Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Методи демографічної статистики

Карточка работы:14950-2015б
Цена:
Тема: Методи демографічної статистики
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 1. Демографічна статистика як наука 4 2. Методи демографічної статистики 6 Висновки 22 Список використаних джерел 23  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Історія людства нерозривно пов’язана із змінами чисельності населення, його складу, характеру відтворення. Світові процеси народонаселення стали визначити перебіг світових процесів в економіці, соціальній сфері. Особливий вплив демографічних процесів відчутний сьогодні, коли населення світу зростає напрочуд високими темпами, при цьому запаси продовольства зменшуються. Крім того, змінюється ставлення до інституту сім’ї, напрямки розвитку урбанізації та міграції населення, зростають регіональні диспропорції населення земної кулі тощо. Аби мати можливість спостерігати, аналізувати, моделювати, а саме головне, прогнозувати демографічні зміни необхідними є прикладні дослідження, побудовані на відповідному методологічному апараті, якими займається сьогодні дослідники різних наукових напрямків, в тому числі демографії та демографічної статистики. Насправді, жодна наукова дисципліна не спроможна розвиватися без відповідних методів та методології дослідження, які характеризуються певними особливостями, виходячи із специфіки науки. Не виключенням є демографічна статистика. Таким чином, метою написання роботи є узагальнення основних методів демографічної статистики та прикладів їх застосування. За для реалізації мети дослідження необхідним є виконання наступних завдань: 1. Визначити сутність демографічної статистики як науки. 2. Охарактеризувати і навести приклади застосування методів демографічної статистики. У ході написання роботи були використані навчальні посібники та лекційні курси таких науковців, як С. І. Бегун, В. М. Годун, О. В. Кустовська, А. З. Підгорний, С. Г. Стеценко, В. Г Швець, З. О. Пальян та інші, а також методологічні положення Державної служби статистики України.
Объём работы:
20
Выводы: Отже, в ході написання роботи було виявлено, що демографічна статистика являє собою суміжну наукову дисципліну, яка знаходиться на стикові демографії та статистики. Основним завданням демографічної статистики є збирання, обробка й аналіз даних про населення за допомогою відповідного методичного апарату. Серед сукупності методів, які використовуються у демографічній статистиці, як правило, виділяють три групи: методи екстенсивного та інтенсивного аналізу, а також методи моделювання. Крім того, існує поділ методів на ті, які використовуються у межах статистики, та ті, які є специфічними і знайшли своє застосування в межах демографічної статистики. До загальностатистичних методів належать методи статистичного спостереження, метод статистичних групувань, абсолютні, відносні та середні величини, ряди розподілу, динамічні ряди, методи індексного та факторного аналізу, кореляційно-регресивного та дисперсійного аналізу. До групи специфічних методів демографічної статистики належать методи поздовжнього і поперечного аналізу, а також метод демографічних таблиць, які були детально розглянуті у даній роботі. Насамкінець хотілося б відмітити, що аналіз демографічних подій та процесів за допомогою одного методу вбачається не завжди правомірним та доречним, тому досить часто науковці вдаються до оперування декількома методами дослідження, аби якомога точно та репрезентативно розкрити особливості перебігу тих чи інших демографічних процесів.
Вариант:нет
Литература:1. Бегун С. І. Демографія : методичні вказівки для студентів економічного факультету / С. І. Бегун. – Луцьк, 2013. – 63 с. 2. Борисов В. А. Демография / В. А. Борисов. – М. : Издательский дом NOTABENE, 1999, 2001. – 272 с. 3. Бреева Е. Б. Основы демографии : учебное пособие / Е. Б. Бреева. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2005. – 352 с. 4. Вітковська К. В. Щодо питання про побудову таблиць смертності за причинами для окремих регіонів України / К. В. Вітковська // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – 2007. – Вип. 25. – С. 51–57. 5. Годун В. М. Інформаційні системи і технології в статистиці : навч. посібник / В. М. Годун, Н. С. Орленко, М. А. Сендзюк ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. Ф. Ситника. – К. : КНЕУ, 2003. – 267 с. 6. Григор’єва С. В. Основи демографії : текст лекцій / С. В. Григорєва. – Х. : НТУ «КПІ», 2010. – 32 с. 7. Кустовська О. В. Методичні вказівки з дисципліни «Демографічна статистика» (магістерський курс) / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 40 с. 8. Методологічні положення зі статистичного аналізу природного руху населення : затверджено Наказом Державної служби статистики України від 08.02.2013 № 39. – К. : ДССУ, 2013. – 71 с. 9. Пальян З. О. Демографічна статистика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / З. О. Пальян. – К. : КНЕУ, 2003. – 132 с. 10. Підгорний А. З. Демографічна статистика : навчальний посібник / А. З. Підгорний. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 165 с. 11. Підгорний А. З. Курс демографічної статистики : навчальний посібник / А. З. Підгорний. – Одеса : ОДЕУ, 2008. – 133 с. 12. Прибиткова І. М. Основи демографії : навч. посібник / І. М. Прибиткова. – К. : АртЕк, 1995. – 256 с. 13. Смирнова И. В. Демография : учебно-методическое пособие для студентов специальности «Государственное и муниципальное управление» / И. В. Смирнова ; филиал СЗАГС в г. Калуга. – Калуга, 2004. – 138 с. 14. Статистика : підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 467 с. 15. Стеценко С. Г. Статистика населення : підручник / С. Г. Стеценко, В. Г. Швець. – К. : Вища шк., 1993. – 463 с. 16. Офіційний сайт Державної служби статистики України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)