Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Економічна система, її сутність, типи та еволюція

Карточка работы:9545
Цена:
Тема: Економічна система, її сутність, типи та еволюція
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Фінанси, банківська справа
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 І. Теоретичні аспекти формування, еволюції економічної системи 6 1.1. Сутність поняття економічної системи 6 1.2. Еволюція та типи економічних систем 11 1.3. Підходи до порівняння економічних систем 20 ІІ. КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 23 2.1 Стан та динаміка економічної системи: моделі і концепції 23 2.2 Концепція рівноваги економічної системи 34 ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 41 ВИСНОВКИ 57 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 59
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Проблема економічного розвитку системи завжди була актуальною і займала помітне місце серед напрямів економічних досліджень. Сучасні процеси інтеграції і глобалізації у світі зробили цю проблему ще актуальнішою, бо кожна країна зацікавлена у своєму прискореному, поступальному та оптимальному економічному розвитку. Тому очевидним є зростання вимог до методики дослідження економічної системи, моделювання її розвитку, якості аналізу розвитку, критичного застосування нових перспективних засобів цих досліджень. Дослідження кожної системи, яка вже функціонує або ще тільки проектується, має свої особливості, вимагає від дослідника не лише спеціальних знань в досліджуваній сфері та відповідного математичного апарату. Розрахунки і рекомендації з дослідження економічної системи мають сенс лише за умови їх практичного втілення. У цій роботі зроблена спроба в загальних рисах, з'ясувати основні етапи дослідження економічної системи та її зміст. Зрозуміло, що для кожної системи етапи дослідження будуть мати своє, конкретне втілення. Аналіз дослідження економічного розвитку розглядається вченими як на макро- так і на мікрорівні. Аналізу господарського стану присвячуються роботи вітчизняних авторів Є.С. Стоянової, А.Д. Шеремета, Є. Хелферта, Л.М. Гіавлової та багатьох інших економістів. Але у працях вищезгаданих авторів акцент в основному робиться на поточному стані об'єкта дослідження, без достатнього заглиблення у визначення перспективних шляхів майбутнього розвитку, заходів поліпшення сучасного економічного розвитку до його оптимізації. На макрорівні у сучасних теоріях моделювання розвитку економічних процесів у країні найважливішими визначаються показники валового внутрішнього продукту в постійних цінах та цінах поточного періоду. Прогнозування за умов перехідних економік передбачає аналіз ряду, специфічних чинників, а саме: тенденції в підвищенні собівартості, які сприяють зростанню цін; контролю з боку держави (ціни визначаються необхідністю перерозподілу обмежених ресурсів у сфері, де можливе їх найбільш продуктивне використання); очікування споживачів щодо змін у майбутньому, які впливають на збільшення сьогоднішніх цін; вплив офіційної політики країни (контроль над цінами, політика в галузі конкуренції та система зовнішньої торгівлі); режим валютного курсу. У моделі (реального сектора) визначаються два індекси, які показують рівень інфляції в країні: індекс споживчих цін та індекс-дефлятор ВВП (валового внутрішнього продукту). В умовах перехідної економіки необхідно враховувати також її специфіку, особливості інформаційної бази, тому що все це впливає на вибір типу моделі та методів прогнозування. Прогнозування розвитку країни на основі оптимального шляху економічного розвитку дає можливість побачити специфіку динаміки національного розвитку, ступень її відхилення від рівня країн-лідерів світового розвитку, а також тенденцію спрямованості економічного розвитку даної країни. Мета роботи – дослідити еволюцію розвитку економічних систем та сучасний стан економічної системи в Україні. Для досягнення мети роботи було поставлено такі завдання: - дослідити сутність поняття економічної системи; - розглянути типи та еволюцію економічних систем; - розглянути підходи до порівняння економічних систем; - проаналізувати стан та динаміку сучасних економічних систем. Об‘єкт роботи – економічна система. Предмет роботи – проблеми розвитку економічних систем. Для написання використано праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Під час написання роботи був використаний широкий інструментарій загальнонаукових методів дослідження.
Объём работы:
56
Выводы:ВИСНОВКИ Таким чином, сутність економічної системи визначається і разом з тим залежить від конкретної історичної сукупності економічних відносин, яка відповідає певному рівню розвитку продуктивних сил і розвивається на основі дії об’єктивних економічних законів і суб’єктивних чинників. Інакше кажучи, економічна система — це обшир дії виробничих відносин і продуктивних сил, а їх взаємодія характеризує сукупність видів та організаційних форм господарювання. Основними структурними елементами економічної системи є виробничі відносини, продуктивні сили суспільства, механізм господарювання. Підводячи підсумки аналізу теоретичного розвитку методології дослідження проблем рівноваги економічних систем, слід зробити висновок про те, що напрям еволюції теоретичних уявлень у цій галузі визначається прагненням дослідників до подолання статичності вихідних принципів на дедалі вищому рівні. Ця спрямованість зумовила еволюцію розвитку теорії від статики до порівняльної статики, далі - до динаміки і теорії нерівноважних процесів. Сукупність методів у рамках цих підходів, а також використання запропонованої узагальненої концепції рівноваги економічної системи дозволяють комплексно досліджувати проблему рівноваги на різних рівнях глибини. 1. Описати рівноважний стан системи в термінах функціонального інваріанта, що є зручним інструментом подальшого аналізу. 2. Проаналізувати структуру і властивості рівноважного стану з погляду статики. 3. Розглянути зміщення рівноваги у разі зміни чинників впливу засобами порівняльної статики. 4. Дослідити можливості, способи і характер переходу системи в рівне важний стан у рамках методології традиційної та нерівноважної динаміки. Сукупність цих теоретичних засобів, концептуальних підходів та інструментальних методів дозволяє отримати глибоке уявлення про рівноважні стани і процеси в економічних системах різної природи. Загалом розроблене в роботі узагальнене визначення рівноважного стану економічної системи не є безперечним. Воно вимагає подальшого уточнення і розвитку з позицій економічної статики, порівняльної статики і динаміки. Проте, з нашої точки зору, це все ж таки крок уперед у порівнянні з ситуацією відсутності загального визначення такої фундаментальної та важливої концепції, як рівновага економічної системи. Крім того, сама постановка проблеми - це ще один привід замислитися про методологічні прогалини і підвалинах економічної теорії та важливість фундаментальних теоретичних досліджень в економіці.
Вариант:нет
Литература:1. Базилевич Віктор Дмитрович, Базилевич Катерина Степанівна, Баластрик Лариса Олександрівна. Макроекономіка: Підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). — 2.вид., випр. — К.: Знання, 2005. — 856с. 2. Бурі Г.М. Стратегія усталеного розвитку // Deutschland.-2002.-№1. 3. Гавришин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові. – К.: Основи, 1993. – 238 с. 4. Геєць В.М. Перспективи та умови довгострокового економічного розвитку України//Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку (Щорічник наукових праць). Вип. ХХІІІ/Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м.Львів, 22-26 травня 2000р./НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2001.-с.8-12. 5. Грабинський І. Сучасні економічні системи. – Львів: Інтереко, 1997. – 176 с. 6. Макроекономіка: Навч. посібник.-2-ге видання., випр. – К.: МАУП, 2004, 184с. 7. Палехова Вікторія Антонівна. Макроекономіка: Навч. посібник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". — 2.вид., доп. та перероб. — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2005. — 300с. 8. Політична економія: Навч. посіб. / Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін.; За заг. ред. Г. А. Оганяна. — К.: МАУП, 2003. — 520 с. 9. Савченко Анатолій Григорович. Макроекономіка: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 441с. 10. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка.-К.: Основи, 1995. – с.32. 11. Стан та динаміка економічної системи: моделі і концепції//Регіональна економіка. - 2003.-№1.-с.245-252. 12. Ernst Haeckel. Generalle Morphologie der Organismem. – Berlin: Heimer, 1866.-Bd 2.-462 s. 13. Comparative Economic Systems: Models and Cases.-p.4 14. John M.Gowdy. Coevolutionary Economics: The Economy, Society, and the Environment.-Boston etc.: Kluwer, 1994.-p.1-2 15. Samuelson A., Nordhaus D. and McCallum I. Economics.-6 th Canadian ed.-Toronto etc.:McGraw-Hill Ryerson, 1988.-p.785-787 16. Frederic L.Pryor. A.Guidebook to the Comparative Study of Economic Systems.-Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985.-p.15 17. Офіційний сайт статистики http://ukrstat.gov.ua/ 18. Офіційний сайт Міністерства економіки
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)