Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Земельне право»

Землі оздоровчого і рекреаційного призначення. Проблеми розмежування від інших категорій земель

Карточка работы:15854-2015ф
Цена:
Тема: Землі оздоровчого і рекреаційного призначення. Проблеми розмежування від інших категорій земель
Предмет:Земельне право
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗЕМЛІ ОЗДОРОВЧОГО І РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 5 1.1. Становлення та розвиток законодавства про землі оздоровчого і рекреаційного призначення 5 1.2. Поняття та склад земель оздоровчого і рекреаційного призначення 8 1.3. Юридичні критерії розмежування правового режиму земель оздоровчого і рекреаційного призначення від суміжних категорій земель 13 1.4. Правові засади управління в галузі використання та охорони земель оздоровчого і рекреаційного призначення 16 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ОЗДОРОВЧОГО І РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 20 2.1. Правовий режим використання земель оздоровчого і рекреаційного призначення 20 2.2. Правові заходи охорони земель оздоровчого і рекреаційного призначення 24 2.3. Особливості застосування юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері використання та охорони земель оздоровчого і рекреаційного призначення 26 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ОЗДОРОВЧОГО І РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 30 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34  
Курс:4
Реферат:  
Язык:укр
Вступление: У сучасних умовах, коли швидкими темпами зростає антропогенне навантаження на довкілля, підвищується інтенсивність використання природних ресурсів, а також посилюється антагоністичність між природоохоронною та іншими функціями землекористування, важливим науково-методичним завданням є просторова організація територій із землями оз¬доровчого та рекреаційного призначення, в тому числі формування відповідних обмежень у використанні земель, які мають стати ефективним важелем у запобіганні ви¬черпанню або втраті природних лікувальних та рекреаційних ресурсів. Обґрунтування науко¬во-методичних засад раціонального використання й охорони земель оздо¬ровчого та рекреаційного призначення за таких умов можна віднести до важливих завдань су¬часної землевпорядної науки. Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці таких учених-правознавців у галузі земельного та екологічного права, як А. Г. Бобкова, І. Г. Булах, П. Ф. Кулініч, А. М. Мірошниченко, А. М. Орлов, Н. І. Палій, Ю. С. Петлюк, М. М. Скляр, О. М. Ткаченко та інших. Мета роботи полягає у проведенні комплексного аналізу правового режиму земель оздоровчого та рекреаційного призначення, виявленні особливостей їх охорони і використання, а також виробленні на цій основі пропозицій щодо вдосконалення відповідного законодавства. Вищевказаною метою обумовлені завдання дослідження: ? визначити поняття земель рекреаційного та оздоровчого призначення; ? дослідити зміст правового режиму земель рекреаційного та оздоровчого призначення; ? проаналізувати склад земель рекреаційного та оздоровчого призначення та законодавчі вимоги щодо режиму їх використання та охорони; ? обґрунтувати юридичні критерії розмежування правового режиму земель оздоровчого та рекреаційного призначення від інших суміжних категорій земель; ? вивчити особливості управління в галузі використання та охорони земель оздоровчого та рекреаційного призначення; ? визначити правові заходи охорони земель оздоровчого та рекреаційного призначення; ? дослідити підстави і порядок застосування юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства в сфері використання та охорони земель рекреаційного та оздоровчого призначення; ? окреслити шляхи вдосконалення правового регулювання використання та охорони земель рекреаційного та оздоровчого призначення. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з використанням та охороною земель рекреаційного та оздоровчого призначення. Предметом дослідження є норми земельного та екологічного законодавства, практика їх застосування, праці науковців з питань правового регулювання використання та охорони земель рекреаційного та оздоровчого призначення. У ході написання роботи були використані такі методи наукового пізнання: діалектичний, загальнонаукові та спеціально-галузеві юридичні методи, зокрема, історико-правовий, формально-юридичний, функціонально-правовий та порівняльно-правовий методи.
Объём работы:
31
Выводы: Землі оздоровчого призначення – це самостійна категорія земель із спеціальним правовим режимом використання, яка характеризується освоєною або неосвоєною природною територією, містить природні лікувальні ресурси, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. Ці землі за освоєністю поділяють на курорти та лікувально-оздоровчу місцевість. Використання земель оздоровчого призначення – це сукупності правових норм, якими регламентується порядок експлуатації корисних властивостей земель оздоровчого призначення та їхніх природних лікувальних ресурсів з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. Особливостями використання земель оздоровчого призначення є забезпечення реалізації природного права людини на здоров’я, відновлення і розвиток своїх фізіологічних життєвих сил; встановлення особливого порядку надання, вилучення та зміни цільового призначення земельних ділянок порівняно з відповідним порядком стосовно земельних ділянок інших категорій; наявність у структурі права загального користування, яке потребує законодавчого забезпечення, та спеціального користування цими землями; встановлення обмежень прав на землі через заборону певних видів діяльності; встановлення обмежень земельних сервітутних відносин; забезпечення диференційованого підходу при оподаткуванні (застосування стимулів у разі належного використання земель оздоровчого призначення та посиленої відповідальності за правопорушення у сфері їх використання). Під правовою охороною земель оздоровчого призначення розуміють сукупність правових норм, які визначають порядок застосування засобів та здійснення заходів щодо збереження, відтворення, раціонального використання і захисту земель, що мають природні лікувальні властивості і які використовуються або можуть бути використані для забезпечення оздоровлення, медичної реабілітації та профілактики захворювань людей. Землі рекреаційного призначення мають свій правовій режим, який являє собою порядок поведінки суб’єктів правовідносин з приводу використання таких земель. Охорону земель рекреаційного призначення забезпечують шляхом заборони діяльності, що перешкоджає використанню їх за цільовим призначенням або негативно впливає на природний стан земель. Ці заборони закріплені на законодавчому рівні і виражаються у вигляді заборони змінювати природний ландшафт, забороні скидання зворотних вод на землях рекреаційного призначення, обмеження в’їзду транспортних засобів на землі рекреаційного призначення тощо. Безумовно, відокремлення земель рекреаційного та оздоровчого призначен¬ня на рівні закону має важливе значення. Однак законодавчо встановлений правовий режим цих земель має багато спільного. По-перше, землі оздоровчого призначення одночасно використовуються в рекреаційних цілях, якщо вихо¬дити із загальнопоширеного змісту поняття рекреації як відпочинок, віднов¬лення, оздоровлення населення. По-друге, землі рекреаційного призначення використовуються для туризму. Проте правовий режими земель рекреаційного призначення має чимало відмінностей у порівнянні із землями оздоровчого призначення. Головна різниця у їх правовому режимі полягає у тому, що на землях рекреаційного призначення розташовано більш поширений різновид об’єктів, які використовуються для відпочинку населення, а землі оздоровчого призначення можуть використовуватися тільки для розміщення об’єктів, пов’язаних з використанням природ¬них лікувальних властивостей цих земель.  
Вариант:нет
Литература:1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27. 2. Земельний кодекс України від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1992. – № 25. – Ст. 354. 3. Земельний кодекс Української РСР від 8 липня 1970 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1970. – № 29. – Ст. 205. 4. Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Ук¬раїни. – 1984. – Доп. до № 1. – Ст. 1122. 5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. 6. Про курорти : Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – Ст. 435. 7. Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах : Закон України від 17.03.2011 № 3159-VI. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 400. 8. Про охорону навколишнього природно¬го середовища : Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради Ук¬раїни. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 9. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502. 10. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель : наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548 : зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 лист. 2010р. за № 1011/18306. 11. Про затвердження переліку водних об’єктів, що відносяться до категорії лікувальних : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. № 1499 // Збірник урядових нормативних актів України. – 1997. – № 21. – Ст. 4-12. 12. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: актуальні проблеми практичної теорії / В. І. Андрейцев. – К. : Знання, 2005. – 446 с. 13. Бобкова А. Г. Правовий режим використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів / А. Г. Бобкова // Екологічне право. Особлива частина : підруч. / за ред. В. І. Андрейцева. – К. : Істина, 2001. – 630 с. 14. Булах І. Г. Правове регулювання використання та охорони земель оздоровчого призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / І. Г. Булах ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН УКраїни. – Донецьк, 2010. – 19 с. 15. Гнаткович С. Правове визначення земель оздоровчого призначення / С. Гнаткович // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2013. – № 20(2). – С. 76–79. 16. Земельне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 600 с. 17. Земельне право України : підручник / Г. М. Беженар, Л. О. Бондар, Н. С. Гаврик та ін. ; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 600 с. 18. Йолкіна А. Г. Землі рекреаційного призначення та поняття їх правового режиму / А. Г. Йолкіна // Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки. – 2015. – 21 березня. – С. 48–52. 19. Мірошниченко А. М. Земельне право України : навч. посіб. / А. М. Мірошниченко. – К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2007. – 432 с. 20. Моніторинг і охорона земель : навч. посіб. / В. О. Аніщенко, В. О. Боровий. – Чернігів, 2006. – 208 c. 21. Орлов А. М. Проблеми визначення правового статусу лікувальних і оздоровчих місцевостей / А. М. Орлов // Держава і право : зб. наук. праць. –2003. – Вип. 21. – С. 416–421. 22. Палій Н. І. Відповідальність за порушення законодавчих вимог щодо використання та охорони земель рекреаційного призначення / Н. І. Палій // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 46 . – С. 314–318. 23. Палій Н. І. Поняття та юридичні ознаки земель рекреаційного призначення / Н. І. Палій // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 52. – С. 207–212. 24. Палій Н. І. Правове регулювання використання та охорони земель рекреаційного призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н. І. Палій ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 18 с. 25. Палій Н. Склад земель рекреаційного призначення та законодавчі вимоги щодо режиму їх використання та охорони / Н. Палій // Юридичний вісник. – 2009. – № 9. – С. 41¬–46. 26. Палій Н. І. Правовий режим земель рекреаційного та оздоровчого призначення / Н. І. Палій // Актуальні проблеми держави та права. – 2005. – Вип. 25. – С. 403–405. 27. Петлюк Ю. С. Поняття та склад земель оздоровчого призначення: окремі правові аспекти / Ю. С. Петлюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 173(3). – С. 87–92. – (Серія : Право). 28. Петлюк Ю. С. Правовий режим земель оздоровчого призначення : автореф. дис. … канд. юрид наук : 12.00.06 / Ю С. Петлюк. – К. 2009. – 15 с. 29. Скляр М. М. Правовий режим земель рекреаційного призначення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / М. М. Скляр. – К., 2012. – 24 с. 30. Ткаченко О. М. Право користування курортними, лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / О. М. Ткаченко. – Х., 1999. – 20 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (65)