Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та напрям її підвищення

Карточка работы:37251ф
Цена:
Тема: Ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та напрям її підвищення
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Міжнародної Економіки і Підприємництва (КІМЕП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства 5 1.1. Сутність ефективності діяльності підприємства 5 1.2. Необхідність, зміст, цілі та задачі його аналізу 8 1.3. Методика загальної оцінки ефективності діяльності підприємства та основні показники, що її вимірюють 10 Розділ ІІ. Оцінка ефективності діяльності підприємства ДПАТ Київхліб" Хлібокомбінат №12 15 2.1. Загальна характеристика підприємства ДПАТ Київхліб" Хлібокомбінат №12 15 2.2. Аналіз ефективності діяльності підприємства 16 Розділ ІІІ. Підвищення ефективності діяльності ДПАТ Київхліб" Хлібокомбінат №12 20 3.1. Шляхи покращення системи управління якістю на підприємстві ДПАТ Київхліб" Хлібокомбінат №12 20 3.2. Оцінка економічної ефективності альтернативних шляхів впровадження системи якості на ДПАТ Київхліб" Хлібокомбінат №12 24 3.3. Розрахунок ефективності проекту випуску нового виду продукції 31 Висновки 37 Список літератури 38 Додатки 41
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д. Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується насиченням ринку різноманітними товарами вітчизняного та іноземного виробництва, хоча не завжди вони мають належну якість. Низька купівельна спроможність пересічного українського споживача сприяє зростанню пропозиції дешевого товару, де за низькою ціною часто криється не насправді невисока собівартість виробництва цього товару, а низька якість і сумнівне походження, про що свідчать скарги споживачів та перевірки державних органів у справах захисту прав споживачів. І все-таки конкуренція товаровиробників, зростання купівельної спроможності, вимогливість споживачів та наявність у них можливості вибору товарів (робіт, послуг) є тими ефективними, впливовими засобами, які приведуть до насичення ринку України високоякісними товарами. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу ефективності господарської діяльності підприємства. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, приймаються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства його підрозділів і працівників. Основними джерелами інформації для аналізу ефективності господарської діяльності підприємства є дані фінансової звітності. Адже для того, щоб прийняти рішення необхідно проаналізувати забезпеченість фінансовими ресурсами доцільність і ефективність їхнього розміщення і використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємини з партнерами. Оцінка цих показників, потрібна для ефективного управління фірмою. З їхньою допомогою керівники здійснюють планування, контроль, поліпшують і удосконалюють напрямок своєї діяльності. Фінансова звітність є власне кажучи «обличчям» фірми. Вона являє собою систему узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства. Але в Україні існує одна особливість, що пов'язана з нестабільністю законодавчої бази і прагненням до удосконалення і спрощення бухгалтерського обліку - методика складання і представлення фінансової звітності змінюється по кілька разів на рік. Основними джерелами інформації при написанні курсової роботи послужили матеріали нормативних документів і інструкцій КМУ, Мінфіну України, статті періодичних видань і книги за редакцією Н.М. Ткаченко, В.П. Завгороднєго, В.Я. Савченко, О.В. Єфімової, А.Д. Шеремета, і Р.С. Сайфуліна. Метою курсової діяльності є дослідження ефективності діяльності підприємства на основі аналізу його фінансової звітності. Для аналізу ефективності господарської діяльності підприємства використані реальні матеріали діючого підприємства ДП АТ “Київхлiб” Хлiбокомбiнат №12.
Объём работы:
39
Выводы:Правильний аналіз ефективності господарської діяльності підприємства є одним із найголовніших напрямків управління фінансами підприємств, особливо в сучасних умовах невизначеності, коли в економіці України відбуваються складні та важливі трансформаційні процеси переходу до ринкових відносин. Дана проблема є досить актуальна в діяльності підприємства, оскільки правильний і своєчасний аналіз ефективності господарської діяльності підприємства допоможе керівництву прийняти рішення стосовно подальшої діяльності підприємства. Для проведення аналізу ефективності господарської діяльності підприємства необхідні спеціальні знання в області економіки підприємства і на кожному підприємстві, на мою думку, повинний працювати спеціаліст із знаннями з даної спеціальності. В роботі була висвітлена досить важлива в діяльності підприємства функція – аналіз ефективності господарської діяльності підприємства. Основними задачами аналізу ефективності господарської діяльності підприємства є: • загальна оцінка фінансового стану і факторів його зміни; • вивчення відповідності між засобами і джерелами, раціональність їхнього розміщення й ефективності їхнього використання; • визначення ліквідності і фінансової стійкості підприємства; • дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни. Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства поєднує вирішення зазначених проблем, а також передбачає визначення основних напрямів діяльності підприємства, визначення оптимального рівня показників ефективності господарської діяльності підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України „Про власність” від 07.02.1991 р. 2. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. 3. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. 4. Акціонерні товариства. Організація та діяльність: Збірник законодавчих актів – К.: “Українська інвестиційна газета,1997 – 342с. 5. Шаповал М.І. Менеджмент якості : Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 475с. – (Вища освіта 21 століття). 6. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. – 432с. 7. Бичківський Роман. Упраління якістю: Навч. посібник. – Львів, ДУ “Львівська політехніка”, 2000 – 329с. 8. Вакуленко А.В. Управління якістю: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 167с. 9. Спицнадель В.Н. Ситемы качества (в соответствии с международными стандартами ISO семейства 9000): Учеб. пос.- СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000.-336с. 10. Огвоздин В.Ю. Управление качеством: Основы теории и практики: Учебное пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. – 160с. 11. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384с. 12. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. – 272с. 13. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Юрайт-М, 2001 – 224с. 14. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Х.: Еспада,2003. – 688с. 15. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В.С. – К.: Атіка, 2000.- 544с. 16. Менеджмент персоналу: Навч. посіб./ В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398с. 17. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с. 18. Петрова Антонина. Зачем предприятию внедрять стандарты ИСО серии 9000, или о том, как было дело на «Союз-Виктане» // Економіка. – 2001. - №9. – с.104-107. 19. Степаненко Тетяна. Оптимісти та песимісти // Пропозиція. – 2004. - №1. – с.30-31. 20. Опря С.А. Економічні проблеми функціонування хлібопекарської галузі Київської області // Економіка АПК. – 2002. - №5. – с. 51-54. 21. Шевченко А., Азаренкова А. Система заходів підвищення врожайності і якості зерна озимої пшениці // Пропозиція. – 1998. - №4. – с. 18-19. 22. Струкова І. Комахи – шкідники зерна і зернових продуктів за умов складського зберігання // Новини захисту рослин. – 1998. – грудень. – с. 29-31. 23. Дьякон. Г. Стан цінової ситуації на ринках зерна та хлібобулочних виробів України // Огляд цін. – 2001. - №10(60). – с. 30-31. 24. Сайко В.Ф. Зерно України для внутрішнього і зовнішнього ринків // Вісник аграрної науки. – 2002. – вересень. – с. 20-24 25. Обелець О.С. Економічна ефективність зернового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2003. - №10. – с. 59-64. 26. Фролов П. Корпоративне управління і проблеми функціонування виконавчого органу – правління // Економіка. – 2004. - №1. – с. 41-46. 27. Кучер С.В. Фактори впливу на стан ефективності зернового господарства в Україні // Економіка АПК. – 2004. - №1. – с. 114-118. 28. Пархомчук Дина. Власти форсируют создание ЗАО «Хлеб Киева» // Инвестгазета. – 2004. - №13. – с. 19. 29. Старостіна А.О. Зміст та основні етапи маркетингової діяльності // Меркетинг в Україні. – 2002. - №4. – с. 30-33. 30. Чмирь С.М. Роль сівозмін у розвитку виробництва зерна // Економіка АПК. – 2003. - №10. – с. 18-21 31. Порівняння показників якості пшениці України, США та ЄС // Пропозиція. – 2002. - №11. – с. 106-109. 32. http://www.citech.com.ua 33. http://www.standard.ru 34. http://www.management.com.ua 35. http://www.quality.eup.ru/material.html
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)