Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Транспортні перевезення»

Підходи до оцінки ефективності господарської діяльності ДЕПО на залізничному транспорті

Карточка работы:16836-2016б
Цена:
Тема: Підходи до оцінки ефективності господарської діяльності ДЕПО на залізничному транспорті
Предмет:Транспортні перевезення
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Організація перевезень і управління на транспорті; / Організація і регулювання дорожнього руху
Тип:Стаття
Задание:
ВУЗ:Державний Економіко-Технологічний Університет Транспорту (ДЕТУТ)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: У сучасних умовах розвитку залізничного транспорту надзвичайно актуальним залишається питання оцінки ефективності господарської діяльності ДЕПО на залізничному транспорті. Наразі відсутні нормативно-правові документи, стандарти та відповідні методологічні документи, які регулюють порядок прийняття управлінських рішень щодо функціонування залізничного транспорту. Зокрема, у Законі України «Про залізничний транспорт» немає відповідного визначення господарської діяльності ДЕПО на залізничному транспорті, також відсутнє обґрунтування методики оцінки ефективності господарської діяльності залізничного транспорту. Тому існує необхідність дослідження підходів до оцінки ефективності діяльності ДЕПО на всіх рівнях його господарювання. Адже від правильного визначення ефективності господарської діяльності залізничного транспорту залежить прибутковість та рентабельність діяльності ДЕПО в сучасних умовах господарювання.
Объём работы:
8
Выводы: Отже, на основі вище проведеного дослідження, нами визначено, що наразі в ДЕПО на залізничному транспорті спостерігається неоднозначна ситуація, що пов’язана з одночасним розвитком вантажопотоків та скорочення доходів від пасажирських перевезень. Тому у роботі обґрунтована необхідність збалансування всіх складових господарської діяльності ДЕПО.
Вариант:нет
Литература: 1. Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР (поточна редакція від 21.10.2015, підстава 4443-17) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 40. − Ст. 183. 2. Андрєєва О. Б. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / О. Б. Андрєєва, Ю. М. Жорнокуй, О. П. Гетманець та ін. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с. 3. Бараш Ю. С. Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах ринку : Автореферат дисертації у формі рукопису на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю. С. Бараш // Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту і зв’язку, Харків, 2008. – 41 с. 4. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова. – Х. : Право, 2012. – 696 с. 5. Журавель К. В. Удосконалення методики оцінки ефективності управлінських рішень щодо використання нерухомого майна залізничного транспорту / К. В. Журавель, В. В. Масалигіна // Проблеми економіки. – № 3. – 2015. − С. 289−300. 6. Кадала В. В. До визначення поняття господарської діяльності на залізничному транспорті / В. В. Кадала // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 4. – С. 160−163. 7. Кириленко О. М. Наукові підходи до розрахунку собівартості перевезень на ділянках з низьким вантажообігом / О. М. Кириленко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2015. – № 40. – С. 32−37. 8. Колесникова Н. Роль ціноутворення в діяльності підприємств залізничного транспорту / Н. Колесникова, А. Садюк // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2015. – Bun. 33. – С. 115−125. 9. Мискін Ю. І. Вектори розвитку залізничної галузі економіки України / Ю. І. Мискін, А. О. Долгий // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2012. – № 1 (13). – С. 46−50. 10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербіна та ін.; за аг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербіни. – 3-те вид., пеперобл. і допов. − К. : Юрінком Інтер, 2012. – 776 с. 11. Соколов О. Є. Забезпечення ефективної діяльності підприємств машинобудування / О. Є. Соколов // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – Випуск 1 (45). – Т. 1. – С. 169−172. 12. Хозяйственное право : ученик / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин ; под. ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с. 13. Щербина В. С. Господарське право / В. С. Щербина. – К. : Юринком Інтер, 2013. – 640 с. 14. Офіційний сайт Державної служби статистики України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gоv.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (26)