Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Глобальна економіка»

Специфіка концепції світ-системного аналізу сучасної глобалістики.

Карточка работы:16824-2016б
Цена:
Тема: Специфіка концепції світ-системного аналізу сучасної глобалістики.
Предмет:Глобальна економіка
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: ВСТУП 3 1. ТЕРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІСТИКА 5 1.1. Сутність поняття глобалістики 5 1.2. Структурні елементи сучасної глобалістики та фактори її прискорення 8 2. ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ СВІТ-СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІСТИКИ 13 2.1. Світ-системний аналіз як сучасний методологічний підхід до аналізу розвитку світового господарства 13 2.2. Внесок І. Валлерстайна у розробку концепції світ-системного аналізу 21 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТОК 33  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність роботи. Центральне місце серед викликів часу, які постали перед сучасним людством, посідає вирішення глобальних проблем світу. Суспільство в ХХІ ст. існує в умовах всезагальної інтеграції, тому проблеми, із якими стикаються мешканці однієї частини Землі, неодмінно знайдуть свій відгук в іншій її частині. Глобальна система взаємозв’язків диктує і потребу спільного вирішення проблем людства, адже лише за такої умови можливо їх реально вирішити. Сучасний світовий розвиток в умовах глобалізації ускладнюється, змінюється взаємодія між людьми та спільнотами, визначаються нові переваги у розв’язанні глобальних системних проблем, відбувається трансформація цінностей та норм життя і діяльності людей. Як наслідок, формується нова форма соціальної організації в умовах впливу сучасних процесів глобалізації – глобальне суспільство. Глобалізація як процес характеризується об’єднанням між народами та початком зародження глобальних форм спілкування людства. Початок, перебіг, сутність процесу глобалізації, її наслідки є актуальними питаннями для широкого загалу, оскільки цей процес стосується кожної людини на Землі. Зміст глобалізації як тенденції екологічного, економічного, політичного, соціального і культурного розвитку людства залишається незмінним сотні років. Як відомо, глобальні проблеми виникають тоді, коли людина все частіше відчуває прагнення вирішити глобальні проблеми всією світовою спільнотою. Цей феномен поставив питання про сутність світової спільноти, про характер зв’язків та взаємовпливів між локальними спільнотами, країнами та цілими регіонами. Теоретико-методологічні основи глобалістики досліджені як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. У першу чергу це наукові праці: Моріса Алле, І. Василенко, Б. Єрасова, О. Івакіна, Ю. Козака, Д. Лук’яненка, П. Самуельсона, С. Соколенка, М. Тевельова, С. Удовіла, А. Філіпченка тощо. Метою роботи є дослідження особливостей концепції світ-системного аналізу сучасної глобалістики. Виходячи з поставленої мети, в роботі будуть вирішені наступні завдання: 1. Визначити поняття глобалістики. 2. Розглянути структурні елементи сучасної глобалістики та фактори її прискорення. 3. Розглянути світ-системний аналіз, як сучасний методологічний підхід до аналізу розвитку світового господарства. 4. Проаналізувати внесок І. Валлерстайна у розробку концепції світ-системного аналізу. Об’єктом дослідження виступає глобалістика. Предметом дослідження є світ-системний аналіз, його витоки та інтерпретації його фундаторів і послідовників. Методи дослідження: діалектичний метод пізнання, системний, комплексний та структурно-функціональний підхід, кількісний аналіз, методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу, а також порівняльний. Інформаційною базою роботи слугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали науково-практичних конференцій і публікацій у пресі, щодо питань глобалістики, офіційних сайтів мережі Інтернет.
Объём работы:
27
Выводы: На основі проведеного у роботі дослідження можна зробити наступні висновки. Глобалізація – процес обміну товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів і набуває форм постійної та неухильно зростаючої міжурядової інтеграції економік. Глобалізація пов’язана із сукупністю найгостріших, життєво важливих світових загальнолюдських проблем, вирішення яких потребує об’єднання зусиль усіх народів і держав. Спираючись на дослідження глобалістики сучасними дослідниками, можна зробити висновок, що глобалістика є особливою галуззю знання, оскільки вона не схожа на жодну з конкретних дисциплін і вона постає як інтегроване знання про соціоприродні процеси. Глобалістика – це сукупність наукових, філософських, культурологічних досліджень, які направленні на вивчення різноманітних аспектів глобалізації та наслідків, які вона породжує. Концепція світ-системного аналізу розглядає розвиток економік, історію систем і цивілізації. Криза капіталістичної світ-системи кінця 20 ст. трактується як перехід до пост капіталістичної системи. Капіталістична світ-система розглядається як перша історична форма глобальної системи, яка безупинно розвивається у взаємодії ядра (капіталістичної метрополії), напівпериферії і периферії світу. Спираючись на світ-системний аналіз, процес глобалізації можна інтерпретувати структурно як створення глобальної системи стратифікації, яка створює сприятливі умови для накопичення капіталу у світовому масштабі. Ця система складається з політично й економічно панівного ядра та залежних периферійних і напівпериферійних регіонів, небагато з яких змогли підвищити свій статус у міру просторової експансії капіталістичної світ-системи. Становище ж більшості інших із структурної точки зору не змінилося. Структурне розуміння процесу вимагає бачити спадкоємність і стійкість базових структур капіталістичної світ-системи в процесі її розвитку. Ядро-періферійна ієрархія капіталістичної світ-системи зберігається, незважаючи на те, що окремі держави проявляють у ній висхідну або низхідну мобільність. Ієрархічна міждержавна система не зникає, хоча інтернаціоналізація капіталу впливає на можливості держав проводити певну економічну політику. Соціально-класова структура продовжує існувати, без уваги на виникнення нових фракцій капіталу або сегментів найманої праці, нових статусних груп, нових моделей класових взаємовідносин. Розгляд феномену глобалізації в довгостроковій історичній динаміці, що є найкращим способом виявлення нових тенденцій в розвитку історичної системи, дозволяє зробити висновок про те, що вона є не новою стадією в розвитку капіталізму, а органічною тенденцією та еволюційною моделлю розвитку капіталістичної світ-системи з самого початку її існування. Новизна ж нинішньої хвилі глобалізації полягає в тому, що ця органічна тенденція, за допомогою якої капіталістична світ-система перетворилася на глобальну капіталістичну систему.
Вариант:5
Литература: 1. Білорус О. Г. Глобальні трансформації торгівлі: монографія / О. Г. Білорус, В. І. Власов. − К. : ННЦ ІАЕ, 2008. − 228 с. 2. Білоус О. Глобалістика – нова синтетична наука / О. Білоус, В. Власова // Вісник НАН України. – 2010. – № 3. – С. 17−26. 3. Богатуров А. Синдром поглощения в международной политике / А. Богатуров // Рrо еt Соntra. – 1999. – Т. 4. –№ 4. – С. 28−48. 4. Бочан І. О. Глобальна економіка : підручник / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. − К. : Знання, 2007. − 403 с. 5. Василенко И. А. Политическая глобалистика : учебное пособие / И. А. Василенко. – М. : Логос, 2000. – 360 с. 6. Власов В. І. Глобалістика і глобалізація: терміни і поняття (короткий словник) Електронний ресурс / В. І. Власов – Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2010-4/10_vlasov.pdf 7. Вітер Д. В. Свобода уявна і свобода реальна: неолібералізм та економічна реальність глобалізму / Д. В. Вітер // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. − 2010. − № 2. − С. 109−115. 8. Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол.: відп. ред. С. В. Мочерний та ін.. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. − Т. 1. – 864 c. 9. Касьян В. В. Глобалізація як один із рівнів динамічного розвитку суспільства у трактуванні О.Тоффлера / В. В. Касьян // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 2012. − № 3. − С. 36−41 10. Логвина В. Л. Політологія Електронний ресурс / В. Л. Логвина. − Режим доступу : http://pidruchniki.com/16011013/politologiya/ globalni_problemi_lyudstva 11. Лукашевич В. М. Глобалістика : навчальний посібник. – 2-е видання, доповнене та виправлене. / В. М. Лукашевич – Львів : Новий Світ–2000, 2007. – 440 c. 12. Медвідь Ф. М. Глобалізація засобів масової інформації: концептуальні засоби / Ф. М. Медвідь, О. Л. Димар-чук, І. О. Курчина // Наукові праці МАУП. – 2011. – Вип. № 4 (31). – С. 88−92. 13. Мельник В. В. Глобалізація в культурній сфері: теоретико-методологічний аналіз / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник ЗДІА. − 2010. – № 43. – 97 с. 14. Петик М. І. Феномен глобалізації / М. І. Петик // Науковий вісник ЛНТУ України. – 2009. – 215 с. 15. Сазонець О. М. Інформаційна складова глобальних економічних процесів / О. М. Сазонець. – Донецьк : «Юго- Восток, Лтд», 2007. − 360 с. 16. Світова економіка і міжнародні відносини: понятійно-термінологічний словник /за ред. І. Л. Сазонця, Н. В. Стукало, О. М. Сазонець, М. А. Шепелєва. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 575 с. 17. Тураев В. А. Глобальные вызовы человечеству : учебное пособие / В. А. Турав. – М. : Логос, 2002. – 192 с. 18. Уоллерстайн И. Миро-системный анализ Электронный ресурс / И. Уоллерстайн. – Режим доступа : http://www.nsu.ru/filf/rpha/ papers/geoecon/waller.htm 19. Ханін І. Г. Теорія транс націоналізації світової економіки: підручник / І. Г. Ханін, І. Л. Сазонець. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 280 с 20. Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира : монография / А. Н. Чумаков. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2005. – 432 с. 21. Шахназаров Г. Глобализация и глобалистика – феномен и теория / Г. Шахназаров // Pro et Contra. – 2000. – Т. 5. – № 4. – С. 184−198. 22. Шмігельська З. К. Глобальний менеджмент у ракурсі економіки знань / З. Шмігельська // Відп. економіка : наук.-популяр. альм. − 2011. − Вип. 3. − С. 64−67. 23. Фісун О. А. Глобальна історія в контексті сучасних теорій геоісторичних змін / О. А. Фісун, О. В. Крисенко // Вісник Харківського національного університету імені Каразіна «Питання політології». – Харків, 2004. – № 643. – С. 6–13. 24. Arrighi G. Chaos and Governance in the Modern World System / G. Arrighi, B. J. Silver. – Minneapolis : University of Minnesota Press, 1999. – 336 p. 25. Аmin S. Ending the Crisis of Capitalism or Ending Capitalism? / S. Amin. – Dakar : Pambazuka Press, 2011. – 208 p. 26. Frank A. G. ReOrient : Global Economy in the Asian Age / A. G. Frank. – Berkeley : University of California Press, 1998. – 416 p. 27. Wallerstein I. The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European WorJd-Economy in the Sixteenth Century / I. Wallerstein − New York, 1974. 28. Wallerstein I. The Rise and Future Demise of World-System Analysis, (Paper delivered at 91st Annual Meeting of American Sociological Association, NY, Aug. 16, 1996). − 1997. − http://fbc.binghamton.edu/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (20)