Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Патронат над дітьми: практика та шляхи законодавчого врегулювання

Карточка работы:14975-2015б
Цена:
Тема: Патронат над дітьми: практика та шляхи законодавчого врегулювання
Предмет:Право
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ПАТРОНАТУ ЯК ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 8 1.1. Історія становлення та розвитку правового регулювання патронату в Україні 8 1.2. Поняття та особливості інституту патронату в українському законодавстві 19 1.3. Правове регулювання інституту патронату у деяких зарубіжних країнах 27 Висновки до Розділу 1 35 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАТРОНАТУ ЯК ФОРМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 38 2.1. Теоретичні основи патронату над дітьми 38 2.2. Поняття та правова природа договору про патронат 54 2.3. Правовий статус суб’єктів договору про патронат 66 Висновки до Розділу 2 71 РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПАТРОНАТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 75 3.1. Основні проблеми відносно влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування 75 3.2. Актуальні питання щодо правового регулювання інституту патронату за законодавством України 86 3.3. Шляхи удосконалення законодавства про патронат над дітьми 92 Висновки до Розділу 3 97 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми дослідження. Одним із головних завдань соціальної держави є вирішення питань, пов’язаних із захистом прав і законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. На сьогодні створення оптимальних умов для підтримки соціально незахищених категорій дітей є одним із найважливіших завдань. Тому специфіка і основна спрямованість соціальної політики в галузі дитинства полягають у тому, щоб всіляко пом’якшувати вплив на дітей негативних наслідків тих процесів, що відбуваються у суспільстві, а також створити умови для більшої ефективності існуючих і виникнення нових соціальних інститутів, які мають задовольняти потреби і реалізовувати інтереси дітей. Визнанню необхідності розробки нових підходів щодо піклування над дітьми, які з будь-яких причин позбавлені сімейного виховання, чимало сприяла діяльність установ ООН в Україні. Крім того, усвідомленню змін допомогло і ознайомлення з практикою альтернативних форм виховання (прийомна сім’я, патронат тощо), яка поширена в багатьох країнах світу. В документах ООН та ЮНІСЕФ простежується визнання наявності інституту альтернативних форм виховання сім’ї в системі державної опіки над дітьми як свідчення про успішний соціальний розвиток тієї чи іншої країни. Іншою обставиною, що спонукала до пошуку нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків, безумовно стало те, що існуюча система державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, що залишилися без батьківського піклування, функціонує вже понад 85 років та була орієнтована на колективні форми виховання дітей. Але тепер, коли визначено зовсім інші пріоритети у вихованні дітей, особлива увага стала приділятися впровадженню таких інститутів, як прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, патронат. Сімейний кодекс України передбачає форми влаштування дітей у сім’ю: усиновлення, опіка та піклування, прийомна сім’я, а також патронат. Нерідко виникають ситуації, коли застосувати сімейні форми влаштування не представляється можливим. В цьому випадку діти передаються в державні установи. Але як показує українська і міжнародна практика, виховання дітей у подібних установах не відповідає повною мірою їхнім інтересам, так як дитячий будинок, навіть самий зразково-показовий, практично не в змозі дати все необхідне для гармонійного розвитку особистості. Виходом зі сформованої ситуації може бути передача дитини в патронатну сім’ю у випадках, передбачених законодавством. Патронат над дітьми – це тимчасовий догляд та виховання дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, батьками або особами, які їх замінюють, складних життєвих обставин та/або на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та визначення форми її подальшого влаштування. У широкому значенні патронат над дітьми можна розглядати як систему соціальних взаємодій, процес спільної діяльності, під час якої особи, групи чи спільноти безпосередньо чи опосередковано впливають одне на одного; він передбачає прояви взаємної зацікавленості й відповідальності, допомоги й співпраці. Відтак, ключовими методологічними підходами до впровадження такої інновації є системний, міжсекторний і міжвідомчий наукові підходи, а також інтегрований підхід як галузевий. Патронат над дітьми становить інноваційну соціально-педагогічну систему взаємодії фахівців соціальної сфери, патронатних вихователів, рідних батьків, родичів дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Така система передбачає реалізацію комплексу технологій: відбору й підготовки патронатних вихователів; ведення випадку; соціально-педагогічної підтримки дитини й соціального супроводу її біологічної сім’ї; оцінки потреб дитини та її сім’ї; мережевих зустрічей. Специфіка патронату в сімейному праві як правового інституту виявляється в тому, що така передача дитини здійснюється за договором про патронат, а не на підставі адміністративно-правового акта – рішення органу опіки чи піклування. Отже, патронат над дітьми є альтернативною формою влаштування на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, адже діти передаються патронатному вихователю за певну плату, тобто вихователь виконує роботу, за яку отримує кошти, на необхідний для дитини строк, із забезпеченням належних їй умов для проживання та розвитку. Законодавством чітко визначаються обов’язки патронатного вихователя та випадки припинення договору про патронат. Об’єктом дослідження роботи виступають суспільні відносини, що виникають з договору про влаштування дитини в патронатну сім’ю. Предметом дослідження є сукупність норм сімейного законодавства, що регулює питання влаштування дитини в патронатну сім’ю. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу наявної теорії і практики виявити основні правові проблеми правового регулювання інституту патронату. Завдання дослідження: ? дослідити історію становлення та розвитку правового регулювання патронату в Україні; ? визначити поняття та особливості інституту патронату в українському законодавстві; ? встановити правове регулювання інституту патронату у деяких зарубіжних країнах; ? розглянути теоретичні основи патронату над дітьми; ? визначити поняття та правову природу договору про патронат; ? розглянути правовий статус суб’єктів договору про патронат; ? встановити основні проблеми відносно влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування; ? виокремити актуальні питання щодо правового регулювання інституту патронату за законодавством України; ? навести шляхи удосконалення законодавства про патронат над дітьми. Методи дослідження. З огляду на специфіку обраної теми дослідження у ході аналізу використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: метод діалектичної логіки – для розкриття поняття патронатної форми виховання; формально-логічний метод – для визначення основних понять юридичних конструкцій; порівняльно-правовий метод – при аналізі зарубіжного досвіду патронатних сімей; системно-функціональний метод – як засіб з’ясування особливостей договору про патронат, а також його функціонального призначення; структурно-функціональний метод – під час з’ясування актуальних питань щодо правового регулювання інституту патронату за законодавством України. Науково-теоретична основа виконання дослідження. Питання договірного регулювання сімейних відносин були предметом дослідження таких вітчизняних вчених, як В. К. Антошкіна, Т. О. Ариванюк, Г. М. Ахмач, М. В. Бориславська, І. В. Жилінкова, О. М. Калітенко. Теоретичним проблемам патронатного виховання та деяким законодавчим проблемам патронату було присвячено роботи С. Б. Булеци, В. Ю. Євко, Л. Коваль, Л. В. Лешанич, Л. А. Машкіної, В. Н. Приходько. Нормативно-правова база дослідження складається з Конституції України, Сімейного кодексу України та моделей реалізації патронатного виховання в зарубіжних країнах, іншими нормативно-правовими актами українського та зарубіжного законодавства. Емпірична база виконання дослідження складається зі матеріалів статистичних даних законодавчих органів влади України, матеріали аналітичного аналізу Національного інституту стратегічних досліджень. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: обґрунтовано та розроблено особливості патронатної форми влаштування дітей, встановлено необхідність визнання патронатної сім’ї тимчасовою формою влаштування дитини, що залишилась без піклування батьків з розмежуванням прав і обов’язків по захисту її інтересів між суб’єктами договору. Результати дослідження можуть бути використані в процесі оновлення законодавства про функціонування інституту патроната, в навчальному процесі, при підготовці курсу лекцій з дисципліни сімейне право тощо. Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 109 найменувань. Загальний обсяг роботи 118 сторінок.
Объём работы:
104
Выводы:Провівши аналіз інституту патроната, як форми сімейного виховання в Україні, можна прийти до наступних висновків. 1. На основі аналізу розвитку законодавства про влаштування дітей у патронатні сім’ї можна виділити кілька етапів. Відмінною особливістю системи піклування дітей-сиріт на I етапі (XI-XVII ст.) розвитку був її церковно-державний характер. Поступово в законодавчих актах стали з’являтися норми, що встановлюють не тільки вимоги, спрямовані на забезпечення житлом та їжею, а й необхідність навчання ремеслам, а також подальшого працевлаштування. У XVI столітті закріплюється можливість передачі дітей, які залишилися без піклування батьків у сім’ї, за певну плату. II етап (XVIII-XIX ст.) можна охарактеризувати, як період правового закріплення сімейних форм влаштування в сім’ю дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. На III етапі (кінець XIX-початок XX ст.) у діяльності різного роду установ по влаштуванню малолітніх спостерігалася тенденція до посилення саме патронатних відносин. У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що аж до Жовтневої революції склалася досить розвинена система соціального піклування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, що діяла під суворим контролем держави. Надалі інституалізація виховного процесу призвела до ліквідації практики передачі дітей у сім’ю та організації дитячих будинків, як нової моделі колективного виховання (IV етап). В свою чергу, повернення сімейної моделі виховання дітей, які залишилися без піклування батьків, відбувається тільки в 2000-х рр. (V етап). Як показала практика, виховання в закладах для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, не повною мірою відповідає інтересам таких дітей, позбавляє їх можливості здобуття сімейних навичок, успішної адаптації у суспільному житті. На початку XXI ст., в Україні досить успішно стала розвиватися система патронатних відносин. 2. Аналіз законодавчих актів в їх історичному розвитку дозволяє прийти до висновку, що альтернативним варіантом влаштування дітей по відношенню до організацій для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, є патронатні сім’ї, що дозволяють найбільш ефективно поєднувати індивідуальний підхід до виховання і державну підтримку таких сімей . 3. Отже, інститут патронату має важливе значення в забезпеченні захисту прав дітей позбавлених батьківського піклування. Як зазначають більшість дослідників, оскільки головним завданням патронатних вихователів, як й опікунів та піклувальників, є виховання підростаючого покоління, то інститут патронату має не менше значення чим інститут опіки й піклування. До того ж патронатне виховання має свої переваги, які полягають в наступному: передбачає розмежування відповідальності із захисту прав та інтересів дитини між батьками, патронатним вихователем і закладом, який надає патронатне виховання; влаштування дітей складної категорії в сім’ю з метою отримання оптимального рівня освіти; включає в себе професійну діяльність вихователя, спрямовану на безперервну та послідовну корекцію особистості дитини, яка проживала в неблагополучній сім’ї чи в інтернатному закладі. Для розвитку патронатної форми влаштування дітей певні передумови в Україні вже є. Вона передбачена Сімейним кодексом України. Але цього замало, необхідно створити нормативно-правову базу для практичного запровадження патронату, розробити заходи соціальної підтримки патронатної сім’ї на державному рівні. 4. Дослідивши зарубіжний досвід патронатного виховання, можна зазначити, що відповідальність фостерних вихователів досить докладно регламентована в законодавстві Англії. Це, на нашу думку, є вкрай важливим і корисним досвідом для реформування законодавства сучасної Україні. Зокрема, підставою для позбавлення права бути фостерної батьком є визнання винним у якомусь злочині. В Україні дана умова позбавлення права бути патронатним (фостерним) батьком відсутня, а за загальним правилом застосовуються норми сімейного законодавства, що відносяться до підстав позбавлення та (або) обмеження батьківських прав. Зважаючи на специфічність даного кола правовідносин необхідно доповнення переліку підстав позбавлення права бути патронатним (фостерним) вихователем. Досвід Англії в повній мірі відповідає інтересам дитини. В умовах формування нових правових форм влаштування дітей у сім’ю цікавий досвід Франції, що стосується контролю за діяльністю фостерних вихователів. 5. У теоретичну основу патронату над дітьми покладено положення теорій про розвиток особистості, її потреби та права, вплив розлучення з матір’ю на психічний розвиток дитини, теорії систем, адаптації особистості, концепція сильних сторін, теорія відновлення. Обґрунтування теоретичних основ сімейного патронату дозволяє пояснити, як і чому потрібно діяти, щоб досягти ефективного результату, допомагає осмислити інформацію, зібрану в процесі соціального втручання та прийняти оптимальні рішення в найкращих інтересах дитини. 6. Сімейний патронат як інновація забезпечення права дитини на сім’ю нова комплексна послуга вразливим сім’ям з дітьми передбачає: тимчасовий догляд і виховання дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, у сім’ї патронатних вихователів, і водночас надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг біологічній сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування. Влаштування дитини в сім’ю патронатних вихователів дає їй можливість уникнути досвіду інституційної опіки (тимчасового влаштування в притулок для дітей/центр соціально-психологічної реабілітації дітей, лікарню), частково відновити особистісний потенціал, компенсувати деприваційні порушення через отримання досвіду позитивних міжособистісних стосунків, ознайомлення й прийняття нових моделей поведінки, сім’ї. 7. Конструкція договору про патронат в сімейному праві складається з наступних елементів: суб’єктний склад договору, його умови (предмет, строк), права та обов’язки сторін, форма договору та загалом має такі ознаки: 1) вільне волевиявлення учасників; 2) визначеність прав та обов’язків сторін, а також поведінки, яка може виражатися в дії або бездіяльності; 3) спрямованість на встановлення сімейних правовідносин; 4) спрямованість на досягнення конкретної мети, яка не повинна суперечити нормам позитивного права; 5) об’єктивізація в певній формі, яка встановлена законодавчо для певних видів договорів, або обирається сторонами. У СК України слід закріпити норми, які б регулювали загальні вимоги укладення, зміни та розірвання договору, межі договірної ініціативи учасників сімейних правовідносин, наслідки недодержання при укладенні договору вимог закону. 8. Виходячи з наведеного визначення, можна надати таку правову характеристику даного договору: ? предметом договору про патронат є діяльність, пов’язана з вихованням, розвитком та утриманням дітей, що регулюється сферою сімейних правовідносин; ? патронат встановлюється щодо однієї дитини, яка має відповідний статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; ? надання згоди дитини, за умови, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити; ? договір про патронат є строковим, за загальним правилом, він діє до досягнення дитиною повноліття і автоматично не продовжується; ? відсутністю типової форми і змісту договору; ? відсутністю у законодавстві вимог щодо особи патронатного вихователя порівняно з усиновленням чи опікою. Основним обов’язком органів опіки та піклування повинно бути здійснення роботи з підготовки, прийняття і перегляду індивідуальних планів щодо захисту прав дитини і за оцінкою ефективності здійснення цих планів. У коло їхніх обов’язків також можуть входити такі обов’язки, як здійснення підбору кандидатів у патронатні вихователі; матеріальне забезпечення утримання неповнолітнього і винагороди патронатного виховання; складання акта за результатами обстеження їх житлових умов; укладення договору про влаштування дитини в патронатну сім’ю; облік дітей, які залишилися без піклування батьків, переданих у патронатні сім’ї; проведення контролю над дотриманням прав і законних інтересів дітей, переданих на виховання в патронатні сім’ї. 9. Правовий статус патронатного вихователя – це певна сукупність прав та обов’язків, передбачених законодавством, які необхідні і достатні для здійснення виховання, освіти та адаптації дитини, а також захисту її прав та охоронюваних законом інтересів без статусу законного представника, які він набуває у зв’язку з укладенням договору про влаштування дитини в патронатну сім’ю. Правовий статус вихованця патронатної сім’ї складається з прав, які має будь-яка неповнолітня дитина, і прав, передбачених спеціальними нормативними актами про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. 10. Отже, можливість розвитку нових сімейних форм влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, – приємного батьківства й патронату не підкріплена матеріальними ресурсами і необхідними механізмами – службами по підбору прийомних і патронатних батьків, їх навчанням і консультуванням з приводу потенційних проблем, супроводом і контролем. Слабо налагодженим є інформування населення (сімей) про можливість такого роду платної виховної діяльності. Необхідно передбачити і роботу з біологічними батьками дітей, зокрема тих, які влаштовані на час до притулків або патронатних сімей. Таким чином, пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є усиновлення. Однак сім’ї або окремі громадяни, які бажають взяти на виховання дітей, стикаються з такими проблемами, як оформлення документів, фінансове забезпечення, виховання та соціально-психологічні відхилення, викликані вихованням або набуті в «кровній сім’ї». На даному етапі розвитку суспільства найбільш розвиненими є такі форми влаштування дітей, як прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та опіка. Підтримка таких сімей здійснюється місцевими органами, вони отримують фінансову допомогу, допомогу в лікуванні, вирішенні житлового питання, навчанні дітей. Все це сприяє найбільш прийнятним умовам соціалізації та адаптації таких дітей до життя, а також вони більш пристосовані до сучасного соціального простору. В Україні протягом останніх років суттєво підвищені розміри державної допомоги сім’ям з дітьми. Однак існуюче законодавче підґрунтя не забезпечує достатньої підтримки всіх форм сімейного виховання. Особливу увагу необхідно зосередити на багатодітних родинах, опікунських сім’ях, а також тих, які перебувають у складних життєвих обставинах. Важливим напрямом удосконалення національного законодавства у сфері соціального захисту посиротілих дітей та дітей позбавлених батьківського піклування є формування понятійно-категоріального апарату. Це стосується насамперед Сімейного кодексу України, недоліком якого є відсутність системного підходу до розуміння явища сімейного неблагополуччя, яке він має врегульовувати. Також потребує доопрацювання законодавство України щодо дитячої бездоглядності, юридичне визначення якої на сьогодні відсутнє. До проблеми упорядкування термінології належить також уточнення поняття «соціальний захист посиротілих дітей та дітей позбавлених батьківського піклування», його форми та види. У світлі перспектив подальшої професіоналізації системи патронатного виховання виникає необхідність дотримання чітких вимог до підбору патронатних вихователів у плані мотивації, рівня матеріального благополуччя та умов життя, рівня освіти, соціально-демографічних, психологічних, особистісних та ін. характеристик. Домінуюча функція інституту патронатної сім’ї зумовлює необхідність створення центрів професійного навчання кандидатів у патронатні вихователі, де готуватимуть педагогів з корекційної роботи на дому, причому процес навчання повинен зачіпати не тільки кандидата в патронатні вихователі, а й усіх членів сім’ї. Процес навчання патронатних вихователів необхідний як для вдосконалення їх знань, умінь, навичок по роботі з дітьми, які потребують особливих умов соціалізації, так і для формування їх професійної ідентичності, розвитку професійної самосвідомості, формування відповідальності та культури. Удосконалення організаційно-методичної бази системи патронатного виховання дозволить відрегулювати процес відтворення професійних кадрів у системі патронатного виховання та накопичення цінного досвіду.
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України : Закон 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 30. – Ст. 141. 2. Михайлова Н. В. Традиции и инновации в постижении истории государства и права / Н. В. Михайлова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2009. – 864 с. 3. Обычай в праве: cборник. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 382 с. 4. Милов Л. В. Исследования по истории памятников средневекового права: cборник статей / Л. В. Милов. – М. : Российская политическая энциклопедия, 2009. – 336 с. 5. Нечаева А. Н. Охрана детей-сирот в России (История и современность) / Анна Николаевна Нечаева. – М. : Дом, 1994. – (Проблемы детства: наука и практика). – 176 с. 6. Нижник Н. С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в русской истории / Н. С. Нижник. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 272 с. 7. Крестовська Н. М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження: монографія / Н. М. Крестовська. – Одеса : Фенікс, 2008. – 332 с. 8. Тисяча років української суспільно-політичної думки: у 9 т. – Т. 1. Х–ХV ст. / передм. О. Сліпушко, В. Яременко ; упор. прим. О. Сліпушко. – К. : Дніпро, 2001. – 632 с. 9. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 1. / Н. С. Таганцев. – Тула, 2001. – 374 с. 10. Карпенко О. І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Ольга Іванівна Карпенко. – К., 2001. – 191 с. 11. Памятники русского права / под ред. проф. С. В. Юшкова. – М. : Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1952. – 288 с. 12. Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII ст. – початок XIV ст.) / В. М. Заруба. – К. : Істина, 2007. – 128 с. 13. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 3-тє вид., перероб. та розшир. – К. : Критика, 2006. – 584 с. 14. Крестовська Н. М. Дитина у правовому житті українського суспільства в добу високого Середньовіччя / Н. М. Крестовська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 30–33. 15. Законодательные памятники Русского централизованного государства XV-XVI вв. / ред. изд. Е. Б. Томсинская ; Академия наук СССР ; Институт истории. – М.-Л. : Изд-во Академии наук СССР, 1952. – 620 с. 16. Ковальчук І. В. Становлення і розвиток інституту усиновлення в Україні: історико-правове дослідження : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Інна Володимирівна Ковальчук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 226 с. 17. Неволин К. А. История российских гражданских законов. Часть первая: Введение и книга первая о союзах семейных / К. А. Неволин. – М. : Статут, 2005. – 590 с. 18. Михайлов Ф. Н. Становление и развитие института опеки и попечительства в России / Н. В. Михайлова. // Традиции и инновации в постижении государства и права: науч. издание. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2009. – 864 с. 19. Быкова О. Н. Призрение детей в России: патронат, опека, усыновление / О. Н. Быкова, Т. В. Склярова // Вестник IV. Педагогика. Психология. 2007. − Вып. 3. – С. 92−109. 20. Терехова Л. В. Опекунство / Л. В. Терехова. − М., 1997. – 345 с. 21. Тоттенборн З. Задачи опекунских учреждений по новому праву / З. Тоттенборн // Пролетарская революция и право. – 1919. – № 2-4. – С. 60–69. 22. Дети улицы. Образование и социальная адаптация безнадзорных детей : доклад / Под ред. А. Н. Майорова. − М. : Интеллект-Центр, 2001. – 221 с. 23. Абашин Э. А. Семейное право / Э. А. Абашин. − М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 216 с. 24. Славко А. А. Государство и беспризорность в 1930-е годы: система функционирования детских домов / А. А. Славко // Вестник Самарского государственного университета. − 2009. − № 1. − С. 23−27. 25. Об устройстве детей, оставшихся без родителей : Постановление СНК СССР от 23 января 1942 г. Електронний ресурс // СП СССР. − 1942. − № 2. – Режим доступу : http://www.memo.ru/rehabilitate/4sir/420123.htm. 26. Рогачева Л. И. Деятельность государственных и общественных организаций по охране детства и юношества страны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : дис. ... канд. ист. наук / Любовь Ивановна Рогачева. − Москва, 2001. – 198 с. 27. Фетисова О. В. Настоящее и будущее патронатного воспитания в России / О. В. Фетисова // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. − 2009. − № 5. − С. 50−53. 28. Конвенція про права дитини : Міжнародний документ від 20.11.1989 // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. − № 1. – С. 205. 29. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. − № 21. – Ст. 135. 30. Макійчук Т. Патронат як одна з форм сучасного підходу до розв’язання проблем улаштування дітей, що залишилися без піклування батьків / Т. Макійчук // Віче. – 2009. − №6. – С. 24−26. 31. Черновалюк Ю. Ю. Деякі проблемні питання щодо правового регулювання патронату за законодавством України / Ю. Ю. Черновалюк // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – Одеса : Юрид. літ. – 2009. – С. 121−128. 32. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / З. В. Ромовська. − К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2006. − 568 с. 33. Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / З. В. Ромовська. − К. : Правова єдність, 2009. − 500 с. 34. Булеца С. Б. Періодизація розвитку патронату / С. Б. Булеца, Л. В. Лешанич // Вісник ЗНУ. – 2012. – №4(І). – С. 69−73. 35. Цирфа Ю. Догляд за дітьми, позбавленими батьківського піклування : альтернативні практики : Текст / Ю. Цирфа // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. − 2013. − № 13. − С. 38−40. 36. Кривачук Л. Ф. Сімейні форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Ф. Кривачук // Теорія та практика державного управління. − Вип. 3(34). − С. 1−7. 37. Юридичні терміни : тлумачний словник / В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова та ін. ; за ред. В. Г. Гончаренка. − К. : Либідь, 2004. − 320 с. 38. Про державну допомогу сім’ям з дітьми : Закон від 21.11.1992 № 2811-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − № 5. – Ст. 21. 39. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Закон від 13.01.2005 № 2342-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. − № 6. – Ст. 147. 40. Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні : Указ від 16.12.2011 № 1163/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2012. − № 1. – Ст. 39. 41. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу : Положення від 26.04.2002 № 564 // Офіційний вісник України. – 2002. − № 18. – Ст. 925. 42. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю : Положення від 26.04.2002 № 565 // Офіційний вісник України. – 2002. − № 18. – Ст. 926. 43. Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» : Порядок від 31.01.2007 № 81 // Офіційний вісник України. – 2007. − № 8. – Ст. 293. 44. Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей : постанова від 08.10.2008 № 905 // Офіційний вісник України. – 2008. − № 79. – Ст. 2660. 45. Шукаємо патронатних вихователів! Електронний ресурс. // Офіційний сайт районної державної адміністрації. − 16.07.2015. – Режим доступу : http://shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11747&Itemid=3 46. Шаповал Л. Проблеми патронатного виховання й особливості влаштування вихованців дитячого будинку у патронатну сім’ю / Леся Шаповал // Підприємство, господарство і право. – 2013. − №1. – С. 31−33. 47. Хрусталькова Н. Профессионально-замещающая семья − перспективная модель опеки / Н. Хрусталькова // Alma Mater. 2006. − № 6. – С. 42−43. 48. Children Act 2004 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents 49. Children and Adoption Act 2006 Електроннийресурс. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/20/contents. 50. Романовська О. О. Фостерна сім’я Великої Британії як соціально-педагогічне середовище підтримки особистості дитини : дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Олександра Олександрівна Романовська // Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. − К., 2001. – 209 с. 51. Лунченко О. «Склади для нещасних дітей»: почато демонтажу експеремент зі створення фостерних родин в Україні виявився вдалим Електронний ресурс / О. Лунченко // Дзеркало тижня. − 7 липня 2000. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/skladi_dlya_neschasnih_ditey_pochatok_demontazhu_eksperiment_zi_stvorennya_fosternih_rodin_v_ukrayin.html 52. Фалалеева Ю. В. Семейная воспитательная группа как реализация права ребенка жить и воспитываться в семье: Право / Ю. В. Фалалеева // Материалы научной сессии: Право. К 25-летию ВолГУ, г. Волгоград, 18-24 апреля 2005 г. − Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005. − Вып. 1. − С. 372−375. 53. Капустина Л. M. Современная модель замещающей семьи Текст / Л. М. Капустина и др. − Екатеринбург : Издательство АМБ, 2004. − 48 с. 54. Гойхбарг А. Г. Брачное, семейное и опекунское право Советской Республики : Текст / А. Г. Гойхбарг − М. : Госиздат, 1920. − 134 с. 55. Доля І. Подолання дитячої безпритульності: міжнародна та вітчизняна практика / І. Доля // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 55−59. 56. Кравчук Л. Ф. Зарубіжний досвід реалізації політики щодо дітей: пріоритетні напрямки провадження / Л. Ф. Кравчук // Зб. наук. праць. – 2011. – № 5. – С. 11−20. 57. Бойко Ж. Прийомна сім’я як альтернативна форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Ж. Бойко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 11. – С. 94−96. 58. Макійчук Т. Правове забезпечення соціальної підтримки дітей, які не мають належного батьківського піклування, до надання їм юридичного статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування / Т. Макійчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 107−112. 59. Д’ячкова Н. А. Фактичне виховання як правова форма виховання без піклування батьків / Н. А. Д’ячкова // Вісник Університету внутрішніх справ. – Спецвипуск. – Харків, 2000. – С. 213–215. 60. Bernstein L. Fostering the next generation of socialists: patronirovanie in the fledgling Soviet state / L. Bernstein // Journal of Family History. − 2001. − 26(1). − P. 68. 61. Социальная педагогика : курс лекций / Под общей ред. М. А. Галагузовой. − М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с. 62. Петрочко Ж. В. Забезпечення права на сім’ю: від традицій до інновацій / Ж. В. Петрочко // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук пр. – К.–Івано-Франківськ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 17. – Ч.1. – С. 75–82. 63. Петрочко Ж. В. Теоретичні основи патронату над дітьми / Ж. В. Петрочко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. − 2014. − № 1. − С. 83−90. 64. Романчук О. Сім’я, що зцілює. Основи терапевтичного батьківства дітей, що зазнали скривдження та емоційного занедбання / О. Романчук. – Л. : Колесо, 2011. – 85 с. 65. Ослон В. Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья / В. Н. Ослон.– М. : Генезис, 2006. – 368 с. 66. Эриксон Э. Детство и общество : пер. с англ. / Э. Эриксон. – СПб. : ИТД «Летний сад», 2000. – 416 с. 67. Шипицына Л. М. Психология детей-сирот : учеб. пособие / Л. М. Шипицына. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 628 с. 68. Петрочко Ж. В. Забезпечення права на сім’ю: від традицій до інновацій / Ж. В. Петрочко // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук пр. – К.–Івано-Франківськ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 75–82. 69. Daniel B. and Wassell, (2005) Resilience: A Framework for Positive Practice / B. Daniel and Wassell // Edinburgh : Scottish Executive Education Department.Available. – Режим доступу : http://www.scotland.gov.uk/Resource /Doc/920/0011997.pdf. 70. Макійчук Т. Патронат як одна з форм сучасного підходу до розв'язання проблем улаштування дітей, що залишилися без піклування батьків Текст / Т. Макійчук // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. − 2009/1. − № 6. − С. 24−26. 71. Сімейне право України : підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін. ; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. − К. : Юрінком Інтер, 2006. − 264 с. 72. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / за ред. Є. О. Харитонова. – Харків, ТОВ «Одісей», 2006. – 552 с. 73. Некрасова О. В. Розвиток договору як регулятора сімейних відносин / О. В. Нєкрасова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2011. – №2. − Т. 24 (63).– С. 104–109. 74. Ахмач Г. М. Вплив цивільного права на регулювання договірних правовідносин членів сімї / Г. М. Ахмач // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 51. – С. 151–157. 75. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356. 76. Верес І. Я. Договір про сурогатне материнство / І. Я. Верес // Науковий вісник УжНУ. Серія Право. – Вип. 20. – Ч. 2. – Т. 1., 2013. – С. 163–165. 77. Лапина Е. П. Правовое регулирование института фостерных семей в зарубежных странах / Е. П. Лапина // Семейное и жилищное право. – 2009. – № 1. – С. 6–7. 78. Нечаева А. М. Правовые аспекты деятельности приемной семьи // Актуальные проблемы современного детства / А. М. Нечаева // Сборник научных трудов. – М, 1998. – С. 32–37. 79. Карпенко О. М. Сімейні форми утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми правового регулювання / О. М. Карпенко // Право України. – 2001. – № 3. – С. 79–81. 80. Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / Л. Ю. Михеева. – М., 2004. – 100 с. 81. Лапина Е. П. Правовое регулирование договора об устройстве ребенка в патронатную семью в Российской Федерации : дис. на соискание ученой степени канд, юрид. наук / Е. П. Лапина. − М., 2010. – 170 с. 82. Лахтюк Л. Новостворені форми влаштування дітей-сиріт / Л. Лахтюк // Вісник прокуратури. – 2010. − №6. – С. 42−46. 83. Аблятіпова Н. А. Проблеми правового регулювання сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Н. А. Аблятіпова Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». − 2008. − № 2. – Том 21 (60). – С. 134−138. 84. Борисова В. І. До питання про форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за сімейним законодавством України Текст / В. І. Борисова // Проблеми законності. Вип. 100. − Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. − С. 123−133. 85. Євко В. Ю. Патронат як вид влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / В. Ю. Євко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. − 2008. − Випуск 1(3). − С. 50−56. 86. Фазикош В. Г. Цивільне право України: Загальна частина : підручник / В. Г. Фазикош, С. Б. Булеца. – К. : Знання, 2010. – 631 с. 87. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / З. В. Ромовська. − К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. − 532 с. 88. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посібник / Т. В. Дуткевич– К. : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с. 89. Про загальну середню освіту : Закон України від 13 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 23. – Ст. 1033. 90. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України Текст : збірник наукових праць / За ред.: Є.О. Харитонов. − Х. : Одіссей, 2006. − 551 с. 91. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України Електронний ресурс / Р. О. Стефанчук, В. В. Цюра, Ю. В. Білоусов та ін. – Режим доступу : http://legalexpert.in.ua/komkodeks/sku/87-sku/3449-255.html. 92. Сімейний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. С. Я. Фурси. – К. : Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2008. – 248 с. 93. Загальна декларація прав людини ООН : Міжнародний документ від 10.12.1948 // Офіційний вісник України. – 2008. − № 93. – 89. – Ст. 3103. 94. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права : Міжнародний документ від 16.12.1966 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995_043. 95. Кравченко М. В. Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні / М. В. Кравченко // Держ. упр.: теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 1−10. 96. Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: передумови, реалії та перспективи (за результатами соціологічного дослідження) / Ж. В. Петрочко, О. А. Калібаба, О. С. Шипіленко та ін. ; За заг. ред. Ж. В. Петрочко. − К. : Наук. світ, 2006. − 100 с. 97. Реформирование государственных институтов опеки над детьми: готово ли общество? / Князева Е. В., Корческо Д. В. // Вісник Одеського національного університету. − Т.15. − Вип.14: Сер. «Соціологія і політичні науки». – Одесса : Астропринт, 2010. – 203 с. 98. Сніжко М. Захист прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права / М. Сніжко // Юридичний журнал. − 2009. − № 3. − С. 83−90. 99. Потопахіна О. М. Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа : монографія / О. М. Потопахіна. – Одеса : Фенікс, 2009. – 204 с. 100. Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей-сиріт / за ред. М. М. Корнєва, І. С. Лебець, Р. О. Мойсеєнко. – Київ, 2003. – 239 с. 101. Соціальне становлення дитини у прийомній сім’ї: соціальний супровід : навч- метод. посіб. Текст / автор. кол.: Л. С. Волинець, А. Й. Капська, Н. М. Комарова, І. В. Пєша, Г. М. Бевз, Л. В. Долинська, О. О. Яременко. – К. : Український ін.-т соціальних досліджень, 2009. – 127 с. 102. Захарова Ж. А. Социально-педагогическое сопровождение воспитания приемного ребенка в замещающей семье / Ж. А. Захарова. − Кострома : Авантитул, 2009. − 265 с. 103. Певцова И. Е. Право ребенка на семью и его конституционно-правовое обеспечение : дисс. … канд. юрид. наук / И. Е. Певцова. − Челябинск, 2013. – 288 с. 104. Черновалюк Ю. Ю. Патронат як форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за законодавством України / Ю. Ю. Черновалюк // Університетські наукові записки. − 2009. − № 1. − С. 134−138. 105. Мироненко В. П. Патронат як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / В. П. Мироненко // Бюлетень Міністерства юстиції України. − 2013. − № 3. − С. 56−63. 106. Яніцька І. А. Правовий статус патронату як форми сімейного виховання / І. А. Яніцька // Актуальні проблеми держави і права. − 2011. − Вип. 58. − С. 315−321. 107. Сімейне право: Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд : наук.-практ. посіб. з інформ. додатком на лазерному носії: У 2 кн. Драгнєвіч Л. Ю., Пульнєва О. С., Фурса Є. І., Фурса С. Я. та ін. / За заг. ред. С. Я. Фурси. – У. : Видавець Фурса С. Я., – 2005. – 896 с. 108. Сімейне право України : підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін. ; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. 109. Черновалюк Ю. Ю. Деякі проблемні питання щодо правового регулювання патронату за законодавством України / Ю. Ю. Черновалюк // Актуальні проблеми держави і права − С. 121−128.
Дополнительная информация: До роботи додається доповідь та презентація. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)