Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Агрострахування в Україні: сучасний стан та стримуючі фактори розвитку

Карточка работы:23181-2017ф
Цена:
Тема: Агрострахування в Україні: сучасний стан та стримуючі фактори розвитку
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 5 1.1. Економічна сутність агрострахування та класифікація ризиків в аграрній сфері 5 1.2. Фактори ризиків в сільськогосподарському виробництві 10 1.3. Методи управління ризиками в агросфері 15 2.1. Загальна характеристика ПрАТ «СК«Альфа Страхування» 20 2.2. Характеристика послуг зі страхування АПК в ПрАТ «СК «Альфа Страхування» 22 2.3. Організація управління ризиками в сільськогосподарському страхуванні в ПрАТ «СК «Альфа Страхування» 29 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 35 3.1. Зарубіжний досвід страхування в агросфері 35 3.2. Шляхи вдосконалення агрострахування в страховій компанії ПрАТ «СК «Альфа Страхування» 38 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сільське господарство – досить специфічна галузь економіки, оскільки, на відміну від багатьох інших галузей економіки, результати діяльності в цій сфері значно залежать від природно-кліматичних умов. Тому одними із стратегічних завдань у сільськогосподарському виробництві є зменшення ризиків від природно-кліматичних умов та забезпечення розвитку АПК шляхом удосконалення системи страхового захисту господарств аграрного сектора. Це стратегічна сучасна проблема аграрного ринку України. Але є ціла низка чинників, що гальмують її розв’язання. До їх складу належать, зокрема: недостатнє розуміння механізмів управління ризиками в аграрному секторі; погана технічна спроможність страхових компаній; відсутність страхових продуктів, підкріплених належними актуарними розрахунками; недостатній доступ до перестрахування та недовіра аграрних підприємств до страхування. Нездатність ефективно управляти ризиками в аграрному секторі на рівні підприємств обмежує доступ сільськогосподарських товаровиробників до фінансів та заважає розвитку їхнього бізнесу. Враховуючи високу залежність агробізнесу від природних та погодних факторів, одним зі шляхів мінімізації сільськогосподарських ризиків є страхування сільськогосподарських культур (агрострахування). Це один із важливих інструментів управління ризиками в сільгоспвиробництві. Проте в Україні спостерігається досить низький рівень зацікавленості сільськогосподарських товаровиробників до аграрного страхування, незважаючи на впровадження механізму його державної підтримки. Тому вивчення процесів, які відбуваються у сегменті страхування сільськогосподарських культур на страховому ринку України, набуває важливого значення. Метою курсової роботи є аналіз сучасного стану та стримуючих факторів розвитку агрострахування в Україні. Завдання курсової роботи є: – розглянути економічну сутність агростарахування та класифікацію ризиків в аграрній сфері; – дослідити фактори ризиків в сільськогосподарському виробництві; – проаналізувати методи управління сільськогосподарськими ризиками в Україні; – дати характеристику страхової компанії «Альфа Страхування» – проаналізувати послуги зі страхування сільськогосподарських ризиків у страховій компанії; – проаналізувати організацію управління сільськогосподарськими ризиками в страховій компанії – розглянути зарубіжний досвід агрострахування; – запропонувати шляхи вдосконалення страхування в агросфері у страховій компанії «Альфа страхування». Об’єктом дослідження є страхування в аграрній сфері. Предметом дослідження є процес страхування в сільському господарстві. У процесі роботи застосовувалися такі методи досліджень: методи аналізу та синтезу, системного підходу, методи індукції і дедукції, наукової абстракції, порівняльний та статистичний методи, табличний та графічний методи тощо. Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативні акти з питань регулювання економічних відносин у АПК; наукові праці вітчизняних та зарубіжних представників економічної науки, статті періодичного друку, підручники, мережа Інтернет та інші джерела, дані підприємства. Практичне застосування одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій з покращення організації страхування в сільському господарстві. Структура роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел.  
Объём работы:
41
Выводы:Специфіка сільськогосподарського виробництва полягає в його сезонності, залежності від природно-кліматичних умов, підвищеному ризику збитковості сільськогосподарського виробництва. Все це зумовлює потребу розробки та впровадження ефективних механізмів страхування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції. Однак попри те, що страхування сільськогосподарських ризиків є засобом збереження стабільності фінансового стану сільськогосподарських виробників, цей сегмент страхового ринку в Україні залишається найменш розвинутим. Факторами ризиків в сільськогосподарському виробництві є: сезонність; соціально-економічне середовище; залежністю від погодних та кліматичних умов; тривалий період обороту капіталу; людський фактор; велика кількість суб'єктів господарювання тощо. Методами управління ризиками в агросфері є: уникнення ризику, хеджування ризику, попередження ризиків за допомогою створення спеціалізованих структурних підрозділів управління ризиками, страхування ризиків, диверсифікація, дисипація ризику, макроекономічні методи. Дослідження страхування АПК було проведено на основі ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (Україна) яка є членом Аграрного пулу України. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» пропонує клієнтам універсальний портфель послуг, який включає комплексні програми захисту інтересів бізнесу і широкий спектр страхових послуг для приватних осіб. Компанія має 25 ліцензій, серед яких: 18 – на добровільні та 7 – на обов’язкові види страхування. Незважаючи на те що ПрАТ «СК «Альфа страхування» є учасником Аграрного страхового пулу, послуги, які вона надає зі страхування агропромислового комплексу, є обмеженими. Зокрема, в ПрАТ «СК «Альфа страхування» не виділено страхування сільськогосподарських ризиків, а послуги, які вона надає сільськогосподарським підприємствам, нічим не відрізняються від послуг для інших галузей. Так, сільськогосподарським підприємствам ПрАТ «СК «Альфа страхування» може запропонувати лише страхування майна, зокрема, такого: нерухомість (будівлі та споруди); внутрішнє оздоблення; меблі та предмети інтер’єру; побутове та електронне обладнання; виробниче (промислове) обладнання; стаціонарне технічне обладнання; товарно-матеріальні цінності. У міжнародній практиці страхування сільськогосподарських ризиків сформувались дві основні моделі, які умовно можна назвати «американська» та «європейська». Обидві моделі мають свої переваги і недоліки, але, як свідчить міжнародний досвід, найефективнішим при страхуванні аграрних ризиків є поєднання цих двох моделей (тобто «змішана» модель), яка функціонує в Іспанії. Вона забезпечує, з одного боку, потрібний рівень страхування в аграрному секторі, а з іншого – створює певну зацікавленість аграріїв щодо посилення захисту майнових інтересів. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» запропоновано запровадити такі страхові продукти: страхування рослинницької галузі, страхування тваринницької галузі. Зокрема, страхуванню підлягатимуть урожай озимих та ярових культур, поголів’я травин.  
Вариант:нет
Литература:1. Про страхування : Закон України № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. (поточна редакція від 01.04.2016, підстава 922-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78. 2. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України № 4391-VI від 09.02.2012 (прийняття від 09.02.2012) // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 41. – Ст. 491. 3. Адамчук Н. Г. Европейская практика компенсации ущерба, причиненного имуществу стихийными бедствиями / Н. Г. Адамчук, А. Е. Кореневский // Страховое дело. – 2010.– № 3. – С. 32–33. 4. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / В. М. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук та ін. ; за ред. В. М. Присяжнюка, П. Т. Саблука, М. М. Федорова. – К. : ННЦІАЕ, 2011. – 1008 с. 5. Александрова М. М. Комплексний страховий захист підприємств, його форми та сучасні принципи / М. М. Александрова // Вісн. Житомир. держ. технолог. ун-ту. ? 2012. ? С. 28–30. ? (Серія : Економічні науки). 6. Базилевич В. Д. Страхова справа : монографія / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич ; рец. А. П. Румянцев. ? 6-те вид., стер. ? К. : Знання, 2008. — 351 с. 7. Востпроизводственно-хозяйственные ориентиры страхования сельхозпроизводителей на основе анализа зарубежных моделей Електронний ресурс ? Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/vosproizvodstvenno-hozyaystvennye-orientiry-strahovaniya-selhoztovaroproizvoditeley-na-osnove-analiza-zarubezhnyh-modeley 8. Гаманкова О. Страховий ринок України в глобальному страховому просторі / О. Гаманкова // Страхова справа. – 2012. – № 2 (46). – С. 8–12. 9. Годин А. М. Страхование : практикум / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 196 с. 10. Горіславська І. В. Аграрні страхові правовідносини як комплексний інститут аграрного законодавства / І. В. Горіславська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 28–29. 11. Горіславська І.В. До питання правового регулювання діяльності товариств взаємного страхування у сільському господарстві / І. В. Горіславська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». Частина третя / Ред.кол. : Д. О. Мельничук (голова) ат ін. – К., 2011. – Вип. 165. –Ч. 3. – С. 110?113. 12. Гутко Л. М. Досвід державної підтримки страхування ризиків сільськогосподарського виробництва / Л. М. Гутко // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 147–152. 13. Гудзь О. Є. До концепції розбудови системи агрострахування в Україні / О. Є. Гудзь // Економіка АПК. ? 2006. ? № 11. ? С. 35?39. 14. Дем’яненко М. Я. Державне фінансування аграрного сектору АПК (моніторинг бюджетних програм за 2002–2013 роки) / М. Я. Дем’яненко, А. С. Шолойко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 120 с. 15. Заїка С. О. Аналіз виробництва продукції рослинництва / С. О. Заїка. – Харків : ХНТУСГ, 2006. – 30 с. 16. Калашніков О. М. Розвиток ринку агрострахування в Україні / О. М. Калашніков // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 54–57. 17. Клокар О. О. Аналіз та підвищення ефективності підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки / О. О. Клокар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7 (122). – С. 67–69. 18. Козоріг Г. Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Г. Г. Козоріг // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. − С. 182–191. 19. Кривошлик Т. Д. Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції в Україні / Т. Д. Кривошлик // Економіка: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 57–61. 20. Кушнір І. В. Забезпечення страхового захисту аграрних товаровиробників / І. В. Кушнір // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 1. – С. 149–154. 21. Методичні рекомендації із страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень / Б. Р. Ахіджанов, П. А. Стецюк, О. Є. Гудзь та ін. ; відп. за вип. С. А. Навроцький. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 130 с. 22. Матвієнко Г. А. Державна підтримка управління погодними страховими ризиками в сільському господарстві України в умовах глобальних змін клімату / Г. А. Матвієнко // Зб. наук. пр. Таврійського держав. агротехнол. ун-ту. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 6. – С. 252?258. 23. Минкіна Г. І. Страхування як елемент управління ризиками підприємств АПК / Г. І. Минкіна // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 3. – С. 4–11. 24. Мискін Ю. І. Галузеві особливості діяльності сільськогосподарських підприємств та їх вплив на аналітичне забезпечення менеджменту : збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України / Ю. І. Мискін. – № 1. – 2011. – С. 316–328. 25. Навроцький С. А. Стан та тенденції розвитку сільськогосподарського страхування / С. А. Навроцький // Наука й економіка. – 2012. – № 1(25). – С. 61–68. 26. Нагорный В. Д. Сельское хозяйство Канады. Корни успеха / В. Д. Нагорный. – М. ; Майкоп : Качество, 2006. – 328 с. 27. Никитин А. В. Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных рисков: теория, методология и практика / А. В. Никитин. – М., 2008. ? 349 с. 28. Онєгіна В. М. Аграрна політика та сталий розвиток агросфери Електронний ресурс / В. М. Онєгіна // Вісник Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва : економічні науки. – 2011. – № 7. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2011_7/index.html. 29. Пікус Р. В. Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України : монографія / Р. В. Пікус, О. М. Лобова. – К. : Логос, 2015. – 192 с. 30. Пластун В. Л. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств / В. Л. Пластун // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. – № 12/1 (33). – С. 58–66. 31. Правдюк Н. Л. Управління ціновими ризиками в банках при обслуговуванні агроформувань : Електронний ресурс / Н. Л. Правдюк. ? Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSnau/2011_1/ 1Pravduk.pdf. 32. Поташній Ю. Незастрахований урожай / Ю. Поташній // Віче. – 2010. – № 21. – С. 7–9. 33. Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія, практика) : колективна монографія / О. М. Віленчук, І. Л. Литвинчук, І. Є. Януль та ін. ; за ред. д.е.н., проф. Є. І. Ходаківського. – Житомир : Полісся, 2013. – 323 с. 34. Роль страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті Електронний ресурс // Офіційний сайт страхування. — Режим доступу: \www/URL: http://insins. net/insurance-services/127-rol-strahuvannya-v-zabezpechenn-potreb-pdpriyemstv-u-strahovomu-zahist.html 35. Салимгареева А. А. Современное cостояние агрострахования: проблемы и пути развития» // Електронний ресурс - Режим доступу: www.uresearch.psu.ru/files/articles/362_23016.doc 36. Свістунов О. Роль страхування в управлінні ризиками сільського господарства в Україні та напрями підвищення його ефективності / О. Свістунов // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 66–71. 37. Соболь, Р. Г. Удосконалення державної політики в галузі страхування в Україні Електронний ресурс / Р. Г. Соболь. — Харків, 2010. — Режим доступу: \www/URL: http://www. kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/3/08.pdf 38. Соколова И.А. Перспективы развития рынка агрострахования. Електронний ресурс / И. А. Соколова. ? Режим доступу : http://www.kgau.ru/img/konferenc/62.doc 39. Соколовська І. П. Національні джерела капіталотворення на страховому ринку Польщі: стан та перспективи розвитку / І. П. Соколовська // Фінанси України – 2010. – № 3. – С. 69–76. 40. Супрович Г. Сутність хеджування як методу зниження фінансових ризиків Електронний ресурс / Г. Супрович // Режим доступу: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Ecan/2010_6/pdf/suprovych.pdf 41. Тарасов А. О. Управління ризиками діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд.. економ. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А. О. Тарасов. – Миколаїв, 2014. – 22 с. 42. Томашевський Ю. М. Актуальні питання страхового захисту в сільському господарстві / Ю. М. Томашевський // Економічний простір. – 2010. – № 44/1. – С. 161–166. 43. Трігуб П. В. Аналіз сучасного стану страхового ринку України / П. В. Трігуб // Європейський вектор економічного розвитку. – 2009. – № 2. – С. 32–41. 44. Череп А. В. Аналіз сучасного стану ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств / А. В. Череп, Р. В. Шамрін // Агросвіт. – 2012. – № 5. – С. 11–12. 45. Щербаков В. В. Партнерство государства и бизнеса в страховании сельскохозяйственных рисков: вызовы нового времени и перспективы развития. Монография. – М. : Дашков и К, 2011. – 225 с. 46. Якубович В. Система страхования аграрных рисков в Испании: выводы для Украины Електронний русурс / В. Якубович // Фориншурер – журнал о страховании, 2006. – Режим доступу : forinsurer.com. 47. Офіційний сайт ПрАТ «СК «Альфа Страхування» // Електронний ресурс. – Режим доступу : https://alfaic.ua/uk/.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (176)