Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Кредитна система

Карточка работы:23765-2017ф
Цена:
Тема: Кредитна система
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание: Вступ 3 1. Сутність та функції кредитної системи 4 2. Класифікація форм кредиту та значення кредитної системи 10 Висновки 20 Список використаних джерел 21  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Стабільне законодавство, що регулює кредитну діяльність банківської системи в Україні, – основа її сталого функціонування. В сучасних умовах ваго¬мість законодавчого і нормативно-правового забезпечення кредитної діяльності визначається тим, що держава через застосування правових, бюджетних, монетарних та інших механізмів регулює якісні й кількісні аспекти процесу розвитку да¬ної системи країни. Здійснюючи регулювання і нагляд у сфері фінансово-кредитних відносин, держава має не лише визначати правила їх реалізації, а й прогнозувати їхні зміни та вплив на соціально-економічний розвиток України. Питання дослідження кредитної системи займалися такі автори як: С. В. Ведернікова, С. В. Волосович, І. І. Грубінка, Г. М. Перевозник та інші. Метою роботи є дослідження теоретичних аспектів формування кредитної системи в сучасних умовах. Завдання роботи: - дослідити сутність та функції кредитної системи; - визначити форми кредиту та обґрунтувати значення кредитної ситсеми. Об’єктом дослідження є процес формування кредитної системи. Предметом дослідження є теоретичні підходи щодо забезпечення ефективного функціонування кредитної системи. У процесі написання даної роботи були комплексно використані основні методи наукового дослідження: системно-міждисциплінарний, порівняльно-аналітичний, історико-логічний, наукової абстракції, індукції, дедукції та інші.    
Объём работы:
18
Выводы: Отже, більшість вчених до основних ознак кредитної системи включають економічну самостійність кредитора та позичальника; добровільність та рівноправність сторін відносин; незмінність власника позичених коштів (яким залишається кредитор); їх вартісний характер. Кредитна система є проявом існування кредиту, призначення якого полягає у формуванні соціально-економічної структури суспільства. Місце кредиту в суспільному відтворенні зводиться не лише до факту його участі в задоволенні потреб, пов’язаних з можливістю розширення попиту. На підставі аналізу теорії кредиту запропоновано рекомендації щодо її вдосконалення через відокремлення в понятті банківського кредиту власне його широкого та вузького розуміння з метою використання цього в подальшій побудові класифікації банківського кредиту. Разом з цим, за ознаками економічної природи, змістом прав та зобов’язань, які засвідчуються відповідно грошовою формою банківського кредиту, класифікацію його видів слід будувати в розрізі фінансових інструментів грошового ринку, що застосовують такі фінансові посередники як банки. Відповідно запропоновано класифікацію банківського кредиту на позички, позики та депозити на відміну від існуючих підходів вузького розуміння банківського кредиту переважно лише як позички.    
Вариант:нет
Литература: 1. Болгар Т. М. Удосконалення моніторингу банківського кредитного процесу / Т. М. Болгар // Академічний огляд. – 2013. – № 2 (39). – С. 36-42. 2. Ведернікова С. В. Удосконалення кредитних відносин між банками та підприємствами / С. В. Ведернікова // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 75-78. 3. Волосович С. В. Об’єктивна необхідність та функціональне призначення системи кредитних відносин / С. В. Волосович // Економічний вісник університету. – 2014. – Вип. 22(1). – С. 133-137. 4. Грубінка І. І. Можливі напрямки вдосконалення кредитного механізму здійснення державної підтримки кредитного забезпечення вітчизняних підприємств в Україні / І. І. Грубінка // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – С. 215–220. 5. Житар М. О.Аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків України / М. О. Житар // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2017. – № 1. – С. 94-105. 6. Манжула Д. П. Роль кредиту в діяльності комерційних банків / Д. П. Манжула // Молодий вчений. – 2016. – № 2 (29). – С. 67-70. 7. Остапчук Я. М. Класифікація банківського кредиту : позичка, позика, депозит / Я. М. Остапчук // Фінансовий простір. – 2015. – № 3 (19). – С. 308-315. 8. Перевозник Г. М. Організаційне та інформаційне забезпечення кредитної політики банку / Г. М. Перевозник, Ю. О. Русіна // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – К. : КНУТД, 2016. – С. 247. 9. Петик Л. О. Аналіз тенденцій розвитку кредитування підприємств у банківському секторі України / Л. О. Петик // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 893-896. 10. Поляк Н. П. Банківське кредитування: сучасний стан та проблеми сьогодення / Н. П. Поляк // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 2 (74). – С. 201-207. 11. Поляк Н. П. Теоретичні аспекти сутності кредиту / Н. П. Поляк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6. – Т. 1. – С. 185-188. 12. Унинець О. М. Роль банківського кредитування підприємницької діяльності в процесі взаємодії фінансового та реального секторів економіки / О. М. Унинець // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2013. – № 1. – С. 230-245.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (222)