Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Звіт з практики з дисципліни " Економіка підприємств", КНЕУ ім.Гетьмана, 5 курс

Карточка работы:22895-2017ф
Цена:
Тема: Звіт з практики з дисципліни " Економіка підприємств", КНЕУ ім.Гетьмана, 5 курс
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 РОЗДІЛ 2. ОПИС ТА АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 14 2.1. Аналіз фінансового стану ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» 14 2.2. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 20 2.3. Аудит існуючої системи обслуговування клієнтів 25 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 43 3.1. Перспективи оновлення технічної складової 43 3.2. Вдосконалення системи роботи персоналу 51 РОЗДІЛ 4. ПОГЛИБЛЕНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 57 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67 ДОДАТКИ 72  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Метою переддипломної практики є систематизація, закріплення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, розвиток навичок науково-дослідної роботи, обґрунтування теоретичних і методичних положень, розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення підприємницької діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано для вирішення наступні завдання: – визначення особливостей діяльності підприємства; – дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання; – аналіз інвестиційної діяльності підприємства; – аудит існуючої системи обслуговування клієнтів; – дослідження особливостей управління потоками матеріальних ресурсів підприємства; – дослідження особливостей управління кадровими ресурсами підприємства; – збирання практичного матеріалу для написання магістерської дипломної роботи. Об’єктом дослідження виступає інвестиційна діяльність ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ». Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань, пов’язаних sз підприємницькою діяльністю підприємства. Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися наукові методи, засновані на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах, зокрема, метод аналізу та синтезу, системний підхід, комплексний та структурно-функціональний підхід, кількісний аналіз і моделювання, діалектичний метод пізнання, методи дедукції та індукції, прогнозування, факторний аналіз тощо. Інформаційними джерелами стали періодичні видання, статистичні матеріали, підручники відомих українських та зарубіжних науковців, Інтернет-сайти, річні звіти підприємства, первинні і зведені бухгалтерські, практичні завдання.  
Объём работы:
64
Выводы:Основною діяльністю ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» є створення та облаштування кінотеатрів, послуги з демонстрування фільмів, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, діяльність ресторанів (барів), рекламна діяльність, розповсюдження кіно- та відеофільмів. Виручка від реалізації у 2016 році зросла більш ніж у 3 рази, валовий прибуток практично у 4 рази. Прибуток від операційної діяльності у 2016 році становив 55590 тис. грн., на відміну від 2015 року, коли його значення було від’ємним. Зростання доходів від реалізації вплинуло на суттєве зменшення збитку отриманого підприємством. Так у 2016 році обсяг збитку скоротився наполовину, порівняно з попереднім роком. Отримання збитку пов’язане з активної інвестиційною програмою ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» по розширенню мережі кінотеатрів. Про це свідчить суттєве зростання фінансових витрат у 2016 році – у 2,8 рази, до 75665 тис. грн.. Через збиткову діяльність показники рентабельності ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» у 2015-2016 рр. мали від’ємне значення. В цілому слід зазначити, що ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» має нестійкий фінансовий стан, відмічені тенденції до скорочення багатьох показників ефективності діяльності. На підприємстві розробляється програма підвищення ефективності формування і використання персоналу. Працівників, що мають схильність до навчання, слід зацікавлювати у подальших особистих досягненнях і сприяти підвищенню їх професійного рівня, а також обрати максимально ефективний вид навчання. Таких працівників пропонується обов’язково направляти на стажування до інших підприємств, наукових організацій з метою освоєння кращого досвіду в роботі та отримання нових ідей, тобто працівник навчатиметься тому, що його цікавить, і підприємству це вигідно, оскільки отримані знання в подальшому сприятимуть підвищенню конкурентних переваг. Технічна складова системи сервісного обслуговування клієнтів кінотеатру дуже важлива. Щоб підвищити у кінотеатрах рівень сервісу, безпеку, оптимізувати бронювання, продаж квитків та інші процеси – слід використовувати системи автоматизації. Комплексна автоматизація кінотеатру спрямована на підвищення рівня якості сервісу, підвищенні лояльності відвідувачів і оптимізації таких процесів, як продаж квитків, їх резервування, контроль доступу до залу, отримання інформації про майбутні сеансах і спектаклях. Запропоновано впровадження голосового порталу та комплексу Cinema Ticket. З метою підвищення рівня сервісу, безпеку, оптимізації бронювання, продажу квитків у кінотеатрах слід впроваджувати системи автоматизації. Комплексна автоматизація кінотеатру підтримує: ведення залів, цінових схем і сеансів, здійснює бронювання, продаж і повернення квитків, формування звітності, показ реклами і анонсів на екрані відвідувача, можливість організації продажу і бронюванні квитків через Інтернет. В індустрії кінопоказу широко використовуються інновації. І тому щоб зберегти конкурентні позиції в цьому секторі необхідно використовувати нові технологічні рішення, які по своїй суті повинні бути не просто поліпшуючими, а проривними конструкторськими відкриттями, що принципово змінити сформований порядок речей. Основними напрямками інвестиційної діяльності ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» є відкриття нових кінотеатрів. Розрахунок ефективності інвестиційного проекту відкриття малого ЗD-кінозалу в уже існуючому кінотеатрі, показав його ефективність при різних сценаріях розвитку. Аналіз ризиків щодо реалізації інвестиційного проекту виявив такі ризики: зовнішні (політичні, економічні, соціальні, природні, культурні), внутрішні (ризики продукту, ризики організації, ризики технології). З метою запобігання ризикам складено план управління ризиками. Використання запропонованих в плані заходів допоможе уникнути небажаних результатів.  
Вариант:нет
Литература:1. Амблер, Т. Маркетинг і фінансовий результат : нові метрики багатства корпорації; перекл. з анг. / Т.Амблер. – М. : Фінанси і статистика. – 2009. – 248 с. 2. Аудит внутрішнього маркетингу методом аналізу «важливість – виконання» / Е.В. Новаторів // Маркетинг у Росії. – 2008. – № 1. – З. 82–88. 3. Власюк Т. М. Методика оцінки інвестиційної привабливості державних підприємств / Т. М. Власюк // Економіка та держава. – 2012. – С. 15–28. 4. Вітлінський В. В. Модель вибору інвестиційного проекту / В. В. Вітлінський, В. О. Макаренко // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 63–72. 5. Внутрішній маркетинг підвищення конкурентоспроможності організації / І. Неганова // Стандарти і якість. – 2007. – № 2. – З. 57–59. 6. Внутрішній маркетинг елемент ринкової орієнтації організації / Ю. П. Соловйова // Маркетинг у Росії. – 2008. – № 6. – З. 3–8. 7. Войчак, А. В. Маркетинговий менеджмент : підруч. / А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2009. – 328 с. 8. Воронкова, В. Г. Управління людськими ресурсами : філософські засади : навч. посіб. / В. Г. Воронкової; під ред. д. ф. н., проф. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 576 с. 9. Гренроос, К. Маркетинг і менеджмент послуг / К. Гренроос. – М. : Прогрес, 2008. – 179 с. 10. Гершун А. Технологии сбалансированного управления / А. Гершун, М. Горский. – М. : Олимп-бизнес, 2006. – 416 с. 11. Грей К. Ф. Управление проектами : практич. пособие. / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. – М. : Дело и Сервис, 2003. – 527 с. 12. Зайтамл В. Маркетинг сервиса / В. Зайтамл, М. Битнер – М., 2008. – 768 с. 13. Зеленков А. П. Управление качеством сервисных продуктов / А. П. Зеленков. – № 4. – 2005. 14. Жукова Н. Л. Розвиток системи маркетингу послуг / Н. Л. Жукова // Дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук. – Донецьк : 2008. – 202 с. 15. Інфраструктура товарного ринку / Під ред. д-ра екон. наук, проф. І. В. Сороки. – К. : НМЦВО МОіН України ; НВФ «Студцентр», 2002. – 608 с. 16. Егоршин, О. П. Мотивація праці : навч. посібник / О. П. Егоршин. – М. : НИМБ, 2009. – 320 с. 17. Инвестиции : учеб. / А. Ю. Андрианов и др.; отв. ред. В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2010. – 584 с. 18. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование Текст: Мировой опыт и перспективы для России / В.Ю. Катасонов, Д.С. Морозов, М.В. Петров. – М.: Анкил, 2001. – 312 с. 19. Кірєєв І. Зміст окремих складових маркетингового комплексу компаній, що працюють у сфері послуг / І. Кірєєв // Маркетинг в Росії і за кордоном. – 2002. – № 3. 20. Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз : навч. посіб. / Я. Комаринський, І. Яремчук – К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, «Книга пам’яті України», – 2004. – 114 c. 21. Концепція внутрішнього маркетингу / Ю. П. Соловйова // Маркетинг у Росії. – 2008. – № 4. – С. 125–131. 22. Коровіна, Ю. Б. Внутрішній маркетинг як ефективний інструмент управління персоналом підприємств сфери послуг : дис. канд. екон. наук : 08.00.05 / Ю. Б. Коровіна – Ростов н/Д, 2008. – 176 с. 23. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия / К. Лавлок. – 4-е изд. / Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008 с. 24. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. / Т. І. Лойко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2003. 25. Мазур И. И. Управление проектами : учебн. пособ. / под общ. ред. И. И. Мазура / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдеррогге. – 6-е изд. – М. : 2010. – 960 с. 26. Маркетинг в галузях, і сферах діяльності : підручник / під ред. В. А. Алексуніна. – 3-тє вид., переробл. і доп. – М. : Дашков і Ко, 2007. – 716 с. 27. Носулич А. М. Організаційно-економічний механізм оптової торговельної діяльності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / А. М. Носулич. – К., 2010. – 217 с. 28. Обритько Б. А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності : навч. посіб. / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2003. – 269 с. 29. Оптовая торговля: инфраструктура и тенденции развития : монография / Под ред. д-ра экон. наук. проф. Е. М. Азарян. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 293 с. 30. Організація торгівлі / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. І. Рудницький, Ю. М. Хом’як – 2-ге вид., перероб. та доповн. – К. : Центр навч. літ, 2008. – 632 с. 31. Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с. 32. Панченко А. М. Комерційне посередництво: сутність та правове регулювання / А. М. Панченко // Держава та регіони. Серія : Право. – 2011. – № 1. – С. 107–109. 33. Пономарева Т. А. Использование технологий бенчмаркетинга для улучшения качества услуг / Т. А. Пономарева // Маркетинг в России и за рубежом. – № 5. – 2005. 34. Пономарева Т. А. Качество услуг: качественные параметры оценки / Т. А. Пономарева, М. С. Супрягина // Маркетинг в России и за рубежом. – № 1. – 2005. – С.87–89. 35. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Портер. – К., 2009. – 211 с. 36. Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте / А. Прайснер. – М. : Издательский дом Гребенникова, 2012. – 304 с. 37. Павленко А. Ф. Маркетинг: підруч. / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А. В. Войчак та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с. 38. Пєсоцкая, Є. В. Маркетинг послуг : навч. посіб. / Є. В. Пєсоцкая. – СПб. : Пітер, 2007. – 160 с. 39. Роббінз, С. П. Основи організаційної поведінки ; перекл. з анг. / С.П. Роббінз. – 8-ме вид. – М. ; СПб. ; Київ : Вільямс, 2009. – 444 с. 40. Решетникова Т. П. Методы оценки конкурентоспособности предприятия / Т. П. Решетникова // Вісник Східноукраїнського національного університету № 9(43). Видавництво СНУ. Луганськ – 2010. – С. 166–173. 41. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. – Л. : «Новий Світ-2000», 2003. – 272 с. 42. Старостина А. Определение целей маркетингового исследования. / Старостина А. – К., 2003. 43. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. / А. С. Савощенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 336 с. 44. Соловьев Б. А. Управление маркетингом / Б. А. Соловьев. – М. : ИНФРА-М, 2007. – ХХІ. – 307 с. 45. Савіцька, Г. В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності : короткий курс для вузів / Г. В. Савіцька. – 3-тє вид., випр. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 320 с. 46. Соломанідіна, Т. А. Мотивація праці : навч.-практич. посіб. / Т. А. Соломанідіна, В. Г. Соломанидин. – М. : ТОВ «Управління персоналом», 2008. – 278 с. 47. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент / А. А. Томпсон, А.Аж. Стрикленд. – М. : ИНФРА-М: H.Ф.П.К., 2010. – 411 с. 48. Шаповалов, В. А. Маркетинговий аналіз : навч. посіб. для вузів / В. А. Шаповалов. – Ростов н/Д : Фенікс, 2007. – 157 с. 49. Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество/ Джон Шоул. – Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 338 с. 50. Шумська Г. М. Використання стратегії розвитку організаційних структур маркетингу / Г. М. Шумська // Управління розвитком. – Х., 2011. – № 1. – С. 20–25. 51. Ястремская Е. Н. Инфраструктура товарного рынка : учеб. пособие / Е. Н. Ястремская, Д. В. Райко. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2006. – 216 с. 52. Офіційний сайт ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» Електронний ресурс. – Режим доступу : https://multiplex.ua/ua/about  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (788)