Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Організаційні засади фінансового, управлінського та податкового обліку , економічного аналізу, внутрішнього і зовнішнього контролю, аудиту основних засобів на підприємствах молочної промисловості (на прикладі ВАТ „Христинівський молокозавод”)

Карточка работы:932
Цена:
Тема: Організаційні засади фінансового, управлінського та податкового обліку , економічного аналізу, внутрішнього і зовнішнього контролю, аудиту основних засобів на підприємствах молочної промисловості (на прикладі ВАТ „Христинівський молокозавод”)
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність основних засобів та нормативна база з обліку, аналізу і аудиту 5 1.1. Економічна сутність основних засобів підприємства 5 1.2. Огляд законодавства та нормативної бази з обліку, аналізу і аудиту основних засобів 13 Розділ ІІ. Характеристика ВАТ „Христинівський молокозавод”, аналіз його виробничо-господарської діяльності та фінансового стану за 2005-2006 рр., організація обліку на підприємстві та виклад його облікової політики 16 2.1. Техніко-економічна характеристика ВАТ „Христинівський молокозавод”, його виробнича структура та схема управління 16 2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства ВАТ „Христинівський молокозавод” за 2005-2006 рр. 27 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ „Христинівський молокозавод” за 2005-2006 рр. 30 Розділ ІІІ. Фінансовий та податковий облік основних засобів 46 3.1. Фінансовий (управлінський) та податковий облік основних засобів на підприємстві ВАТ „Христинівсьий молокозавод” 46 3.2. Відображення в фінансовій податковій звітності інформації про основні засоби 72 3.3. Сучасні комп’ютерні технології, ведення обліку основних засобів, викладення її практичного застосування та пропозиції по удосконалення обліку основних засобів 74 3.3. Сучасні комп’ютерні технології, ведення обліку основних засобів, викладення її практичного застосування та пропозиції по удосконалення обліку основних засобів 74 Розділ ІV. Економічний аналіз основних засобів 82 4.1. Теоретичні основи економічного аналізу основних засобів та виклад їх практичного застосування 82 4.2. Економічний аналіз основних засобів на підприємстві ВАТ „Христинівський молокозавод” 87 4.3. Сучасні комп’ютерні технології економічного аналізу основних засобів та виклад їх практичного застосування 93 Розділ V. Внутрішній і зовнішній аудит основних засобів та аудит фінансової звітності 97 5.1. Теоретичні основи внутрішнього і зовнішнього аудиту основних засобів 97 5.2. Практичний аудит основних засобів на ВАТ «Христинівський молокозавод» 101 Висновки і пропозиції 109 Список використаної літератури 111 Додатки
Курс:5
Реферат:
Язык:
Вступление:Виробництво конкурентоспроможних товарів – одна з головних цілей реформування й розвитку промислового комплексу України. Сьогодні для нього характерна неконкурентоспроможність більшої частини продукції через низьку її якість та моральну застарілість. Ця негативна риса нашої промисловості ще більше поглибилася через встановлення світових цін на енергоносії та відсутність платоспроможного споживчого попиту і пропозиції. Як наслідок – поглиблення розриву між попитом і пропозицією, між рівнями техніки, технології, конкурентоспроможності вітчизняної продукції та продукції економічно розвинутих країн. Навіть високотехнологічні підприємства втрачають пріоритет щодо конкурентоспроможності своєї продукції на світовому ринку. Неконкурентоспроможність багатьох вітчизняних технологій, продукції, послуг не дає змоги включатися у відповідну систему світових господарських зв'язків. Тому найважливішою проблемою розвитку економіки України є підвищення ефективності суспільного виробництва при зосереджені зусиль на випуску конкурентноздатної продукції і одночасному забезпеченні повної зайнятості працездатного населення. У зв'язку з цим одним з найважливіших завдань державної політики є всебічне забезпечення сприятливих умов для виходу України на світовий ринок, підтримка вітчизняних експортерів. Отже, промислова конкурентоспроможність – національна потреба країни. Чи не найголовнішу роль у створенні конкурентоспроможної продукції грають основні засоби підприємств, а саме їх облік, аналіз їх стану. На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для - харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей - машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Незважаючи на складну фінансову ситуацію, на багатьох підприємствах ведуть реконструкцію й технічне переоснащення, отже вивчення економічної сутності основних засобів, особливостей їх амортизації та оновлення, а також відображення цих процесів в обліку, проведення їх економічного аналізу та контролю є важливою та актуальною темою як для галузі в цілому, так і для окремих її підприємств. Вивчення законодавчих, нормативних документів, спеціальної літератури та практичного досвіду зумовило необхідність розробки рекомендацій по удосконаленню обліку, аудиту і економічного аналізу основних засобів в системі управління ними на підприємстві та обумовило вибір теми дипломної роботи. Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та практичне застосування методик обліку, економічного аналізу та контролю основних засобів, а також аналіз організації обліку, економічного аналізу та контролю основних засобів на досліджуваному підприємстві та надання рекомендацій щодо їх вдосконалення. Головними завданнями дослідження є:  ознайомлення з умовами господарювання базового підприємства;  оцінка нормативної бази з обліку, аналізу та аудиту основних засобів;  дослідження організації та методології бухгалтерського обліку основних засобів на базовому підприємстві, розробка рекомендацій щодо його удосконалення;  проведення загального та факторного аналізу ефективності використання основних засобів;  дослідження методології внутрішнього контролю та аудиту основних засобів;  дослідження методики обліку основних засобів в умовах використання АРМ-Бухгалтера;  досліджено облік основних засобів у країнах Європи;  розробка пропозицій щодо вдосконалення обліку та аналізу основних засобів на підприємстві. Опрацювання літературних джерел досліджуваної проблеми доводить, що господарські одиниці України і закордонних країн нагромадили значний досвід з питань обліку і аналізу основних засобів. Тому для написання дипломної роботи була використана методична, наукова та навчальна література провідних вітчизняних та закордонних економістів, нормативні документи, законодавчі акти, статті періодичного друку, а також дані обліку та звітності ВАТ „Христинівський молокозавод”. Предметом дослідження даної дипломної роботи є методика організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю основних засобів підприємства. Об¢єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ВАТ „Христинівський молокозавод. Основним видом діяльності досліджуваного підприємства є виробництва молочних продуктів. При написанні роботи було використано методи синтезу і аналізу, системного дослідження, методи економічного аналізу (статистичний, факторного аналізу, табличний, графічний, статистичний, порівняння. відносних величин), методи аудиту (документальний, статистичний, фактичний). В наведеній дипломній роботі проведено аналіз та оцінка теоретичних засад обліку основних засобів, а також визначені напрямки вдосконалення організації системи обліку, аналізу та контролю основних засобів на підприємстві ВАТ „Христинівський молокозавод”.
Объём работы:
130
Выводы:Основою ринкової економіки є підприємства різних форм власності, що є прибутковими та приймають участь у виготовленні національного валового продукту. Міцність цих підприємств означає міцність держави, так і навпаки, спад господарської діяльності визначається на погіршенні економічного та фінансового стану держави. На даний момент економічна ситуація в країні не сприяє розвитку та процвітанню вітчизняних підприємств. Головними проблемами є недосконалість законодавства, часті зміни в нормативних документах, податковий тиск. Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і контролю. Щоб підприємства виробляли конкурентоспроможну продукцію та пропонували її як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку, вони мають забезпечити високу якість продукції, що виробляють, а це можна досягти використанням високо технологічного обладнання та устаткування. Основу капіталу та виробничого потенціалу підприємства складають його основні засоби. Знання особливостей проведення та обліку операцій з основними засобами є одним з елементів успіху фірми, а це можна одержати завдяки організованому обліку, контролю та аналізу. Дослідження організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю основних засобів були проведені на матеріалах ВАТ „Христинівський молокозавод”. Для проведення дослідження організації бухгалтерського обліку спочатку необхідно провести аналіз нормативних документів та спеціальної літератури. Введення в дію національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку зробило дуже схожим облік у нашій країні із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Але цей крок зробив необхідним вносити зміни в організацію бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, що не є простим процесом та потребує певних знань та досвіду. У роботі розглянуто бухгалтерський облік надходження, вибуття, ремонту, переоцінки, індексації та консервації основних засобів на досліджуваному підприємстві. Організація бухгалтерського обліку функціонує майже досконало та не потребує змін. Але можна внести певні пропозиції по його удосконаленню. Особливістю обліку придбання об'єктів основних засобів є те, що воно відноситься до інвестиційної, а не до операційної діяльності підприємства (згідно П(С)БО 4). Це впливає на вибір рахунку обліку розрахунків із постачальниками. У Балансі окремо відображаються суми кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов'язання. Саме з метою уникнення зайвої роботи, у роботі запропоновано та вважається доцільним або відкрити у складі рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” окремий субрахунок для обліку розрахунків із постачальниками необоротних активів, або використовувати для цих цілей субрахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”. Дана методика рекомендується для використання на підприємстві. Також у даному розділі розглянуто аспекти обліку основних засобів за умов використання автоматизованої інформаційної системи обліку, а також облік основних засобів у зарубіжних країнах (зокрема країн Європи). Далі основну увагу приділено проведенню аналізу основних засобів. При дослідженні організації аналізу та проведення аналізу ефективності використання, забезпечення та відновлення основних засобів підприємства було зроблено такі висновки та внесено такі пропозиції щодо її вдосконалення. З проведеного аналізу вартості основних засобів видно, що на протязі декількох років відбувається її збільшення, тільки у 2006 р. вартість ОЗ зменшилась на 570,10грн. Слід зауважити, що середньорічна вартість ОЗ постійно зростає та на кінець 2006 року складає 575,15 грн. Засобовіддача хоча на небагато, але знизилась у звітному році. У 2006 році на кожну гривню проданої продукції припадало 0,6 грн. вартості основних засобів. Коефіцієнт придатності вказує, що основні засоби придатні для подальшого їх використання на 63%. У 2006 р. на одну гривню чистого прибутку припадає 5 копійок основного капіталу та 14 копійок вартості ОЗ. Всі показники рентабельності зростають, що говорить про підвищення прибутковості підприємства. Виручка від надання послуг підприємством ВАТ „Христинівський молокозавод” зростає під впливом таких факторів, як збільшення середньорічного виробітку одного автомобіля, збільшення засобовіддачі та вартості основних засобів, збільшення виробітку за одну машино-годину. У результаті проведення аналізу виявлено резерв зростання обсягу виручки від надання послуг. Якщо підвищити кількість відпрацьованих машинами годин до планового рівня, при інших незмінних умовах, обсяг виручки збільшиться на 21,25 тис. грн. Для забезпечення такого рівня використання автомобілів керівництву підприємства слід звернути увагу на політику використання основних засобів, маркетингову стратегію підприємства, ліквідувати простої автомобілів за рахунок підвищення попиту на послуги підприємства. Таким чином керівництву підприємства слід звернути увагу на підвищення показників прибутковості, а також слідкувати за станом основних засобів, можливо, деякі з основних засобів зношені та потребують ремонту, відновлення, або заміни. Далі у роботі розкрита сутність аудиту господарської діяльності в галузі обліку основних засобів підприємства. Тут наведені зміст та завдання аудиту, нормативне забезпечення, джерела інформації та методики аудиту основних засобів. Основною метою проведення аудиту є виявлення порушень, зловживань та їх попередження. У роботі наведено план аудиту та аудиторські висновки.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 19.06.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 р. № 87. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 5. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2003р. №92. 6. Інструкція № 291 “По застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій” 7. Наказ Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995 р. “Про затвердження типових форм первинного обліку”. 8. Міжнародні нормативи аудиту. Аудиторська палата України рішення № 73 від 18/25/98 р. 9. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2001. – 416 с. 10. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 11. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с. 12. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге видання., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 574 с. 13. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 14. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 15. Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку: Навч.посібник/2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с. 16. Бундюк А. М. Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України: Посібник. — О., 2004. — 199с 17. Бухгалтерський облік: Нормативна база / Я. Кавторєва (уклад.), Ф. Федорченко (уклад.). - 10.вид., перероб. і доп. — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2004. — 511с. 18. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 19. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 20. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г., Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-тє вид. допов. - К.: А.С.К. 2001. - 416 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 21. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755с. 22. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 23. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор 2003 24. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002 25. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 26. Маяковський А.І. Складання річної фінансової звітності // Вісник податкової служби України 2004 №5 27. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132с. 28. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR, 2000. — С. 248. 29. Панков Д.А. Бухгалтерський учет и анализ за рубежом. – М.: Инфра-М. – 2002. – 154 с. 30. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ. – 2001. – 123 с. 31. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 32. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 2001. - 456 с. 33. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 34. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 512 с. 35. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. – 512 с. 36. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник, - К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 37. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 234с. 38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 39. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:130 стор. – 14 пт, 1,5 інтервал; 100 стор. – 13 пт, 1 інтервал подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)