Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження за КПК України

Карточка работы:15632-2015б
Цена:
Тема: Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження за КПК України
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание: ВСТУП 3 1. Поняття, нормативний зміст та значення презумпції невинуватості як засади кримінального провадження 5 2. Місце презумпції невинуватості у системі засад кримінального провадження 12 3. Роль презумпції невинуватості у доказуванні 22 4. Презумпція невинуватості у процесі прийняття процесуальних рішень 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Ст. 3 Конституції України проголошує людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини − головним обов’язком держави 1. Правова держава, таким чином, є формою обмеження влади правами і свободами людини, що виступають противагою всесиллю державної влади. Кримінально-процесуальне законодавство має розроблятися відповідно до конституційних засад судочинства, які обумовлюють регулювання кримінально-процесуальних відносин таким чином, щоб здійснення прав і законних інтересів особи не ставилося у залежність від діяльності органів досудового розслідування чи суду і мало надійний механізм для реалізації правозахисту. Для цього правова держава повинна мати систему процедур, механізмів, інститутів, що гарантують захист суб’єктивних прав людини. Одним з таких регуляторів є принципи кримінального процесу. Актуальність теми важко переоцінити, адже саме принципи кримінального процесу у повній мірі забезпечують дотримання КПК України, а також сприяють забезпеченню прав особи на недопущення зловживань з боку органів слідства, прокуратури, суду щодо безпідставного обвинувачення, а також необхідності доведення вини. Важливим є те, що принцип презумпції невинуватості прямо вказується у Конституції України, тобто законодавець, сприйнявши позитивний та напрацьований за багато століть міжнародний досвід, вирішив закріпити відповідне положення, адже вважає його пріоритетним з точки зору забезпечення прав та свобод людини. Значення презумпції невинуватості полягає в тому, що завдяки їй усувається обвинувальний ухил у всіх формах його прояву, і він служить важливим гарантом права обвинуваченого на захист. Метою роботи є проведення аналізу принципу презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини як засади кримінального процесу. Об’єктом дослідження виступають засади здійснення кримінального процесу в Україні. Предметом дослідження є принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. Задля досягнення вказаної мети автор поставив перед собою такі завдання: 1) визначити поняття, нормативний зміст та значення презумпції невинуватості як засади кримінального провадження; 2) з’ясувати місце презумпції невинуватості у системі засад кримінального провадження; 3) проаналізувати роль презумпції невинуватості у доказуванні; 4) окреслити особливості реалізації принципу презумпції невинуватості у процесі прийняття процесуальних рішень. Методологія дослідження. Задля повного розкриття відповідної теми автор використовував такі методи дослідження: аналізу та синтезу, узагальнення, структурно-логічний, історико-правовий, формально-правовий, порівняльно-правовий тощо. Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел (всього 22 найменування).
Объём работы:
32
Выводы: При дослідженні проблеми щодо принципу презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини автор прийшов до наступних висновків: 1. Презумпція невинуватості виступає на сьогодні в якості фундаментального принципу кримінального судочинства, регламентація якого визначається великою кількістю міжнародних правових актів, Конституцією України та Кримінально-процесуальним кодексом України, неодмінно наголошується у рішеннях європейських та міжнародних судів в якості гарантії забезпечення прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного; загалом даний принцип означає, що обвинувачений не зобов’язаний доводити свою невинуватість, а обов’язок доказування його вини покладається на особу, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора; тільки суд визнає вину особи доведеною, а висновок про винуватість особи у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на припущеннях; до офіційного визнання обвинуваченого винуватим з ним не можна поводитись як з винуватим; головними функціями цієї засади виступають: гарантійна, захисна (охоронна), компенсаційна та активізуюча. 2. Серед великої кількості принципів кримінального судочинства, що визначені новим кримінально-процесуальним законом України, презумпція невинуватості займає фундаментальне, базове становище, що пов’язується із її роллю у недопущенні передчасного осуду та покарання особи; можливість помилки з огляду на «крихкість» встановлення фактів у суді; нерівність засобів громадянина і держави та стандартом доведення «поза розумним сумнівом», за якого всі сумніви слідства трактуються на користь обвинуваченого, підсудного. 3. Принцип презумпції невинуватості починає діяти з моменту, коли розглядається рішення про обмеження прав особи; на слідство, прокуратуру та суд законом покладається обов’язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також об¬ставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; принцип презумпції не лише передбачає звільнення обвинуваченого від доведення своєї невинуватості, обов’язок слідства довести винність особи чи її спростувати, але ще й той факт, що докази, надані суду, повинні мати практично абсолютну якість та чітко доводити вину особи, такі докази не можуть бути отримані незаконним шляхом, докази повинні бути належними та допустимими, а головне – безсумнівними. 4. Принцип презумпції невинуватості застосовується на всіх стадіях кримінального процесу, а особливо реалізується у рішеннях та діях органів слідства та суду; вина особи, як вдалось з’ясувати автору, має бути доведена поза розумним сумнівом, тобто будь-які сумніви при формулюванні обвинувачення мають бути відкинені, а трактуватися на користь обвинуваченого, підсудного; автор дійшов до висновку про те, що принцип презумпції невинуватості в Україні часто порушується у формі: виголошення публічних заяв політиками і прокурорами про чиюсь винуватість задовго до закінчення судового процесу; судового рішення, яке не є обвинувальним вироком; під час затримання осіб та обранні щодо них запобіжного заходу.
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30. − Ст. 141. 2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. − 2013. − № 9-10, № 11-12. − Ст. 88. 3. Байжанов О. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засад кримінального судочинства на початку досудового розслідування / О. Байжанов // Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К. : Алерта, 2013. – С. 56−60. 4. Гончаренко В. Г. Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / В. Г. Гончаренко, В. Т. Нор. − Х. : Право, 2012. − 844 с. 5. Деришев Ю. В. Принцип презумпции невиновности: теория, противоречия реализации и пути их нейтрализации / Ю. В. Деришев, И. Ю. Мурашкин // Научный вестник Омской академии МВД России. − 2012. − № 2. − С. 45−47. 6. Кайгодоров А. А. Соотношение понятий принципов уголовного процесса и общих условий судебного разбирательства / А. А. Кайгодоров // Вестник Томского государственного университета. − 2011. − № 342. − С. 132−135. 7. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : підручник / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. − К. : Юрінком Інтер, 2008. − 712 с. 8. Коваль О. М. Деякі особливості взаємозв’язку принципу презумпції невинуватості та права особи на виправдання у кримінальному процесі / О. М. Коваль // Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 6-1. – Т. 4. – С. 57−60. 9. Котуха О. С. Презумпція невинуватості − історико-правовий аспект / О. С. Котуха // Судова апеляція. − 2009. − № 1. − С. 51−58. 10. Крижанівський В. Межі дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі України / В. Крижанівський // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. − 2010. − № 82. − С. 31−33. 11. Крижанівський В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. В. Крижанівський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. − К., 2007. − 20 с. 12. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. − Х. : Право, 2010. − 608 с. 13. Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар у 2 т. Том 1. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. − X. : Право, 2012. − 768 с. 14. Молдован А. В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / А. В. Молдован, С. М. Мельник. − К. : Центр учбової літератури, 2013. − 367 с. 15. Попелюшко В. О. Чому конституційну формулу презумпції невинуватості треба змінити Електронний ресурс / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 1. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pvontz.pdf 16. Решняк М. Г. Понятие и процесс формирования принципа презумпции невиновности / М. Г. Решняк // Публичное и частное право. − 2012. − № 1. − С. 80−88. 17. Рыбинская Е. Т. О понятии принципов уголовного процесса / Е. Т. Рыбинская // Известия ИГЭА. − 2012. − № 6. − С. 107−111. 18. Тарнавский О. А. Определение понятия принципа уголовного судопроизводства / О. А. Тарнавский // Вестник ЮУрГУ. − 2012. − № 20. − С. 75−77. 19. Терехова Н. Н. Значение принципов уголовного процесса в обеспечении безопасности личности в уголовном судопроизводстве / Н. Н. Терехова // Вестник ОГУ. − 2012. − № 3. − С. 211−213. 20. Ткачева Н. В. Сущность и значение принципов уголовного процесса и их признаки / Н. В. Ткачева, Т. Бобб // Вестник ОГУ. − 2008. − № 83. − С. 67−69. 21. Фулей Т. Презумпція невинуватості: концептуальні підходи / Т. Фулей // Слово Національної школи суддів України. – 2012. − № 1. – С. 39−53. 22. Юдківська Г. Ю. Презумпція невинуватості в кримінальному процесі України та практиці Європейському суду з прав людини : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ганна Юріївна Юдківська ; Академія адвокатури України. − К., 2008. − 20 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)