Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Особливості конкуренції та її вплив на інноваційну активність підприємства "Воронін"

Карточка работы:23910-2017ф
Цена:
Тема: Особливості конкуренції та її вплив на інноваційну активність підприємства "Воронін"
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1 Конкуренція як економічна категорія 7 1.2 Особливості впливу чинників на формування сили конкуренції 13 1.3 Особливості впливу конкуренції на підвищення інноваційної активності підприємства 22 Висновки до розділу 1 31 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПАТ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» 33 2.1 Аналіз фінансово-економічного стану ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» 33 2.2 Методичні підходи оцінювання конкуренції підприємств в сучасних умовах 53 2.3 Оцінка рівня конкуренції ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» 66 Висновки до розділу 2 70 РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ ПАТ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 72 3.1 Інновації та інноваційна діяльність ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» в системі конкурентних відносин 72 3.2 Напрями підвищення ефективності конкуренції в інноваційній діяльності ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» 77 3.3 Вдосконалення системи формування конкурентної стратегії підприємства для підвищення його інноваційної активності 93 Висновки до розділу 3 99 ВИСНОВКИ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105 ДОДАТКИ 114
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Конкурентоспроможність підприємств швейної промисловості у сучасному ринковому середовищі визначається вмінням їх менеджерів формувати та підтримувати економічну стійкість. Особливої гостроти це завдання набуває в умовах кризових явищ, які супроводжують всі сфери суспільного життя і формують несприятливе зовнішнє середовище для економічної діяльності промислових підприємств. Ефективний розвиток швейної галузі сприяє вирішенню соціальних питань, поліпшенню добробуту, становленню та розвитку малого бізнесу. Перспективи зростання швейної промисловості обумовлені великою ємністю внутрішнього ринку товарів; наявністю та можливістю нарощування експортного потенціалу; високим рівнем доданої вартості; високою швидкістю обороту капіталу; використанням сировини вітчизняною виробництва; наявністю висококваліфікованих кадрів, значним потенціалом у створенні робочих місць, особливо для жінок (80,4% від загальної кількості). Проте, незважаючи на важливість цієї підгалузі для України, протягом двох десятиліть у ній спостерігається стагнація виробництва, що супроводжується такими негативними тенденціями, як низькі темпи зростання, скорочення кількості працівників, низька заробітна плата, відсутність результативної інноваційної діяльності. Тому тема визначення особливостей конкуренції та її впливу на інноваційну активність підприємства є актуальною. Проблематику визначення особливостей конкуренції та її впливу на інноваційну активність підприємства досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені й науковці: І. В. Балабанова, Г. І. Башнянин, О. А. Бужин, Н. В. Валінкевич, А. В. Войчак, Ю. О. Гарачук, Т. В. Зламанюк, І. О. Зюкова, С. М. Купринюк, В. С. Марцин, А. І. Осадчук, В.А. Павлова, Л. І. Піддубна, Н. В. Проскурніна, Л. І. Сопільник, О. А. Суліма, Н. П. Теслюк, І. М. Труніна, Р. А. Фатхутдінов, О. О. Цогла, А. В. Череп, О. М. Шубалій та ін., проте, зважаючи на постійні зміни як у світовій, так і в українській економіці, та нестабільну економічну ситуацію в країні, аналіз конкурентоспроможності вітчизняних юридичних фірм та конкуренції у цьому секторі є необхідним і потребує подальшого дослідження. Метою роботи стало визначення сутності концептуальних засад формування конкуренції та її впливу на інноваційну активність підприємства в сучасних умовах. Це, своєю чергою, диктує реалізацію низки завдань, зокрема: ? визначити сутність конкуренції як економічної категорії; ? дослідити особливості впливу чинників на формування сили конкуренції; ? визначити особливості впливу конкуренції на підвищення інноваційної активності підприємства; ? провести аналіз фінансово-економічного стану ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН»; ? обґрунтувати методичні підходи оцінювання конкуренції підприємств в сучасних умовах; ? оцінити рівень конкуренції ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН»; ? обґрунтувати інновації та інноваційну діяльність ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» в системі конкурентних відносин; ? розробити напрями підвищення ефективності конкуренції в інноваційній діяльності ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН»; ? виявити шляхи вдосконалення системи формування конкурентної стратегії підприємства для підвищення його інноваційної активності. Об’єктом дослідження є процес визначення особливостей конкуренції та її впливу на інноваційну активність підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних підходів і практичних напрямів підвищення ефективності конкуренції та її впливу на інноваційну активність підприємства. Методи дослідження – науковий, дослідницький, економічний, статистичний та мікроекономічний аналіз. Тема магістерської роботи є актуальною, оскільки безпосередньо пов’язана з розв’язанням найважливішої задачі – вдосконалення системи формування стратегії конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН». Магістерська робота складається з 3-х розділів. У першому розділі визначено сутність конкуренції як економічної категорії; досліджено особливості впливу чинників на формування сили конкуренції; визначено особливості впливу конкуренції на підвищення інноваційної активності підприємства. У другому розділі було проведено аналіз фінансово-економічного стану ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН»; обґрунтовано методичні підходи оцінювання конкуренції підприємств в сучасних умовах; оцінено рівень конкуренції ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН». У третьому розділі обґрунтовано інновації та інноваційну діяльність ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» в системі конкурентних відносин; розроблено напрями підвищення ефективності конкуренції в інноваційній діяльності ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН»; виявлено шляхи вдосконалення системи формування конкурентної стратегії підприємства для підвищення його інноваційної активності. Отримані результати – розкрито теоретичні основи дослідження сутності конкурентоспроможності підприємства, розглянуто шляхи підвищення ефективності конкуренції та її впливу на інноваційну активність підприємства ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН». Пропозиції та рекомендації щодо формування стратегії конкурентоспроможності підприємств будуть раціональними для ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН». Практична значимість магістерської роботи полягає в тому, що проведений аналіз конкурентного середовища ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» та спрогнозовані тенденції його розвитку.    
Объём работы:
102
Выводы:Отже, за результатами проведеного дослідження ефективності конкуренції ПАТ Швейна фабрика «ВОРОНІН» на основі інноваційної економіки підприємства ми дійшли таких висновків. 1. Конкуренція як економічна категорія полягає в забезпеченні механізму конкуренції, а зміст виражається в нормах і правилах функціонування підприємств в системі економічних координат. На нашу думку, конкуренція – це позиція підприємства у внутрішній і зовнішній компетенції однієї галузі як системи, яка здатна забезпечувати динамізм у реалізації свого потенціалу та спрямована на отримання позитивних результатів у конкурентній боротьбі із собі подібними. 2. Основним чинником забезпечення формування сили конкуренції є інновації, які спрямовані на підвищення ефективності підприємства, що базуються на наукових підходах, принципах і методах управління, використанням нововведень. Наявність стійкого конкурентоспроможного потенціалу є результатом системного підходу до управління підприємством, елементами механізму якого є організаційно-структурне забезпечення, оптимізація виробничих процесів та управління збутом потенціалу. При реалізації конкурентної політики має спостерігатися інтеграція конкурентних і базових корпоративних стратегій підприємства. Взаємодія всіх блоків схеми складових конкурентної політики здійснюється на загальній основі та в певній послідовності шляхом здійснення заходів у процесі управління конкурентною політикою. 3. Варто відзначити, що рівень конкуренції так чи інакше впливає на інноваційний процес, виступає одним із ключових стимулів для бізнесу до створення нововведень, різноманітних удосконалень з метою отримати додаткові доходи, зберегти наявні переваги, знайти і реалізувати нові можливості. Характер впливу конкуренції на інноваційну активність змінюється залежно від багатьох обставин і чинників. За інших рівних умов конкуренція і відкритість ринків породжують набагато більше стимулів до нового, ніж їх відсутність і слабкість мережевих взаємодій, що, як правило, блокує стимули до систематичних нововведень. Більш висока конкуренція на продуктових ринках і жорстка конкурентна політика держави розглядаються експертами як дієві стимули до інновацій. 4. Проаналізовано, що протягом 2014–2016 рр. відбулося скорочення валюти балансу ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» на 7123 тис. грн, або на 9,15%. Слід відзначити, що скорочення валюти балансу ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» було здійснено у зв’язку зі скороченням величини необоротних активів на 2136 тис. грн, або на 3,88%, та оборотних активів на 4987 тис. грн, або на 21,82%. Протягом 2014–2016 рр. серед джерел фінансування найбільша частка належить власному капіталу (70,64% у 2014 р., 68,16% у 2015 р. та 79,04% у 2016 р.), що свідчить про незалежить підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Упродовж 2014–2016 рр. відбулося збільшення чистого прибутку підприємства на 2850 тис. грн, або на 126,67%, що відбулося у зв’язку зі зростанням чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 14630 тис. грн, або на 45,16%. 5. Досліджено, що основними конкурентами підприємства являються: ПАТ «Галія», ПАТ «Елегант», ПАТ «ТК-Стиль», ТзОВ «Нова лінія» та ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка». Так, найбільшу ринкову частку протягом 2014–2016 рр. має компанія ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН», що є позитивним явищем для досліджуваного підприємства. Для оцінки ефективності формування конкуренції ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» нами було проведено анкетування. Варто відзначити, що продукція ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» виготовляється на власному виробництві в швацькій фабриці «Voronin», яка є одним з лідерів швацької промисловості. Торгова мережа представлена більш ніж 80 фірмовими магазинами в Україні, країнах СНД та Європі. 6. Зважаючи на конкурентні позиції підприємств на ринку продажу одягу, доцільно диференціювати підприємства на ринку продажу одягу на ринкових лідерів, претендентів, послідовників і нішерів. Це дозволить виявити загальні тенденції розвитку їх стратегічної діяльності. ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» та ПАТ «Галія» є лідерами на ринку продажу жіночого одягу; ПАТ «Елегант» та ПАТ «ТК-Стиль» – претенденти на лідерство у секторі оптового продажу одягу; ТзОВ «Нова лінія» та ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» – послідовники лідерів на вітчизняному ринку продажу одягу. 7. Проаналізовано, що протягом 2014–2016 рр. відбулося скорочення показників інноваційного потенціалу ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» у фінансовій структурі підприємства. Зокрема, станом на 31.12.2016 р., порівняно з 2014 р., відбулося скорочення долі внутрішніх витрат на НДДКР і придбання технологій в загальних витратах на виробництво на 1,61%; зменшення показника наукоємність продукції, що виробляється на 0,06%; скорочення забезпеченості інтелектуальною власністю на 0,09%; зменшення частки витрат на придбання нематеріальних активів в загальних витратах на дослідження та розробки на 1,29%; скорочення долі витрат на підвищення кваліфікації кадрів в загальному обсязі витрат на дослідження та розробки на 11,58%. 8. Запропоновано два проекти підвищення ефективності конкуренції в інноваційній діяльності ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН». Перший проект має назву «Залучення 3-х досвідчених координаторів колекцій, які будуть брати участь у співпраці зі світовими лідерами швацької промисловості». Плануємо, що залучення 3-х досвідчених координаторів колекцій, які будуть брати участь у співпраці зі світовими лідерами швацької промисловості, надасть можливість ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» підвищити свої конкурентні позиції на світовому ринку модної індустрії. Другий проект полягає у вдосконаленні асортименту товарів модної індустрії ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН». Назва другого проекту: «Зростання прибутковості діяльності ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» за рахунок вдосконалення асортименту товарів легкої промисловості». Так, практичне впровадження запропонованих проектів підвищення ефективності діяльності ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» на ринку продажу товарів легкої промисловості є ефективними та сприятимуть підвищенню прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. 9. Обґрунтовано, що формування кооперацій таких взаємовідносин на довгостроковій основі між технологічно взаємопов’язаними і територіально близько розташованими підприємствами сприяє формуванню конкурентних переваг як окремих учасників, так і регіональних структур в цілому. У сучасному підприємницькому середовищі для ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» зусилля менеджменту необхідно спрямовувати на формування кластерних мереж, оскільки вони є безальтернативними способами посилення економічної стійкості підприємств.    
Вариант:нет
Литература: 1. Андрушків Б. М. Модернізація підприємств як конкурентна перевага організаційно-економічного розвитку / Б. М. Андрушків // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С. 198–203. 2. Балабанова І. В. Формування конкурентної поведінки підприємств із позиції конкурентної раціональності / І. В. Балабанова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – 2008. – № 4. – С. 106–111. 3. Башнянин Г. І. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку / Г. І. Башнянин, О. В. Паранчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.1. – С. 125–128. 4. Безпарточний М. Г. Формування конкурентного середовища господарювання торговельних підприємств на споживчому ринку України / М. Г. Безпарточний // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2015. – Серія Економіка. Випуск 1(3). – С. 61–67. 5. Біленький О. Ю. Аналіз конкурентних стратегій ТНК в умовах глобалізації економічної діяльності / О. Ю. Біленький // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 21. – № 2. – С. 36–41. 6. Буй Т. Оцінка конкурентоспроможності торгівельної компанії / Т. Буй // Управленческий учет и бюджетирование. – 2009. – № 1–2. – С. 83–87. 7. Валінкевич Н. В. Теоретичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / Н. В. Валінкевич, О. А. Солотвінський // Молодий вчений. – 2014. – № 12 (15). – С. 84–89. 8. Воржакова Ю. П. Формування конкурентної політики підприємств аграраної промисловості : рукопис ; автореферат дис. … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю. П. Воржакова ; Національний технічний університет України «КПІ». – К., 2015. – 27 с. 9. Варга І. Ф. Формування конкурентних переваг на підприємстві / І. Ф. Варга, О. М. Літвін // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. – С. 219–222. 10. Волинський Г. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації / Г. Волинський // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 68–72. 11. Войчак А. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А. В. Войчак, Р. В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – С. 50–53. 12. Воронин А. Е. Пути повышения конкурентоспособности предприятия / А. Е. Воронин, А. М. Дуванов // Экономика Крыма. – 2011. – № 1 (34). – С. 353–355. 13. Воронова О. С. Чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємства Електронний ресурс / О. С. Воронова. – Режим доступу : http://www.rusnаukа.соm/7_PNI_2015/Eсоnоmiсs/2_188760.dос.htm 14. Геєць В. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія: у 2 ч. – Ч. 1 / В. Геєць, А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 389 с. 15. Галелюк М. М. Система управління конкурентоспроможністю машинобудування підприємства / М. М. Галелюк // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 2. – С. 15. 16. Гарачук Ю. О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок утворення конкурентоспроможністю: на засадах самореалізації з розвитком адаптивності та інноваційності / Ю. О. Гарачук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 60–65. 17. Гончаренко І. М. Аналіз конкурентного середовища підприємств легкої промисловості Електронний ресурс / І. М. Гончаренко. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gоv.uа 18. Диніна К. Стратегія формування конкурентоспроможності / К. Диніна // Персонал. – 2013. – № 1. – С. 78–82. 19. Дяченко Т. А. Теоретико-методичні засади оцінки конкурентного середовища та конкурентної позиції підприємства на ринку / Т. А. Дяченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 203–208. 20. Дяченко Т. А. Конкурентні стратегії промислових підприємств, що надають ремонтні послуги / Т. А. Дяченко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 6. – С. 150–154. 21. Зламанюк Т. В. Особливості управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства / Т. В. Зламанюк // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2 (24). – С. 143–145. 22. Зюкова І. О. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства / І. О. Зюкова // Економіка, фінанси, право. – 2007. – № 2. – С. 3–7. 23. Ігнатюк А. Галузеві ринки та інновації / А. Ігнатюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2009. – Вип. 20. – С. 90–100. 24. Иваньков А. Е. Менеджмент: Учебный минимум / А. Е. Иваньков, М. А. Иванькова. – М. : Юриспруденция, 2008. – 32 с. 25. Камьен М. Структура рынка и инновации: обзор / М. Камьен, Н. Шварц // Вехи экономической мысли: в 6 т. – Т.5: Теория отраслевых рынков. – Спб. : Экономическая школа, 2003. – С. 429–499. 26. Косянчук Т. Ф. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства Електронний ресурс / Т. Ф. Косянчук. – Режим доступу : http://eсj.оа.edu.uа/аrtiсles/2013/n23/10.pdf 27. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабась та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 520 с. 28. Красиля Д. Модель маркетингового дослідження конкурентного середовища / Д. Красиля // ТРАЕКТОРИЯ НАУКИ : научный журнал. – 2015. – № 4. – С. 213–223. 29. Купринюк С. М. Оцінка конкурентоспроможності економіки: Україна у міжнародних рейтингах / С. М. Купринюк //Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1 (43). – С. 102–110. 30. Кучмій І. Г. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки / І. Г. Кучмій // Збірник ВНАУ. – 2010. – № 6. – С. 73–75. 31. Ландреви Ж. Мекратор. Теория и практика маркетинга / Ж. Ландреви, Ж. Леви, Д. Линдон ; пер. с франц. : в 2 т. – Т. 2. – М. : МЦФЭР, 2006. – 512 с. 32. Левицька А. О. Конкурентні переваги підприємства, сутність та джерела формування / А. О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 4. – С. 51–54. 33. Легкий В. І. Етапи оцінки конкурентоспроможності підприємства та види стратегій її підвищення / В. І. Легкий // Науково-інформаційний вісник «Економіка». – 2015. – № 11. – С. 267–273. 34. Лупак Р. Л. Економічне обґрунтування стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства / Р. Л. Лупак // Бізнес Інформ. – 2013. – № 4. – С. 320–325. 35. Марцин В. С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1 (79). – С. 35–44. 36. Масляєва О. О. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств : рукопис ; автореф. дис. … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. О. Масляєва ; Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – 23 с. 37. Матвєєв В. В. Сутність стратегічного управління конкурентним потенціалом підприємства / В. В. Матвєєв // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 179–185. 38. Михальчук Л. В. Конкурентне середовище підприємства у сучасних умовах / Л. В. Михальчук, І. В. Батуріна // ВІСНИК ЖДТУ. – 2014. – № 3 (69). – С. 152–156. 39. Ніколенко С. С. Оцінка конкурентного середовища торговельного підприємства / С. С. Ніколенко, Л. М. Кириченко // Економічний простір : зб. наук. пр. – Д. : ПДАБА, 2012. – № 60. – С. 207–219. 40. Нижник А. Ю. Шляхи досягнення конкурентоспроможності підприємств за сучасних умов поглиблення конкуренції / А. Ю. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015 (222). – № 2. –Том 1. – С. 21–23. 41. Осадчук А. І. Обґрунтування стратегії забезпечення конкурентоспроможності в сфері експортної діяльності підприємства / А. І. Осадчук // Управління розвитком. – № 2 (180). – 2015. – С. 101–106. 42. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія : монографія / В. А. Павлова, О. В. Кузьменко, В. М. Орлова та ін. – Д. : Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 352 с. 43. Піддубна Л. І. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства: теорія та механізм забезпечення : монографія / Л. І. Піддубна. – Х. : ВД ІНЖЕК, 2011. – 400 с. 44. Погріщук Б. В. Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2. Том 1. – С. 35–42. 45. Портер М. Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Е. Портер ; пер. с англ. И. Минервин. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с. 46. Проскурніна Н. В. Обґрунтування системи підконтрольних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Н. В. Проскурніна // Управління розвитком. – 2011. – № 5 (102). – С. 187–189. 47. Романишин В. Конкуренція як чинник інноваційного розвитку економіки / В. Романишин // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2011. – № 3. – С. 16–22. 48. Савельева Н. А. Управление конкурентоспособностью фирмы : учебник / Н. А. Савельева. – Ростов н/д : Феникс, 2009. – 382 с. 49. Сергієнко О. А. Просторово-динамічна оцінка та аналіз індикаторів конкурентоспроможності підприємств / О. А. Сергієнко, М. С. Татар // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4. – С. 41–46. 50. Скиба Г. І. Характеристика конкурентного середовища підприємства та його основні елементи Електронний ресурс / Г. І. Скиба. – Режим доступу : https://www.pdаа.edu.uа/sites/defаult/files/nppdаа/8.1/310.pdf 51. Соколова Е. Конкуренция на инновационных рынках: особенности определения и анализа / Е. Соколова // Вопросы экономики. – 2012. – № 9. – С. 126–138. 52. Сомов Д. О. Стратегічне управління системою стійких конкурентоспроможності підприємства / Д. О. Сомов // Бізнес Інформ. – 2015. – № 4. – С. 273–278. 53. Сопільник Л. І. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства / Л. І. Сопільник, А. В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19. – С. 183–187. 54. Суліма О. А. Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності підприємств Електронний ресурс / О. А. Суліма // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nаykа.соm.uа/?оp=1&z=2675 55. Талах В. Конкуренція та інновації в економіці України / В. Талах, А. Щербак // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 4. – С. 5–12. 56. Тардаденко Т. Типи конкуренції та їх вплив на інноваційну активність підприємства туристичної сфери / Т. Тардаденко, Т. Ю. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : збірник тез доповідей 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 392. 57. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. Тищенка О. М. – ІНЖЕК, 2006. – 384 с. 58. Теслюк Н. П. Стратегії підприємства по досягненню конкурентоспроможності / Н. П. Теслюк // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 11. – С. 17–20. 59. Ткачук Г. Ю. Дослідження методичних підходів оцінки конкурентоспроможності підприємства Електронний ресурс / Г. Ю. Ткачук. – Режим доступу : http://www.rusnаukа.соm/4._SVMN_2007/Eсоnоmiсs/ 19922.dос.htm. 60. Труніна І. М. Конкурентна складова зовнішнього середовища підприємницької діяльності / І. М. Труніна // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 235. – С. 86–88. 61. Труніна І. М. Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності : монографія / Ірина Михайлівна Труніна. – Харків : Точка, 2013. – 436 с. 62. Труніна І. М. Механізм забезпечення конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності / І. М. Труніна // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 3 (92). – Частина 2. – С. 32–39. 63. Уманців Ю. М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації: глобальна конкуренція, прямі іноземні інвестиції, транснаціональні корпорації / Ю. М. Уманців // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 95–107. 64. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / за ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової. – 3-є вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 312 с. 65. Усик Н. И. Формирование конкурентной среды и конкурентная политика / Н. И. Усик // Теоретическая экономика. – 2012. – № 4. – С. 33–39. 66. Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоздатністю організації : підручник / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська ; заг. ред. Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 468 с. 67. Федулова Л. Концептуальна модель інноваційної стратегії України / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 87–101. 68. Филюк Г. Монополія, конкуренція та проблема інновацій / Г. Филюк // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2007. – № 4 (27). – С. 26–35. 69. Фролова Т. О. Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу Електронний ресурс / Т. О. Фролова. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nаykа.соm.uа/?оp=1&z=1130 70. Футало Т. В. Чинники і умови формування конкурентного середовища підприємств роздрібної торгівлі / Т. В. Футало, К. А. Львівська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – С. 232–237. 71. Хэмел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Г. Хэмел, К. К. Прахалад. – М. : ЗАО Олимп-Бизнес, 2002. – 288 с. 72. Ходжаян А. О. Конкуренція – органічний елемент ринку: економічна характеристика та особливості розвитку / А. О. Ходжаян // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – Черкаси, 2007. – Вип. 17. – С. 65–68. 73. Циганок О. О. Аналіз позиції підприємства в конкурентній боротьбі за методом конкурентоспроможності / О. О. Циганок // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 155–162. 74. Цогла О. О. Формування конкурентоспроможності підприємств шляхом диверсифікації його діяльності / О. О. Цогла // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4. – С. 104–110. 75. Цурік О. Визначення сутності стратегічного розвитку підприємств телекомунікаційної галузі / О. Цурік // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 3 (42). – С. 37–43. 76. Череп А. В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств / А. В. Череп, Ю. О. Салип // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8 (34). – С. 77–79. 77. Чорна М. В. Формування цілісної системи показників оцінки конкурентоспроможності торгівельного підприємства / М. В. Чорна, Ю. А. Сімех // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі. – 2008. – № 4. – С. 174–180. 78. Чумак Л. Ф. Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства / Л. Ф. Чумак, Л. В. Гаркава // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. – С. 212–215. 79. Чумак Л. Ф. Теоретичні підходи до визначення та управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства / Л. Ф. Чумак, Г. В. Котляр // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. – С. 215–219. 80. Чурсин А. А. Конкуренция, инновации и инвестиции (нелинейный синтез) : монография / А. А. Чурсин, С. А. Васильев. – М. : Машиностроение, 2011. – 478 с. 81. Шубалій О. М. Методика порівняльної оцінки конкурентоспроможності підприємств в галузі / О. М. Шубалій // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 70–78. 82. Офіційний сайт ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://jscvoronin.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=193 83. Офіційна фінансова звітність ПАТ «Швейна фабрика «ВОРОНІН» Електронний ресурс. – Режим доступу : https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/88920/156/templ 84. Офіційний сайт Державного комітету статистики України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gоv.ua 85. Офіціний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua    
Дополнительная информация: До дипломної роботи надаються :  анотація;  рецензія;  презентація;  доповідь. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)