Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Емісійна діяльність держави на фондовому ринку

Карточка работы:14397-2015ф
Цена:
Тема: Емісійна діяльність держави на фондовому ринку
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕМІСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Сутність емісійних операцій на фондовому ринку 5 1.2. Державні цінні папери як інструменти фінансування бюджету держави 8 1.3. Зарубіжний досвід випуску та розміщення державних цінних паперів 12 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕМІСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 15 2.1. Механізм емісії державних цінних паперів в Україні 15 2.2. Облігації внутрішньої державної позики 18 2.3. Облігації зовнішньої державної позики 24 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕМІСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 28 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 ДОДАТКИ 38
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Останнім часом в Україні відбуваються кардинальні зміни економічних відносин, основною метою яких є побудова ринкової економіки. Ринок цінних паперів як один з найважливіших інститутів ринкової економіки дозволяє здійснювати залучення і концентрацію капіталу в ті галузі економіки, які в ньому найбільш потребують. При цьому таке залучення можливе здійснювати на термін, більший середньостатистичного терміну видачі банківських кредитів, а також під відсотки, які нижчі відсотків, встановлюваних при банківському кредитуванні. Ринок цінних паперів є тим перерозподільним механізмом, який дозволяє залучити у фінансовий оборот кошти великого числа суб’єктів, у тому числі державних утворень, підприємницьких структур, а також заощадження населення. Ринок цінних паперів є сферою конфліктів інтересів різного роду груп суб’єктів, що здійснюють залучення та інвестування фінансових коштів за допомогою специфічних ринкових механізмів, а також здійснюють підприємницьку посередницьку діяльність на ринку. Для попередження виникнення і пом’якшення наслідків таких конфліктів інтересів державою, а також самими суб’єктами ринку цінних паперів повинно здійснюватися регулювання відносин, що складаються на ринку цінних паперів. Дослідження особливостей емісійної діяльності на фондовому ринку є важливою науковою проблемою значного кола як зарубіжних, так і вітчизняних учених-економістів, таких як: С. Г. Бобров, І. І. Коблик, С. К. Марченко, А. А. Мещеряков, М. М. Миколишин, С. В. Сопотян, Н. В. Тарасевич, А. П. Тарасевич, Я. В. Чернелівська, В. К. Хлівний, О. М. Чечель, А. Д. Чикуркова та ін. Метою курсової роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад та практичних аспектів емісійної діяльності на фондовому ринку та узагальнення напрямів підвищення ефективності функціонування емісії цінних паперів в Україні. Для досягнення цієї мети в роботі поставлено такі завдання: 1) дослідити сутність емісійних операцій на фондовому ринку; 2) обґрунтувати особливості державних цінних паперів як інструменту фінансування бюджету держави; 3) дослідити зарубіжний досвід випуску та розміщення державних цінних паперів; 4) виявити механізм емісії державних цінних паперів в Україні; 5) проаналізувати облігації внутрішньої державної позики; 6) провести оцінку облігації зовнішньої державної позики; 7) визначити напрями вдосконалення емісійної діяльності держави. Об’єктом дослідження є емісійна діяльність держави на фондовому ринку. Предметом дослідження є механізм підвищення ефективності здійснення емісійної діяльності на фондовому ринку. Методологічна основа проведеного дослідження. Для проведення дослідження застосовано комплексний підхід, метод системного аналізу, метод статистичних оцінок, метод порівняння тощо. Інформаційну базу дослідження становили основні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно-законодавчі акти, статистичні дані Державної комісії з цінних паперів та фондових бірж, інформаційні матеріали статистичних і періодичних видань України і світу, ресурси мережі Інтернет.
Объём работы:
31
Выводы: На основі вище проведеного дослідження доцільно зробити відповідні висновки: Зазначено, що під емісією цінних паперів розуміється сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників. Досліджено, що державні цінні папери – це державні зобов’язання, що випускаються в документарній або електронній формах центральним урядом, місцевими органами влади і окремими державними підприємствами з метою розміщення позик і мобілізації грошових ресурсів у відповідні бюджети. Визначено, що особливості фінансової системи Німеччини пояснюються та інші відмінностями німецького ринку державних цінних паперів. Американський ринок демонстрував надійність і переваги ринкових принципів керування ринком державних цінних паперів. Проаналізовано, що у лютому 2015 року тривало зменшення залишків за цінними паперами, крім акцій, випущеними банками, у власності резидентів. Найшвидше їхнє скорочення відбулося за цінними паперами у власності домашніх господарств унаслідок погашення ощадних (депозитних) сертифікатів на пред’явника строком більше 1 року. Залишки вкладень резидентів у цінні папери, випущені банками, на 01.03.2015 р. становили 2.1 млрд. грн. У річному обчисленні вони зменшилися на 70.0% за рахунок суттєвого обсягу погашення облігацій, що перебували у власності інших депозитних корпорацій, інших фінансових посередників та допоміжних фінансових організацій, та ощадних сертифікатів у власності домашніх господарств. Досліджено, що за 2014-2015 рр. кількість ОВДП в обігу збільшилась майже в два рази, а саме на 214192,58 млн. грн. Також спостерігаємо тенденцію до збільшення части власності ОВДП в НБУ (зросла на 8,2% к порівняння з попереднім роком). Значну тенденцію до скорочення мають банки, це пов’язано з кризою у банківський системі. На 2% збільшилась частка ОВДП у власності нерезидентів, це може свідчити про те, що в Україну збільшились надходження іноземних інвестицій. Проаналізовано, що у 2014 р. загальна сума платежу за облігаціями зовнішньої державної позики склала 9,22 млн. дол. США. В 2014 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на суму 1 000 млн. доларів США під гарантії Сполучених Штатів Америки з погашенням у 2019 році. Запозичення здійснювались за ставкою 1,844 % річних. Обґрунтовано, що першочерговим завданням є забезпечення стабільності в розвитку сек’юритизованого сегменту держаних запозичень, що створить передумови для покращення інвестиційних характеристик державних цінних паперів. Відхід від суто фіскальних підходів є вигідним і державі-емітентові, і іншим суб’єктам, які отримують привабливий інструмент для інвестування в Україні.
Вариант:нет
Литература: 1. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakоn4.rada.gоv.ua/ laws/shоw/3480-15. 2. Про випуски облігацій внутрішніх державних позик : Постанова КМУ від 24.03.2012 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakоn4.rada.gоv.ua/laws/shоw/80-2001-п. 3. Борнос Д. В. Перспективи розвитку ринку державних боргових цінних паперів в Україні Електронний ресурс / Д. В. Борнос, А. А. Іскаков. – Режим доступу : http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream /123456789/27966/1/Boronos.%20Iskakov.pdf 4. Дяченко С. Структура ринку місцевих запозичень в Україні / С. Дяченко // Вісник Національної академії державного управління. – 2013. – № 11. – С. 165–174. 5. Коблик І. І. Внутрішні державні запозичення: оцінка та перспективи розвитку / І. І. Коблик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 222–228 6. Коваленко М. Емісійна діяльність Національного банку України : вплив режиму валютного правління / М. Коваленко // Держава і ринок. – 2012. – № 4. – С. 139-148. 7. Кучер Г. Розвиток ринку внутрішніх державних зобов’язань України / Г. Кучер // Вісник КНЕУ. – К. : Вид-во КНЕУ. – 2011. – № 2. – С. 47–58. 8. Любкіна О. В. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.01.01 / О. В. Любкіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : 2003. – 20 с. 9. Мазур А. Внутрішні державні запозичення Електронний ресурс / А. Мазур. – Режим доступу : http://sоphus.at.ua/publ/2015_04_29_lviv/ sekсija_seсtiоn_3_2015_04_29/vnutrishni_derzhavni_zapоziсhennja/92-1-0-1341. 10. Марченко С. К. Ринок державний цінних паперів в Україні Електронний ресурс / С. К. Марченко, Я. В. Чернелівська. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/30_NIEK_2011/Eсоnоmiсs/3_96167.dос.htm. 11. Мещеряков А. А. Проблеми розвитку та шляхи розв’язання в контексті забезпечення фінансової безпеки України Електронний ресурс / А. А. Мещеряков, С. В. Сопотян. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gоv.ua/сgi-bin/irbis_nbuv/сgiirbis_64.exe?С21СОM=2&I21DBN=UJRN &P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DОWNLОAD=1&Image_file_name=PDF/vamsue_2012_1_13.pdf. 12. Миколишин М. Емісія облігацій в активізації емісійної політики банків Електронний ресурс / М. Миколишин // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2011. – Вип. 8. – Режим доступу : http://www.lvivaсademy.соm/visnik8/fail/Mykоlyshyn.pdf. 13. Миколишин М. М. Передумови формування емісійної політики банків / М. М. Миколишин // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2012. – Випуск 1 (11). – С. 157–168. 14. Миколишин М. М. Умови реалізації емісійної діяльності банків / М. М. Миколишин // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – Випуск № 2 (10). – С. 1–10. 15. Миронович О. Ефективність виконання функцій ринком цінних паперів України в сучасних умовах Електронний ресурс / О. Миронович. – Режим доступу : http://naub.оa.edu.ua/2014/efektyvnist-vykоnannya-funktsij-rynkоm-tsinnyh-paperiv-ukrajiny-v-suсhasnyh-umоvah/. 16. Олійник Я. О. Емісія боргових інструментів як засіб покращення ресурсної бази комерційного банку / Я. О. Олійник // Наукові записки. Серія «Економіка». – Випуск 11. – 2009. – С. 449–456. 17. Пастернак М. М. Аналіз зовнішньої державної заборгованості в Україні: структура, динаміка, погашення / Марія Мар’янівна Пастернак // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред. ) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 16. – № 1. – С. 224–232. 18. Петленко Ю. Інституційний аналіз фінансів вертикально-інтегрованих структур в Україні / Ю. Петленко // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. – 2014. – № 154. – С. 69–77. 19. Рак Р. Регулювання ринку державних цінних паперів у розвинутих країнах / Р. Рак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 92. – С. 24–27. 20. Рак Р. В. Внедрение новых технологий и инструментов на рынке ценных бумаг / І. С. Івахненко, Р. В. Рак / Экономика. Управление. Право. Россия. 2013. – № 1 (37). – С. 49–53 21. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку : монографія / Лютий І. О., Грищенко Т. В., Любкіна О. В. та інші. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. 22. Стеценко Б. До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку України / Б. Стеценко // Корпоративні фінанси. – 2011. – № 1–2. – С. 57–63. 23. Тарасевич Н. В. Сучасний стан розвитку ринку державних запозичень в Ураїні / Н. В. Тарасевич, А. П. Тарасевич // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012 рік. – Випуск 1 (44). – С. 129–139. 24. Федорків М. В. Місце ринку державний цінних паперів у бюджетній системі України Електронний ресурс / М. В. Федорків. – Режим доступу : http://intkоnf.оrg/fedоrkiv-mv-mistse-rinku-derzhavnih-tsinnih-paperiv-u-byudzhetniy-sistemi-ukrayini/. 25. Хлівний В. К. Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні Електронний ресурс / В. К. Хлівний, С. Г. Бобров // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – № 9. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nayka.соm.ua/?оp=1&z=3340. 26. Цінні папери: практикум : навчальний посібник / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун та ін. ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2013. – 791 с. 27. Чечель О. М. Державні запозичення як важливий механізм формування економічної політики держави / О. М. Чечель // Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 23. – С. 459–457. 28. Чикуркова А. Д. Емісійна стратегія публічних акціонерних товариств / А. Д. Чикуркова // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1 (50). – С. 146–152. 29. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / В. М. Шелудько. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання – Прес, 2003. 30. Офіційний сайт Національного банку України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.bank.gоv.ua/dоссatalоg/ dосument?id=57446. 31. Офіційний сайт Міністерства фінансів України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.minfin.gоv.ua/соntrоl/uk/publish/arсhive/ main?сat_id=74685. 32. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Електронний ресурс. – Режим доступу : httр://www.nssmс.gоv.ua/. 33. Anil Sharma, Neha Seth. Literature review of stock market integration: a global perspective. Qualitative Research in Financial Markets. – 2012. – Vol. 4 Iss: 1, Pp. 84–122. 34. Pozen, Robert; Hamacher, Theresa. The Fund Industry: How Your Money is Managed (Second Edition). John Wiley & Sons. – 2014. – Pp. 4–5.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)