Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління проектами / Проектний менеджмент»

Формування рекламної кампанії підприємства

Карточка работы:14990-2015б
Цена:
Тема: Формування рекламної кампанії підприємства
Предмет:Управління проектами / Проектний менеджмент
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність, цілі та призначення реклами в діяльності підприємства 7 1.2. Засоби та інструменти формування рекламної кампанії на підприємстві 16 1.3. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності рекламної кампанії підприємства 23 РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «ХХХХ» 31 2.1. Економічна характеристика підприємства 31 2.2. Конкурентний статус підприємства в галузі туристичних послуг 39 2.3. Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства 49 РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ З ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА 56 3.1. Стратегічна сегментація ринку туристичних послуг ПП «ХХХХ» 56 3.2. Обґрунтування та вибір засобів розповсюдження реклами на ринку туристичних послуг 64 3.3. Економічне обгрунтування проекту реалізації рекламної кампанії підприємства 74 ВИСНОВКИ 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83 ДОДАТКИ 90
Курс:5
Реферат: Дипломна робота містить 123 сторінки, у тому числі 26 таблиць, 44 рисунки, 8 додатків на 30 сторінках. Список використаних джерел розміщений на 7 сторінках і містить 68 найменувань. Ключові слова: реклама, рекламна кампанія, формування рекламної діяльності, туризм, туристичні послуги, туристичне підприємство. Об’єкт дослідження: рекламна діяльність підприємства. Предмет дослідження: теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти формування ефективного механізму проведення рекламних кампаній підприємства на вітчизняному туристичному ринку. Мета роботи: обґрунтування теоретичних та методологічних засад, а також практичних рекомендацій щодо побудови ефективних рекламних кампаній туристичного підприємства на вітчизняному ринку. Для досягнення сформульованої мети були поставлені і вирішені наступні завдання: ? дослідити маркетингову класифікацію реклами, визначити її цілі, види та задачі; ? провести аналіз змісту рекламної кампанії; ? визначити особливості формування рекламної кампанії на ринку туристичних послуг; ? проаналізувати кон’юнктуру ринку рекламних послуг України; ? надати організаційно-економічну характеристику ПП «ХХХХ»; ? здійснити маркетингове дослідження підприємства; ? оцінити ефективність рекламної діяльності ПП «ХХХХ»; ? здійснити обґрунтування шляхів формування ефективного механізму проведення рекламної кампанії туристичних підприємств; ? обґрунтувати перспективи підвищення ефективності рекламної діяльності ПП «ХХХХ»; ? провести оцінку ефективності проектів підвищення ефективності проведення реклами на підприємстві. Інформаційна база дослідження сформована на основі офіційних матеріалів: відповідних законів України, нормативно-правових актів, даних Державного комітету статистики України, наукових публікацій, авторських розробок та офіційних даних ПП «ХХХХ». За результатами дослідження розроблено напрямки удосконалення рекламної діяльності ПП «ХХХХ». Одержані результати можуть бути використані в діяльності підприємства з метою підвищення ефективності рекламної діяльності ПП «ХХХХ». Рік написання дипломної роботи: 2015-2016. Рік захисту дипломної роботи: 2016.  
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. В сучасних економічних умовах ефективна рекламна діяльність вітчизняних підприємств розробляється за допомогою сукупності технологій і моделей, злагоджено реалізується єдиним механізмом з використанням в логічною пропорції традиційних та інноваційних рекламних і маркетингових інструментів. Особливий науковий інтерес викликає проблема розробки та реалізації рекламних кампаній у зв’язку з їх зростаючою роллю в комунікативній середовищі, високою конкуренцією на ринку надання туристичних послуг, трансформацією ідеології маркетингу в напрямку скоординованої інтеграції, клієнтоорієнтованості та встановлення довгострокових партнерських відносин зі споживачами. Необхідність розробки концептуально-методичних положень рекламних кампаній туристичних підприємств обумовлена сукупністю взаємопов’язаних обставин, серед яких слід виділити наступні, найбільш значущі. Перше з них полягає в необхідності дослідження наукової платформи теорії реклами та її сучасного змісту з урахуванням особливостей рекламних кампаній туристичних підприємств, їх розвитку від симплексних і одноканальних технологій і моделей до комплексних і багатоканальним, що включає збалансоване різноманітність рекламних інструментів, підкріплене маркетинговим інструментарієм для досягнення поставлених цілей на високому якісному рівні. Друга обставина полягає в потребі наукового обґрунтування теоретико-методологічних положень проблеми розробки рекламних кампаній з урахуванням сучасного українського ринку. Дані положення включають адаптацію алгоритму розробки рекламної кампанії до особливостей рекламування туристичних послуг, аналіз традиційних технологій і розробка інноваційних у зв’язку з сучасним трендом клієнтоорієнтованості в довгостроковій перспективі, дослідження та класифікацію моделей рекламних кампаній туристичних підприємств на сучасному вітчизняному ринку залежно від беруть участь у процесі розробки та реалізації суб’єктів рекламного ринку. Третя обставина пов’язана з необхідністю ефективної координації технологій, моделей та інструментів у цілісному механізмі реалізації рекламних кампаній туристичних підприємств. Така необхідність актуалізується з позиції презентації в єдиному рекламному просторі вітчизняних та імпортних туристичних послуг українському споживачеві. Комплекс названих та інших обставин, що склалися в сучасній практиці використання реклами, визначає актуальність і теоретико-практичну значимість дослідження проблематики магістерської роботи. Питання використання на підприємстві реклами висвітлені у працях таких вчених як: Л. В. Балабанової, Є. П. Голубкова, В. А. Квартального, О. Л. Каніщенко, Л. М. Шульгіна, В. Ф. Кифяк, Т. І. Лук’янець, О. П. Луцій, М. П. Мальська, Г. Г. Почепцов, Т. О. Примак, Є. В. Ромат, В. В. Худо та інших. Однак проблема формування організаційно-економічного механізму не розглядалася саме в аспекті проведення рекламних кампаній туристичними підприємствами і потребує детального вивчення, визначення окремих елементів, принципів, методів оцінки їхньої ефективності. Метою дипломного дослідження є обґрунтування теоретичних та методологічних засад, а також практичних рекомендацій щодо побудови ефективних рекламних кампаній туристичного підприємства на вітчизняному ринку. Відповідно до основної мети дослідження у дипломній роботі поставлено та реалізовано такі завдання: ? дослідити маркетингову класифікацію реклами, визначити її цілі, види та задачі; ? провести аналіз змісту рекламної кампанії; ? визначити особливості формування рекламної кампанії на ринку туристичних послуг; ? проаналізувати кон’юнктуру ринку рекламних послуг України; ? надати організаційно-економічну характеристику ПП «ХХХХ»; ? здійснити маркетингове дослідження підприємства; ? оцінити ефективність рекламної діяльності ПП «ХХХХ»; ? здійснити обґрунтування шляхів формування ефективного механізму проведення рекламної кампанії туристичних підприємств; ? обґрунтувати перспективи підвищення ефективності рекламної діяльності ПП «ХХХХ»; ? провести оцінку ефективності проектів підвищення ефективності проведення реклами на підприємстві. Об’єктом дослідження є рекламна діяльність підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти формування ефективного механізму проведення рекламних кампаній підприємства на вітчизняному туристичному ринку. У першому розділі диплому «Теоретичні основи формування рекламної кампанії» досліджено маркетингову класифікацію реклами, визначено її цілі, види та задачі. Проведено аналіз змісту рекламної кампанії та визначено особливості формування рекламної кампанії на ринку туристичних послуг. Другий розділ присвячений аналізу кон’юнктури ринку рекламних послуг України. На основі фінансової звітності ПП «ХХХХ» та даних офіційного сайту підприємства проведено дослідження організаційно-економічної характеристики ПП «ХХХХ». Також проведено аналіз маркетингового комплексу ПП «ХХХХ». На основі формул оцінки рекламної кампанії проведено дослідження ефективності її здійснення в ПП «ХХХХ». У третьому розділі обґрунтовано принципи формування організаційно-економічного механізму проведення рекламних кампаній туристичних підприємств. Запропоновано напрями вдосконалення організації рекламних кампаній в ПП «ХХХХ». Проведено оцінку ефективності запропонованого проекту підвищення ефективності рекламної діяльності ПП «ХХХХ». Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові прийоми та принципи, фундаментальні положення системного аналізу. Для вирішення поставлених завдань у процесі дослідження використано такі методи: метод системного підходу; метод структурного аналізу; графічний метод; індуктивний метод; економіко-математичний метод. Враховуючи прикладну спрямованість дипломного дослідження, робочою гіпотезою виступає теоретично та практично обґрунтована пропозиція щодо підвищення ефективності рекламної діяльності ПП «ХХХХ», запропонованого з урахуванням умов зовнішнього середовища, наявних ресурсних обмежень та альтернативних варіантів вирішення проблеми на підприємстві. Інформаційна база дослідження сформована на основі офіційних матеріалів: відповідних законів України, нормативно-правових актів, даних Державного комітету статистики України, наукових публікацій, авторських розробок та офіційних даних ПП «ХХХХ». Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні теоретичних досліджень та практичних рекомендацій щодо розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг, що сприяють формуванню організаційно-економічного механізму проведення рекламних кампаній туристичних підприємств.
Объём работы:
80
Выводы: За результатами проведеного дослідження у дипломній роботі можливо зробити такі загальні висновки: 1. Зазначено, що рекламу логічно розглядати як процес комунікації, як процес організації збуту на внутрішніх та зовнішніх ринках, як економічний і соціальний процес, метою яких є просування послуг, здатних забезпечити споживачеві створення вищої споживчої цінності, а отже забезпечення вищого стандарту його життя. Це означає, що появі та інтенсивному розвитку реклами, поряд із суто «рекламними» причинами, сприяли причини глобального економічного характеру. 2. Досліджено, що реклама як інструмент бізнес-процесу здійснення господарської діяльності підприємства спрямована на забезпечення сприятливого ставлення клієнтів обраного ринку до запропонованих послуг, забезпечуючи збільшення обсягів реалізації, підтримуючи стійке положення підприємства у довгостроковій перспективі розвитку. 3. Відзначено, що планування, розробка, проведення та оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства є досить актуальним в наш час, оскільки споживачі надають перевагу тим послугам, про які вони знають і виробники яких переконали в тому, що саме ця послуга найкраще задовольнить їх потреби. Так, рекламний бізнес набуває формату глобальної галузі з притаманною тільки цьому виду економічної діяльності специфікою (яка зумовлена, перш за все, функціями реклами та її реалізацією як соціально-інформаційних послуг). 4. Проведено економічну діагностику та аналіз підприємства на основі чого було виявлено: ? ПП «ХХХХ» – це підприємство, яке надає туристичні послуги. Значну увагу у роботі приділено конкурентному аналізу підприємства. Так, загальна сума урівноважених оцінок конкурентного середовища дає можливість зробити висновок, що туристичні послуги ПП «ХХХХ» мають достатньо високу конкурентоздатність і деякі конкурентні переваги у порівнянні з іншими компаніями, що представлені на ринку; ? досліджено внутрішнє середовище підприємства. Так, для визначення ефективності асортиментної політики дослідженого підприємства у роботі побудована матриця БКГ. Варто відзначити, що більшість туристичних послуг ПП «ХХХХ» відносяться до сектору «Знаки питання» («важкі діти») – для таких послуг підприємства притаманна низька частка ринку, але високі темпи зростання. Тому, на нашу думку, доцільно здійснити пошук проектів підвищення прибутку підприємства; ? проведено дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства. Так, упродовж 2012-2014 рр. відбулося збільшення чистого доходу ПП «ХХХХ» від реалізації туристичних послуг на 605 тис. грн. або на 26,21%. Також спостерігаємо поступове зростання валового прибутку на142,87% та чистого прибутку ПП «ХХХХ» на 382 тис. грн. або на 140,96%. 5. Проаналізовано, що протягом 2010-2014 рр. в цілому витрати на рекламу збільшились з 599,1 тис. грн. на 2010 рік до 848,7 тис грн. на 2014 рік, тобто за досліджуваний період показник зріс на 41,66%. Обсяг бюджету на рекламування в каталогах зменшився на 9,66% Цей спосіб отримання інформації про туристичні послуги витісняється іншими більш ефективними джерелами реклами. 6. Зазначено, що протягом 2012-2014 рр. відбулося зростання кількості обслуговуваних туристів на 80 осіб, зокрема, чисельність іноземних туристів зросла на 9 осіб, а кількість туристів, які виїжджали за кордон збільшилася на 70 осіб. Основний темп зростання кількості обслуговуваних туристів спостерігаємо у 2014 р., по відношенню до 2013 р. – 106,61%. 7. Запропоновано провести вдосконалення рекламної діяльності підприємства. Варто відзначити, що позитивний вплив реклами, це запорука успіху підприємства, бо вона здатна викликати у людини нові емоції, уявлення, бажання та прагнення, пов’язаних з рекламним товаром. Запропонований захід дозволить споживачам довіряти ПП «ХХХХ», вважати її надійною, чесною, відчувати її інтерес до потреб споживачів та відчувати високий статус на ринку продажу туристичних послуг України. Також розширення реклами на туристичному підприємстві дозволить йому підняти свій імідж як серед споживачів, так і серед своїх основних конкурентів. Запропонований захід дасть змогу познайомити нових споживачів з новими видами туристичних послуг. 8. Для визначення економічної ефективності проекту вдосконалення рекламної діяльності підприємства нами проведено дослідження доходів та витрат ПП «ХХХХ» у результаті вдосконалення його рекламної діяльності. Так, у результаті вдосконалення рекламної діяльності ПП «ХХХХ» плануємо отримання чистого прибутку у розмірі 190,4 тис. грн. Варто відзначити, що проект вдосконалення рекламної діяльності підприємства є економічно ефективним та виправданим, адже чиста приведена вартість запропонованого проекту більше 0 та складає 72,93 тис. грн. Розрахований індекс рентабельності інвестицій вище 1 та складає 1,58, тому даний проект має бути прийнятий до уваги та реалізований в практичній діяльності підприємства. Аналізуючи період окупності затрат, доходимо висновку, що інвестиційний проект вдосконалення рекламної діяльності окупиться протягом 8-ми місяців реалізації проекту.
Вариант:нет
Литература: 1. Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 39. − Ст. 181. 2. Бакланова Ю. Оптимизация рекламного бюджета на основе метода Данахера-Руста / Ю. О. Бакланова // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2005. – Т. 12. − № 4. – С. 903−905. 3. Берда М. А. Рекламные технологии в культуре современного общества Prоduсt Plaсement и сrоssprоmоtiоn / М. А. Берда // Вестник Московского университета. – 2006. – № 5. – С. 112–120. 4. Бове К. Л. Современная реклама / К. Л. Бове, В. Ф. Аренс. – Тольятти : «Издательский дом «Довгань», 2005. – 704 с. 5. Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посібник / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 200 с. 6. Бойко Р. В. Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємств: проблеми та перспективи / Р. В. Бойко, О. П. Левчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – T. 2. – С. 37−39. 7. Бове Кортленд Л. «Сучасна реклама» : навч. посібник / Бове Кортленд Л., Аренс Вільям Ф. – К. : Довгань, 1995. – С. 636. 8. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика: ключевые понятия / Е. Л. Вартанова // Вестник Московского университета. – 2002. – № 1. – С. 17−33. 9. Вартанова Е. Л. Виды и средства распространения рекламы : учеб. пособие / Е. Л. Вартанов. – М. : Издательство МГУ, 2012. – 334 с. 10. Верещагіна Г. В. Інноваційні технології в рекламній діяльності / Г. В. Верещагіна, А. Ю. Шевчук // Управління розвитком. – № 16 (137). – 2015. – С. 78−79. 11. Вільям Уеллс, Джон Бернет, Сандра Моріатрі. «Реклама: принципи і практика» : навч. посібник / В. Уеллс, Д. Бернет, С. Моріатрі. – СПб. : ПИТЕР, 2009. – 692 с. 12. Вишневська О. О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : монографія / О. О. Вишневська. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 296 с. 13. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2006. – 334 с. 14. Гараніна І. І. Оцінювання ефективності зовнішньої реклами / І. І. Гараніна // Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 грудня 2013 року) – Київ. – С. 39−40. 15. Гараніна І. І. Аудит рекламної діяльності : модель оцінювання ефективності рекламної кампанії / І. І. Гараніна, Т. Г. Діброва, А. Б. Ільєнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Випуск 2. – С. 440−443. 16. Голда Н. М. Методи економічного аналізу в рекламній діяльності / Н. М. Голда // Науковий журнал. Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1 (22) – С. 171−182. 17. Горохов В. М. Концепция рекламы и паблик рилейшинз в теории массовых коммуникаций / В. М. Горохов // Вестник Московского университета. – 2002. – № 1. – С. 58–64. 18. Гохберг О. Ю. Розвиток рекламного бізнесу в умовах глобалізації: концептуальні засади дослідження і практичні пропозиції щодо регулювання / О. Ю. Гохберг // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – № 3 (15). – 2014. – С. 29−33. 19. Джефкинс Ф. Реклама : учеб. пособие / Ф. Джефкинс. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 138 с. 20. Діброва Т. Г. Методи оцінювання ефективності реклами складової аудиту рекламної діяльності / Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка – 2014 – Том 19. − Випуск 3/2. – С. 61−65. 21. Дынчев С. В. Моделирование процессов синтеза эффективной рекламной кампании коммерческой фирмы / С. В. Дынчев, В. Б. Черевко // Модели управления в рыноч- ной экономике : сб. науч. тр.; общ. ред и предис. Ю. Г. Лысенко. – Донецк : ДонНУ, 2002. – Вып. 5. – С. 114–123. 22. Эффективное управление рекламным бизнесом / Ю. Г. Лысенко, С. В. Дынчев, В. В. Гнатушенко, С. В. Челахов, В. М. Демьянов ; Под ред. Ю. Г. Лысенко. – Донецк : ДонНУ, 2003. – 228 с. 23. Іваненко О. Позиціювання туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України / О. Іваненко // ЕКОНОМІКА. – 2015. – № 4 (169). – С. 27-32. 24. Капінус Л. В. Класифікація реклами та її практичне значення в підвищенні ефективності управління поведінкою споживачів / Л. В. Капінус // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. − 2010. − № 35. − С. 113−119. 25. Карпенко А. В. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах / А. В. Карпенко, М. В. Хацер // Держава та регіони. – 2009. – №1. – С. 70−74. 26. Кобєлєва Т. О. Методи оцінювання ефективності реклами та її впливу на споживачів / Т. О. Кобєлєва // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 25 (1134). – С. 79−84. 27. Коваленко О. В. Реклама : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, М. В. Потабенко ; за ред. І. Ю. Кутліної. – К. : МАУП, 2010. – 98 с. 28. Ковінько О. М. Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства – суб’єкта ЗЕД / О. М. Ковінько, С. Т. Колеснік // Дев’ята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://intkоnf.оrg/ken-dоtsent-kоvinkо-оm-kоlesnik-st-оtsinka-efektivnоsti-reklamnоyi-diyalnоsti-pidpriemstva-subekta-zed/ 29. Ковшова І. О. Особливості рекламної діяльності в туристичній індустрії / І. О. Ковшова. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2006. – № 730. – С. 174−179. 30. Ковшова І. О. Формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. О. Ковшова. – Європейський університет, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2008. – 20 с. 31. Ковшова І. О. Особливості рекламної діяльності в туристичній індустрії / І. О. Ковшова. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – № 730. – С. 174−179. 32. Куніцин С. В. Планування рекламної діяльності на ринку туристично-рекреаційних послуг Електронний ресурс / С. В. Куніцин // Вісник ХНТУСГ. – 2012. – № 127. – Режим доступу : http://tоurlib.net/statti_ukr/kuniсyn2.htm 33. Кутлалиев А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с. 34. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент : навч. посібник / Т. І. Лук’янець. – К. : КНЕУ, 2003. – 440 с. 35. Матанцев А. Н. Эффективность рекламы : учеб. пособие / А. Н. Матанцев. – М. : изд-во «Финпресс», 2007. – 416 с. 36. Миронов Ю. Б. Основи рекламної діяльності : навчальний посібник / Ю. Б. Миронов, Р. М. Крамар. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 108 с. 37. Морозова Н. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме / Н. С. Морозова, М. А Морозов. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 288 с. 38. Мощенская Е. В. Международный опыт обоснования методики расчета рекламного бюджета / Е. В. Мощенская // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. – 2007. – № 6. − Т.3. – С. 144−148. 39. Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы : учеб. пособие / В. Л. Музыкант. – М. : Евразийский регион, 2008. – 328 с. 40. Муровайко М. Покупателя все чаще заманивают нестандартной рекламой / М. Муровайко, А. Свежачок // Бизнес. – 2005. – № 43(666). – С. 61. 41. Мудров А. Н. Основы рекламы : учеб. пособие / А. Н. Мудров. – М. : Экономист, 2005. – 319 с. 42. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність : курс лекцій / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с. 43. Ольшанский Д. В. Политический PR : учеб. пособие / Д. В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с. 44. Оністрат О. В. Ефективність рекламної діяльності підприємств / О. В. Оністрат // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7 (85). – С. 127−131. 45. Підлісна О. В. Організаційно-економічний механізм проведення рекламних кампаній підприємств сфери туризму. – Рукопис. Автореферат до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. В. Підлісна. – Європейський університет, Київ, 2010. – 22 с. 46. Пірен М. І. Публічна політична діяльність : навч. посіб. / М. І. Пірен. – К. : НАДУ, 2009. – 288 с. 47. Плющ О. Трансформація ролі засобів масової інформації в умовах глобалізації / О. Плющ // Соціальна психологія. – 2007. – Спец. Випуск. – С. 62−70. 48. Проценко В. В. Особливості міжнародної реклами на ринку фінансових послуг / В. В. Проценко // Управління розвитком. – 2013. – № 10 (86). – С. 52−54. 49. Пушкарева Г. В. Проектный метод как инструмент формирования государственной политики: современные подходы и теоретические проблемы. Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации : материалы 8-й междунар. конф. ф-та гос. упр. МГУ им. М. В. Ломоносова ; 26-28 мая 2010 г. : в 3 ч. Ч. 1 / Г. В. Пушкарева ; отв. ред. И. Н. Мысляева. – М. : Издат. Моск. ун-та, 2010. – 888 с. 50. Райгородский Д. Я. Психология и психонализ рекламы : учеб. пособие для ф-тов психологии, социологии, экономики и журналистики / Д. Я. Райгородский. – Самара : Издат. Дом «Бахрах-М», 2007. – 720 с. 51. Реклама: інтеграція теорії та практики : тези доп. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 листопада 2014 р.) / відп. ред. Є. В. Ромат. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 176 с. 52. Ровинская Т. Информационное общество: теория и практика / Т. Ровинская // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 9. – С. 81–90. 53. Рожков І. Я. Міжнародне рекламне справа : навч. посібник / І. Я. Рожков. – М. : ЮНИТИ, 2014. – С. 121. 54. Розанова Н. Информационные технологии : средство выживания или конкурентное преимущество? / Н. Розанова // Мировая экономика и международные отношения. − 2013. − №7. − С. 74–82. 55. Романишин С. Б. Формування рекламної стратегії за методикою оцінки доцільності капіталовкладень / С. Б. Романишин // Проблеми економіки і управління: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – 2005. – №533. – С. 45–50. 56. Ромат Е. В. Реклама : учеб. для вузов / Е. В. Ромат. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с. 57. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси ; пер. с англ. ; под ред. Л. А. Волковой. – СПб. : Питер, 2000. – 656 с. 58. Савенко С. О. Відповідальність за рекламну діяльність: зарубіжний досвід для України Електронний ресурс / С. О. Савенко. – Режим доступу : http://www.aсademy.gоv.ua/ej/ej13/txts/Savenkо.pdf 59. Самонова Т. Б. Процес формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг / Т. Б. Самонова // Науковий вісник УжНУ. – 2009. – Серія «Економіка». – Випуск 28. – С. 58−63. 60. Тєлєтов О. С. Рекламний менеджмент / О. С. Тєлєтов. – Видавництво «Университетська книга», 2009. – 365 с. 61. Уэллс У. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мариарти. – СПб. : Питер, 2001. – 736 с. 62. Феофанов О. Реклама: новые технологии в России / О. Феофанов. – СПб. : Питер, 2000. – 384 с. 63. Шепеленко О. В. Критерій оцінки управління процесом рекламної діяльності на споживчому ринку / О. В. Шепеленко, С. А. Граніш // Бізнес Інформ. – 2013. – №1. – С. 302–307. 64. GRP, GRP(s), Grоss Rating Pоints – це сумарний рейтинг, який показує загальну кількість контактів аудиторії з подією Eleсtrоniс resоurсe // Grоss Rating Pоints (GRPs). – Aссess mоde : http://www.marketing-metriсs-made-simple.соm/grоss-rating-pоints.html 65. Калькулятор ефективності контекстної реклами Електронний ресурс. – Режим доступу : https://aweb.ua/serviсes/ppс/ppс-effiсienсy-сalсulatоr 66. Кейс: Увеличение эффективности контекстной рекламы на примере магазина сантехники Електронний ресурс. – Режим доступу : http://blоg.aweb.ua/pоvyshenie-rоi-dо-266-pо-kоntekstnоy-reklame-dlya-internet-magazina-santehniki/ 67. Офіційний сайт tосhka.net / Рейтинг радіостанцій в Україні Електронний ресурс. – Режим доступу : http://nightlife.tосhka.net/radiо/tоp/ukr/ 68. Реклама на радіостанції «Шарманка» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://media.adv-sоnata.соm/radiо/сatalоg/natiоnal/sharmanka/
Дополнительная информация: До роботи додається рецензія. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (124)