Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Розумні строки як загальна засада кримінального провадження за КПК України

Карточка работы:15657-2015б
Цена:
Тема: Розумні строки як загальна засада кримінального провадження за КПК України
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание: ВСТУП 3 1. Поняття, нормативний зміст та значення розумних строків як загальної засади кримінального провадження 7 2. Місце розумних строків у системі кримінального провадження 16 3. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження 20 4. Процесуальний механізм забезпечення розумних строків кримінального провадження 26 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність дослідження. Справедливість кримінального процесу, забезпечення прав людини неможливі без дотримання встановлених законом строків на відповідну процесуальну дію. Вони дисциплінують суб’єктів кримінального судочинства, роблять процес динамічним і прогнозованим. Без наявності строків на ту чи іншу кримінально-процесуальну дію або без їх дотримання в кримінальному судочинстві виникнуть свавілля і хаос, масові порушення прав людини. Передбачені кримінально-процесуальним законом строки процесуальних дій мають надзвичайне значення в плані захисту особи від обвинувачення. Саме у зв’язку з цим міжнародно-правові акти з прав людини акцентують на дану обставину особливу увагу міжнародного співтовариства. У п. 1 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини (1950 р.) передбачено: «кожна людина при визначення її громадянських прав i обов’язків або при висуненні проти неї будь-якого кримінального обвинувачення має, право на справедливий i відкритий розгляд впродовж розумного строку незалежним i безстороннім судом, створеним відповідно до закону». Тією ж статтею (п.3в) встановлено, що кожна людина, обвинувачена у вчиненні кримінального злочину, має право «мати достатньо часу i можливостей для підготовки свого захисту» 1. Отже, питанню процесуальних строків, приділяється особлива увага з боку міжнародних організацій i міжнародного співтовариства, тому українські законодавці повинні прислуховуватися до думки цих організацій, а також враховувати особливості провадження по кримінальним справам в нашій країні. Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України вносить вагомий внесок у становлення та розвиток правової держави. Серед його нововведень особливо слід відмітити загальні засади кримінального провадження, які виділені в окрему главу КПК України. Одне з головних місць займає засада «розумність строків» (ст. 28 КПК України). На жаль, у науці немає єдиного підходу до визначення «розумності». Розглядаючи «розумність строків», в першу чергу необхідно визначити початок його перебігу. Без цього неможливо забезпечити виконання завдань кримінального провадження, серед яких виділяється забезпечення швидкого розслідування і судового розгляду (ст. 2 КПК України). Проте, варто зазна¬чити, що ці дослідження були присвячені ли¬ше окремим аспектам провадження строків й окремі їх положення ґрунтуються на матеріа¬лах вже колишнього кримінально-проце¬суального законодавства. Тому метою статті є висвітлення питання щодо реалізації засади розумності строків в кримінальному процесі за новим КПК з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Але КПК України застосовується ще дуже мало часу, тому питання визначення початкового моменту перебігу розумного строку кримінального провадження й надалі залишається недослідженим в повній мірі. Такий стан речей дає підстави говорити про необхідність нового, більш широкого підходу до вивчення питання розумних строків як загальної засади кримінального провадження, що і зумовлює актуальність даної теми. Мета і завдання роботи. Мета курсового дослідження полягає в тому, щоб на підставі комплексного аналізу наукової юридичної літератури, присвяченої розгляду темі розумні строки як загальної засади кримінального провадження та відповідного національного законодавства, з’ясувати основні питання що стосуються поняття, нормативний зміст та значення розумних строків як загальної засади кримінального провадження та їх критеріїв застосування. Для досягнення зазначеної мети були вирішенні такі основні завдання: ? охарактеризовано поняття, нормативний зміст та значення розумних строків як загальної засади кримінального провадження; ? визначено місце розумних строків у системі кримінального провадження; ? проведено аналіз критеріїв для визначення розумності строків кримінального провадження. Список використаних джерел включає два елементи: нормативні матеріали, і спеціалізована література. Серед нормативних матеріалів були використанні чинні джерела Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Постанова Вищого спеціалізованого суду «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення». Деякі суттєві аспекти дослідження окре¬мих проблем провадження строків у криміна¬льному судочинстві розглядалися в працях Ю. П. Аленіна, Б. Т. Безлєпкіна, В. П. Божьєва, C. O. Голунського, М. М. Гродзінського, А. П. Гу¬ляева, М. О. Громова, І. М. Гуткіна, В. П. Даневського, А. Я. Дубинського, М. В. Жогіна, С. О. Заїки, В. Т. Маляренка, Г. В. Юркової, Л. В. Юрченко та інших. Об’єктом дослідження є процесуальні строки, їх характерні риси. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, що містять норми розумних строків, та наукові джерела, в яких викладені теоретичні обґрунтування поняття, нормативний зміст та значення розумних строків як загальної засади кримінального провадження та їх критеріїв застосування за КПК України. Методи дослідження. Методологічна основа дослідження представлена такими методами: діалектичним методом пізнання розвитку уявлень про таке явище як час, що дало змогу проаналізувати часові параметри кримінально процесуального права; системно-структурним, що дало можливість визначити місце і роль процесуальних строків в системі кримінально процесуального права України з урахуванням його структури; формально-логічним для проведення аналізу змісту кримінально процесуальних строків; формально-догматичним, за допомогою якого здійснено тлумачення окремих понять, термінів. При написанні курсової роботи було використано загальнонауковий метод − метод аналізу, суть якого полягає в роз`єднанні цілого на складові елементи. Зокрема, логічний метод використано під час дослідження аналітичних матеріалів, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, які є предметом дослідження. Інформаційною базою стали законодавчі та нормативно-правові акти України, міжнародні угоди і конвенції у процесуальних строків, вітчизняні та періодичні видання, наукова література, інформаційні ресурси мережі Інтернет. Структура. Курсова робота складається зі вступу; трьох розділів; висновки; список використаних джерел (20 найменувань), загальний обсяг курсової роботи становить 35 сторінок.  
Объём работы:
30
Выводы:  Виходячи з вищевикладеного матеріалу теоретичного дослідження цієї курсової роботи на тему «розумні строки як загальна засада кримінального провадження за КПК України» можна зробити наступні висновки, ще раз зосередивши увагу на ключових питаннях. Під принципами кримінального процесу слід розуміти керівні положення, осноповоложні, фундаментальні засади кримінального процесу, що закріплені у законі, носять об’єктивно-суб’єктивний характер і визначають сутність та тип кримінального процесу, забезпечують реалізацію прав, свобод та законних інтересів осіб, які беруть участь у ньому, визначають зміст, спосіб та направленість діяльності суб’єктів, що ведуть кримінальний процес, перебувають у тісному взаємозв’язку між собою та з метою і завданнями кримінального процесу діють на всіх або на більшості його стадій. Крім того, такі засади мають обов’язковий характер і їх порушення веде до скасування раніше прийнятих за таких умов рішень у справі та до інших негативних наслідків. Позитивним у КПК України є не лише передбачення окремої Глави стосовно засад кримінального провадження, а й розкриття сутності кожної такої засади, що, безперечно, сприятиме кращій їх реалізації під час практичного здійснення кримінальної процесуальної діяльності. Для успішного виконання завдань кримінального провадження велике значення приділяється фактору часу. Не випадково кримінальне процесуальне законодавство обмежує низку процесуальних дій і прийняття великої кількості процесуальних рішень визначеними строками. У зв’язку з тим, що процесуальне законодавство в основному оперує імперативними нормами, в процесуальних кодексах, в тому числі й в Кримінальному процесуальному кодексі України, встановлюється велика кількість юридичних обов’язків, а звідси, – й строків їх виконання. Адже загальновизнано, що найбільш результативним способом забезпечення своєчасності дій учасників кримінального провадження і суду є встановлення жорстких строків процесуальної діяльності. Зрозуміло, що як самі суб’єкти кримінально-процесуальних правовідносин, так і суспільство в цілому зацікавлені в тому, щоб права та обов’язки, що складають зміст цих правовідносин, здійснювалися не тільки належним чином, а й своєчасно у встановлені строки. Для забезпечення швидкого та повного розслідування і судового розгляду у кримінальному процесуальному законодавстві існує інституція процесуальних строків. Збирання, перевірка та закріплення доказів вимагає жорстких меж і обмежень: не можна допустити, щоб процес доказування продовжувався надмірно довго. Встановити істину у кримінальному провадженні в кожному конкретному випадку з урахуванням його складності можливо у визначені строки. Підсумовуючи викладене, потрібно відзначити, що за КПК України процесуальні строки являють собою встановлені законом (а в окремих випадках – підзаконними нормативно-правовими актами), прокурором, слідчим суддею, судом або іншими уповноваженими суб’єктами проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов’язані (мають право) приймати процесуальні рішення або вчиняти процесуальні дії чи утриматися від їх вчинення та які обчислюються годинами, днями і місяцями або визначаються вказівкою на подію. Однак, крім традиційного визначення граничних строків розгляду висувається додаткова вимога про необхідність дотримання розумного для кожного випадку строку. Це означає, справа у нагальних випадках повинна бути розглянута швидше, не чекаючи закінчення граничного строку. Тобто, якщо процесуальним законом і встановлені конкретні максимальні строки розгляду судової справи, їх дотримання не можна вважати єдиним критерієм для визначення розумності часу вирішення конкретної справи. З огляду на вищевикладене, можна зробити висновки, що ст. 28 КПК України, яка закріплює розумність строків як засаду кримінального провадження, повністю відповідає і за змістом, і за критеріями ст. 6 Європейської конвенції з прав людини та практиці Європейського суду з прав людини Однак варто відмітити, що положення КПК України не є досконалими й потребують відповідних доповнень. Зокрема, необхідно переглянути доці¬льність існування такої засади як розумність строків або змінити критерії для визначення розумності строків кримінального провадження за КПК України. Більш дієвим є встановлення конкретно¬го строку проведення процесуальної дії або прийняття процесуального рішення, що, в свою чергу, забезпечить дотримання прав та законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Без прийняття змін до законодавства, якими буде встановлено ефективний національний механізм захисту права особи на досудове провадження та судовий розгляд у розумний строк, механізм забезпечення розумних строків кримінального провадження не може бути реалізований повною мірою. Перспективними є подальше дослідження, розробка та впровадження механізмів реального забезпечення розумності строків у кримінальному провадженні.
Вариант:нет
Литература: 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Міжнародний документ від 04.11.1950 // Відомості Верховної Ради України. – 1950. – Ст. 6. 2. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. − № 39. − Ст. 7. 4. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення: Постанова Вищого спеціалізованого суду від 17.10.2014 № 11// Відомості Верховної Ради України. – 2014. 5. Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень части¬ни третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) // Вісник Конституційного Суду України. − 2003. − № 1. − Ст. 24. 6. Актуальні питання кримінального процесу України текст : навч. посіб. / Є. М. Блажівський, I M. Козьяков, О. М. Толочко, С. С. Мірошниченко, Г. П. Власова та ін. ; за заг. ред. Є. М. Блажівського. − К. : Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. − 304 с. 7. Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К. : Алерта, 2013. – 168 с. 8. Басай В. Д. Розумність строків як засада кримінального провадження України Електронний ресурс / Басай В. Д. − Режим доступу : http://archlve.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pjuv/2012_2/Visnyk_2012_2/Basay%20V. pdf. 9. Де Сальвиа M. Прецеденты Европейско¬го Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав чело¬века и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальва. − СПб. : Изд- во «Юрид. центр Пресс», 2004. − 1072 с. 10. Дотримання вимоги розумності строків при виконанні вироку у кримінальному процесуальному кодексі України та практиці Європейського суду з прав людини / М. С. В’юник//Часопис Київського університету права. − 2013. – С. 315−318. 11. Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. − X. : Одіссей, 2013. − 1104 с. 12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. − X. : Право, 2012. − 768 с. 13. Костін М. І. Співвідношення особистих і публічних інтересів як важлива складова професійної підготовки юриста / М. І. Костін // Актуальні проблемі професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохо¬ронних органів : зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 23 квітня 2009 p.). − К. : Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 2009. − С. 68−70. 14. Маляренко В. Т. Щодо строків криміна¬льного процесу / В. Т. Маляренко // Право України. − 2000. − № 1. − С. 16−23. 15. Новий тлумачний словник української мови / Укладачі: Василь Яременко, Оксана Сліпушко. – Видання друге, виправленне. Том 3. – Київ : Аконіт, 2001. – 862 с. 16. Паліюк В. П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В. П. Паліюк. − К. : Фенікс, 2004. − 264 с. 17. Поняття і види процесуальних строків за новим кримінальним процесуальним кодексом України / В. Д. Басай, С. О. Ковальчук // Наукові праці НУ ОЮА. − 2012. – С. 429−437. 18. «Розумнiсть строкiв» як нове поняття в КПК України / Н. В. Неледва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. − 2013.− № 5. − С. 240−242. 19. Рябцева Е. В. Принцип разумности в уголовном процессе: монография / Е. В. Рябцева. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 240 с. 20. Чурікова І. В. Щодо реалізації засад розумності строків у кримінальному процесі / І. В. Чурікова // Форум права. − 2013. − № 1. − С. 1163−1167
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)