Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Розвиток медичного страхування в Україні

Карточка работы:23575-2017ф
Цена:
Тема: Розвиток медичного страхування в Україні
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 5 РОЗДІЛ 2. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 17 РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 27 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Здоров’я української нації є найбільшою цінністю суспільства, адже саме результати роботи працездатного населення значною мірою впливають на процеси економічного, соціального і культурного розвитку країни. Сучасний стан охорони здоров’я в Україні характеризується застарілою матеріально-технічною базою, мізерним рівнем фінансування і, як результат, невисокою якістю обслуговування у сфері надання медичної допомоги. Вирішальну роль у реформуванні системи медичної допомоги України може відігравати перехід до обов’язкового медичного страхування, яке буде виступати додатковим джерелом фінансування галузі і дозволить підвищити якість медичних послуг. Таким чином, питання упровадження обов’язкового медичного страхування є особливо актуальним, вирішення якого дасть змогу забезпечити громадян доступними, якісними й ефективними медичними послугами. Проблеми, що існують у діючої системи охорони здоров’я в Україні, роль та місце медичного страхування, необхідність введення обов’язкового медичного страхування обговорюються науковцями та практиками впродовж багатьох років. Різні аспекти медичного страхування розглядали провідні вчені в галузях страхування, серед яких С. С. Осадець, В. Д. Базилевич, М. М. Александрова, Н. М. Внукова, О. А. Залєтов, Т. В. Яворська та інші. Проте потребують подальших досліджень проблеми на шляху впровадження ефективної моделі обов’язкового медичного страхування в Україні та заходи щодо їх вирішення. Мета даного дослідження полягає у визначенні особливостей медичного страхування в Україні та аналізі перспектив упровадження обов’язкового медичного страхування. Відповідно до цієї мети необхідно вирішити наступні завдання: – проаналізувати сучасний стан охорони здоров’я в Україні; – розглянути моделі медичного соціального страхування, які найбільш підходять для нашої країни; – визначити необхідність впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування; – охарактеризувати проблеми, що можуть виникнути на шляху запровадження даного виду страхування, розкрити основні заходи для вирішення цих проблем; – визначити основні етапи запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні. Об’єктом дослідження є медичне страхування в Україні. Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають між суб’єктами медичного страхування у процесі надання страхових послуг. Методи дослідження, що використовувалися при написанні курсової роботи, полягали в критичному огляді спеціальної економічної літератури і публікацій в періодичних виданнях, статистичних даних, даних інтернет-ресурсів. У першому розділі курсової роботи розкрито економічну та соціальну сутність медичного страхування, його основні характеристики, принципи та завдання; розглянуто такі види медичного страхування, як обов’язкове та добровільне. У другому розділі за допомогою графіків, таблиць та аналізу статистичних даних розкрито стан та основні тенденції в сфері охорони здоров’я України, розглянуто основні моделі обов’язкового медичного страхування та запропоновано найбільш підходящу для нашої країни. У третьому розділі на основі планів та етапів медичної реформи розглянуто основні проблеми та перспективи реалізації моделі обов’язкового медичного страхування в Україні.  
Объём работы:
39
Выводы:Сучасний стан охорони здоров’я в Україні є вкрай незадовільним, насамперед через недостатнє фінансування для її ефективного функціонування. Через застарілу матеріально-технічну базу і мізерний рівень фінансування ми маємо невисоку якість обслуговування у сфері надання медичної допомоги. А видатки на охорону здоров’я у нашій країні ледве досягають 4% від ВВП Вирішальну роль у реформуванні системи медичної допомоги України може відіграти перехід до обов’язкового медичного страхування, яке буде виступати додатковим джерелом фінансування галузі і дозволить підвищити якість медичних послуг. У світі існує декілька моделей запровадження обов’язкового медичного страхування, кожна з яких має свої як переваги, так і недоліки. Тут потрібно враховувати особливості соціально-економічного розвитку України та запровадити у вітчизняній практиці свою власну модель обов’язкового медичного страхування, засновану на найкращому світовому досвіді. На сьогодні, найбільш ефективною і придатною для запровадження в Україні є модель обов’язкового страхування, яка має такі ознаки: – здійснення обов’язкового страхування через некомерційні страхові організації; – побудова на принципах солідарності (тобто страхові внески залежать від доходу, а не від віку та стану здоров’я); – законодавче врегулювання необхідних видів медичних послуг; – захист інтересів інвалідів, пенсіонерів, безробітних, шляхом забезпечення надання їм медичної допомоги за бюджетні кошти; – пільгові умови страхування для малозабезпечених верств населення та неповнолітніх; – забезпечення можливості здійснення на рівні з обов’язковим добровільного страхування з метою покриття вартості додаткових витрат (наприклад, надання медичних послуг не передбачених в переліку необхідних) тощо. Для забезпечення безперервності надання медичної допомоги в Україні та підвищення її рівня ОМС варто впроваджувати у три етапи: І етап (2017 р.) – підготовчий, передбачає персоніфікацію населення, розробку та затвердження стандартів лікування, перелік медичних послуг та їхню вартість, реструктуризацію державних та комунальних закладів охорони здоров’я та прийняття Закону України «Про обов’язкове медичне страхування»; ІІ етап (2018-2019 рр.) – перехідний, передбачає укладання договорів ОМС, збереження без змін системи фінансування станцій першої невідкладної допомоги, дитячих поліклінік,пологових будинків тощо, а також збереження часткового фінансування за рахунок державних та місцевих бюджетів постійних витрат закладів охорони здоров’я другого і третього рівнів; ІІІ етап (2020 р. і надалі)– повноцінного функціонування ОМС, передбачає одночасне припинення фінансування системи охорони здоров’я за рахунок держави, крім спеціалізованих закладів запровадження нових розмірів страхових платежів із урахуванням страхового покриття. Таким чином, тільки після запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні, яке доповнюватиметься також добровільним медичним страхуванням, можливе реформування галузі охорони здоров’я, яка матиме соціальну спрямованість, як і проголошено Конституцією України, призведе до зростання сильної та здорової нації і, як наслідок, – сильної та ефективної економіки України.  
Вариант:нет
Литература:1. Арутюнян С. С. Медичне страхування в Україні: вибір концептуальних підходів до реформування / С. С. Арутюнян, О. В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. – Вип. 2. – С. 219-225. 2. Бабенко Я. Обов’язкове медичне страхування: бути чи не бути? Електронний ресурс / Я. Бабенко. – 2017. – Режим доступу: https://www.pressreader.com/ukraine/yurydychna-gazeta/2017 3. Бідний В. Г. Медичне страхування: навч. посіб. / В. Г. Бідний, Н. М. Орлова. – К. : Задруга, 2000. – 134 c. 4. Бідник Н. Б. Медичне страхування в Україні/ Н. Б. Бідник //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 767. – С. 263-269. 5. Бортнік С. В.Запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні у контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої) / С. В. Бортнік //Юридична наука. – 2011. – № 3. – С. 54-61. 6. Глухова В.І. Джерела фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні / В.І. Глухова, М.О. Булах // Гроші, фінанси і кредит. – 2016. – №10. – С. 760-764 . 7. Говорушко Т. А. Страхові послуги : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с. 8. Гончарук С.М. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні / С.М. Гончарук, С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк // Бізнесінформ. – 2016. – №1. – С. 190-194 . 9. Горшков Є. В.Концептуальна схема побудови моделі загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні / Є. В. Горшков //Медична інформатика та інженерія. – 2010. – № 4. – С. 88-93. 10. Григораш Т. Ф. Перспективи розвитку медичного страхування на ринку страхових послуг в Україні / Т. Ф. Григораш, Ю. П. Кіріченко // Економічний простір: зб. наук. пр. –Дніпропетровськ, 2011. – № 56/2. – С. 138-148 11. Демченко О. П.Прагматика фінансового забезпечення медичного страхування в Україні/ О. П. Демченко //Молодий вчений. – 2016. – № 10. – С. 363-368 12. Дробот Я. В. Проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні та заходи щодо їх розв’язання / Я. В. Дробот, А. М. Бороденко // Фінансовий простір. – 2015. – № 2. – С. 161-165. 13. Залетов О. Об’єктивна необхідність і суть обов’язкового медичного страхування / О. Залетов // Страхова справа. – 2004. – № 3. – С 82-85. 14. Коваль О. П. Перспективи запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування / О. П. Коваль // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1. – С. 77-82. 15. Косова Т. Д. Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту / Т. Д.Косова, І. В. Басанцов // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 26-32. 16. Кочнова І. В.Розвиток медичного страхування в Україні/ І. В. Кочнова //Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2014. – № 6. – С. 26-30. 17. Лобова О.М. Проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні за заходи щодо їх розв’язанняЕлектронний ресурс / О. М. Лобова, Д. Е. Акопян // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3885 18. Манжосова О. В. Особливості розвитку системи загальнообов’язкового медичного страхування в Україні / О. В. Манжосова //Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Вип. 1. – С. 51-59. 19. Миронов А.А. Медицинское страхование / А. А. Миронов, А. М. Таранов, А.А. Чейда. – М.: Наука, 1994. – 312 с. 20. Міщенко Д.А. Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми та напрями їх вирішення / Д. А. Міщенко, Л.О. Міщенко // Економічний простір. – 2016. – №106. – С. 168-177. 21. Москаленко О. Принципи загальнообов’язкового медичного страхування/ О. Москаленко // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3. – С. 268-276. 22. Нікітчина О. В.Обов’язковемедичнестрахування: реалії та перспективи Електронний ресурс / О. В.Нікітчина // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_17 23. Підлипна Р.П. Система соціального захисту населення в Україні в сучасних умовах: сутність і основні складові / Р.П. Підлипна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2015. – № 1 (69), ч. 1. – С. 16-22. 24. Приказюк Н. В. Перспективи запровадження обов’язкового медичного страхування на шляху реформування галузі охорони здоров’я України/ Н. В. Приказюк, С. Б. Березіна, М. І. Романченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 21. – С. 138-142. 25. Прилипко С.М. Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку : монографія / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, Т. А. Занфірова, Я. А. Аркатов. – Харків : Право, 2017. – 208 с. 26. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року № 85/86 // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 18. 27. Пунда О. Арзянцева Д. Бібліографічний опис для цитування: Пунда О. О. Медичне страхування в Україні: правові та організаційні засади / О. О. Пунда, Д. А. Арзянцева // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 95-100 28. Ротова Т. А.Страхування: навч. посіб. / Т. А. Ротова, Л. С. Руденко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2001. – 400 c. 29. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / І.С.Сардинець, В. С. Тарасюк, М.П.Семків, Г.К. Козаков ;заред. проф. О.М. Голяченка. – Тернопіль: Лілея, 2002. – 152 с. 30. Степанова О. В.Обов’язковемедичнестрахування як фактор фінансової стійкості охорони здоров’я в Україні Електронний ресурс / О. В. Степанова // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4578 31. Стеценко В. Ю.Обов’язкове медичне страхування як крок до вирішення багатьох проблем української медицини: правові засади/ В. Ю. Стеценко //Публічне право. – 2016. – № 3. – С. 48-53. 32. Тлуста Г.Медичне страхування в реформуванні системи охорони здоров’я України / Г. Тлуста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Вип. 3. – С. 65-70. 33. Тринько Р.І. Страхування в системі економічної безпеки: монографія / Р. І. Тринько; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2008. – 328 c. 34. Федишин М. П. До питання необхідності запровадження системи загальнообов’язкового медичного страхування / М. П. Федишин, Л. В. Русул, І. Р. Мізунська // Молодий вчений. – 2016. – № 12. – С. 911-914. 35. Федорович І. М. Теоретичні та практичні засади реалізації медичного страхування в Україні / І. М. Федорович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 23(2). – С. 76-80. 36. Чорномаз О. Б. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні / О. Б. Чорномаз //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2015. – № 824. – С. 131-134. 37. Шевчук Ю. В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення фінансування медичного страхування в Україні / Ю. В. Шевчук //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 24(2). – С. 93-97. 38. Шулик Ю. В. Перспективи впровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування в Україні / Ю. В. Шулик, Л. В. Дубняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. – 2013. – Вип. 22. – С. 97-100. 39. Юрій С. І. Соціальне страхування: навч. посібник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. –К. : Кондор, 2004. – 464 с. 40. Банк даних Електронний ресурс // Універсальний каталог даних Всесвітнього банку. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/Saveshow.asp 41. Видатки Електронний ресурс // Ціна держави. – Режим доступу:http://www.cost.ua/budget/expenditure/ 42. Офіційний сайт державної служби статистики України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 43. Світовий Банк Електронний ресурс // Світовий банк даних. – Режим доступу: data.worldbank.org 44. Средняя заработная плата Електронний ресурс // Минфин. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average 45. УНІАН. Медична реформа в Україні що зміниться з січня 2018 року Електронний ресурс. – Режим доступу: https://health.unian.ua/country/2324814-medichna-reforma-v-ukrajini-scho-zminitsya-z-1-sichnya-2018-roku.html 46. Форіншуранс: Статистика страхового ринку Електронний ресурс. – Режим доступу: https://forinsurer.com/files/file00631.pdf  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (176)