Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Ринкова інфракструктура та шляхи її формування в Україні

Карточка работы:22854-2017ф
Цена:
Тема: Ринкова інфракструктура та шляхи її формування в Україні
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РИНОК: СУТЬ, СТРУКТУРА, ІНФРАСТРУКТУРА 5 1.1. Особливості розвитку і функціонування інфраструктури ринку в Україні 5 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ У 2014-2016 РОКАХ. 15 2.1. Інноваційність як важлива характеристика елементів ринкової інфраструктури 15 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ 31 3.1. Покращення стану функціонування ринкової інфраструктури в Україні та прогнозування підвищення її ефективності 31 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Забезпечення ефективної діяльності будь-якої галузі потребує дедалі значніших фінансових та трудових ресурсів, чим зумовлює значні навантаження на галузі економіки, що створюють матеріальні умови для нормальної життєдіяльності населення, а саме функціонування суспільних та міжнародних відносин. В умовах глобалізації світового співіснування саме рівень розвитку інфраструктури визначає можливості подальшого соціально-економічного розвитку регіону та зміцнення його конкурентоспроможності. Незважаючи на різноманіття наукових розробок щодо концептуальних підходів означення сутності поняття інфраструктура та його класифікації, єдиного підходу не існує, це зумовило потребу подальшого дослідження. Сутність поняття інфраструктура досліджували як іноземні, так і вітчизняні вчені. Серед основоположників цього напряму треба зазначити А. Янгсона, П. Розенштейн-Родана, А. Сміта. Продовженням наукового пошуку щодо інфраструктурного забезпечення економіки є роботи А. Маршала, А. Хіршмана, Д. Карка, В. А. Жаміна, В. П. Красовського, Б. Х. Краснопольського, П. Ю. Бєлєнького, Б. М. Данилишина, О. І. Дація, М. Х. Корецького, С. В. Мочерного, В. Є. Попова, В. П. Федько, Н. Г. Федько та багатьох інших. Сучасний погляд на досліджувану проблематику відображено у працях О. В. Васильєва, М. Й. Хорунжого. Поняття «інфраструктура» у різноманітних літературних джерелах прийнято розглядати як окремі складові, які класифікують у розрізі галузевої приналежності (наприклад, транспортна інфраструктура, інституційна інфраструктура, банківська і т. ін.), а не як єдину цілісну систему, від рівня розвитку котрої залежить ефективність функціонування всіх елементів ринкової економіки, виходячи із синергії їх взаємодії. Відсутність єдиної позиції щодо трактування цього поняття та класифікації елементів призводить до невдалих спроб управління розвитком інфраструктури, роль котрої особливо посилюється із превалюванням сфери послуг над виробництвом. Важливим є питання узагальнення та систематизації трактувань поняття інфраструктура, як одного із найважливіших елементів ринкової економіки. Метою роботи є узагальнення трактувань поняття ринкової інфраструктури, як одного із найважливіших елементів ринкової економіки та висвітлення його змісту з погляду органічно взаємопов’язаної системи в Україні, існування котрої зумовлено функціональною необхідністю. Згідно з метою роботи, були поставлені наступні завдання: ? узагальнення теоретичних положень щодо сутності ринкової інфраструктури, її класифікації та ролі у процесі розвитку економіки; ? дослідження впливу сучасного стану та тенденцій розвитку окремих елементів ринкової інфраструктури – транспортної, інформаційної, фінансово-кредитної тощо – на розвиток економіки України; ? виділення проблем розвитку ринкової інфраструктури, які перешкоджають модернізації економіки України, та обґрунтування шляхів їх подолання. Об’єктом дослідження є процеси розвитку ринкових відносин. Предметом дослідження є ринкова інфраструктура. Методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання дійсності, системний підхід до вивчення господарських процесів, фундаментальні положення економічної теорії та економіки. Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, що містить 23 позиції.  
Объём работы:
48
Выводы:Таким чином, формування ринкової інфраструктури є фактором процесу модернізації економіки, який розуміється як комплекс заходів, спрямованих на подолання відсталості окремих регіонів і держав за рахунок удосконалення їхньої економіки, приведення відповідно до вимог сучасного розвитку. Ринкова інфраструктура сьогодні є визначальним чинником забезпечення ефективного розвитку економіки держави, загалом, та виробничої сфери, зокрема. Він ступеня її розвитку залежать інвестиційна привабливість регіонів, виробництв та ринкових суб’єктів, темпи розвитку суспільного виробництва. Сьогодні Україна знаходиться на шляху становлення ефективної ринкової інфраструктури, окремі елементи якої вже міцно ввійшли в бізнес-практику України, а окремі вимагають ще тривалого інсталяційного періоду. Те ж саме стосується й культури конкуренції в нашій державі. Основні засади конкурентної боротьби вже стали обов’язковими правилам поведінки економічних агентів, а ось формування конкуренції як творчого стимулу розвитку національної економіки, її переходу до нового технологічного укладу вимагає ще суттєвих зусиль, в першу чергу в напрямі адвокатування конкуренції. Отож, спільний розвиток цих двох ринкових інститутів є запорукою швидкої і результативної еволюції національної економіки. Виходячи з результатів здійсненого аналізу вітчизняних галузевих структурних трансформацій у контексті їх відповідності сучасним постіндустріальним тенденціям розвитку, можна зробити висновок про те, що, по-перше, кількісні галузеві структурні співвідношення головних секторів економіки України та характер їх динаміки переконують у тому, що загалом економіка України набуває тих форм, які характерні для економік розвинених країн світу. Дещо вища частка індустріального сектору у структурі вітчизняної економіки не є її негативною ознакою у постіндустріальному розумінні, а цілком відповідає баченню західними науковцями розвинених країн напрямів забезпечення довгострокового стійкого економічного розвитку. Адже промисловість не лише сприяє підвищенню ефективності економіки та створенню робочих місць, але й спонукає до технологічного розвитку та інновацій, наслідком яких є заміна трудомістких видів діяльності на капіталомісткі та технологічно місткі; сприяє розширенню спектру послуг і появі бізнес-послуг, стимулює розвиток інформаційних технологій та, зрештою, забезпечує динамічне зростання економічної системи. По-друге, якісні характеристики галузевих структурних зрушень за своїми особливостями і тенденціями суттєво відрізняються від принципових вимог постіндустріального розвитку. Найгострішими серед них є такі: низький рівень інноваційно-технологічного розвитку в усіх секторах економіки України, наявність негативної динаміки у формуванні науково-дослідницького потенціалу країни, значна кількість державних компаній в усіх галузях економіки. Можна зробити висновок, що сьогодні соціальна сфера України залишається дещо відстороненою від загальноєвропейських сучасних тенденцій її розвитку, замало впроваджуються системи соціального страхування, достатньо низької є інноваційна активність суб’єктів господарювання в цю сферу. Тому, значення більшості показників соціального середовища та загальний рівень задоволеності населення залишається дуже низьким, адже в існуючих ринкових умовах держава не в змозі самостійно забезпечити їх належний рівень. Крім того, на заваді можливих змін в поліпшенні розвитку соціальної сфери встає висока тінізація отриманих доходів та податків. Отже для вирішення вказаних проблем були запропоновані рекомендації щодо покращення стану деяких підсистем України. Головними бенефіціарами розроблених рекомендацій є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Міністерство інфраструктури України. Пріоритетами діяльності Міністерства інфраструктури України у даному контексті є реформа морських портів, автодорожнього комплексу та залізниць. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідає як за секторальні реформи (будівництво та архітектура, житловий фонд, комунальне господарство), так і загалом за регіональний розвиток. Реалізація напрямів розвитку соціальної інфраструктури можлива при умові розвитку та функціонуванні інститутів громадянського суспільства, всебічному контролі громадянського суспільства за діяльністю держави, ефективній бюджетній та соціальній політиці, формуванні системи моральних цінностей та патріотизму, рівності усіх перед законами та дотримання законності всіма громадянами держави. Враховуючи дані фактори, свідоме управління соціально-економічними процесами не може вважатися екзогенним фактором по відношенню до економічної системи Тобто, механізм державного регулювання соціальної інфраструктури, дія якого реалізується через прийняття політичних і правових рішень реальними людьми повинен реалізуватись у масштабах національної економіки, не може бути роздробленим на регіональні та районні рівні та повинен входити у систему цільових комплексних програм (ЦКП) соціально-економічного розвитку країни.  
Вариант:нет
Литература:1. Ахтариева Л. Г. Системная модернизация региональной рыночной инфраструктуры Электронный ресурс / Л. Г. Ахтариева. – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2137. 2. Васильєв О. В. Оцінка цілісності функціонування ринкової інфраструктури в регіоні / О. В. Васильєв, І. А. Федоренко // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 108. – С. 148–154. 3. Васильєв О. В. До питання визначення сутності ринкової інфраструктури / О. В. Васильєв // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – Вып. 71. – К. : Техника, 2006. – С. 28–33. 4. Васильєв О. В. Регулювання розвитку ринкової інфраструктури регіону : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 / О. В. Васильєв. – Харків, ХНАМГ, 2010. – 43 с. 5. Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.kh.ukrstat.gov.ua/index.php/vidpravlennia-perevezennia-pasazhyriv-za-vydamy-transportu-zahalnoho-korystuvannia. 6. Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за 9 місяців 2016 року Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 7. Журавлева Н. А. Развитие концепций инфраструктуры в экономической науке Электронный ресурс / Н. А. Журавлева. – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2831. 8. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: програма економічних реформ на 2010–2014 роки Електронний ресурс. – Режим доступу : http:// www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf. 9. Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 рік. – К. : АМКУ, 2017. – 129 с. 10. Іванова Н. В. Генезис економічної категорії «інфраструктура» та її роль у суспільному поділі праці [Електронний ресурс / Н. В. Іванова // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=392. 11. Інформаційний портал LoansandCredit.com Електронний ресурс. – Режим доступу : http: //www.loansandcredit.com/worlds-largest-stock-exchanges., Інформаційний портал INVESTFUNDS Електронний ресурс. – Режим доступу: http://stocks.investfunds.ru/indicators/ capitalization/2. 12. Коваленко М. Є. Концепція інфраструктури у фінансовому секторі економіки Електронний ресурс / М. Є. Коваленко. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1289/1/16.34.pdf 13. Офіційний сайт Національного банку України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/ Statist/sfs.htm. 14. Офіційний сайт ПФТС Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.pfts.com/uk/news/?n_id=5400. 15. Рекуненко І. І. Інфраструктура ринку: елементи та значення в ринковій економіці Електронний ресурс / І. І. Рекуненко. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Efp/ 16. Рекуненко І. І. Роль та місце інфраструктури ринку в ринковій економіці Електронний ресурс / І. І. Рекуненко, Р. В. Коробка // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57522 17. Транспорт Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 18. Филюк Г. М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації : автореф. дис. … доктора екон. наук : 08.00.01 / Г. М.Филюк. – К., 2010. – 38 с. 19. Ясенецький В. С. Передумови державного втручання в роботу ринкової інфраструктури / В. С. Ясенецький // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2012. – № 5 (68). – С. 77–81. 20. Backhouse, R 2015, ‘Revisiting Samuelson’s Foundations of Economic Analysis’ Journal of Economic Literature, vol 53, no. 2, pp. 326-350. DOI: 10.1257/jel.53.2.326 21. Doing business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. – A copublication of the World Bank, the International Finance Corporation, and Palgrave Macmillan. – Washington, 2017. – 211 p. 22. Finch A. Political and Economic Motives for Milk Consumption Електронний ресурс / Finch A., Henderson M., Bryson J. – Режим доступу : http://infrastructureofmilk.blogspot.com. 23. The Global Competitiveness Report 2014–2015: Full Data Edition. – World Economic Forum, 2014. – 565 p.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)