Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Перетворення грошей у капітал. Маркове трактування капіталу

Карточка работы:35262ф
Цена:
Тема: Перетворення грошей у капітал. Маркове трактування капіталу
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В ТРАКТУВАННІ К.МАРКСА 5 1.1. Біографія Маркса й теоретична база його навчання 5 1.2. Основні положення загальної теорії Маркса 7 1.3. Огляд «Капіталу» Маркса 10 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛУ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРОШЕЙ У КАПІТАЛ 14 2.1. Капітал як економічна категорія 14 2.2. Джерело доданої вартості 21 2.3. Робоча сила як товар 25 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Карл Маркс, як один із завершувачів класичної політичної економії, залишив помітний слід в історії економічної думки. Його ідеї виходять за рамки безпосередньо економічних проблем, сполучаючись із філософськими, соціологічними й політичними. Категорія капітал має двоякий сенс. Звичайно під капіталом розуміється багатство, стан у грошовій або майновій формі. Наявність капіталів у певного кола осіб у житті добре видно й зрозуміло, і люди завжди прагнули до багатства. Однак наявність багатства, включаючи й солідну суму грошей, у науковому змісті не означає, що їхній власник є капіталістом. Капітал як багатство й шляхи його придбання вивчають багато наук, у тому числі і юридична. І кожна зі своїх позицій. Остання, наприклад, з позицій законності його придбання й володіння. Політекономія як наука теоретична вивчає капітал, як абстрактну економічну категорію, що виражає відносини між людьми. Мета курсової роботи - вивчити зміст капіталу, теорію капіталу К.Маркса, процес перетворення грошей у капітал. Об’єктом дослідження є вчення К.Маркса. Предметом дослідження виступає капітал у розумінні К.Маркса. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - розглянути біографію К.Маркса й теоретичну базу його навчання; - охарактеризувати основні положення загальної теорії К. Маркса; - проаналізувати капітал як економічну категорію; - дослідити джерело доданої вартості; - висвітлити робочу силу як товар. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, діалектичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, узагальнення. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, дані, опубліковані у наукових роботах вчених, періодичних виданнях. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; двох розділів, перший з яких присвячений дослідженню теоретичних основ капіталу у трактуванні К.Маркса, у другому розділі курсової роботи проведено дослідження капіталу та перетворення грошей у капітал. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
32
Выводы:У результаті проведених теоретичних досліджень були зроблені наступні висновки: Капітал - це економічна категорія, що виражає відношення між людьми. Капітал як економічна категорія - це вартість, що приносить його власникові додану вартість. Або капітал - це самозростаюча вартість. Таким чином, ясно, що капітал - це певний запас цінностей (благ) у грошовій або не грошовій формі, що приносить дохід своєму власникові, забезпечуючи самозростання багатства, особливо у формі грошей. Так, теорія Маркса була не досконала, може виникнути питання, чи є він великим ученим або «популістом», що прагне створити собі популярність роздачею нездійсненних обіцянок всім тим, хто незадоволений своїм суспільним становищем? Але було б несправедливо не зауважувати значних його заслуг перед економічною теорією. По-перше, він створив нову мову класичної економічної науки, засновану на уявленнях про змінний капітал і додану вартість. Це дозволило йому виявити ряд важливих рис тієї економічної системи, що він називав «капіталізмом». По-друге, йому вдалося виявити деякі важливі тенденції розвитку ринкової економіки XIX століття й початку XX століття (такі, наприклад, як зростаюча концентрація виробництва й капіталу, посилення кризових явищ в економічних циклах, що дійсно спостерігалися до другої світової війни). По-третє, йому вдалося показати, що якщо майбутнє не є невизначеним і, відповідно, не виникає проблем з виміром майбутньої вартості, то економічно цілком можливе існування централізованої ринкової економіки із суспільною власністю на засоби виробництва, у якому реалізуємо принцип розподілу «за працею». Однак, йому не вдалося показати, що в такому суспільстві реалізуємо принцип «від кожного за здібностями, кожному за потребами». Створена Марксом соціально-економічна теорія поєднує в єдине ціле несумісні альтернативи. При аналізі кожної з альтернатив Маркс проявляє себе неабияким дослідником, що вносить внесок у розвиток економічної думки. Однак, користуватися його теорією як цілою небезпечно, оскільки це ціле ложне (логічно несумісне, як стверджує логіка). А з логічно помилкової теорії можна одержати, не роблячи при цьому ніяких логічних помилок, будь-які ствердження, що було відомо вже древнім софістам. Цим і займалися згодом марксисти, поки не виявилося, що теорія Маркса неспроможна, тому що вона помилкова.
Вариант:нет
Литература:1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.: Юрист, 2001. 2. Булатов А.С. Экономика. – М.: Юрист, 2001. 3. Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. пособие. – К.: Викар, 2000. 4. Войтов А.Г. Экономика, Общий курс., учебник. – М.: Информационно – внедренческий центр «Маркетинг», 1999. 5. Гальчинський А.С, Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. – К: Вища школа, 1995. 6. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. 7. Економічна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, А. С. Бебело, А. З. Зазимко та ін. – К.: КНЕУ. – 2005. 8. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: Учеб. пособие. – М: Рыбари, 2000. 9. Источники привлечения капитала, Курс экономики, учебник, 2- е издание, под редакцией Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА – М, 1999. 10. Климко Г.Н, Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О. Основи економічної теорії. – К.: Либідь, 2004. 11. Костюк B.H. История экономических учений. – М.: Центр, 2001. 12. Маркс К. Капитал. Отдел первый. Товар, деньги, капитал. Глава третья. 13. Николаева И.П. Основы экономической теории. – М.: ЮНИТИ, 2001. 14. Основи економічної теорії. За ред. Мочерного С.В. – К.: Академія, 1999. 15. Основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник. – О.: Олді-Плюс, 1999. 16. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник за ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П. – К.: Знання, 1999. 17. Превращение денег в капитал. Макроэкономика: практический курс. Учебное пособие / Под ред. Луссе А. – СПб.: Питер, 1999. 18. Современная экономика / научный редактор Мамедов О.Ю., – Р-н-Д: Феникс, 1995. 19. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. – Р-на-Д: Феникс, 1999. 20. Экономика абсурдов и парадоксов: Очерки-размышления. / Под ред. Валовой Д.В. – М.: Политиздат, 1991. 21. Экономическая теория. Учебник для вузов. Под ред. Камаева В.Д. – М.: Владос, 1998. 22. Экономическая теория. Учебник. Под ред. Базылева Н.И., Гурко С.П. – М..: ИП «Экоперспектива», 1997. 23. Ядгаров Я.С. История экономических учений. – Москва: Инфра-М, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)