Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Розробка і фінансування інноваційних проектів

Карточка работы:37171ф
Цена:
Тема: Розробка і фінансування інноваційних проектів
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Міжнародний Університет (КиМУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розробки стратегії інвестиційного забезпечення діяльності підприємства 5 1.1.Стратегія формування інвестиційних ресурсів – одна з складових інвестиційної стратегії підприємства 5 1.2.Сучасні методи фінансування інвестиційних проектів 10 Розділ 2. Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ „Феєрверк” 17 2.1. Загальна характеристика підприємницької діяльності ТОВ „Феєрверк” 17 2.2. Аналіз обсягів і ефективності інвестиційної діяльності підприємства 21 Розділ 3. Обґрунтування стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства ТОВ „Феєрверк” 25 3.1. Стратегічні напрями формування інвестиційних ресурсів підприємства 25 3.2. Економічне обґрунтування доцільності та ефективності реалізації стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства 28 Висновки 37 Список літератури 39
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У стандартних економічних моделях економічне зростання є функцією праці капіталу та технологічного прогресу. Зростання стає можливим завдяки заощадженням, які інвестуються в людей (людський капітал), шляхи сполучень, споруди та механізми (фізичний капітал) та в подальший розвиток технологій. Співвідношення між технологією та економічним зростанням є предметом дослідження так званої теорії та моделей ендогенного зростання, в яких економічне зростання розглядається одночасно як причина і як результат технологічного прогресу. І навпаки, відсутність зростання є причиною й результатом технологічного спаду. Інвестиції (капіталовкладення) (investment) - довгострокові вкладення капіталу приватним сектором і державою в межах країни або за її межами в різноманітні галузі економіки або в цінні папери. У системі відтворення, безвідносно до її суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль у справі поновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, отже, і забезпеченні визначених темпів економічного росту. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну і споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки - виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку. Як показують розрахунки за тривалий період часу, у середньому приблизно одну третину обсягу фінансових коштів підприємств різних галузей економіки України становлять інвестиції. Забезпечення ефективної діяльності підприємств, виживання їх у конкурентній боротьбі, забезпечення розширеної діяльності і зростання рентабельності вимагають досконалої системи управління інвестиційною діяльністю, а для того щоб вона була успішною необхідно: • якісна організація оцінки інвестицій, яка створює інформаційну базу для прийняття управлінських рішень. • налагодити систему аналізу інвестицій, що дає змогу оцінити стан інвестиційної діяльності, ступінь раціональності здійснених інвестицій, дати кількісну оцінку факторам, які впливають на рівень інвестицій. • вдосконалити систему контролю за інвестиційною діяльністю підприємства. За час становлення ринкових відносин на Україні тема “інвестиції” стала дуже актуальною. При переході на міжнародні стандарти змінюється аналіз і контроль інвестицій на підприємстві. Об’єктом дослідження виступає інвестиційна діяльність підприємства. Предметом дослідження роботи є стратегія інвестиційного забезпечення. Мета дослідження – практичне розв’язання проблеми обґрунтування стратегії інвестиційного забезпечення діяльності підприємства для подальшого розвитку комерційної діяльності. Головними завданнями дослідження є: • вивчення стратегії формування інвестиційних ресурсів, • аналіз сучасних методів фінансування інвестицій, • аналіз інвестиційної діяльності ТОВ „Феєрверк”, • аналіз обсягів і ефективності інвестиційної діяльності підприємства, • обґрунтування стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства. Опрацювання літературних джерел досліджуваної проблеми доводить, що господарські одиниці України і закордонних країн нагромадили значний досвід з питань аналізу інвестицій.
Объём работы:
40
Выводы:В умовах ринку важливим напрямком фінансово-господарської діяльності підприємства є його інвестиційна діяльність, що полягає у визначенні шляхів та об’єктів інвестування, розробці та реалізації інвестиційних проектів. Необхідність інвестицій у ринковому суспільстві викликана перш за все обмеженістю ресурсів, які можуть бути використані для фінансування будь-якого проекту. Дедалі більше вдосконалюється технологія, частіше впроваджуються технічні новинки, з'являються нові види товарів та послуг, що потребує значних капіталовкладень. У роботі проаналізовано інвестиційну стратегію підприємства ТОВ „Феєрверк”. Основним напрямком діяльності компанії є оптова торгівля піротехнічними виробами (побутовими, концертними, професійними). На основі аналізу інвестиційної діяльності підприємства слід відмітити, що інвестиційна діяльність займає вагоме місце. В 2005 році підприємством було інвестовано кошти у придбання складу №4 по вул. Кіото 27 на території ДП «Національної кінематики України» у зв’язку із розширенням діяльності. В 2006 році був здійснений проект введення нової продукції в асортимент підприємства ТОВ „Феєрверк”. Основними стратегічними напрями формування інвестиційних ресурсів підприємства є наступні: • напрямок перший – рекламна акція, що дозволить збільшити обсяги реалізації продукції. • напрямок другий – створення спільного підприємства з молдавською групою «Феєрверк» для організації експортного збуту продукції ТОВ „Феєрверк” на ринки країн СНД. На основі розрахунків, проведених у третьому розділі, слід відмітити, що запропоновані напрямки є прибутковими. За першим проектом 12826,40 тис.грн., а індекс прибутковості складає 51,05. За другим проектом NPV становить 2955,0 тис грн., що свідчить про його ефективність. Прибутковість проекту 134,1%. Строк окупності проекту становить 3,3 роки. Отже, обидва проекти є прибутковими, тому важливо перший проект впровадити як короткостроковий проект, а другий – як довгостроковий. Капітал підприємства є основним фактором виробництва. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які приносять дохід. У цій своїй якості капітал може виступати ізольовано від виробничого фактору – в формі позикового капіталу, що забезпечує формування доходів підприємства не в виробничій (операційній), а в фінансовій (інвестиційні) сфері його діяльності. Оптимальними джерелами формування інвестиційних ресурсів на підприємстві є власні кошти та позикові кошти.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року. (www.rada.gov.ua) 2. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 року. (www.rada.gov.ua) 3. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства. - К.: “ЛИБІДЬ”. 2001. – 250 c. 4. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М., 2000. – 116 c. 5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.- К.: Итем ЛТД, 2000- 256 c. 6. Банківська справа: Навчальний посібник / за ред проф. Р.І. Тиркала. – тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. 7. Бюлетень НБУ. – 2004. - № 2 , с. 103. 8. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 2002. — 266 с.: іл., табл. 9. Дьяконова І.І. Теоретичні та економічні основи інвестиційної діяльності.- Суми: Слобожанщина, 2001 – 89 c. 10. Ефимова О.В. Финансовый анализ, М.: “ЮНИТИ” 2002. - 320 с. 11. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, - 1999. - 545с. 12. Жиляева Н. Золотое правило инвестирования // Экономика и жизнь. – 2004. - № 1. - С.7. 13. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навчальний посібник. – К., 2004. – 114 c. 14. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 2003. – 285 c. 15. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. М.: Финансы, 2003. – 120 c. 16. Ильенкова Н.Д. Инновационный менеджмент. - М. “Финансы и статистика”, 2001. - 385с. 17. Инвестиции в Украине / С.И. Вакарин (ред.); Рекламно -Информ Компания “ІDA” К.: Конкорд, 2005. - 94 с. 18. Медведев А. Экономическое обоснование предпринимательского проекта.//МЭМО. 2001. NN 6,7. – 14-15 c. 19. Михеев Ю. Стратегическое управление инвестированием// Банковские технологии №4, 2006 – 27-29 c. 20. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К., 2003. – 450 c. 21. Методика аналізу інвестиційної діяльності підприємств невиробничої сфери : Навчал. посібник / Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О – К., 2004. – 173 c. 22. Науменкова С.В. та ін. Фінансовий ринок та інвестиції. — К.: Знання, 2000. — 213 с.: табл. 23. Недашківський М. Сутність та основні поняття інвестиційного процесу// Банківська справа.- 2005.- №6, с.55-58; 24. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства. — К., 2000. — 127 с.: іл., табл. 25. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Либра, 2000 – 199 c. 26. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности.- К.: Либра, 2001 – 249 c. 27. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. — К., 2001. – 120 с. 28. Савицкая Г.В. Анализ хазяйственной деятельности предприятия, Минск.- 2001 - 409 с. 29. Шевчук В.А.,Рогожин П.С., Основи інвестиційної діяльності. - Київ Генеза, 2001 – 125 c.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)