Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення

Карточка работы:15306-2015ф
Цена:
Тема: Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Содержание:ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 5 1.1. Сутність системи соціального захисту 5 1.2. Правове регламентування фінансового забезпечення соціального захисту 12 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 16 2.1. Сучасний стан бюджетного забезпечення соціального захисту населення України 16 2.2. Зарубіжний досвід фінансування соціального захисту 23 3. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямом у формуванні соціальної політики держави є соціальний захист. Початок його розвитку сягає особистої доброчинності, якою характеризувалося людське суспільство, починаючи з доісторичних часів. Вияв доброчинності, з одного боку, був виразом природного співчуття й підтримкою особистого авторитету, а з іншого – адекватною відповіддю на суспільні потреби. З перших кроків цивілізації, коли родина, домогосподарство були основним виробничим осередком у суспільстві, цілком логічним було покладення турботи про непрацездатних на інших членів сім’ї, а в разі скрутного становища цілої родини або самотньої людини – на громаду. Захист нужденних здійснювався у формі індивідуальної та громадської благодійності в тих випадках, коли йшлося про виживання окремої людини чи цілої родини. Незважаючи на те, що соціальний захист у тій чи іншій формі завжди був притаманний суспільству, в Україні це поняття почало широко вживатись лише на етапі переходу до ринку і як його атрибут. Однак наразі на законодавчому рівні не визначено поняття «соціальний захист». У науковій літературі його формулюють також по-різному, що зумовлює неузгодженість понятійного апарату і, врешті-решт, негативно впливає на ефективність управління цією сферою. Значний внесок в опрацювання даної теми зробили Ю. Бондаренко, Н. Болотіна, О. Палій, С. Приходько, І. Сирота, А. Сіленко, В. Скуратівський, Б. Сташків, Б. Стичинський та ін. Водночас, враховуючи основні тенденції становлення та розвитку системи соціального захисту в Україні, різноманітність його теоретичного обґрунтування та проблеми управління цією системою, вказують на дискусійність і потребу в подальшому дослідженні зазначеної тематики. Метою курсової роботи є дослідження фінансового забезпечення соціального захисту населення. Головними завданнями курсової роботи є: 1) розглянути сутність системи соціального захисту; 2) проаналізувати правове регламентування фінансового забезпечення соціального захисту; 3) проаналізувати сучасний стан бюджетного забезпечення соціального захисту населення України; 4) розглянути зарубіжний досвід фінансування соціального захисту; 5) дослідити проблеми та перспективи вдосконалення фінансування соціального захисту. Об’єктом дослідження виступає соціальний захист і його фінансове забезпечення. Предмет дослідження – процес організації та фінансового забезпечення соціального захисту. У процесі дослідження використовувались такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання, системний, комплексний та структурно-функціональний підхід, кількісний аналіз, методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу. Інформаційною базою курсової роботи є нормативно-законодавчі акти, праці вітчизняних та зарубіжних науковців, періодичні видання, ресурси Інтернет.  
Объём работы:
32
Выводы:На основі проведеного у курсовій роботі дослідження можна зробити наступні висновки. Узагальнивши теоретичні розробки різних авторів, можна відзначити, що соціальний захист населення – це система заходів правового, соціально-економічного й організаційного характеру, що гарантується та реалізується державою для досягнення гідного життя людини, тобто її матеріальної забезпеченості на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства. Іншими словами, це комплекс заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах чи іншій ситуації. Стан системи фінансового забезпечення соціального захисту населення України можна охарактеризувати такими рисами: надзвичайно високий ступінь державної участі, слабка участь у її функціонуванні інститутів громадянського суспільства і особливо самого населення; велика кількість та безсистемність правових актів, що регулюють діяльність органів соціального захисту населення; дефіцит коштів у бюджетах усіх рівнів для фінансування заходів у сфері соціального захисту; велика кількість соціальних допомог, а також категорій отримувачів, розгалужена система пільг, переважання безадресного порядку їхнього надання. Аналізуючи бюджетне фінансування соціального захисту в Україні на протязі 2012–2014 рр. бачимо скорочення його обсягу на 7,9 млрд. грн., або на 9% в 2014 році, при цьому темпи приросту усіх видатків збільшилися та становили 6,6%. Максимальне зростання видатків бюджетів на соціальний захист спостерігалося у 2013 р., коли обсяг зазначених видатків Державного та місцевих бюджетів України зріс на 13,3 млрд. грн. У структурі видатків місцевих бюджетів за функціональною класифікацією відбулися певні зміни. Частки видатків на освіту, на охорону здоров’я та на соціальний захист і соціальне забезпечення зменшилися на 2,2%, на 1,5% та на 0,2% відповідно. Загальний обсяг видатків на соціально-культурну сферу зменшився на 2,1 % і склав 184,2 млрд. грн. Основною проблемою системи соціального захисту в Україні є недостатність коштів, у першу чергу бюджетних, для реалізації у повному обсязі вимог чинного законодавства. Подальша бездієвість призведе до ще більшого «проїдання коштів» та соціального вибуху. Загально відомим є факт, що чим нижчий рівень життя і більшим є розходження між доходами багатих і бідних, тим поширеніші є негативні настрої у суспільстві. Задля зниження рівня соціальної напруженості та суспільно-політичного протистояння окремих соціальних верств населення та регіонів України одним з можливих кроків є правове затвердження мінімальних та максимальних розмірів виплат, жорсткі перевірки достовірності статусу пільговика. Ключовими економічними передумовами успішної реалізації відповідних реформ, які забезпечать формування обсягу фінансових ресурсів, необхідного для виконання соціальних зобов’язань держави, є виконання плану надходжень до дохідної частини бюджету з метою уникнення бюджетного дефіциту, підвищення ефективності й гнучкості фіскальних видатків, а також оптимізації управління державними фінансами в цілому.  
Вариант:нет
Литература:1. Бюджетний кодекс України : Закон вiд 08.07.2010 № 2456-17 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 37–38. – С. 189. 2. Баранник Л. Б. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія / Л. Б. Баранник. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. фін. академія, 2012. – 496 с. 3. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 405 с. 4. Бригорьева И. А. Теория и практика социальной работы / И. А. Григорьева, В. Н. Келасьев. – СПб. : СПбГУ, 2004. – 536 с. 5. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики : сб. ст. / под ред. Ш. Рамон ; пер. сангл. Б. Ю. Шапиро. – М. : Аспекг-Пресс, 1997. – 253 с. 6. Геєць В. М. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України / В. М. Геєць // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 4–20. 7. Геєць В. М. Суспільство, держава економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць. – К. : НАН України, Інститут економіки та прогнозування, НАН України. – 2009. – 864 с. 8. Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні / О. Грішнова // Україна: аспекти праці. –2010. – № 7. 9. Давидюк О. О. Світовий досвід фінансування соціальних виплат Електронний ресурс / О. О. Давидюк. – Режим доступу : http://www.cpsr.org.ua 10. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. В. А. Ребкала та В. В. Тертички. – К. : Вид-во ЖДУ, 2000. – 232 с. 11. Державне управління / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна та ін. – К. : Знання-Пресс, 2003. – 343 с. 12. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненкота ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с. 13. Загорський В. Концептуальні засади державної соціальної політики / В. Загорський, Г. Лопушняк // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУНАДУ, 2009. – Вип. 21. – С. 13–20. 14. Коваль О. Я. Реформування пільг і привілеїв в Україні – наближення до європейських стандартів / Коваль О. Я., Тарасенко Л. Л., Яцків Т. Г. – Львів : Галицький друкар, 2009. – 216 с. 15. Ковальська Е. М. Соціальний захист населення України: стан, проблеми та перспективи Електронний ресурс / Е. М. Ковальська. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/5_101864.doc.htm 16. Куценко В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2011. – 656 с. 17. Куценко В. І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) : монографія / В. І. Куценко ; за наук. ред. д.е.н., проф., чл.- кор. НАН України Б. М. Данилишина ; РВПС України НАН України. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект- Поліграф», 2008. – 818 с. 18. Мальований М. І. Стан та тенденції бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні / М. І. Мальований // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – № 5–6(2). – С. 27–30. 19. Макарова О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки : монографія / О. В. Макарова. – К. : Ліра-К, 2004. – 328 с. 20. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні : аналіт. доп. / О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна. – К. : НІСЛ, 2012. – 88 с. 21. Павлюк К. В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні / К. В. Павлюк, О. В. Степанова // Фінанси України. − 2012. − № 4. – С. 94–99. 22. Панченко М. М. Соціальна сфера і соціальна політика та їх співвідношення в аспекті державного управління соціальною сферою / М. Панченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (37). – С. 180–183. 23. Писаревська А. К. Актуальні питання фінансування галузей соціальної сфери / А. К. Писаревська // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 24. – С. 97–99 24. Роик В. Д. Основы социального страхования / В. Д. Роик. – М. : Ан-кил, 2005. – 256 с. 25. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики / Т. В. Семигіна. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. – 253 с. 26. Сирота И. М. Право соціального обеспечения в Украине / И. М. Сирота. – X. : Одіссей, 2004. – 384 с. 27. Сирота И. М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины (научно-практический комментарий и сборник нормативных актов) / И. М. Сирота. – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2003. – 687 с. 28. Скуратівський В. Соціальна політика / В. Скуратівський, О. Палій, Е. Лібанова. – К. : Вид-во ЖДХ 2003. – 265 с. 29. Социальная работа: теория и практика : учеб. пособие / отв. ред. Е. И. Холостова, А. С. Сорвина. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 427 с. 30. Соціогуманітарний простір і розвиток продуктивних сил України: методологічні аспекти визначення взаємодії : монографія / наук. ред. М. А. Хвесик ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2009. – 92 с. 31. Соціальна політика в Україні: реалії та перспективи оновлення : монографія / За ред. В. Г. Никифоренка. – МОН України. Одеський над. Економічний унів-тет. Одеса, 2015. – 363 с. 32. Стопчак А. Ю. Історичні аспекти виникнення та еволюції соціального захисту населення України / А. Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1, Т. 1. – С. 60–64. 33. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку ХХІ століття / Е. М. Ліанова // Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. – 2008. – С. 9–22. 34. Тропіна В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В. Б. Тропіна. – К. : НДФІ, 2008. – 368 с 35. Ширмер Я. Соціальна допомога в США / Я. Ширмер. – К., 2010. – 22 с. 36. Юрій С. І. Соціальне страхування : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаменська. – К. : Кондор, 2004. – 464 с. 37. Юрченко Ю. Д. Державне управління у сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти : автореф. дис. ... к.держ.упр. ; спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Юрій Дмитрович Юрченко ; НАДУ при Президентові України. – К., 2006. – 18 с. 38. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Електронній ресурс. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)