Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Звіт з практики з предмету «Документознавство», СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Даля, 3 курс

Карточка работы:15050-2015б
Цена:
Тема: Звіт з практики з предмету «Документознавство», СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Даля, 3 курс
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание: ВСТУП 4 Розділ 1. ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПРАВИЛА ДОКУМЕНТУВАННЯ В УСТАНОВІ 5 Розділ 2. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОФОРМЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 11 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25 ДОДАТКИ 27  
Курс:3
Реферат: Звіт про проходження навчальної практики: 30 с., 20 джерел. Розглянуто діяльність ХХХХ в сфері діловодства та документування діяльності. Проаналізовано порядок складання та оформлення різних видів документів, які застосовуються в роботі даного органу місцевого самоврядування. Охарактеризовано особливості роботи зі зверненнями громадян. Виявлено недоліки в роботі та напрямки їх усунення. ДІЛОВОДСТВО, ДОКУМЕНТ, ДОКУМЕНТООБІГ, ДОКУМЕНТУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕКВІЗИТ, УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Язык:укр
Вступление: ХХХХ є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальної громади міста Лисичанська в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів », іншими законами. Діяльність ради ґрунтується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань гласності, відповідальності та підзвітності перед радою створюваних ним органів, що обираються або призначаються посадових осіб, законності, широкому залученні громадян до керування суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередньому їх участю у формуванні і діяльності ради, тісній взаємодії з трудовими колективами та громадськими організаціями, органами самоорганізації населення, поєднанні місцевих і державних інтересів. Порядок формування та діяльності ради, органів, депутатів і посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Ради. У разі розбіжності норм і положень Регламенту з законодавством, діють норми і положення законодавства. Рада є правомочною, якщо обрано не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. У випадках, коли обрано менше двох третин складу ради, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання. Регламент, зміни та доповнення до нього приймаються радою з ініціативи міського голови, постійних комісій, депутатів, груп депутатів (фракцій).
Объём работы:
21
Выводы:Проаналізувавши роботу ХХХХ в сфері діловодства та документування діяльності, можна зробити висновок про те, що діловодство в Лисичанській міській раді побудоване згідно нормативно-правових актів в сфері діяльності органів місцевого самоврядування, а також загальних правил ведення організаційно-розпорядчої та іншої документації, інструкцій з діловодства тощо. Створення, реєстрація та робота з документами відповідають державним стандартам України. В організації створена і використовується номенклатура справ із зазначенням виду документа, терміну його зберігання тощо. Основним документом, що регламентує правила та порядок документування, є інструкція з діловодства, затверджена рішенням ХХХХ. В ній зазначено порядок створення, обліку та зберігання різних видів документів, які надходять, циркулюють та виходять з ХХХХ. Основна маса документів формується та зберігається в паперовому вигляді, що є, на мою думку, вагомим недоліком. Для усунення існуючого недоліку слід взяти до уваги, що на сучасному етапі розвитку державного управління необхідні науково обґрунтовані механізми інформаційно-аналітичного забезпечення, які б передбачали широке використання програмних продуктів та комплексних інформаційних рішень в органах державного управління. В Лисичанській міській раді тільки започатковують впровадження електронного документообігу переважно для обміну інформацією з іншими органами влади та місцевого самоврядування. В майбутньому існують плани по створенню електронної системи реєстрації звернень громадян. Загалом ознайомившись з роботою ХХХХ та її відділів, можна дійти висновку щодо задовільної організації діловодства та відповідності її всім нормативно-правовим вимогам.
Вариант:нет
Литература: 1. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР (з останніми змінами від 17.07.2015) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170. 2. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : Наказ від 18.06.2015 № 1000/5 // Офіційний вісник України. – 2015. − № 52. – Ст. 1699. 3. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади : Постанова від 30.11.2011 № 1242 (з останніми змінами 23.09.2014) // Офіційний вісник України. – 2011. − № 94. – Ст. 3433. 4. Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади : Постанова від 28.10.2004 № 1453 (з останніми змінами від 08.12.2006 ) // Офіційний вісник України. – 2004. − № 44. – Ст. 2895. 5. Бібик С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бібик, Г. М. Сюта. – Х. : Фоліо, 2005. – 493 с. 6. Воронов М. П. Інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування / М. П. Воронов // Збірник наукових праць. – Х., 2001. – Вип. 2, ч. 2: Державне управління та місцеве самоврядування. – С. 106–108. 7. Глущик С. В. Сучасні ділові папери / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 2002. – 240 с. 8. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посібник / А. Н. Діденко. – К. : Либідь, 1998. – 256 с. 9. Загребельна Л. С. Діловодство в управлінській діяльності : навч. посіб. для студентів факультету соціально-економічного управління / Л. С. Загребельна. − Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − 94 с. 10. Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навчальний посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 360 с. 11. Інструкція з діловодства у Лисичанській міській раді. Затв. виконкомом ХХХХ 22.12.04 р. – Лисичанськ, 2004. – 28 с. 12. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. – 3-е изд., стер. / Н. Н. Кушнаренко. – К. : О-во «Знання», КОО, 2001. – 460 с. 13. Петрова І. О. Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасній Україні / І. О. Петрова // Вісник ЧДУ. Наукові праці. – Вип.134. – 2011. – С. 45–48. 14. Регламент ХХХХ. Затв. рішенням міської ради від 26.04.2012 р. № 30/516. – Лисичанськ, 2012. – 22 с. 15. Савицький В. Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України : монографія / В. Т. Савицький ; за ред. В. М. Олуйка ; Хмельницький ун-т управління та права. – К. : КНТ, 2008. – 324 с. 16. Скібіцька Л. І. Діловодство : навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с. 17. Сокирник І. В. Діловодство : конспект лекцій / ред. І. В. Сокирник. – Хмельницький, 2001. – 218 с. 18. Уманський Ю. В. Інформаційне забезпечення системи державного управління : дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Уманський Юрій Володимирович. – Запоріжжя, 2008. – 184 с. 19. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. 20. Офіційний сайт ХХХХ. – Електронний ресурс. – Режим доступу: ХХХХ
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)