Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Соціальна педагогіка»

Соціально-педагогічний тренінг як умова формування адекватної самооцінки у старшокласників

Карточка работы:23029-2017ф
Цена:
Тема: Соціально-педагогічний тренінг як умова формування адекватної самооцінки у старшокласників
Предмет:Соціальна педагогіка
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Соціальна робота / Соціальна педагогіка
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ 8 1.1. Формування адекватної самооцінки особистості як соціально-педагогічна проблема 8 1.2. Роль соціально-педагогічного тренінгу у соціально-педагогічній роботі із старшокласниками 24 1.3. Застосування соціально-педагогічного тренінгу у соціально-педагогічній роботі з формування адекватної самооцінки старшокласників 36 Висновки до першого розділу 43 РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ У СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 45 2.1. Дослідження сформованості адекватної самооцінки у старшокласників в загальноосвітньому навчальному закладі 45 2.2. Зміст, форми та методи соціально-педагогічного тренінгу з формування адекватної самооцінки у старшокласників 59 2.3. Ефективність впровадження соціально-педагогічного тренінгу з формування адекватної самооцінки у старшокласників в загальноосвітньому навчальному закладі 63 Висновки до другого розділу 67 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 83  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. В контексті сучасної особистісно-орієнтованої парадигми освіти все більшої уваги набувають суб’єктивні якості особистості, зокрема її самооцінки. Маючи великий вплив на формування особистості, питання самооцінки приваблює багато дослідників. Численні підходи до вивчення самооцінки у психологічній та педагогічній науці дають суперечливі результати, оскільки визначають різні аспекти впливу самооцінки на особистість та її поведінку, провідну діяльність, соціалізацію, зростання у суспільстві. В той же час формування самооцінки зростаючих особистостей є соціально-педагогічною проблемою, оскільки передбачає значний вплив соціального середовища на адекватність її розвитку та закріплення. Особливо актуально проблема адекватної самооцінки постає в юнацькому віці, коли молода особа стоїть на порозі дорослого життя, намагається самовизначитися у світі, вибрати майбутню сферу професійної реалізації, спланувати життєвий шлях. За поширеними поглядами науковців, для старшокласників характерне становлення свого специфічного світогляду. В період ранньої юності, як зазначає Р.П. Попелюшко, ще не повністю усвідомлюється суб'єктивність своїх домагань і об'єктивність своїх можливостей. Неадекватно сформована caмooцінка зумовлює нeвідпoвіднe cтaвлeння юнака дo себе, чим пopoджує проблеми в мaйбyтньoмy, коли він стає дорослою і пeвним чинoм, aвтoнoмною людиною 51, c 5.. Сутність, природу й структуру самосвідомості та самооцінки описано у працях відомих психологів Л.І. Божович, Л.С. Виготського, І.С. Кона, М.І. Лісіної, П.Р. Чамати, І.І. Чеснокової; А. Адлера, А. Бандури, Е. Еріксона, Дж. Міда, К. Роджерса, К. Хорні та ін. Багато уваги проблемі самовизначення та розвитку самооцінки приділяють соціальні педагоги Т.К. Андрущенко, М.І. Заміщак, А.В. Мудрик та ін. Вікові закономірності розвитку самооцінки та її конкретних компонентів були предметом досліджень М.Й. Боришевського, Т.В. Драгунової, Д.Б. Ельконіна, а також зарубіжних вчених – Р. Бернса, Д. Бокума, Г. Крайг, Ж. Піаже. Особливості розвитку самоцінки в юнацькому віці розкриті в роботах психологів і педагогів В.А. Аверіна, Є.І. Головахи, В.А. Горбачової, І.В. Дубровіної, І.С. Кона, О.О. Кроника, В.І. Куніциної, І.А. Ліпкіної, Ю.М. Орлова, Є.І. Савонько, Д.І. Фельдштейна та ін. Останнім часом наукові емпіричні дослідження самооцінки в юнацькому віці, які проводились педагогами були спрямовані на вивчення її взаємозв’язку із успіхами у навчанні, характеристиками розумової діяльності, мотиваційною сферою тощо. А.В. Мудрик розглядає роль соціального оточення у формуванні особистості та самооцінки школяра. Т.А. Мартинюк і С.Ю. Чернета вивчають вплив адиктивної поведінки учнів на адекватність їх самооцінки. І.М. Матійків аналізує роль адекватної самооцінки школярів у розвитку їх емоційної компетентності. Н.Й. Метельська аналізує зв'язок самооцінки та соціального статусу старшокласника у колективі. Отримані результати об’єднує думка, що рівень самооцінки є досить важливою характеристикою особистості, необхідною для успішної соціалізації зростаючої особистості в світі. Відтак, необхідні якісні та ефективні засоби та умови формування адекватної самооцінки у старшокласників, що забезпечать повноцінне становлення їх особистості та позитивні аспекти їх саморозуміння, прийняття та мотивують їх до звершень і самовдосконалення. Зважаючи на вказане, до важливих завдань соціального педагога у роботі із старшокласниками відноситься використання ефективних форм і засобів, дотримання умов формування адекватної самооцінки учнів. Однією з найбільш ефективних та поширених форм роботи соціального педагога із старшокласниками, що сприяють формуванню їх адекватної самооцінки, є тренінг, що міцно ввійшов у практику сучасного освітнього процесу. Ефективність використання соціально-педагогічних тренінгів у роботі з юнаками визначено у дослідженнях Л.В. Кальченко, О.В. Опанасенко, В.А. Петрук, М.В. Палій, Ю.М. Сошиної, В.М. Федорчук, І.Г. Цемрюк, А.В. Щербакова, та ін. Розвиток комунікативних умінь юнаків засобами соціально-педагогічних тренінгів досліджували В.І. Киричок, А.П. Панфілова. Формування впевненості в собі та лідерських якостей у старшокласників розкривається у праці А.Б. Мудрик та Х.Ю. Шишкіної та ін. Варто зазначити, що за останні роки чимало педагогів присвятили свої дослідження розробці теоретичних та методичних аспектів організації та проведення тренінгів, що вважаються найбільш ефективними формами роботи із підлітками та старшокласниками. Особливості проектування і здійснення соціально-педагогічної тренінгової роботи з юнаками висвітлюються у працях Н.О. Андрущенко, Т.А. Мартинюк, І.М. Матійків, М.В. Палій, В.А. Петрук, Н.О. Прозор, Ю.М. Сошиної, В.М. Федорчук, О.М. Шевчук та ін. Разом з тим дані дослідження характеризуються фрагментарністю та розрізненістю поглядів науковців, крім того, недолік методичного забезпечення для здійснення соціально-педагогічної тренінгової діяльності із старшокласниками у напрямку формування їх адекватної самооцінки підтверджують необхідність практичного вивчення проблеми. Зважаючи на все вищевказане, для кваліфікаційної роботи обрано актуальну тему дослідження: «Соціально-педагогічний тренінг як умова формування адекватної самооцінки у старшокласників». Об’єкт дослідження – формування адекватної самооцінки старшокласників. Предмет дослідження – формування адекватної самооцінки учнів старших класів засобами соціально-педагогічного тренінгу. Мета дослідження – дослідити наукові засади формування адекватної самооцінки учнів старших класів, обґрунтувати та перевірити ефективність впливу соціально-педагогічного тренінгу на формування адекватної самооцінки в учнів старших класів в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Досягнення поставленої мети дослідження потребує розв’язання таких завдань: 1. Здійснити теоретичний аналіз висвітлення проблеми формування адекватної самооцінки старшокласників у психологічній та соціально-педагогічній літературі; 2. Розкрити значення соціально-педагогічного тренінгу у формуванні адекватної самооцінки учнів старших класів; 3. Дослідити сформованість адекватної самооцінки старшокласників; 4. Розробити зміст та форми соціально-педагогічного тренінгу з формування адекватної самооцінки у старшокласників, визначити ефективність їх впровадження. Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використано комплекс взаємопов’язаних методів: а) теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення для визначення теоретичних засад формування адекватної самооцінки старшокласників засобами соціально-педагогічного тренінгу; б) емпіричні: спостереження, опитування, застосування діагностичного інструментарію для визначення адекватності самооцінки старшокласників та ефективності умови використання соціально-педагогічного тренінгу у даному процесі; якісний та кількісний аналіз результатів дослідження; в) практичні: розробка змісту та форм соціально-педагогічного тренінгу з формування адекватної самооцінки учнів, використання інтерактивних методів соціально-педагогічної роботи із старшокласниками. Дослідно-експериментальною базою став Чорноострівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, колегіум» Хмельницької районної ради Хмельницької області. У ході проведення дослідження було опитано 52 учні 10-х класів (віком від 16 до 18 років). Експериментально-дослідною роботою було охоплено 25 учнів (10-А класу), решта 27 учнів входили до контрольної групи (10-Б клас). Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (70 найменувань), додатків (4 шт.). Ілюстрована за допомогою 8 таблиць та 3 рисунків. Основний зміст роботи викладено на 72 сторінках.  
Объём работы:
72
Выводы:На основі теоретичного і практичного вивчення особливостей застосування соціально-педагогічного тренінгу у процесі формування адекватної самооцінки у старшокласників ми зробили наступні висновки (відповідно до поставлених у роботі завдань): 1. Теоретично проаналізувавши проблеми формування адекватної самооцінки старшокласників у психологічній та соціально-педагогічній літературі, визначили, що у загальнонауковому значенні самооцінка – це оцінка особистості самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Вона є центральним новоутворенням особистості, і в значній мірі визначає соціальну адаптацію людини, є регулятором її поведінки і діяльності. Формування самооцінки зростаючої особистості розглядається як соціально-педагогічна проблема, оскільки даний процес відбувається у ході соціалізації людини, під час її діяльності й міжособистісної взаємодії з оточуючим світом. Соціальне середовище значно впливає на формування самооцінки, на її адекватність чи навпаки – завищені чи занижені прояви, на характер її відображення у різних видах діяльності, виборі завдань та засобів для їх досягнення. Самооцінка буває адекватною, та неадекватною – завищеною чи заниженою. Адекватна самооцінка полягає у здатності реалістично усвідомлювати й оцінювати як свої переваги, так і недоліки, за нею стоїть позитивне ставлення до себе, самоповага, прийняття себе, відчуття власної повноцінності. Також адекватна самооцінка виражається у тому, що людина ставить перед собою реально досяжні цілі та завдання, здатна брати на себе відповідальність за свої невдачі й успіхи, упевнена у собі, здатна до життєвої самореалізації. Неадекватна самооцінка (як завищена, так і занижена) деформує внутрішній світ особи. Якщо людина недооцінює себе, не впевнена у власних силах і здібностях, низько оцінює власні можливості, то у неї самооцінка занижена. У тих же випадках, коли вона переоцінює свої можливості, результати діяльності, особистісні якості, зовнішність, для неї характерна завищена самооцінка. Значний вплив на формування самооцінки мають батьки, освітні заклади, групи однолітків, також виразним є вплив ставлення самої особистості до того чи іншого факту, події, його власне трактування ставлень інших людей. Адекватна самооцінка особливо важлива в юнацькому віці, коли відбувається становлення особистості через самоусвідомлення, активну внутрішню роботу. У рамках становлення нового рівня самосвідомості юнака відбувається розвиток нового рівня самооцінки і ставлення до себе. Це формує нові уявлення про себе як особистість, надає можливість планувати своє майбутнє. 2. Відповідно до другого завдання роботи розкрили значення соціально-педагогічного тренінгу у формуванні адекватної самооцінки учнів старших класів. Тренінг є однією з ефективних форм соціально-педагогічної роботи із старшокласниками, і визначається як форма спеціально організованого спілкування, психологічний та педагогічний вплив якого ґрунтується на активних методах групової роботи. Провідними принципами участі учнів у соціально-педагогічних тренінгах є: принцип рівності позицій, «тут і зараз», принцип персоніфікації висловлювань, щирості у спілкуванні, зворотного зв’язку, конфіденційності, активності. Соціально-педагогічний тренінг забезпечує необхідні психолого-педагогічні умови, що сприяють розвитку в юнаків здатності до самопізнання, формуванню навичок впевненої поведінки та створюють безпечне середовище для формування гармонійного самоставлення, адекватного самооцінювання. Внаслідок участі старшокласників у тренінгах відбувається розвиток їх самопізнання, формування адекватної самооцінки і, як наслідок, самовдосконалення особистості. Методами соціально-педагогічної роботи, що сприяють формуванню позитивної самооцінки та адекватного ставлення юнаків до себе, є: артерапія, ігротерапія, психомалюнок, психодрама, психогімнастика, навчальні ігри, рольові ігри, аналіз ситуації, групова дискусія, метод самопізнання, релаксаційні техніки. Також ефективним є ведення щоденників, де старшокласники записують результати самоспостереження, вчаться планувати майбутнє, будувати алгоритми досягнення поставленої мети. Ефективність соціально-педагогічного тренінгу також забезпечується за рахунок можливості отримання зворотного зв’язку від учасників, визначення їх думки про себе та оточуючих, що сприяє саморозумінню та спрямовує до саморозвитку, самовдосконалення. 3. У межах виконання третього завдання дослідили сформованість адекватної самооцінки старшокласників. Для діагностики стану сформованості самооцінки юнаків використовували методики: «Вивчення загальної самооцінки з допомогою процедури тестування» (Г.Н. Казанцева); «Методика дослідження самооцінки за методом Т. Дембо-С. Рубінштейн» (у модифікації А.М. Прихожан); «Тест на самоповагу» («Шкала М. Розенберга). В опитуванні прийняли участь 52 учні старших класів (віком від 16 до 18 років), з яких експериментально-дослідною роботою було охоплено 25 учнів (10-А клас), решта 27 учнів входили до контрольної групи (10-Б клас). За результатами дослідження – 30,8% учнів мають занижену, не адекватну самооцінку, що гальмує їх особистісний розвиток, вказує на низьку довіру до себе, не впевненість у власних силах та недооцінку можливостей. Третина опитаних (26,9%) мають середню адекватну самооцінку, а для 19,2% учнів властива висока адекватна самооцінка. Ще 23,1% учнів мають завищену, неадекватну самооцінку. Третина учнів мають занижений, не оптимальний рівень домагань (30,8%), вони не очікують від себе значних досягнень, обирають легкі завдання. 26,9% учнів мають завищені домагання, прагнуть до найвищих результатів, високих розумових здібностей, гарних рис характеру, проте ці прагнення не завжди враховують рівень наявних можливостей. Для 23,1% учнів характерний високий, адекватний рівень домагань, а 19,2% мають не критично послаблений рівень, що вказує на середній адекватний прояв. При цьому 42,3% старшокласників мають показники значних відмінностей між домаганнями і самооцінкою своїх сил і можливостей, що вказує на незадоволеність собою, внутрішній конфлікт. У 26,9% старшокласників визначена мінімальна розбіжність між самооцінкою та домаганнями, що не сприяє подальшому особистісному розвитку та прагненню до самовдосконалення, оскільки учень вважає, що «вже досяг найвищого рівня розвитку якостей і рис, він найкращий». Оптимальним показником норми є адекватне співвідношення домагань і самооцінки (у 30,8% учнів), що задає вектор для саморозвитку, стимулює старшокласників до самовдосконалення і є сприятливим для їх особистісного розвитку. Третина старшокласників (30,8%) мають середній адекватний рівень самоповаги, що проявляється у довірі до себе, своїх рішень, визнанні своєї цінності для інших, для світу. Ще 19,2% старшокласників мають високий адекватний рівень самоповаги, що сприятливо впливає на їх саморозуміння, самоприйняття і відповідає адекватній самооцінці власних сил, можливостей і здібностей. Однак для 23,1% старшокласників властивий занижений рівень самоповаги, а для 26,9% – дуже низький. Вони не вірять у власні сили, сумніваються у собі, правильності прийнятих рішень, низько оцінюють власну значимість для оточуючих людей. Зважаючи на те, що близько половини опитаних старшокласників мають неадекватну самооцінку (завищену і занижену) – з ними варто провести психолого-педагогічну роботу з оптимізації особистісного розвитку, нормалізації самооцінки та стимулювання до самовдосконалення. Під час аналізу результатів учнів 10-х класів ми встановили, що серед учнів 10-А близько половини мають занижену неадекватну самооцінку та різкий розрив між домаганнями і самооцінкою, переважно занижений і дуже низький рівні самоповаги, що й визначило дану групу опитуваних як експериментальну для подальшої соціально-педагогічної роботи з ними. 4. Відповідно до визначеної потреби проведення соціально-педагогічної роботи з опитаними учнями ми розробили соціально-педагогічний тренінг з формування адекватної самооцінки у старшокласників «Здорова самооцінка – це чудово!». Метою даного тренінгу є: формування адекватної самооцінки; підвищення впевненості у власних силах і здібностях; розвиток позитивного самосприйняття; розвиток рефлексії, стимулювання до самовдосконалення. Тренінг розрахований на 4 заняття, які тривають по 2 год. кожне і проводяться по 1 заняттю в тиждень з учнями старших класів (у нашому випадку – це учні 10-А класу). Даний тренінг ми впровадили у соціально-педагогічну роботу із старшокласниками експериментальної групи (25 учнів 10-А класу). Також відповідно до поставлених завдань дослідження ми визначити ефективність проведення тренінгу «Здорова самооцінка – це чудово!» із учнями старших класів. За результатами повторного опитування серед учнів контрольної групи зміни були або мінімальні, або й зовсім відсутні, а серед учнів експериментальної групи стало значно більше юнаків і дівчат із оптимальними, адекватними проявами самооцінки, домагань та самоповаги. Зокрема, серед учнів експериментальної групи зросла кількість опитаних із високою і середньою адекватною самооцінкою (на 24% і 12% відповідно). На 32% зросла кількість опитаних з високим, адекватним рівнем домагань, на 28% стало менше осіб із заниженими його показниками. На 44% стало більше учнів із адекватним співвідношенням між домаганнями і самооцінкою, що стимулюють особистісний розвиток. На 48% збільшилась кількість старшокласників з адекватним високим і середнім рівнем самоповаги (на 20% і 28% відповідно), учасники соціально-педагогічного тренінгу стали частіше демонструвати вищу впевненість у своїх силах, визнавати свою цінність для інших, більше поважати себе. Таким чином, доведено високу ефективність соціально-педагогічного тренінгу «Здорова самооцінка – це чудово!», що сприяв формуванню адекватної самооцінки старшокласників, підвищенню їх віри у себе і свої можливості, розвитку позитивного самоставлення. Рекомендуємо розроблений тренінг до використання у роботі соціального педагога із старшокласниками для формування їх адекватної самооцінки, підвищення самоповаги, стимулювання до самовдосконалення.  
Вариант:нет
Литература:1. Безпалько О. В. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи / О. В. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 22–28. 2. Березин С. В. Технология формирования социальных навыков: метод. пособие для психологов и социальных педагогов ИТУ / С. В. Березин, К. С. Лисецкий. – 2-е изд., исправ., дополн. – Самара: Универс-групп, 2005. – 224 с. 3. Бех І. Д. Вихованець у вирі олюднення. Наук.-метод. посібник / І. Д. Бех. – Рівне: РДГУ. 2008. – 94 с. 4. Блаженко О. М. Психологічні особливості формування самооцінки підлітків Електронний ресурс / О. М. Блаженко. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/v_1/4.pdf. 5. Болотова А. К. Развитие самосознания личности: временной аспект / А. К. Болотова // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 116–125. 6. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А. Ф. Бондаренко. – К.: Освіта України, 2007. – 332 с. 7. Боришевський М. Й. Особистість у вимірах самосвідомості / М. Й. Боришевський. – Суми: Еллада, 2012. – 608 с. 8. Бохонкова Ю. О. Вплив самооцінки особистості на її адаптацію до стресової ситуації / Ю. О. Бохонкова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. –№ 2(31). – С. 62–67. 9. Василенко О. М. Соціально-педагогічні умови розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі загальноосвітнього навчального закладу / О. М. Василенко // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. 51. – С. 123–133. 10. Васильев Н. Н. Я-концепция: в согласии с собой / Н. Н. Васильев. – М. : Элитариум: Центр дистанционного образования. – 2009. – 240 с. 11. Глушко Л. О. Чинники формування впевненості у собі в школярів підліткового віку / Л. О. Глушко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. – Вип. 14. – С. 103–112. 12. Гончаренко С. Український педагогічний словник. / С. Гончаренко – К. : Либідь, 1997. – 376 с. 13. Горлова А. В. Психолого-педагогічне консультування підлітків як засіб формування їх адекватної самооцінки / А. В. Горлова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Вип. 51. – С. 137–143. 14. Гриценко І. В. Шляхи формування адекватної самооцінки молодших школярів / І. В. Гриценко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – Вип. 51. – С. 143–148. 15. Дідик Н. М. Психолого–дидактичні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів / Н. М. Дідик // Проблеми сучасної психології : Зб. наук. пр. К–ПНУ ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2011. – Вип. 12. – С. 335–344. 16. Дмитрієва С. М. Розвиток самооцінки та рівня домагань старшокласників як умова підвищення їх конкурентоздатності / С. М. Дмитрієва, Т. С. Гуменюк // Матеріали наук.-практ. конфер. «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи». – Житомир, 2005. – С. 35–37. 17. Дудик Н. Т. Соціалізація особистості як результат соціально-педагогічної роботи з дітьми / Н. Т. Дудик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: наук. зб. УДПУ ім. П. Тичини. – К.: Наук. світ. – 2004. – Вип. 8. – С. 176–179. 18. Дядюкіна Є. В. Самооцінка як міждисциплінарне поняття Електронний ресурс / Є. В. Дядюкіна. // Науковий вісник Донбасу. – 2011. – № 1. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11devymp.pdf. 19. Дячук П. В. Формування самооцінки молодших школярів у навчальній діяльності : монографія / П. В. Дячук. – Умань: П.П. Жовтий О. О., 2016. – 210 с. 20. Дячук П. Сутність самооцінки, її структура і функції в особистісному розвитку Електронний ресурс / П. Дячук, Л. Перфільєва, А. Яценко. – Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/452/1/sytnist_samoocinku.pdf. 21. Кальченко Л. В. Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери до превентивного виховання дітей групи соціального ризику / Л. В. Кальченко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2009. – № 17 (180). – Ч. ІІ. – С. 251–261. 22. Киричок В. Тренінги та розвиток комунікацій / В. Киричок // Відкритий урок. – 2006. – № 1. – С. 51–61. 23. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб. / Г. О. Ковальчук. – 2-е вид., доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 298 с. 24. Козерук Ю. В. Самооцінка як фактор становлення особистості студента / Ю. В. Козерук, Я. О. Євсейчик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 124. – С. 163–165. 25. Коновальчук І. І. Психолого-педагогічне проектування становлення самооцінки дитини в умовах навчально-виховного комплексу / І. І. Коновальчук, І. М. Коновальчук // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – № 13. – 2003. – С. 93–96. 26. Корольова К. Психологічний тренінг як засіб особистісного зростання / К. Корольова // Соціальна психологія. – 2008. – № 3. – С. 76–83. 27. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика: учеб. пособие / Р. Кочюнас. – М.: Академ. Проект, 2000. – 240 с. 28. Кулаков Р. С. Особливості дослідження взаємозв’язку самооцінки, рівня домагань та готовності до професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці / Р. С. Кулаков // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – 2014. – Вип. 28. – С. 105–117. 29. Кучеренко С. Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків і юнаків / С. Кучеренко // Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – 2009. – № 1. – С. 134-151. 30. Кучеренко С. Розвиток самосвідомості юнаків засобами кольорового тренінгу / С. Кучеренко // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 120-136. 31. Ларіонова О. М. Я – єдиний і неповторний: Тренінг розвитку соціально-комунікативного потенціалу підлітків / О. М. Ларіонова. – Кіровоград, 2013. – 42 с. 32. Левенець О. А. Тренінгові вправи для розвитку окремих психічних функцій / О. А. Левенець // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 39–40. 33. Лусік О. Д. З досвіду правового превентивного виховання / О. Д. Лусік // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. – Херсон, 2004. – Вип. 36. – С. 176–179. 34. Маніта В. Соціалізуючий потенціал тренінгової соціально-педагогічної технології у роботі з учнівською молоддю в закладах освіти Електронний ресурс / В. Маніта. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/763. 35. Манохіна І. Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування / І. Манохіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4 (Ч. 1). – С. 43–47. 36. Мартинюк Т. А. Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками / Т. А. Мартинюк, С. Ю. Чернета // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115. – С. 132–136. 37. Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. посібник / автор І. М. Матійків – К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с. 38. Метельська Н. Й. Проблема впливу соціометричного статусу на розвиток самосвідомості у ранньому юнацькому віці Електронний ресурс / Н. Й. Метельська. – Режим доступу : http://oaji.net/articles/2014/983-1415346075.pdf. 39. Мудрик А. В. Роль соціального оточення у формуванні особистості підлітка / А. В. Мудрик. – 3-є вид. – К., Знання, 2002. – 150 с. 40. Мудрик А. В. Социализация и воспитание подрастающих поколений / А. В. Мудрик. – М .: Знание, 1990. – 170 с. 41. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод. посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. – К.: А.П.Н., 2003. – 72 с. 42. Нечипоренко К. С. Педагогічна технологія формування в учнів адекватної самооцінки / К. С. Нечипоренко // Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти : мат-ли Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю з дня народження Є. С. Березняка : НГУ, 2014. – С. 208–213. 43. Опанасенко О. В. Визначення ролі тренінгових технологій в системі підготовки майбутніх соціальних педагогів / О. В. Опанасенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2014. – Вип. 199(1). – С. 261–265. 44. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : Навч. посібник / Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 133 с. 45. Осипова А. А. Общая психокоррекция: учеб. пособие для студ. вузов / А. А. Осипова. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 510 с. 46. Панфилова А. П. Тренинг педагогического общения : учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Панфилова – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 47. Папура А. А. Формирование уверенности в себе у подростков / А. А. Папура // Вестник ТГПУ. – 2010. – Вып. № 5. – С. 110–114. 48. Пастухова М. В. Теоретические аспекты психологического изучения самооценки личности / М. В. Пастухова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – Т. 12. – 2010. – № 5. – С. 460–462. 49. Петрук В. А. Інтерактивні методи навчання як засіб формування адекватної самооцінки студентів / В. А. Петрук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 1. – С. 168–173. 50. Підбуцька Н. В. Самооцінка як компонент самоствердження особистості студента ВНЗ / Н. В. Підбуцька, Н. О. Савченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / голов. ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – Вип. 8. – С. 348–352. 51. Попелюшко Р. П. Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці : Автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Р. П. Попелюшко. – К., 2008. – 20 с. 52. Психология подростка: учебник / под ред. А. А. Реана. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с. 53. Родионов В. А. Взаємодействие психолога и педагога в учебном процессе / В. А. Родионов, М. А. Ступницкая. – М. – Академия развития, 2001. – 160 с. 54. Розвиток лідерських якостей : програма тренінгу / А. Б. Мудрик, Х. Ю. Шишкіна. – Луцьк, 2013. – 120 с. 55. Семенова А. В. Розвиток професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг): Навч.-метод. посібник / А. В. Семенова. – Одеса: СВД, 2006. – 130 с. 56. Сметаняк В. І. Тренінг ціннісного самовизначення старшокласників Електронний ресурс / В. І. Сметаняк. – Режим доступу : http://personal.pu.if.ua/depart/vladyslav.smetaniak/resource/file/Trening.doc. 57. Сошина Ю. М. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування ціннісно-смислових настановлень / Ю. М. Сошина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. –2014. – Вип. 1. – Том 2. – С. 74–78. 58. Стасюк М. Особливості організації розвивальної роботи під час особистісно-професійного зростання педагога / М. Стасюк // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Соціальні комунікації». – 2011. – №2-3. – С. 468–474. 59. Тіунова О. В. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування навичок асертивної поведінки у старшокласників / О. В. Тіунова // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 39–51. 60. Третиннікова Л. А. Програма тренінгу організація профілактичної роботи соціального педагога з дітьми з девіантною поведінкою та дітьми, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах Електронний ресурс / Л. А. Третиннікова. – Режим доступу : http://la-strada.org.ua/ucp_file.php?c=LVwNnsosxtpPTuUuqQ1wWw2x3T3yXT. 61. Туріщева Л. В. Психологічні тренінги для школярів / Л. В. Туріщева. – Х.: Вид.група «Основа», 2010. – 124 с. 62. Федорчук В. М. Соціально-психологічний тренінг «Розвиток комунікативної компетенції викладача» : навч.-метод. посібник / В. М. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 240 с. 63. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. / В. М. Федорчук. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 250 с. 64. Федун Л. М. Самооцінка й домагання в структурі професійного самовизначення старшокласника / Л. М. Федун // «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал» (м. Івано-Франківськ, Україна). – Івано-Франківськ:“Тіповіт”, 2011. – С. 66–68. 65. Цемрюк І. Г. Особливості корекції егоцентризму в умовах соціально-психологічного тренінгу / І. Г. Цемрюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка / редкол. : О. В. Гаврилов (наук. ред.) та ін.. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 11. – С. 240–246. 66. Черепанова Е. А. Формирование адекватной самооценки у подростков / Е. А. Черепанова // Материалы Общероссийской научно-практической конференции «Психологическое сопровождение образования: теория и практика» 14-15 декабря 2010 года. – Йошкар-Ола, 2011. – С. 245–249. 67. Черновол-Ткаченко А. О. Гендерні особливості особистісної ідентичності старшокласників / А. О. Черновол-Ткаченко // Збірник наукових праць. Психологічні науки. – 2014. – Вип. 2.12 (103). – С. 223–227. 68. Шамне А. В. Психологічні особливості профілактики та корекції неконструктивних та деструктивних моделей психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці / А. В. Шамне // Технології розвитку інтелекту. – 2015. – Випуск 1. – № 9. – С. 199–206. 69. Щербаков А. В. Педагогический тренинг в индивидуализации подготовки студентов к воспитательной роботе в школе: Автореф. дисс. канд. пед. наук / А. В. Щербаков. – Челябинск, 2000. – 23 с. 70. Ямницький В. М. Розвиток життєтворчої активності особистості. Практикум / В. М. Ямницький. – Одеса: ПНЦАПН України. – СВД М. П. Черкасов, 2008. – 249 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (41)