Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Методика викладання української мови та літератури»

Ознайомлення учнів 3-4 класів з елементами ділового мовлення

Карточка работы:15076-2015ф
Цена:
Тема: Ознайомлення учнів 3-4 класів з елементами ділового мовлення
Предмет:Методика викладання української мови та літератури
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Корекційна освіта: психопедагогіка, логопедія, тифлопедагогіка, сурдопедагогіка
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ 7 1.1. Лінгвістичні основи досліджуваної проблеми 7 1.2. Психолого-педагогічні й психолінгвістичні засади роботи над елементарними висловлюваннями ділового стилю в початковій школі 11 1.3. Аналіз чинних програм і навчально-методичної літератури з проблеми дослідження 13 Висновки до розділу 1 18 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ЕЛЕМЕНТАРНИМИ ВИСЛОВЛЮВАННЯМИ ДІЛОВОГО СТИЛЮ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (3-4 КЛАСИ) 20 2.1. Принципи ознайомлення молодших школярів зі структурно-семантичними особливостями текстів ділового стилю 20 2.2. З досвіду роботи вчителів початкових класів 23 2.3. Типи вправ і завдань на ознайомлення учнів 3-4 класів із ознаками текстів ділового стилю 27 Висновки до розділу 2 30 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Проголошення незалежності України, надання українській мові статусу державної спричинилися до значного розвитку і змін в таких важливих галузях, як політика, економіка, освіта, культура. У Законі про мови та інших нормативних документах велика увага приділяється вживанню української мови в актах державної влади та управління, у діловодстві та документації, у судочинстві та інших ділових паперах. Усі ці важливі сфери обслуговує різновид української мови – офіційно-діловий стиль. Цей спосіб комунікації чутливо реагує на всі суспільні події, запити і потреби членів суспільства і в неупереджених формах доводить їх до відома громадян, народів і держав. Отже, в житті будь-якої держави мова ділових стосунків повинна бути взірцем. На сучасному етапі розбудови держави зростає соціальна роль саме ділового мовлення в структурі мовної освіти. Тому одне із завдань загальноосвітньої школи – навчити учнів досконало володіти діловим мовленням, висловлювати свої думки змістовно, граматично правильно і стилістично вправно. З огляду на це, перед вчителями-словесниками стоїть невідкладне завдання – розвивати усне та писемне ділове українське мовлення школярів, починаючи від початкової ланки, адже сьогодні стає дедалі очевиднішим, що невміння учнів складати ділові папери, без засвоєння зв’язного ділового мовлення, з’ясування його сутності, збагачення словникового запасу діловою лексикою неможливо виховати повноцінне покоління, здатне до ділових контактів, ведення ділової документації, ділового спілкування. У Державному стандарті початкової загальної освіти (2011 р.) зазначається, що мета вивчення української мови «полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, опануванні всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду 20, с. 3». В основу навчання мови в початковій школі покладено практичне ознайомлення учнів з елементарними відомостями про типи й стилі мовлення, що створює умови для формування в молодших школярів умінь сприймати, розуміти і продукувати елементарні висловлювання офіційно-ділового стилю. Проблема розвитку стилістично диференційованого мовлення розглядалася ще в дореволюційний період у дослідженнях М. Бунакова, Ф. Буслаєва, К. Ушинського та ін. Пізніше її окремі аспекти досліджували В. Добромислов, М. Львов, М. Рибникова, С. Русова, В. Сухомлинський та ін. Сьогодні окремі аспекти збагачення словникового запасу учнів українським діловим мовленням представлена у роботах учених, методистів, передових учителів-словесників таких, як В. Бадер, Л. Варзацька, М. Вашуленко, О. Лобчук, Л. Сугейко, Н. Юрійчук, Н. Янко та ін. Ефективні шляхи збагачення мовлення учнів, зокрема діловою лексикою, пропонували учені-психологи І. Синиця, О. Леонтьєв, Б. Баєв, Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня та ін. Аналіз чинних програм і підручників з української мови для початкової школи засвідчив, що в них передбачено роботу над різними зразками текстів офіційно-ділового стилю. Проте результати спостереження за навчально-виховним процесом на уроках української мови в початкових класах, бесіди з учителями, контрольні зрізи знань учнів дають змогу стверджувати, що засвоєнню молодшими школярами основних ознак і мовних особливостей ділового стилю не приділяється належна увага. З огляду на це, актуальність нашого дослідження зумовлена теоретичною і практичної значущістю теми вивчення елементів ділового мовлення у початковій школі. Мета дослідження – дослідити особливості навчальної роботи з ознайомлення учнів 3-4 класів з елементами ділового мовлення. Відповідно до теми і мети дослідження було поставлено ряд завдань: – визначити теоретичні (лінгвістичні, психолого-педагогічні, психолінгвістичні) основи процесу формування в учнів початкових класів умінь осмислювати і працювати з текстами ділового стилю; – вивчити стан розробленості проблеми у лінгводидактичній літературі; – проаналізувати програми і підручники з української мови для початкових класів щодо можливості ефективного навчання учнів працювати з висловлювання ділового стилю; – з’ясувати принципи ознайомлення молодших школярів зі структурно-семантичними особливостями текстів ділового стилю; – проаналізувати досвід роботи вчителів початкових класів з ознайомлення учнів 3-4 класів з елементами ділового мовлення; – розглянути типи вправ і завдань на ознайомлення учнів початкових класів із ознаками текстів ділового стилю; – розробити вправи і завдання на ознайомлення учнів 3-4 класів із ознаками текстів ділового стилю; Об’єкт дослідження – процес розвитку ділового мовлення молодших школярів на уроках української мови. Предмет дослідження – система вправ і завдань з ознайомлення учнів 3-4 класів з елементами ділового мовлення. Для реалізації мети дослідження використовувалися такі методи наукового пошуку: аналіз та узагальнення лінгвістичної, психолого-педагогічної, психолінгвістичної, лінгводидактичної літератури з теми; теоретичне осмислення й узагальнення педагогічного досвіду вчителів початкових класів, аналіз нормативних документів і підручників з української мови з метою вивчення стану проблеми в практиці початкової школи. Методологічною основою дослідження є філософські положення про діалектичну єдність мови й мовлення; психологічні й психолінгвістичні положення теорії мовленнєвої діяльності, механізми сприймання, розуміння і продукування висловлювань; наукові дослідження з лінгвістики і стилістики тексту; провідні ідеї методистів щодо формування й розвитку стилістично диференційованого мовлення молодших школярів; державні документи про стратегію мовної освіти в Україні. Практичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні й доборі системи вправ і завдань з ознайомлення учнів 3-4 класів із ознаками текстів ділового стилю. Здобуті результати можуть бути використані вчителями початкових класів на уроках мови й розвитку мовлення. Структура та обсяг роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, 1 додатку.    
Объём работы:
30
Выводы:На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 1. Стиль літературної мови – різновид, що характеризується відбором таких засобів із багатоманітних мовних ресурсів, які найліпше відповідають завданням спілкування між людьми в певних умовах. 2. Функціональний стиль – це своєрідний характер того чи іншого соціального різновиду, що відповідає певній сфері громадської діяльності і певній формі свідомості, що створюється за допомогою особливостей функціонування у цій області мовних засобів і специфічної мовленнєвої організації, яка має конкретне стилістичне забарвлення. 3. Сучасна українська літературна мова має досить розгалужену систему стилів, серед яких виділяють наступні: розмовний, художній, науковий, публіцистичний, епістолярний, офіційно-діловий та конфесійний. 4. Офіційно-діловий стиль – це мова ділових паперів, розпоряджень, постанов, програм, заяв, автобіографій, резолюцій, протоколів, законів, актів, наказів, анкет, розписок тощо. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають документації тверджень, точності формулювань, не припускають двозначності тлумачення змісту. 5. Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з теми показав, що тема розвитку ділового мовлення школярів недостатньо розроблена. На жаль, преважна частина наукових праць присвячена висвітленню особливостей формування умінь і навичок працювати з текстами ділового стилю учнів основної і старшої школи. Хоча, аналіз програми вивчення української мови у початкових класах засвідчив наявність диференційовано-стилістичного вивчення української мови. 6. Формування стилістичних умінь в учнів початкових класів є одним із актуальних і перспективних напрямів сучасної лінгводидактики. Ознайомлення молодших школярів зі стилістичним багатством рідної мови, закономірностями функціонування мовних одиниць у текстах різних типів і стилів, практичне засвоєння виражально-зображувальних засобів мови сприяють виробленню в учнів комунікативних умінь і навичок, підвищують рівень їхньої мовленнєвої культури. 7. Процес формування умінь створювати і використовувати у своєму мовленні елементарні висловлюваннями ділового стилю учнями початкової школи ґрунтується як на основі загальнодидактичних (науковості, доступності, систематичності й послідовності, індивідуалізації та диференціації, наступності й перспективності, наочності), так і суто лінгводидактичних (єдності навчання мови й мовлення, взаємозв’язку в розвитку мовлення й мислення, функціонально-комунікативної спрямованості навчання мови та функціонально-стилістичної диференціації мовлення, координації усного і писемного мовлення, мотивації мовленнєвої діяльності, зв’язку інтуїтивного й свідомого підходів до навчання) принципах. 8. Аналіз досвіду роботи вчителів початкових класів ЗОШ № 29 м. Чернігова показав, що тексти офіційно-ділового стилю на уроках української мови використовуються у недостатній мірі. Як наслідок – недостатній рівень сформованості у молодших школярів навичок ділового мовлення. Причиною цього є несистематичність роботи над діловим мовленням на уроках рідної мови у початкових класах, відсутність чіткої системи організації занять. 9. З метою формування умінь і навичок створювати і використовувати у власному мовленні текстів офіційно-ділового стилю учителем початкових класів система вправ і завдання має добиратися з урахуванням принципів, мети та етапу навчання. Система вправ і завдань з формування в учнів умінь будувати висловлювання ділового стилю має включати: вправи на спостереження, аналіз і порівняння; вправи на лінгвістичний експеримент; вправи на редагування й удосконалення; вправи на конструювання та переконструювання; вправи на продукування власних висловлювань.  
Вариант:нет
Литература:1. Арешенков Ю. «Стиль» як категоріальне поняття стилістичної науки Текст / Ю. Арешенков // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 117–118. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць. Чернівці, 2001. – С. 78–83. 2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. 3. Бадер В. І. Взаємозв’язок у розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів : автореф. на здобуття наук. Ступеня доктора пед.наук:13.00.02 «Теорія і методика навчання української мови» / В. І. Бадер. – К., 2004. – 37 с. 4. Бадер В. І. Дидактичний матеріал з розвитку ділового мовлення школярів / В. І. Бадер // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 4. – С. 26–30. 5. Біляєв О. М. Вправи в навчанні мови / О. М. Біляєв // Українська мова і література школі. – 2004. – № 6. – С. 2–5. 6. Варзацька Л. О. Навчання мови й мовлення на основі тексту : метод. посіб. / Л. О. Варзацька. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 112 с. – (Початкова школа). 7. Вашуленко М. С. Методика викладання української мови в початковій школі : навч-метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М. С. Вашуленко. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 264 с. 8. Виноградов В. Итоги обсуждения вопросов стилистики / В. Виноградов // Вопросы языкознания. – 1955. – № 1. – С. 60–87. 9. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования: Мышление и речь. Проблемы психологического развития ребенка / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 519 с. 10. Грона Н. В. Формування комунікативно-стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку / Н. В. Грона // Педагогічний альманах. – 2015. – № 25. – С. 75–80. 11. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. − № 7. – С. 1–20. 12. Єрмоленко С. Стилістика української літературної мови в контексті слов’янських стилістик Текст // Мовознавство. – 1998. – № 2–3. – С. 6–9. 13. Калмикова Л. О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: Психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Калмикова. – К. : НМЦВО, 2003. – 299 с. 14. Коваль А. П. Культура ділового мовлення (Писемне та усне спілкування) / А. П. Коваль. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Вища школа, 1977. – 296 с. 15. Кожина М. Н. Стилистика русского язика : учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. – М. : Флінта, 2012. – 464. 16. Кравчук Д. М. Писемне мовлення учнів 1-3 класів : посіб. для вчителів / Д. М. Кравчук. – К. : Рад. шк., 1984. – 136 с. 17. Кучеренко І. А. Система роботи з розвитку стилістичних умінь і навичок учнів (10-11 класи) : дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Анатоліївна Кучеренко. – К., 2005. – 223 с. 18. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А. А. Леонтьев. – М. : Наука, 1969. – 307 с. 19. Лобчук О. Ознайомлення школярів з елементами ділового мовлення / О. Лобчук // Початкова школа. – 2008. – № 1. – С. 12–16. 20. Львов М. Р. Методика развития речи младших школьников : пособ. для учителя / М. Р. Львов. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1985. – 176 с. – (Б-ка учителя нач. классов). 21. Марун М. Є. Формування ділового мовлення в школярів / М. Є. Марун // Українська мова і література в школі. – 1999. – № 3. – С. 19–22. 22. Марун М. Є. Формування умінь і навичок ділового мовлення в учнів 5-9 класів : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Микола Євдокимович Марун. – К., 1999. – 208 с. 23. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підруч. для студ. філол. фак. ун-тів / М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман та ін. ; за ред. проф. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с. 24. Методика розвитку зв’язного мовлення учнів молодшого шкільного віку : метод. реком. з методики викладання української мови / укл. Н. В. Грона. – Ніжин, 2006. – 236 с. 25. Програми для середньої загальноосвітньої школи: 1-4 класи Електроний ресурс. − Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/01_ukr.pdf. 26. Рождественский Н. С. Проблема содержания начального обучения русскому языку / Н. С. Рождественский // Актуальные проблемы методики обучения русскому языку в начальных классах / под ред. Н. С. Рождественского, Г. А. Фомичевой. – М., 1977. – С. 5–31. 27. Сугейко Л. Г. Наступність і перспективність формування стилістичних умінь в учнів початкових та 5 класів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання української мови » / Л. Г. Сугейко. – К., 2001. – 20 с. 28. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За заг. ред. акад. І. К. Білодіда – К. : Наук. думка, 1973. – 588 с. 29. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. з навчанням українською мовою / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська ; за ред. М. С. Вашуленка. – К. : Освіта, 2013. – 192 с. 30. Юрійчук Н. Д. Система роботи над діловим мовленням на уроках української мови у 5 - 7 класах : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. Д. Юрійчук ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2001. – 18 c 31. Янко Н. О. Формування стилістичних умінь учнів 3-4 класів у процесі роботи над текстами різних типів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталія Олексіївна Янко. – Чернігів, 2011. – 213 с.    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (25)