Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Підвищення соціальної відповідальності та професійна етика у сучасному менеджменті

Карточка работы:15188-2015б
Цена:
Тема: Підвищення соціальної відповідальності та професійна етика у сучасному менеджменті
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Менеджмент організацій / Менеджмент малого бізнесу, корпорацій / Менеджмент комерційних організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 5 1.1. Поняття соціальної відповідальності та її види 5 1.2. Визначення етики менеджменту та видів етичних підходів 7 1.3. Фактори, що визначають етичний вибір 9 1.4. Організація формування концепції соціальної відповідальності у бізнесі 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ФГ «ХХХХ» 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 15 2.2. Оцінка зовнішнього середовища підприємства 23 2.3. Характеристика соціальної відповідальності та професійної етики на підприємстві 28 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА 31 3.1. Підходи до сучасної трансформації відношення до етики бізнесу 31 3.2. Основні напрямки підвищення ефективності соціальної відповідальності та професійної етики у сучасному менеджменті ФГ «ХХХХ» 33 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 41  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Соціальні дії підприємств, що поліпшують життя населення, усувають необхідність державного регулювання і можуть бути використані у власних інтересах підприємств. У суспільстві, благополучному з соціальної точки зору, поліпшуються умови для діяльності бізнесу. Підприємства, що мають привабливий образ у споживачів, можуть збільшити прибуток за рахунок збільшення обсягу продажів. З іншого боку, витрати на соціальні потреби переносяться на споживачів у вигляді підвищення цін. Етика має справу з принципами, що визначають правильне і неправильне поводження. Етичні нормативи описують систему загальних цінностей і правил етики, яких, на думку організації, повинні дотримуватися працівники. Тому тема дослідження дотримання соціальної відповідальності та етичних норм є надзвичайно актуальною. Вагомий внесок у дослідження проблем теорії і практики дотримання соціальної відповідальності та етичних норм віднесено праці таких дослідників як: С. О. Амосов, В. В. Байдала, В. М. Бутенко, М. Г. Бойко, О. В. Бабенко, І. О. Ворончак, Л. А. Грицина, О. І. Зінченко, М. М. Ігнатенко, А. С. Ласукова, І. П. Малик, О. Д. Рихліцька, Т. Г. Сухорукова, Т. О. Чепульченко та багато інших. Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних положень щодо дотримання соціальної відповідальності та етичних норм на вітчизняному підприємстві. Реалізація мети дослідження обумовила постановку та вирішення наступних завдань: ? дослідити сутність поняття соціальної відповідальності та її види; ? здійснити визначення етики менеджменту та видів етичних підходів; ? обгрунтувати фактори, що визначають етичний вибір; ? провести дослідження організації формування концепції соціальної відповідальності у бізнесі; ? надати організаційно-економічну характеристика ФГ «ХХХХ»; ? здійснити оцінку зовнішнього середовища підприємства; ? провести характеристику соціальної відповідальності та професійної етики на підприємстві; ? визначити підходи до сучасної трансформації відношення до етики бізнесу; ? обгрунтувати основні напрямки підвищення ефективності соціальної відповідальності та професійної етики у сучасному менеджменті ФГ «ХХХХ». Предметом дослідження є соціально-економічні процеси дотримання соціальної відповідальності та етичних норм підприємства. Об’єктом дослідження є соціальна відповідальність та професійна етика. Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що узгодження порядку визнання, оцінки методів та інших аспектів дотримання соціальної відповідальності та етичних норм на підприємстві. Теоретичною і методичною основою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних економістів щодо дотримання соціальної відповідальності та етичних норм на підприємстві, інструктивні матеріали, інші періодичні видання, науково-дослідні розробки вищих навчальних закладів, тощо. Методи дослідження. У роботі використано такі методи дослідження: теоретичного узагальнення і порівняння; системний аналіз; синтез; інформаційне моделювання; абстрагування; конкретизація; спостереження. Для вирішення зазначених завдань в роботі застосовано загальні наукові методи дослідження.
Объём работы:
35
Выводы:За результатами проведеного дослідження варто зробити відповідні висновки: Зазначено, що соціальна відповідальність – це філософія організації підприємницької та громадської діяльності, яких дотримуються компанії, що піклуються про свій розвиток, забезпеченні гідного рівня життя людей, про розвиток суспільства в цілому і збереженні навколишнього середовища для наступних поколінь. Досліджено, що етику можна визначити як сукупність моральних принципів і правил, які керують поведінкою людини або групи людей. Етика визначає позитивні і негативні оцінки їх дій. Етика менеджменту пов’язана з внутрішніми, засвоєними цінностями, які стали переконаннями. Обгрунтовано, що одним із головних чинників, що впливає на ефективність діяльності, поведінку, психічне здоров’я колективу є соціально- психологічний клімат колективу. Соціально-психологічний клімат – це частина соціально-психологічного простору організації, психологічне поле, на якому розгортається діяльність кожного учасника процесу праці, «плацдарм життєдіяльності особистості». Виявлено, що організація функціонування концепції соціальної відповідальності бізнесу передбачає реалізацію бізнесом системи заходів (напрямів діяльності), як врегульованих державою (в межах дотримання законів), так і за ініціативою підприємств (добровільних) або громадських організацій, окремих громадян. Базою для проведеного дослідження є Фермерське господарство «ХХХХ», яке є високоінтенсивним міським підприємством аграрного спрямування. У роботі проаналізовано, що упродовж 2012-2014 рр. відбулося збільшення величини грошових надходжень ФГ «ХХХХ» на 530,7 тис. грн. або на 203,57%. Всю величину грошових надходжень підприємство отримало у результаті реалізації продукції рослинництва. Негативним моментом у діяльності ФГ «ХХХХ» є отриманий збиток – -1463,6 тис. грн. у 2012 р., -1486,6 тис. грн. у 2013 р. та -748,25 тис. грн. у 2014 р. Досліджено, що серед основних зовнішніх факторів, що впливають на фінансово-господарську діяльність ФГ «ХХХХ» можна виділити такі чинники як: нестійке політичне середовище в країні створює додаткові перепони для ведення бізнесу; значні податки та обов’язкові платежі до бюджету; відсутність інвестицій у діяльності компанії; достатньо високий конкурентний ринок. Обгрунтовано, що соціально відповідальний підхід до ведення бізнесу компанія ФГ «ХХХХ» реалізує за наступними напрямками: забезпечення належних умов для здобуття базової освіти; покращення рівня медичного обслуговування; розбудова інфраструктури українського села; охорона та збереження навколишнього середовища; впровадження енергозберігаючих новітніх технологій на виробництві; рівні можливості та найкращі умови праці. Визначено, що важливим кроком, який потрібно здійснити, розбудовуючи етичну інфраструктуру в Україні, є створення умов та діяльність із виховання належного рівня політичної свідомості та культури поведінки, що сприятиме підвищенню рівня моральності українського суспільства. Досліджено, що формування та дотримання стратегії підвищення ефективності соціальної відповідальності та професійної етики у сучасному менеджменті ФГ «ХХХХ» надасть можливість досліджуваному підприємству зміцнити свої позиції на ринку у нерівній боротьбі з конкурентами та загрозами з боку інших елементів зовнішнього середовища, оскільки воно здатне породжувати процеси цілеспрямованих перетворень, зокрема формувати ринок, щодо позитивного сприйняття продукції підприємств безпосередніми споживачами, від думки яких залежить успіх функціонування економіки ФГ «ХХХХ» в цілому.
Вариант:нет
Литература: 1. Про засади запобігання і протидії корупції : від 07.04.2011 № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 40. – Ст. 404. 2. Алоні Г. Етика бізнесу: соціально-філософський аспект. – Рукопис. Автореферат до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України / Г. Алоні. – Київ, 2008. – 22 с. 3. Амосов С. О. Проблеми розвитку соціально-відповідального бізнесу / С. О. Амосов // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2010 р. / За заг. ред. проф. О. Ю. Амосова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С. 120–122. 4. Байдала В. В. Наукові засади соціальної відповідальності біоекономіки / В. В. Байдала, В. М. Бутенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 10. – С. 18–22. 5. Бойко М. Г. Корпоративна соціальна відповідальність в туризмі : передумови формування та реалізації Електронний ресурс / М. Г. Бойко, О. В. Бабенко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – № 12. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nayka.соm.ua/?оp=1&z=3603 6. Ворончак І. О. Ієрархічні рівні соціальної відповідальності бізнесу: сутність та особливості управління / І. О. Ворончак // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2012. – № 2 (12). – С. 190–202. 7. Грицина Л. А. Еволюція та формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств Електронний ресурс / Л. А. Грицина. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/5._NTSB_2007/Eсоnоmісs/20157.dос.htm 8. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / О. В. Зайчук та ін. ; ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 688 с. 9. Зінченко О. І. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку / О. І. Зінченко, А. М. Хімченко // Бізнес Інформ, 2013. – № 4. – С. 281–286. 10. Ігнатенко М. М. Стандарти та концепції соціальної відповідальності бізнесу на рівні харчових підприємств України / М. М. Ігнатенко // Sсіentіfіс jоurnal оf Khersоn State Unіversіty. – 2013. – № 2. – С. 69−71. 11. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі. ; Пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с. 12. Ласукова А. С. Сутність поняття «корпоративна соціальна відповідальність» та його впровадження в банках України / А. С. Ласукова // Науковий вісник Донецької державної машинобудівної академії. – 2011. – № 1 (7Е). – С. 286−290. 13. Малик І. П. Основні концепції соціальної відповідальності бізнесу Електронний ресурс / І. П. Малик. – Режим доступу : http://www.соnfсоntaсt.соm/2008febr/5_malіk.php 14. Мовчан Т. Шляхи вдосконалення етичних стандартів політичного життя сучасного українського суспільства / Т. Мовчан // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 16. – С. 59−62. 15. Петрунин Ю. Ю. Этика бизнеса : учебник / Ю. Ю. Петрунин, В. К. Борисов ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект ; М. : Изд-во МГУ, 2007. – 347 с. 16. Полякова О. М. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні / О. М. Полякова // Соціально-економічні питання Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 44. – С. 279–283. 17. Рихліцька О. Д. До питання корпоративної етики в сучасній організації / О. Д. Рихліцька // Гуманітарний часопис. – 2011. – № 1. – С. 89−97. 18. Рудакевич М. Етика бізнесу в умовах трансформації української економіки / М. Рудакевич // Наукові виклади. – 2008. – № 1. – С. 1−6. 19. Сидоренко С. В. Теоретико-методологічні засади аналізу етики бізнесу / С. В. Сидоренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – Випуск 39. – С. 91−106. 20. Сухорукова Т. Г. Характеристика внутрішніх факторів, що визначають рівень стресовості та конфліктності колективу / Т. Г. Сухорукова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 42. – 2013. – С. 440−443. 21. Чепульченко Т. О. Соціальна відповідальність: поняття та сучасність / Т. О. Чепульченко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2010. – № 1(5). – 142 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)