Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Методика викладання української мови та літератури»

Підвищення культури мовлення школярів засобами художньої літератури

Карточка работы:13737-2015б
Цена:
Тема: Підвищення культури мовлення школярів засобами художньої літератури
Предмет:Методика викладання української мови та літератури
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Філологія / Українська мова та література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 6 «КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ» 6 1.1. Мовлення як процес реалізації мовної діяльності особистості:лінгвістичні основи формування культури мовлення 6 1.2. Психолого-педагогічні аспекти сутності поняття «культура мовлення» 10 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16 2.1. Дослідницько-експериментальна робота з підвищення культури мовлення школярів засобами художньої літератури 16 2.2. Аналіз результатів експериментально-дослідної методики підвищення культури мовлення школярів засобами художньої літератури 25 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Сьогодні, в умовах національного та соціально-культурного відтворення, становлення державності та демократизації суспільства, відродження інтелектуального та духовного потенціалу громадян України, школа в наш час має виховувати всебічно розвинену людину. Одним із важливих елементів цього є прищеплення учням любові до рідного слова, до рідної мови. Перед кожним педагогом стоїть неабияке завдання – навчити дитину дбайливо ставитися до рідної мови, оберігати рідне слово, не знищувати його могутності. Повага, з якою необхідно ставитися до мови потрібна носіям мови не менше, ніж повага до людини, адже людина, байдужа до власної мови, – дика. Висока культура мовлення людини є свідченням її духовної величі, вихованості: культура мовлення є вагомим елементом поняття «культура людини». Сьогодні, коли українська мова, одержавши статус державної, розширює сферу свого функціонування, зростає увага до культури усного та писемного мовлення. Розмовляти гарною українською мовою сьогодні стає престижно. Основи вмілого користування мовою закладаються з дитинства, тому так важливо прищепити дітям ще в школі почуття відповідального ставлення до мови як найважливішого засобу людського спілкування, навчити їх трактувати мову як «енергію», «діяльність», «духовну силу», виробити в них навички не лише правильного, а й майстерного вживання мовних засобів відповідно до конкретної комунікативної ситуації, навчити їх виявляти помилки і очищати своє усне та писемне мовлення від тих елементів, що спотворюють його. На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблема підвищення культури мовлення закріплена на законодавчому рівні: «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті», окреслюючи перспективи подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, наголошує на тому, що сучасна «освіта сприяє формуванню високої мовної культури та мовної компетентності громадян, поваги до державної мови». Відтак, особливої значущості набуває робота, спрямована на формування культури українського мовлення, починаючи з початкової ланки загальноосвітньої школи, оскільки набуті в молодшому шкільному віці лінгвістичні знання та мовленнєві вміння стають підґрунтям комунікативної досконалості та нормативності мовлення. Проблема культури мовлення перебувала в колі наукових інтересів таких учених-мовознавців як Н. Д. Бабич, І. К. Білодід, О. М. Біляєв, С. Я.Єрмоленко, М. А. Жовтобрюх, А. П. Каніщенко, А. П. Коваль, Л. І. Мацько, М. І. Пентилюк, М. М. Пилинський, В. М. Русанівський. Проте, незважаючи на велику кількість досліджень з даного питання, все ж проблема підвищення культури мовлення учнів засобами художньої літератури потребує своїх уточнень. А пошук шляхів оптимізації мовного виховання, перш за все формування нормативного українського мовлення учнів ще не був предметом спеціального дослідження вчених. Гостра необхідність розробок цієї проблеми у зв’язку з потребами сьогодення зумовили вибір теми нашого дослідження. З огляду на все вище вказане, визначаємо мету нашої роботи як теоретично обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності методики підвищення культури мовлення школярів засобами художньої літератури. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: – вивчити стан розробки даної проблеми у психолого-педагогічній, лінгвістичній та навчально-методичній літературі та шкільній практиці; – розкрити зміст поняття «культура мовлення», з’ясувати психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи формування культури мовлення; – обґрунтувати психолого-педагогічні передумови процесу підвищення мовленнєвої культури учнів засобами художньої культури; – визначити провідні принципи добору літературного матеріалу, згідно з якими розробити методику підвищення культури школярів; – розробити та експериментально перевірити методику підвищення культури мовлення школярів. Об’єкт дослідження – процес підвищення культури мовлення школярів. Предмет дослідження – форми, методи і прийоми підвищення культури мовлення школярів засобами художньої літератури. Для вирішення поставлених завдань використані такі методи дослідження: а) теоретичні – вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, моделювання навчально-мовленнєвої діяльності; синтез емпіричного матеріалу; б) емпіричні – цілеспрямоване педагогічне спостереження та аналіз уроків української мови і літератури; вивчення продуктів мовленнєвої діяльності учнів; анкетування; узагальнення передового педагогічного досвіду; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний); методи математичної обробки експериментальних даних. Використані методи забезпечили комплексне пізнання предмета дослідження, дали можливість кількісно та якісно проаналізувати експериментальні дані. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.
Объём работы:
27
Выводы: Таким чином, провівши дослідження, ми можемо зробити наступні висновки. Поняття «культура мовлення» являє собою комплекс, що складається з сукупності і системи основних комунікативних ознак і розуміється нами як здатність мовців правильно, точно, логічно висловлюватись, добираючи мовновиражальні одиниці відповідно до мети і обставин комунікації та загальноприйнятого мовленнєвого етикету. Процес формування культури мовлення буде ефективним, якщо базуватиметься на психологічній та лінгвістичній основах, які включають засвоєння дітьми орфоепічних, лексичних і граматичних норм сучасної української літературної мови. Експериментально доведено, що набуття вмінь досконалого мовлення виробляється ефективно, якщо забезпечується вчителем відповідна організація навчально-мовленнєвої діяльності, яка полягає, передусім, у створенні системи вправ для опанування мовленнєвої культури, спеціальному мовному забезпеченні цього процесу (мовленнєве середовище, позитивне емоційне стимулювання, пізнавальний інтерес, активізація мовленнєвої діяльності), зразковому мовленні педагога. Як засвідчило дослідження, у процесі формування культури мовлення школярів доцільно використовувати такі завдання, які б спиралися на вивчені на уроках української літератури художніх творах, а зміст мовного матеріалу має відповідати принципам комунікативної цінності, доступності та системності, нести комунікативне і діяльнісно-змістове наповнення поряд із лінгвістичним і культурологічним; в певній єдності та послідовності відповідати необхідності формування основних комунікативних ознак культури мовлення. Стрижнем експериментального навчання виступили розробка і практична реалізація науково обґрунтованої і методично доцільної лінгводидактичної експериментальної методики формування культури мовлення школярів на основі художньої літератури. З метою аналізу реального стану досліджуваної проблеми у практиці роботи школи, нами був проведений констатувальний зріз, який підтвердив актуальність даної проблеми. Завдання першого етапу дослідження полягало у вивченні рівня правильного та чіткого мовлення дітей. Після проведеного дослідження було виявлено, що у половини дітей класу низький рівень мовленнєвої культури. Після виявлення та систематизації порушень мовлення нами було проведено другий етап дослідження – формуючий експеримент, під час якого у практику було впроваджено розроблену нами методику подолання порушень порушення культури мовлення школярів. Аналіз проведеної роботи показав, що після використання нашої системи вправ відбулося підвищення мовної активності у дітей, підвищився рівень їх мовленнєвої культури.
Вариант:нет
Литература: 1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 280 с. 2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. пос. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. 3. Бєляєв О. Культура мовлення вчителя-словесника / О. Бєляєв // Дивослово. – 1995. – № 1. – С. 37−44. 4. Бородич А. М. Методика развития речи детей / А. М. Бородич. – М. : Просвещение, 1981. – 255 с. 5. Варзацька Л. О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів / Л. О. Варзацька // Початкова школа. – 1991. − № 2. – С. 23−28. 6. Винницький В. Л. Наголос у сучасній українській мові / В. Л. Винницький. – К. : Радянська школа, 1984. – 169 с. 7. Винокур Г. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения / Г. Винокур. – М. : Наука, 1993. – 172 с. 8. Выготський Л. С. Мышление и речь. Проблемы психологии развития ребенка / Л. С. Выготський. – М. : Просвещение,1976. – 514 с. 9. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П. Я. Гальперин. – М. : Просвещение, 1978. – 376 с. 10. Головин Б. М. Основы культуры реси : учебное пособие / Б. М. Головин. – М., 1991. – 160 с. 11. Дика Н. М. Система роботи з культури мовлення в 5 - 7 класах загальноосвітньої школи : автореф. дис... канд. філол. наук: 13.00.02 / Н. М. Дика ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2002. – 20 с. 12. Дудик П. Наголошування слів і культура мовлення / П. Дудик // Дивослово. – 2003. – №4. – С. 19−23. 13. Єрмоленко С. Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко, – К. : Либідь, 2001. – 224 с. 14. Жовтобрюх М. Культура слова / М. Жовтобрюх. – К., 1988. – 254 с. 15. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучению речи / И. А. Зимняя. – М. : Просвещение, 1988. – 158 с. 16. Иванова С. Ф. Речевой слух и культура речи / С. Ф. Иванова. – М. : Просвещение, 1970. – 168 с. 17. Ильяш М. И. Основы культуры речи / М. И. Ильяш. – Киев-Одесса, 1984. – 178 с. 18. Коваль А. П. Культура ділового мовлення / А. П. Коваль. –К., 1982. – 235 с. 19. Ковальчук Т. Культура мовлення. Правильне вживання числівника в усному і писемному мовленні / Т. Ковальчук // Все для вчителя. – 2003. – №25. – С. 9. 20. Культура мови / За ред. О. Пономаріва. – К. : Довіра, 2000. – 170 с. 21. Кучерик О. Засоби естетичної виразності мови та їх вплив на учнів / О. Кучерик // Диво слово. – 1998. – №3. – С. 13−15. 22. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М., 1969. – 170 с. 23. Мацько Л. І. Культура мови / Л. І. Мацько // Початкова школа. – 1996. − №5. – С. 33. 24. Мельник Т. Розвивальні завдання з розвитку образного мовлення (5-9 кл.) : методичні рекомендації / Т. Мельник. – Севастополь : Ребест, 2002. – 46 с. 25. Мельник Т. Шляхи оволодіння образним мовленням / Т. Мельник // Зб. наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2003. – С. 19−24. 26. Методика викладання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М. І. Пентилюк : підручник для студентів-філологів. – К. : Ленвіт, 2000. – 264 с. 27. Основы теории речевой деятельности. – М., 1974 – 210 с. 28. Пономарів О. Культура слова: мовно-стилістичні поради / О. Пономарів. – К. : Либідь, 2002. – 240 с. 29. Програма з української літератури. 5-12 класи / За ред. Р. Мовчан. – К. : Ірпінь, 2005. – 210 с. 30. Романовська З. І. Розвиток мовлення і мислення в системі навчання академіка Л. В. Занкова / З. І. Романовська // Початкова школа. – № 8. – 1994. – С. 50−55. 31. Сидоров Е. В. Проблеми речевой системности / Е. В. Сидоров. – М., 1987. – 264 с. 32. Симоненко Т. Виховувати мовну культуру з дитинства / Т. Симоненко // Початкова школа. – 2000. – №8. – С. 44. 33. Стаднік В. І. Культура мовлення: формування уявлення про культуру мовлення і культуру спілкування / В. І. Стаднік // Розкажіть онуку. – 2003. – №14-15. – С. 33. 34. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови / Л. Струганець. – Тернопіль : Астон, 1999. – 197 с. 35. Хорошовська О. Розвиток українського мовлення молодших школярів / О. Хорошовська // Початкова школа. – 1997. – №8. – С. 14−16. 36. Цейтлин С. Л. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи / С. Л. Цейтлин. – М., 2000. – 255 с. 37. Юкало В. Я. Культура мови : навчальний посібник / За ред. Л. В. Струганець. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 231 с. 38. Юркевич П. Чтения о воспитании / П. Юркевич. – М. : Просвещение, 1989. – 276 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (25)