Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Проектування операційної системи організації в будівництві

Карточка работы:15592-2015б
Цена:
Тема: Проектування операційної системи організації в будівництві
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Промислове і цивільне будівництво /Міське будівництво/ Технологія будівельних конструкцій, виробів, матеріалів
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури (КНУБА) ("КИСИ")
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ РОЛЬ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Сутність та складові операційних систем сучасних підприємств 5 1.2. Функції та задачі операційних систем 9 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 13 2.1. Сутність, цілі та етапи процесу проектування операційної системи 13 2.2. Методи та інструменти проектування операційних систем 17 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ 20 3.1. Специфіка операційного менеджменту будівельних компаній 20 3.2. Операційні процеси компаній будівельної сфери 24 РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТОВ «ХХХХ» 27 4.1. Проектування внутрішніх компонентів в операційній системі організації в будівництві 27 4.2. Проектування процесів та взаємозв’язків в операційній системі ТОВ «ХХХХ» 30 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність дослідження. Підвищення ефективності виробництва продукції та надання послуг виступає одним з головних завдань розвитку економіки України. Тому за сучасних умов господарювання все більшого значення набуває операційний менеджмент, який забезпечує результативність основної повсякденної діяльності підприємств, що, у свою чергу, створює реальне підґрунтя для успішної реалізації їхніх загальних господарських цілей і місії в цілому. Під час вивчення будь-якої управлінської діяльності одним із ключових моментів є розгляд функціонального поля та об’єкта управління, а в контексті операційного менеджменту – операційної системи й операційного процесу відповідно. У зв’язку із кризовим становищем економіки нашої країни, усі українські підприємства переживають важкі часи і намагаються якомога ефективніше управляти операційними процесами. Будівельні підприємства мають особливо складне становище, тому що попит на житло серед населення майже зник через зависокий курс долара, зменшилась кількість державних замовлень, відбувся стрімкий ріст цін на матеріали та енергоресурси. Тому керівники будівельних підприємств на даний час обирають захисну стратегію, яка повинна базуватись на ефективному управлінні виробництвом, постачанні, збуту. Отже, для успішного функціонування на сучасному ринку кожне підприємство повинне адаптуватися до кризових умов і вдосконалювати операційні системи. Метою написання роботи виступає дослідження особливостей та проектування операційної системи будівельної організації. Виходячи з поставленою мети, завданнями написання роботи виступають: 1. Розкрити сутність та складові операційних систем сучасних підприємств. 2. Дати характеристику функцій та задач операційних систем. 3. Описати сутність, цілі та етапи процесу проектування операційної системи. 4. Визначити методи та інструменти проектування операційних систем. 5. Охарактеризувати специфіку операційного менеджменту та операційні процеси компаній будівельної сфери. 6. Провести проектування операційної системи організації в будівництві. Об’єктом дослідження виступає операційна система ТОВ «ХХХХ». Предметом дослідження виступають особливості процесу проектування операційної системи будівельної організації. Для написання роботи були використані наступні методи: аналіз, синтез, моделювання та загальна теорія систем, теорія діяльності, економіко-статистичні методи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел.
Объём работы:
32
Выводы: Операційна система підприємства призначена для створення умов для виготовлення підприємством певної продукції з вирішенням комплексу питань щодо підготовки та реалізації виробничого процесу. Вона призначена комплексно вирішувати питання створення нових виробів і оптимізації процесу виробництва, реалізації продукції наряду з інвестування виробництва, обслуговуючими і допоміжними процесами та обов’язково з системної точки зору. Якість сформованої операційної системи визначає ефективність функціонування суб’єкта господарювання. Операційна система складається з підсистеми управління або планування і контролю, переробної підсистеми та підсистеми забезпечення. Операційною системою виконуються технологічні та управлінські функції. Метою проектування будь-якої операційної системи є максимізація ефективності, тобто одержання максимального ефекту від використання системи на одиницю витрачених ресурсів. Процес проектування операційної системи складається з ряду етапів, а саме: збір аналітико-інформаційних даних, проектування виробів і процесів виробництва, проектування потужності операційної системи, проектування та розробка виробничих операцій, проектування системи управління операційною системою, проектування забезпечення функціонування операційної системи. У будівництві операційні процеси класифікують на дві групи – процеси, що відбуваються поза будівельним майданчиком, й процеси будівельного майданчика, кожен з яких вирішує певні завдання й також має свою внутрішню класифікацію. При зведенні будинків і споруд виконуються комплекси робіт, які можна об’єднати в три групи: загальнобудівельні роботи (земляні, кам’яні, монтажні, бетонні, покрівельні, оздоблювальні й ін.), спеціальні роботи (монтаж систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, електромонтаж, монтаж технологічного устаткування, ліфтів, зведення резервуарів, промислових печей і т.д.) та управлінські роботи. Будівельні процеси можуть бути простими, комплексними, механізованими, комплексно-механізованими, автоматизованими, автоматичними. За рівнем здійснення будівельні процеси можна розділити на робочі дії, операції, прості процеси, комплексні технологічні та складні будівельні процеси, міжоб’єктні будівельні процеси. В роботі було проведено розробку операційної системи для філіалу ТОВ «ХХХХ» (крупного генерального підрядника, що працює на ринку м. Києва), що планує розширення своєї діяльності за рахунок виходу на ринок м. Дніпропетровськ. Серед внутрішніх компонентів операційної системи філіалу ТОВ «ХХХХ» були виділені наступні відділи та служби: фінансовий відділ; відділ кадрів; маркетингова служба; будівельні роботи (комплексні бригади); відділ технічного обслуговування; науково-технічний, аналітичний відділи; відділ матеріально-технічного забезпечення; складське господарство; транспортний відділ. Для кожного з виділених компонентів були визначені основні функції та операції. У операційній системі будівельного підприємства будуть здійснюватися основні бізнес-процеси, а також бізнес-процеси забезпечення та бізнес-процеси обліку.
Вариант:нет
Литература: 1. Абасов В. А. Формування механізмів ефективної операційної діяльності підприємства : автореф. до дис... на здоб. наук. ступ. д-ра філософії в галузі економіки / Абасов В. А. ; МКА ; МАУП ; Міжнар. відкр. ун-т. − К., 2011. − 192 с. 2. Батоева Э. В. Организация строительного производства : учеб.-метод. комплекс / Э. В. Батоева. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2008. – 294 с. 3. Білявський В. М. Оптимізація процесу управління операційною системою підприємства / В. М. Білявський. – Вісник Львівської комерційної академії : журнал. – 2014. – № 43. – С. 76−79. 4. Білявський В. М. Формування операційних структур та забезпе-чення їх ефективної діяльності / В. М. Білявський. – Вісник Полтавського університету екон. і торг. : журнал. – 2013. – № 1 (56). – С. 113−119. 5. Білявський В. М. Характеристика сутності управління операцій-ною системою підприємства / В. М. Білявський. – Вісник Донецького націо-нального університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановсь¬кого : журнал. – 2013. – № 4 (60). – С. 43−51. 6. Бойко І. Операційна стратегія / І. Бойко, О. Бойко. Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. − К. : Видавничий дім «Персонал», 2010. − С. 104−109. 7. Бутенко О. П. Пріоритетні завдання успішного функціонування підприємств будівельного комплексу на ринку промислових відходів / О. П. Бутенко // Економічний простір. – 2014. – № 86. – С. 156−164. 8. Бутенко О. П. Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств / О. П. Бутенко, Ю. С. Бондаренко. // Економіка. Управління. Інновації. − 2015. − № 1. – C. 74−79. 9. Вандина О. Г. Отраслевые особенности формирования бизнес-процессов строительных организаций / О. Г. Вандина // Известия Волгоградского Государственного педагогического университета – 2014. − № 3 (88). – С. 126−131. 10. Верхоглядова Н. І. Методичний підхід до забезпечення ефективності управління будівельним підприємством на засадах логістичної концепції / Н. І. Верхоглядова, Т. Є. Іваницька // ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. − 2013. − № 2 (31) – С. 121−127. 11. Виробничий менеджмент Текст : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. В. Гончарова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну . − К. : КНУТД, 2011 . – Т. 1 / В. І. Бокій та ін.. − 2011. − 337 с. 12. Гайнутдинов Э. М. Производственный менеджмент : учебное пособие / Э. М. Гайнутдинов, Л. И. Поддерегина. − Мн. : Вышэйшая шк., 2010. − 320 c. 13. Дадиверина Л. Н. Операционный менеджмент в организации производства Текст : учеб. пособие / Л. Н. Дадиверина, Р. С. Шостак. − Д. : Пороги, 2011. − 151 с. 14. Драган О. І. Операційний менеджмент Текст : навч. посіб. / Олена Драган ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. − К. : НАКККіМ, 2010. − 275 с. 15. Іванов М. М. Операційний менеджмент : навч. посіб. / М. М. Іванов, П. В. Комазов. − К. : ЦУЛ, 2012. − 368 с. 16. Капінос Г. І. Операційний менеджмент текст : навч.посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с. 17. Лутай Л. А. Операційний менеджмент Текст : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. А. Лутай, В. О. Шпандарук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т післядиплом. освіти, Каф. економіки і менеджменту. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. − 254 с. 18. Павленко З. Операційний менеджмент. Конспект лекцій Електронний ресурс / З. Павленко. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/632891/ 19. Федулова Л. І. Менеджмент організацій / Л. І. Федулова, О. В. Декалюк. – К. : ЦУЛ, 2003. – 480 с. 20. Юдин А. И. «Менеджмент в строительстве» : уч. пособие / А. И. Юдин, С. А. Россохин. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 178 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)