Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Організація готельного господарства»

Аналіз ефективності роботи інформаційних систем у діючому підприємстві готельного господарства

Карточка работы:16986-2016б
Цена:
Тема: Аналіз ефективності роботи інформаційних систем у діючому підприємстві готельного господарства
Предмет:Організація готельного господарства
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Менеджмент організацій готельно-ресторанного бізнесу
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание: ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 1.1. Поняття та роль інформаційних систем та технологій в управлінні організацією 5 1.2. Забезпечення інформаційного менеджменту готельного підприємства 8 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ГОТЕЛІ «ХХХХ» 14 2.1. Загальна інформація про підприємство 14 2.2. Аналіз управління інформаційним менеджментом в готелі «ХХХХ» в сучасних умовах 18 3. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «ХХХХ» 23 3.1 Аналіз міжнародного досвіду з використання інформаційних систем управління 23 3.2. Пропозиції та рекомендації щодо оптимізації управління готелем у інформаційному менеджменті 27 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Сьогодні в умовах бурхливого розвитку науково-технічного процесу зростає роль інформаційно-комунікаційних технологій як важливого інструменту в підвищенні ефективності управління будь-яким підприємством. Зі сфери виробництва швидко витісняються технології ери індустріалізації і замінюються інформаційними у формі глобальної комп’ютеризації, створення інформаційних мереж, інформаційних банків. Інформаційна революція призводить до корінних змін абсолютно всіх виробничих сил. Ефективна діяльність кожного суб’єкта господарювання пов’язана з прийняттям, а надалі – виконанням управлінських рішень, підставою яких є відповідна за якістю, точністю, достовірністю, обсягами інформація. Збір даних, їх передача, зберігання, обробка і надання в потрібному вигляді для прийняття рішень вимагає розробки і використання інформаційного забезпечення управління, виступає важливим фактором розвитку підприємств незалежно від виду власності та організаційно-правових форм. Нині складно знайти підприємство, на якому б тією чи іншою мірою не застосовувалися інформаційні системи управління господарською діяльністю. Проблеми інформаційного менеджменту досліджували такі вчені як: Б. М. Головко, А. С. Грінберг, Г. А. Дмитренко, А. В. Матвієнко, Н. Н. Цивін, Н. І. Шанченко, С. Янковським тощо. Метою курсової роботи є дослідження ефективності роботи інформаційних систем у діючому підприємстві готельного господарства. Основні завдання курсової роботи: 1) розглянути поняття та роль інформаційних систем та технологій в управлінні організацією; 2) дослідити забезпечення інформаційного менеджменту готельного підприємства; 3) охарактеризувати об’єкт дослідження; 4) проаналізувати управління інформаційним менеджментом в готелі «ХХХХ» в сучасних умовах; 5) проаналізувати міжнародний досвід використання інформаційних систем управління; 6) представити пропозиції і рекомендації щодо оптимізації системи управління готельним підприємством. Об’єкт дослідження: готель «ХХХХ». Предмет дослідження: процес застосування інформаційних систем у діючому підприємстві готельного господарства (готелі «ХХХХ»). Основними методами дослідження є методи наукового пізнання, аналізу і синтезу, дедукції, індукції, абстрактно-логічні методи, методи експертних оцінок, метод систематизації, графічний метод, метод фінансового аналізу, метод порівняння, методи систематизації даних. Інформаційною базою дослідження виступають підручники і монографії провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, статті періодичної преси, дані офіційних сайтів організацій та державних органів, нормативно-правові акти, дані підприємства.
Объём работы:
31
Выводы: На основі здійсненого в курсовій роботі дослідження можна зробити такі висновки. Для ефективного функціонування підприємства потрібно створити інформаційну систему, яка б була здатна протягом тривалого часу задовольняти потреби підприємства. Лише великі підприємства можуть дозволити собі включати до штату фахівців, які будуть у змозі розробити та обслуговувати інформаційну систему, яка найповніше відповідатиме потребам підприємства. Тому для середніх та малих підприємств доцільніше створювати інформаційну систему на базі вже наявних програм, різноманітність яких здатна задовольнити потреби таких підприємств Аналіз питання забезпечення інформаційного менеджменту готельного підприємства показав, що організувати роботу готельного комплексу з максимальною ефективністю і відповідно до сучасних світових вимог можна тільки з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Важливе місце в інформаційній системі готелю відведено автоматизованим системам управління – спеціалізованому пакетові програм, що забезпечує роботу готельного персоналу на своїх робочих місцях і оперативне прийняття рішень на всіх етапах технологічного циклу, від резервування місць до отримання звіту з діяльності готелю. Здійснений аналіз управління інформаційним менеджментом у готелі «ХХХХ» в сучасних умовах показав, що загалом витрати на заходи, які стосуються управління інформаційним менеджментом в готелі «ХХХХ», зросли в 2015 році на 3% за рахунок збільшення насамперед витрат на навчання на 22%, витрат на тренінги на 3%, витрат на оновлення програмного забезпечення на 1%. Динаміка показників ефективності системи управління інформаційним менеджментом в готелі «ХХХХ» свідчить про підвищення ефективності протягом трьох аналізованих років. Аналіз міжнародного досвіду з використання інформаційних систем управління на прикладі Opera Enterprise Solution і «Едельвейс» показав, що вартість Opera Enterprise Solution значно дорожча. Були розроблені пропозиції та рекомендації щодо оптимізації управління готелю в інформаційному менеджменті. Оскільки готель «ХХХХ» має невеликий номерний фонд і недостатньо коштів для інформаційного менеджменту, рекомендується вдосконалити модулі АСУ «Едельвейс», а не впроваджувати нове програмного забезпечення. Ці заходи передбачають установлення трьох додаткових модулів, які дають змогу оптимізувати роботу співробітників і збільшити контроль з боку керівництва, а саме: впровадження модуля «Звіти» оптимізує рівень прийняття управлінських рішень; модуль «Дисконтні картки» зменшить зловживання видачею дисконтних карт, допоможе контролювати можливість проведення «ручних» знижок на розсуд адміністратора готелю; модуль «Покоївки» допоможе відстежувати завантаженість роботи покоївок, аналізувати статус номерів (брудний, чистий, на ремонті). Загальний бюджет витрат на впровадження інноваційних підходів щодо оптимізації управління готелю «ХХХХ» в інформаційному менеджменті становить 18000 грн. Отже, ці заходи допоможуть удосконалити систему інформаційного менеджменту готелю «ХХХХ». Фінансування передбачається з чистого прибутку готелю.
Вариант:нет
Литература: 1. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. / В. М. Варенко. – К. : Університет «Україна», 2014. – 417 с. 2. Вдовин В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы : учеб. пос. / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 388 с. 3. Герасименко В. Г. Основы туристского бизнеса : учебное пособие / В. Г. Герасименко. – Одеса : Чорноморья, 2009. – 160 с. 4. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : навч. посібник / В. Г. Герасимчук. – К. : КНЕУ, 2008. – 360 с. 5. Гринберг А. С. Информационный менеджмент / А. С. Гринберг, И. А. Король. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 415 с. 6. Гудзовата О. О. Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу / О. О. Гудзовата // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Вип. 14. – Львів : ЛКА, 2012. – С. 76−82. 7. Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова ; за заг. ред. Д. В. Дубова. – К. : НІСД, 2011. – 96 с. 8. Информационные системы управления гостиничными комплексами Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.stroimhotel.ru/files/ pdf/metodology/metod/02.pdf. 9. Калініна Л. М. Генезис інформаційного менеджменту як галузі наукового знання / Л. М. Калініна // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4 (13). – С.71-76. 10. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с. 11. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія і практика : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : ЦУЛ, 2010. – 472 с. 12. Маркелов К. В. Аналитическое мышление специалиста по работе с информацией : лекция / К. В. Маркелов. – М. : Изд-во РАГС, 2007. – 18 с. 13. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент : підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2006. – 320 с. 14. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент : опорний конспект лекцій у схемах і таблицях / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К. : Слово, 2007. – 200 с. 15. Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме : учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – М. : Академия, 2002. – 345 с. 16. Остапов С. Е. Технології захисту інформації : навчальний посібник / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 476 с. 17. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М. : «Рефл-бук», К. : «Ваклер», 2007. – 656 с. 18. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навч. пос. / П. Р. Пуцентейло. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с. 19. Рейтерович І. В. Інформаційно-аналітична діяльність / І. В. Рейтерович, С. О. Телешун // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, Ю. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с. 20. Роглєв X. Р. Основи готельного менеджменту : навчальний посібник / Х. Р. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 408 с. 21. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навч. посібник / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с. 22. Семенов, А. К. Основы менеджмента: учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. – Москва: Дашков и Ко, 2009. – 575 с. 23. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології обліку : навч. посібник / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 158 с. 24. Теория управления : учебник / Ю. П. Алексеев и др.; под общей редакцией: А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухина. – Москва : Издательство РАГС, 2010. – 557 с. 25. Ткаченко Т. І. Економіка готельного господарства і туризму / Т. І. Ткаченко, С. П. Гаврилюк. — К. : КНТЕУ, 2005. — 180 с. 26. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Т. І. Ткаченко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 463 с. 27. Тоцький В. І. Організаційний розвиток підприємства : навчальний посібник / В. І. Тоцький, В. В. Лаврененко. – К. : КНЕУ, 2008. – 247 с. 28. Трухачев А. В. Туризм. Введение в туризм: учебник Электронный ресурс / А. В. Трухачев, И. В. Таранова. – Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – 396 с. 29. Туристсько-оздоровчий бізнес: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студ. конф., 22-23 лютого 2005 р. – К., 2005. – 251 с. 30. Шанченко Н. И. Информационный менеджмент : учебное пособие для студентов специальности «Прикладная информатика (в экономике)» / Н. И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2006. – 95 с. 31. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : навч. посібник / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 2006. – 257 с. 32. Федорченко В. К. Туристський словник-довідник : навч. посіб. / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. – К. : Дніпро, 2008. – 160 с. 33. Офіційний сайт арт-готелю «ХХХХ» Електронний ресурс – Режим доступу: ХХХХ
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)