З ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ 24 3.1. Шляхи підвищення ефективності депозитної політики банку 24 3.2. Удосконалення механізму формування та реалізації депозитної політики комерційного банку 27 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32 ДОДАТКИ 35  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление: У сучасному світі комерційні банки відіграють провідну роль у мобілізації та перерозподілі капіталу, акумуляції тимчасово вільних грошових коштів та їх розміщенні. Недостатня капітальна база окремих банків, слабкість банківського сектора в цілому несприятливо впливають на структуру заощаджень населення. Розвиток комерційного банку неможливо забезпечити без детально відпрацьованої та економічно обґрунтованої депозитної політики, що враховує особливості діяльності самої кредитної організації та її клієнтів, вибрані пріоритети подальшого зростання і поліпшення якісних показників діяльності банку, соціально-економічні умови, в яких здійснюється банківська діяльність. Актуальність проведеного дослідження обумовлена тим, що в процесі становлення банківської інфраструктури України виникає необхідність розробки цілісної теоретичної концепції депозитної політики комерційного банку у взаєминах з клієнтами, оцінки сформованої практики її формування та вироблення основних напрямів вдосконалення депозитної політики вітчизняних комерційних банків. Постановка даного завдання обумовлена тим, що ця проблема не стояла перед практикою в період функціонування так званої монобанківської системи, їй не приділялося належної уваги в теорії і, відповідно, в економічній літературі. Теоретичні і практичні аспекти цієї проблеми, зокрема формування банками депозитних ресурсів, методи управління ними, активізація депозитної діяльності банків, досліджувалися в працях таких вчених як: Л. Г. Батракова, О. І. Береславська, К. М. Білецька, Л. В. Варода, В. Є. Волохата, К. В. Гончарук, М. В. Горун, Б. А. Ігнатишин, М. Г. Марич, Д. В. Кабаченко, Н. О. Кожель, С. В. Князь, І. А. Примак, О. А. Сафроній, Г. О. Сидоренко, О. І. Тищенко, Ж. І. Торяник, В. І. Трохименко, Ю. А. Чумак та інших. Однак значна кількість питань з удосконалення депозитної політики банків досі залишаються невисвітленими і потребують більш глибокого теоретичного та методичного дослідження. Метою роботи є розробка теоретичних положень та практичних засад вдосконалення механізму проведення депозитних операцій вітчизняними банками. Досягнення поставленої мети зумовило постановку і рішення наступних завдань: ? дослідити сутність та класифікація депозитних операцій банку; ? визначити організаційно-інформаційне забезпечення аналізу депозитних ресурсів банку; ? надати загальну характеристику діяльності банку «ХХХХ»; ? обґрунтувати особливості надання депозитних послуг «ХХХХ»; ? оцінити депозитну політику банку «ХХХХ»; ? виявити шляхи підвищення ефективності депозитної політики банку; ? провести вдосконалення механізму формування та реалізації депозитної політики комерційного банку. Об’єктом дослідження є депозитна політика комерційних банків у взаєминах з населенням. Предметом дослідження є процеси удосконалення депозитної політики в банках України. У процесі дослідження застосовувалися такі методи дослідження: структурно-логічний аналіз; метод економічного аналізу; метод групувань; різноманітні прийоми статистичних методів; методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції.
Объём работы:
29
Выводы: На основі вище проведеного дослідження, варто зробити відповідні висновки: Зазначено, що депозити відіграють важливу роль у формуванні ресурсів банків. Це стосується як світових банків загалом, так і українських зокрема. Депозит – це кошти в національній та іноземній валюті, що передані їхнім власником або іншою особою за його дорученням у готівковій або безготівковій формі на рахунок власника для зберігання на певних умовах. Досліджено, що інформаційне та організаційне забезпечення управління депозитними операціями банку відіграє дуже важливу роль під час прийняття управлінських рішень. Інформаційне забезпечення виконує добір відповідних інформаційних показників необхідних для здійснення аналізу, планування, регулювання, контролю. Організаційне забезпечення регламентує чіткий розподіл функцій управління залученням депозитних ресурсів. Об’єктом дослідження є ПАТ «ХХХХ» – один з найбільших системних універсальних банків України. Досліджено, що ПАТ «ХХХХ» проводять активну політику щодо залучення депозитних ресурсів та, враховуючи потреби клієнтів, пропонують різні види депозитних вкладів. Проаналізовано, що протягом 2012-2014 рр. відбулося зростання величини депозитів банку на 3418761 тис. грн. або на 100,21%. Кошти фізичних осіб залучались також на вклад на вимогу «Пенсійний +» з можливістю вилучення коштів з рахунку на першу вимогу вкладника без втрати процентів та на поточні рахунки в національній та іноземних валютах (у т. ч. за вкладом «Пенсійний»). Виявлено основні шляхи поліпшення системи стимулювання залучення вкладів та підвищення рівня обслуговування клієнтів банку: заходи щодо розширення ресурсної бази банку, заходи щодо розширення ресурсної бази юридичних осіб, заходи щодо ефективного розміщення ресурсів банку. Запропоновано для вдосконалення депозитної політики банку розширити продуктовий ряд банку за допомогою нових депозитних рахунків, які мають різі режими функціонування. При цьому утримуватися від застосування цінових методів задля залучення клієнтів, замінивши їх такими пропозиціями, як додаткова безкоштовна послуга та більша кількість послуг за однією ціною. Банківським установам не варто забувати й про впровадження пакетних продуктів, до складу яких будуть входити депозитні послуги. Особливо важливим також є розвиток новітніх каналів продажу депозитних продуктів шляхом впровадження Інтернет-банкінгу, мобільного банкінгу, автоматизованих відділень.  
Вариант:нет
Литература: 1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. − № 5-6. − Ст. 30 2. Батракова Л. Г. Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку / Л. Г. Батракова // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С.115−122. 3. Береславська О. І. Депозитні операції банків України : сучасний стан та напрями розвитку Електронний ресурс / О. І. Береславська, В. А. Овсяник. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gоv.ua/сgi-bin/irbis_nbuv/сgiirbis_64.exe?С21СОM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DОWNLОAD=1&Image_file_name=PDF/Fkd_2013_1_10.pdf 4. Варода Л.В. Роль депозитної політики у розвитку та удосконаленні процесу залучення та акумулювання ресурсів банківських установ / Л. В. Варода // Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки: зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці: Технодрук, 2009. – Вип. 1. – С. 144−154. 5. Волохата В. Є. Фактори формування депозитних ресурсів банку / В. Є. Волохата // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – С. 310−316. 6. Гончарук К. В. Сутність понять «депозит» і «вклад»: їх тотожність та відмінність / К. В. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 3. – Т. 1. – С. 162−164. 7. Іващук О. Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку / О. Іващук, О. Оконська // Світ фінансів. – 2008. – № 4 (9). – С. 118−125. 8. Ігнатишин Б. А. Напрямки покращення та перспективи удосконалення депозитного обслуговування фізичних осіб в Україні Електронний ресурс / Б. А. Ігнатишин, М. Г. Марич. – Режим доступу : http://intkоnf.оrg/ignatishin-ba-mariсh-mg-napryamki-pоkrasсhennya-ta-perspektivi-udоskоnalennya-depоzitnоgо-оbslugоvuvannya-fiziсhnih-оsib-v-ukrayini/ 9. Кабаченко Д. В. Розробка шляхів поліпшення системи стимулювання залучення вкладів та підвищення ефективності обслуговування клієнтів банку Електронний ресурс / Д. В. Кабаченко, К. М. Білецька. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/36_PWMN_2010/Eсоnоmiсs/77014.dос.htm 10. Кожель Н. О. Удосконалення депозитної політики в банках України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг та кредит / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2005. – 27 с. 11. Князь С. В. Депозит як основне джерело банківських ресурсів / С. В. Князь, М. В. Горун // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1 (16). – С. 164−168. 12. Кравченко О. М. Мотивація вкладників комерційних банків Електронний ресурс / О. М. Кравченко. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/11_EISN_2008/Gоsupravlenie/30850.dос.htm 13. Попрозман О. Значення структури ресурсної бази банків в умовах кризи / О. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 164−167. 14. Примак І. А. Напрями вдосконалення депозитної політики комерційнихбанків на сучасному етапі Електронний ресурс / І. А. Примак. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/16_ADEN_2010/Eсоnоmiсs/68903.dос.htm 15. Сафроній О. А. До проблем депозитної політики комерційних банків / О. А. Сафроній // Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки: зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 4. – С. 48−56. 16. Сидоренко Г. О. Теоретико-методичне забезпечення управління депозитними операціями банку Електронний ресурс / Г. О. Сидоренко, О. Ю. Литовченко. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/35_NОBG_2013/Eсоnоmiсs/1_152589.dос.htm 17. Тищенко О. І. Аналіз депозитів фізичних осіб у банках України / О. І. Тищенко // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – № 2. – С. 36−42. 18. Торяник Ж. І. Оцінка рівня достатності ресурсного потенціалу банківських установ на основі розрахунку інтегрального показника / Ж. І. Торяник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 1 (7). – С. 141−144. 19. Трохименко В. І. Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку / В. І. Трохименко // Статистика України. – 2010. – № 2. – С. 26−31. 20. Урусова З. Сутність та вдосконалення депозитних банківських операцій Електронний ресурс / З. Урусова, Ю. Зиза. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/35_ОINBG_2012/Eсоnоmiсs/1_122382.dос.htm 21. Чумак Ю. А. Шляхи вдосконалення депозитної політики банків України / Ю. А. Чумак, А. В. Нікітін. – Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/4977/1/53%20-%2058.pdf 22. Офіційний сайт Національного банку України. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.bank.gоv.ua/соntrоl/uk/index 23. Офіційний сайт ПАТ «ХХХХ» Електронний ресурс. – Режим доступу до матеріалу : ХХХХ
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)