Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Визначення потреби фірми в капіталі

Карточка работы:90554
Цена:
Тема: Визначення потреби фірми в капіталі
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Капітал як економічна категорія та фактор виробництва 5 1.1. Капітал як категорія товарного виробництва 5 1.2. Прибуток на капітал і фактори, що його визначають 14 РОЗДІЛ 2. Вимірювання та оцінка потреби фірми в капіталі 19 2.1. Чинники зміни потреби фірми в капіталі 19 2.2. Оцінка потреби фірми в капіталі на прикладі фірми по виготовленню меблів 26 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Дослідження проблем забезпечення потреб у капіталі підприємств економіки завжди знаходилось в центрі уваги економічної науки. Це зумовлено тим, що залучення фінансових ресурсів та їх перерозподіл в межах окремого підприємства порушують глибинні основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного зростання в цілому. В сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з кризи, структурних зрушень в народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація залучення додаткових фінансових ресурсів в реальний сектор економіки є одним з найбільш дієвих механізмів соціально-економічних перетворень. Актуальним в нинішній час є поглиблене теоретичне дослідження ринкових форм і механізмів інвестиційної діяльності як одного з методів забезпечення потреб підприємств капіталі. Важливою проблемою виступає теоретичне обгрунтування критеріїв ефективності капітальних витрат, взаємозв'язку і взаємообумовленості капітальних вкладень і структурних зрушень в економіці, визначення пріоритетів в галузевій структурі інвестицій, а також всередині основних народногосподарських сфер: основного виробництва (власне виробництва), виробничої і соціальної інфраструктур. Не менше значення має також дослідження джерел і засобів формування капіталу підприємств, що спрямовуються на покриття додаткових витрат. Головною метою цієї роботи є проведення аналізу потреб у капіталі діючого підприємства з визначенням його недоліків та переваг. Предметом дослідження є капітал підприємства. Об¢єктом дослідження є ВАТ “Київський меблевий комбінат”. Для досягнення поставленої мети, в межах роботи вирішувалися наступні питання: розкриття економічної сутності капіталу, його значення та функцій в умовах ринкової економіки; визначення причин появи потреб в капіталі; визначення сучасних форм та методів покриття потреб у капіталі; проведення аналізу потреб у капіталі ВАТ “КМК”; розробка заходів з оптимізації забезпечення потреб у капіталі підприємства. В межах роботи були використані наступні методи наукового дослідження: аналізу та синтезу; порівнянь; економіко-математичного та статистичного аналізу; обробки наукової та специфічної літератури; моделювання виробничих процесів; прогнозування та інші. Крім того, для здійснення розрахунків окремих показників економічної ефективності інвестиційного проекту були використані сучасні комп¢ютерні програми, які дозволяють значно полегшити процес обробки даних та отримати більш точні результати за короткий термін. Слід зазначити, що найбільший внесок в розробку методів забезпечення потреб у капіталі підприємств, які діють в умовах ринкової економіки, зробили Є.Ф.Брігхем, А.Гропелі, Е.Нікбахт, Е.Стоянова. Саме обачливе використання провідного зарубіжного досвіду є одним з напрямків вдосконалення процесу покриття потреб у капіталі вітчизняними підприємствами.
Объём работы:
36
Выводы:Під капіталом підприємства треба розуміти вартісну характеристику фондів грошових коштів, які вкладені у майно підприємства та забезпечують його функціонування, використовуючись в уречевленій або нематеріальній формі. У процесі формування капіталу підприємства можуть приймати участь як власні, так і позичкові джерела. Капітал підприємства є, з одного боку, одним з найважливіших ресурсів виробництва, його факторів, з іншого боку, джерелом фінансування поточних й перспективних його потреб, з третього – виразником й вимірником інтересів володарів підприємства, необхідною умовою функціонування будь-якого господарюючого суб¢єкта. У категорії „капітал” відбивається не тільки його фінансово-економічна сутність, але й законодавчі основи функціонування підприємств. Процеси формування та використання капіталу є дуже важливим напрямком управлінського впливу, оскільки їх ефективність визначається загальними результатами функціонування підприємства та є показником доцільності його господарчої діяльності взагалі. Потреби у капіталі – це потреби у фінансових ресурсах, які з’являються у будь-якого підприємства у зв’язку з необхідністю підтримки власної діяльності, її розширення та збільшення ефективності. Поява потреб у капіталі характерна як для фінансово стійких та благополучних підприємств, так й для тих фірм, які знаходяться на межі банкрутства та воліють за рахунок цих коштів здійснити санацію з виходом на нормальні умови функціонування. Вирішення проблем, пов’язаних з додатковим фінансуванням потреб підприємства забезпечує підвищення конкурентоздатності фірми, створюючи умови для підвищення якості продукції, зниження витрат, збільшення обсягів продажу. В умовах ринкової економіки підприємства, які визначають додаткові потребу у фінансових ресурсах, які вони не можуть самостійно задовільнити протягом певного часу, повинні вирішувати головним чином стратегічні завдання. Це пов’язане з тим, що, як правило, потреби у капіталі у тривалій перспективі визначаються саме необхідність забезпечення підприємства джерелами постійного фінансування. Мова йде про фінансування інвестиційних проектів, більшість з яких, як правило, по-перше, розраховані на тривалу перспективу, а по-друге, покликані вирішувати стратегічні завдання діяльності підприємства (принципове оновлення обладнання, диверсифікація існуючого виробництва, вихід на нові ринки збуту, капітальне будівництво та ін.). В наших умовах як правило фінансування потреб у капіталі вирішує, нажаль, проблеми існування підприємств як таких, а ні розширення та вдосконалення їхньої діяльності. Як правило, більшість з інвестиційних проектів, які пропонують профінансувати вітчизняні підприємства учасникам фінансового ринку та банківським структурам, підготовлені саме для виведення підприємства з кризового стану. В межах цієї роботи при проведенні аналізу потреб у капіталі підприємств була використана методика оцінки ефективності інвестиційного проекту. Об’єктом аналізу потреб у капіталі було обране ВАТ “Київський меблевий комбінат”. Підприємство протягом останніх двох років характеризується зростанням прибутковості, хоча обсяги виробництва постійно скорочуються. Незважаючи на великі суми прибутків підприємство має нестачу обігових коштів, яка покривається виключно за рахунок зовнішніх джерел, шляхом збільшення кредиторської заборгованості. Це позначається на зменшенні фінансової незалежності підприємства та його платоспроможності. Аналіз потреб у капіталі підприємства показав, що вони обумовлені двома причинами: зростанням обсягів виробництва та необхідністю закупівлі нових основних фондів. Збільшення товарообігу не призвело до появи суттєвих потреб у фінансових ресурсах, причому усі вони (ці потреби) могли бути забезпечені без залучення величезної суми додаткових зовнішніх фінансових ресурсів, тобто підприємство невиправдано збільшує кредиторську заборгованість. Фінансування основних фондів відбувається виключно за рахунок власного капіталу, що призводить до його нестачі для фінансування оборотного капіталу. Для поліпшення ситуації з забезпеченням потреб у капіталі було запропоновано узяти довгостроковий кредит у банку та обрати компромісний варіант фінансування оборотного капіталу. Це дозволить зменшити витрати власних коштів на фінансування основних фондів, звільнити частку власного капіталу та спрямувати його на формування товарно-матеріальних запасів, що у кінцевому підсумку призведе до скорочення кредиторської заборгованості, збільшення фінансової незалежності, зростання платоспроможності підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / Под ред. Н.П.Любушина – М.:ЮНИТИ, 2002 – 471 с. 2. Бабенко А.Г. Основы экономической теории: Учебное пособие / А.Г.Бабенко, А.А.Садеков, С.Н.Шестов. - Донецьк: ДонГУЭТ, 2003. - 330 с. 3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика,2003. – 384 с. 4. Бревнов А.А. Основы экономической теории: Учебное пособие. - 2-е изд. - Х.: ООО "Одиссей", 2006. - 512 с. 5. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту – К.:Молодь, 1997 – 1000 с. 6. Ван Хорн ДЖ.К. Основы управления финансами. М., Финансы и статистика, 1996. 7. Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навч. посібник / А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін; А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. - 2-е вид., перероб.і доп. - К.: Вища шк., 2002.-543 с. 8. Економічна теорія: Курс лекцій / За ред. І.Ф. Комарницького. - Чернів.: "Рута", 2006. - 332 с. 9. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП „Рута”, 2003. 10. Загальні основи економічної теорії: Навч. посібник / Л.В. Заглинська, А.О. , М.К. Матусевич, І.О. Самборський. - К.: НМЦВО, 2002. - 408 с. 11. Злупко С. Основи історії економічної теорії: Навч.посібник / Львівський нац.ун-т імені Івана Франка. - Л.: ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. - 628 с. 12. Ивахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2007. 13. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України № 10, 2002, с.138-144 14. Ковалев В.В. Управление финансами: учебное пособие – М.: ФБК-Пресс, 2001. 15. Ковальов В.В. Финансовий аналіз.- К.: Основи, 2003. – 380с. 16. Кондаков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. 17. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства.-К.:Либідь, 2002.–240с. 18. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посіб. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 656 с. 19. Основи економічної теорії: Підруч. / За наук. ред. В.Г. Федоренка. - К.: Алерта, 2005. - 511 с. 20. Петленко Ю.В.Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України № 6, 2003, с. 91-95 21. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємництві - К. Техніка, 1995 - 267 стр. 22. Теплова Т. В. Финансовые решения: стратегия и тактика. Учебное пособие. – М.: Магистр, 1998, 264 с. 23. Терещенко О. О.. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. 24. Фінанси підприємств/ за ред А.М.Поддєрьогіна – К.:КНЕУ,2002–364 с. 25. Хоминич И. П. Финансовая стратегия компаний: Научное издание. – М.: Изд-во Росс. экон. академии, 1998, 156 с. 26. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посібник. - К.: ЮрінкомІнтер, 2003. - 456 с. 27. Чмуль А.В. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / А.В.Чмуль, О.О.Юрманова. - Донецьк: ДонІЗТ, 2006. - 240 с. 28. Экономическая теория: Учеб. / Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. - М.: Изд-во "Экзамен", 2003. - 592 с. 29. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 144 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)