Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Кадрове забезпечення на підприємстві

Карточка работы:20170-2017ф
Цена:
Тема: Кадрове забезпечення на підприємстві
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Економічна сутність кадрового забезпечення підприємства та його взаємозв’язок з іншими економічними категоріями 6 1.2. Формування системи кадрового забезпечення підприємства 11 1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності використання трудових ресурсів 18 Висновки до розділу 1 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТ XXX 29 2.1. Загальне ознайомлення з підприємством 29 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ XXX 33 2.3. Оцінка фінансового стану підприємства 43 2.4. Аналіз кадрового забезпечення ПАТ XXX 55 Висновки до розділу 2 59 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТ XXX 61 3.1. Резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів 61 3.2. Шляхи поліпшення якості управління трудовими ресурсами 63 3.3. Вплив запропонованих заходів на ефективність використання трудових ресурсів ПАТ XXX 73 Висновки до розділу 3 78 ВИСНОВКИ 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 84 ДОДАТКИ 90  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Економічна ситуація, що склалася за останні три роки в економіці України, зокрема, низький рівень заробітної плати, незадовільні виробничі умови праці на виробництві, активізація процесів трудової міграції, призвели до погіршення ефективності використання трудових ресурсів та зниження кадрового забезпечення підприємств. Тому проблеми ефективного використання трудових ресурсів та зростання кадрового забезпечення потребують відповідного наукового обґрунтування їх вирішення. У процесі ринкових трансформацій відбувся не лише спад обсягів деяких видів виробленої продукції, а й суттєве зменшення грошових надходжень, посилення процесів вивільнення працівників, загострення відносин зайнятості, занепад сфери обслуговування населення. Внаслідок цього відбулося зниження рівня забезпечення життєвих потреб працівників підприємств, що істотно вплинуло на процеси відтворення, формування та використання трудових ресурсів. Дослідженню процесів кадрового забезпечення на підприємствах, а також ефективного використання трудових ресурсів присвятили свої наукові праці такі вчені-економісти, як: Т. П. Гончарук, В. С. Дієсперов, Н. І. Жук, О. В. Курінний, Л. І. Михайлова, В. І. Перебийніса інші. Разом з тим, залишаються недостатньо вивченими і потребують поглибленого дослідження деякі організаційно-економічні питання щодо кадрового забезпечення та ефективного використання трудових ресурсів, оскільки наявні наукові розробки не враховують тенденцію останніх змін в економіці сільського господарства України. Мета і завдання роботи. Метою дипломної роботи є розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо ефективного кадрового забезпечення на підприємстві. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання: ? з’ясувати економічну сутність кадрового забезпечення підприємства та визначити його взаємозв’язок з іншими економічними категоріями; ? розглянути процес формування системи кадрового забезпечення підприємства; ? вивчити методичні підходи до оцінки ефективності використання трудових ресурсів; ? провести аналіз виробничо-господарської діяльності та кадрового забезпечення підприємства; ? розглянути резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів; ? обґрунтувати шляхи поліпшення якості управління трудовими ресурсами; ? дослідити вплив запропонованих заходів на ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві. Об’єктом дослідження є ПАТ XXX м. ХХХ ХХХ області. Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні та практичні засади формування кадрового забезпечення й оцінки ефективності використання трудових ресурсів у ПАТ XXX. Методи дослідження. Під час написання дипломної роботи були використані загальні й спеціальні методи дослідження. На підставі діалектичного методу наукового пізнання здійснено аналіз і синтез загальних понять, поєднання історичного і логічного в еволюції кадрового забезпечення. Теоретичні аспекти формування системи кадрового забезпечення досліджувались із застосуванням методів індукції та дедукції, за допомогою яких визначено тенденції розвитку нормативно-правової бази. Історичний та логічний методи використовувались у дослідженнях еволюції менеджменту (управління) трудових ресурсів. Методи причинно-наслідкового зв’язку використовувались при встановленні співвідношення темпів зростання продуктивності праці та рівня заробітної плати; розрахунково-конструктивний – при прогнозуванні можливих варіантів розвитку економічних процесів; графічний – для аналізу тенденцій розвитку й ефективності використання трудових ресурсів; порівняльний – при зіставленні соціально-економічних показників трудових ресурсів підприємства із середніми по Україні. У дослідженні застосовувались також прийоми спостереження, узагальнення та метод формалізації (відображення економічних явищ і процесів із використанням формул). Теоретична та методологічна база дослідження. У якості джерел інформації були використані річні фінансові звіти ПАТ XXX, законодавчі акти України, нормативні документи, праці провідних учених-економістів, матеріали періодичної преси, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, а також власні дослідження. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що положення, запропоновані у дипломній роботі можуть бути використані як базовий матеріал для розробки системи заходів з підвищення кадрового забезпечення на вітчизняних підприємствах. Структура роботи. Результати роботи висвітлені на 103 сторінках друкованого тексту. Робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел, що налічує 56 найменувань та 6 додатків на 16 сторінках. Робота містить 2 формули, 24 таблиці та 6 рисунків.  
Объём работы:
81
Выводы: У дипломній роботі проведено теоретичне узагальнення поняття «кадрове забезпечення підприємства» та запропоновано шляхи підвищення ефективності використання у ПАТ XXX м. ХХХ ХХХ області. Результати дипломного дослідження дали змогу зробити наступні висновки. 1. У вузькому розумінні, кадрове забезпечення – це забезпеченість підприємства кадрами – працівники підприємства зі складним комплексом економічних, соціальних, психологічних якостей, а також професійно-кваліфікаційними, статевими, віковими та іншими характеристиками, що здатні виконувати посадові обов’язки, в результаті чого підприємство може ефективно функціонувати на ринку. У широкому сенсі, кадрове забезпечення – це комплекс заходів, що направлені на залучення, відбір та наймання кадрів; професійну орієнтацію та адаптацію кадрів; мотивацію та стимулювання кадрів; професійне навчання, атестацію кадрів та просування по службі; управління діловою кар’єрою кадрів з високим рівнем професіоналізму, компетентності та особистісних якостей працівників. Досліджено зв’язок поняття «кадрове забезпечення підприємства» з такими економічними категоріями, як «трудові ресурси», «кадри», «трудовий потенціал», «кадровий потенціал», «професія». 2. З’ясовано, що процес формування кадрового забезпечення на підприємстві визначається двома рівнями: державним та приватним. Державний рівень, як правило, реалізується через дотримання нормативно-правових актів держави, а приватний, що є похідним від державного, визначається додатковими вимогами, які встановлюється підприємством. Існування останнього підходу означає, що підприємство може додатково вимагати від працівника володіти навичками та здібностями (мати професію) з метою виконання ним певних функцій. 3. Дослідженням установлено, що оцінка економічної ефективності використання трудових ресурсів проводиться за такими етапами, як діагностика забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та рух робочої сили, аналіз використання робочого часу, дослідження рівня продуктивності праці та трудомісткості по окремих видах продукції (виконаних роботах, наданих послугах), оцінка витрат на заробітну плату. 4. Статутом ПАТ XXX передбачені такі види діяльності: виробництво молочних продуктів, оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту. Виробнича структура на ПАТ XXX має цехову побудову і складається з основного виробництва, що містить у собі основні, допоміжні цехи та обслуговуючого господарства. Виробництво розміщене у семи цехах (виробництво твердих сирів, м’яких сирів, масла, цільномолочної продукції, сухого знежиреного молока та згущеного молока). 5. Починаючи з 2014 р., діяльність ПАТ XXX була збитковою. Це вплинуло на погіршення показників ліквідності й платоспроможності, майнового й фінансового стану, ділової активності. Чистий фінансовий результат у 2015 р. проти 2013 р. зменшився на 164182 тис. грн. та склав -162830 тис. грн. (проти 1352 тис. грн. чистого прибутку у 2013 р.), в результаті чого у 2014-2015 рр. витрати ресурсів не покривалися прибутком, а показники рентабельності значно знизились. 6. За 2013-2015 рр. чисельність персоналу підприємства зменшилась на 51,2% (-266 осіб). Спостерігалося також і зниження продуктивності праці на 61,4%, а трудомісткість, навпаки, зросла у 2015 р. проти 2013 р. у 2,7 рази. Такі зміни викликані в першу чергу зменшенням обсягів виробництва продукції. Негативним явищем можна відмітити й зниження середньої заробітної плати, що скоротилась на 11,5% (-168,8 грн.), що є свідченням того, що ефективність використання трудових ресурсів за досліджуваний період у ПАТ XXX знизилась, а рівень кадрового забезпечення погіршився. 7. Головними резервами зниження трудомісткості та зростання продуктивності праці на підприємстві можуть бути: технологічні чинники (відображають рівень забезпечення підприємств технікою, її досконалістю, рівень освоєння ресурсоощадних, індустріальних технологій, зростання оснащеності засобами виробництва та підвищення їх надійності); організаційні чинники – це раціональний рівень спеціалізації і концентрації виробництва, запровадження прогресивних форм організації виробництва та праці, розвиток кооперативних відносин між виробниками й переробниками продукції; соціально-економічні чинники – матеріальна зацікавленість працівників, підвищення кваліфікації кадрів, поліпшення технологічної і трудової дисципліни, забезпечення належних умов праці й відпочинку, охорони праці, житлових умов, медичного і комунально-побутового обслуговування та ін. Важливе значення має також створення в колективі належного психологічного клімату, дотримання принципів соціальної справедливості. 8. Управління персоналом набуває ключового значення як головний фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, досягнення успіху в реалізації його основних цілей та завдань. На нашу думку, підприємству слід більше уваги приділити процесу набору персоналу. Нами обґрунтовано дотримання алгоритму процедури найму та відбору персоналу, що дозволить підвищити якість управління трудовими ресурсами. 9. Дослідженням встановлено, що процес відтворення трудових ресурсів у ПАТ XXX майже відсутній, оскільки темп зростання заробітної плати (у 2013 р. проти 2012 р. та у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. мав місце темп її зниження), не перевищував темпи зростання індексу споживчих цін, а отже, ціни зростали в середньому в країні швидшими темпами, ніж заробітна плата у ПАТ XXX. при умові збільшення обсягів виробництва хоча б на 20%, ліквідації понадурочних витрат робочого часу дозволять підвищити продуктивність праці на 19 та на 17%. Підвищення заробітної плати до рівня мінімальної також підвищить зацікавленість працівників у результатах праці, що також дозволить збільшити продуктивність праці. Отже, у ПАТ XXX головним засобом підвищення забезпеченості кадрами та підвищення ефективності використання трудових ресурсів має стати застосування комплексної системи мотивації та заохочення працівників з орієнтацією на оптимально високий кінцевий результат, гарантовану якість та мінімальні затрати на виробництво.  
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (поточна редакція від 30.09.2016, підстава 1401-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VІІІ (поточна редакція від 07.01.2017, підстава 1769-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – № 50. – Ст. 375. 3. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VІІ ( поточна редакція від 05.01.2017, підстава 1798-19) // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37-38. – Ст. 2004. 4. Про відпустки : Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (поточна редакція від 11.06.2016, підстава 1366-19). // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4. 5. Про загальну середню освіту : Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-XІV (поточна редакція від 20.06.2016, підстава 1114-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – Ст. 230. 6. Про зайнятість населення : Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067-VІ (поточна редакція від 30.08.2016, підстава 1436-19) // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – С. 2–6. 7. Про оплату праці : Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (поточна редакція від 01.01.2017, підстава 1774-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121. 8. Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (поточна редакція від 19.02.2016, підстава 940-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451. 9. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ ( поточна редакція від 05.04.2015, підстава 191-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668. 10. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-XІІ (поточна редакція від 01.01.2017, підстава 1774-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10. 11. Про професійно-технічну освіту : Закон України від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР ( поточна редакція від 01.01.2016, підстава 928-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 32. – Ст. 215. 12. Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (поточна редакція від 24.11.2016, підстава 836-2016-п). 13. Про Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні : указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1375/2000 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1375/2000. 14. Про затвердження інструкції зі статистики заробітної плати : наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua 15. Балановська Т. І. Вплив управлінського персоналу на ефектив¬ність виробництва / Т. І. Балановська // Економіка АПК. – 2009.– № 3.– С. 64–67. 16. Бєсєдіна Г. Є. Трудовий потенціал робітника – складова формування кадрового потенціалу підприємства / Г. Є. Бєсєдіна // Вісн. ХНАУ. – Сер. «Економіка АПК і природокористування». – Харків : ХНАУ, 2014. – № 7. – С. 233–237. 17. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня – К. : Знання – Прес, 2012. – Вид. 3-тє. – 313 с. 18. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів спеціальності 7.050601 «Облік і аудит» / за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2003 – 680 с. 19. Гончарук Т. П. Вимоги до спеціалістів України нового покоління в умовах інтеграції / Т. П. Гончарук // Збірник наукових статей і доповідей учасників Третьої міжнародної кон¬ференції програми Tempus-Tasіs Спільного Європейського Про¬екту «AGFED» (м. Біла Церква, 29–30 березня 2001 р.). – Біла Церква : БДАУ, 2001. – С. 91–96. 20. Гончарук Т. П. Про ефективність господарювання в нових умовах / Т. П. Гончарук // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва : Економіка АПК і природокористування. – 2012. – № 8. – С. 40–42. 21. Гончарук Т. П. Теоретичні аспекти управління використанням трудових ресурсів підприємств / Т. П. Гончарук // Формування рин¬кової економіки : збірник наукових праць. Спец. вип. «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики». – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 149–151. 22. Гончарук Т. П. Теоретичні аспекти формування кадрів / Т. П. Гончарук // Формування рин¬кової економіки : збірник наукових праць. Спец. вип. «Управ¬ління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики». – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 1. – Ч. 2. – С. 29–32. 23. Горілий А. Г. Економіка ринків праці : навч. посібник / А. Г. Горілий. – Тернопіль : Вид-во Карп’юка, 2009. – 156 с. 24. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 25. Грішнова О. М. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання / О. М. Грішньова, О. В. Шпирко // Україна : аспекти праці. – 2004. – № 3. – С. 3–7. 26. Дієсперов В. С. Продуктивність праці : монографія / В. С. Дієсперов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 274 с. 27. Жук Н. І. Кадрове забезпечення економічного розвитку машинобудування України / Н. І. Жук // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 45–49. 28. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. С. Іванілов — К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с. 29. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Івахненко. – К. : КНЕУ, 2000. – 263 с. 30. Ільчук М. М. Організація і планування виробництва : підручник / за ред. М. М. Ільчука та Л. Я. Зрібняка. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 456 с. 31. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : учеб.-метод. пособие. – Изд. 2-е, оспр. и доп. – К. : МАУП, 2007. – 300 с. 32. Котельникова Ю. М. Система управління кадрами як основний елемент системи управління підприємством / Ю. М. Котельникова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-технический сборник. – 2006. – № 68. – С. 332–339. 33. Купалова Г. І. Соціально-економічна сутність форми та функцій ринку робочої сили / Г. І. Купалова // Зайнятість та ринок праці. – 2004. – Вип. 2. – С. 12–19. 34. Курінний О. В. Кадрове забезпечення формування організаційного потенціалу підприємства / О. В. Курінний // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 147. – С. 133–137. 35. Максименко Д. Роль та значення формування кадрового потенціалу в економічних відносинах / Д. Максименко // Економічний аналіз. – Вип. 2 (18). – 2008. – С. 244–247. 36. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. – К. : Атіка, 2005. – 304 с. 37. Мацибора В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : Каравела, 2012. – 320 с. 38. Михайлова Л. І. Науково-методологічні засади кадрового забезпечення агропромислового виробництва / Л. І. Михайлова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 2 (5). – С. 195–201. 39. Назарова М. І. Сучасні підходи до формування, використання та управління трудового потенціалу області / М. І. Назарова, Г. Г. Старостенко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хм., 2009. – № 2. – T. 1. – С. 86–90. 40. Неклеса Я. В. Мотиваційні аспекти заробітної плати : зару¬біжний досвід / Я. В. Неклеса // Зайнятість населення та заробітна плата в перехідній економіці : зб. наук. праць // Ін-т економіки НАН України. – К. : ІЕ НАНУ, 2008. – 306 с. 41. Никифоренко В. Ф. Прогнозування розвитку людського капіталу в контексті розвитку світових тенденцій / В. Ф. Никифоренко // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 29–45. 42. Новикова О. В. Напрями вдосконалення державного та регіо-нального управління щодо збереження та розвитку трудового по¬тенціалу України / О. В. Новикова // Україна : аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 3–12. 43. Парасій-Вергуненко І. М. Економічний аналіз у схемах і таблицях / за ред. професорів Л. М. Кіндрацької та І. М. Парасій-Вергуненко. – К. : КНЕУ. – 2012. – 323 с. 44. Перебийніс В. І. Кадровий фактор забезпечення конкуренто-спроможності підприємств як суб’єктів ринку / Формування та розвиток аграрного ринку : Матеріали Шостих зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників / за ред. П. Т. Саблука. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – С. 367–374. 45. Перебийніс В. І. Соціально-трудові відносини : методичні рекомендації / В. І. Перебийніс. – Полтава : ПСП, 2006. – 16 с. 46. Пирожков С. І. Людський фактор економічного зростання / С. І. Пирожков // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : наукові доповіді. Т. 2. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – С. 37–44. 47. Погорєлова Т. О. Система управління персоналом як основний елемент системи управління підприємством / Т. О. Погорєлова, Ю. І. Ігнатьєва // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 21(994). – С. 127–134. 48. Семенов А. Г. Аналіз забезпеченості кадровим потенціалом підприємства / А. Г. Семенов // Менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 111–115. 49. Стрехова С. В. Взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом / С. В. Стрехова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6 (132). – С. 225–233. 50. Україна в цифрах 2013 : статистичний збірник / за заг. ред. О. Г. Осауленка. – К., Державна служба статистики України. – 2014. – 239 с. 51. Україна в цифрах 2014 : статистичний збірник / за заг. ред. І. М. Жук. – К., Державна служба статистики України. – 2015. – 239 с. 52. Україна в цифрах 2015 : статистичний збірник / за заг. ред. І. М. Жук. – К., Державна служба статистики України. – 2016. – 239 с. 53. Фільштейн Л. М. Малі виробничі структури: кадрове забезпечення / Л. М. Фільштейн // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2006. – Вип. 9. – С. 23–27. 54. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підруч. / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с. 55. Шегда А. В. Менеджмент : навч. посіб. / А. В. Шегда. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 583 с. 56. Офіційний сайт : Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.smіda.gov.ua
Дополнительная информация: До дипломної додається презентація та розрахунки в Excel. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)