Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Виконати контрольну роботу з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс, 2018 р.

Карточка работы:24167-2018ф
Цена:
Тема: Виконати контрольну роботу з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс, 2018 р.
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Контрольна робота
Задание:Виконати контрольну роботу згідно з вимогами Теоретична частина №3, розкрити питання: 1. Оптимальна структура основних фондів як джерело підвищення ефективності їх використання 4 2. Напрями підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів 11 практична частина №17 1. Визначення загальної вартості та видової структури основних засобів 20 2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства 21 3. Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 22 4. Розрахунок показників ефективності виробництва 27 5. Обґрунтування та вибір кращого варіанта інвестиції 28
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 3 1. Джерела ефективного використання і відтворення основних виробничих засобів підприємства 3 Вступ 3 1. Оптимальна структура основних фондів як джерело підвищення ефективності їх використання 4 2. Напрями підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів 11 Висновки 18 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 20 1. Визначення загальної вартості та видової структури основних засобів 20 2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства 21 3. Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 22 4. Розрахунок показників ефективності виробництва 27 5. Обґрунтування та вибір кращого варіанта інвестиції 28 Список використаних джерел 35 ДОДАТКИ 36  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Основні засоби як головний елемент матеріально-технічної бази підприємства відіграють важливу роль і мають використовуватися раціонально й ефективно. Ефективність використання основних засобів повинна забезпечуватися організацією сучасної системи управління ними. Наразі існує низка проблем, пов’язаних із необхідністю створення системи управління використанням і відтворенням основних засобів на кожному підприємстві, відсутність якої негативно впливає на процес управління виробництвом і знижує його ефективність. Протягом строку служби об’єктів основних засобів підприємства акумулюють перенесену на виготовлену продукцію вартість у формі амортизаційних відрахувань. Функціонування основних засобів у фізичному вигляді завершується після закінчення строку служби об’єкта основних засобів, і відбувається перетворення накопичених амортизаційних відрахувань у нові об’єкти основних засобів, які приходять на зміну зношеним та вибулим з експлуатації. Головним джерелом фінансування відтворення основних засобів на підприємствах нашої держави упродовж останніх років є власні кошти підприємств. Проте на рівні підприємств розробка амортизаційної політики розглядається як другорядне питання і не знаходить відповідного місця у вирішенні завдань оновлення основних засобів. Амортизаційні відрахування в значній мірі використовуються не за своїм безпосереднім призначенням. Але, зважаючи на фінансовий стан підприємств за останні роки, не можна робити акцент на прибуток як основне джерело відтворення основних, оскільки існує значна кількість підприємств, господарська діяльність яких є збитковою. Іще однією проблемою відтворення основних засобів є низка соціальних факторів, таких як: незадовільне забезпечення працівників необхідним комплексом послуг виробничої інфраструктури (своєчасного ремонтного обслуговування, ритмічного забезпечення робочих місць необхідними матеріалами, інструментом, комплектуючими, транспортними засобами, різними видами енергії), низький рівень організації харчування, медичного обслуговування; недостатність в організації соціально-побутової інфраструктури міст і робітничих селищ; невисокий рівень кваліфікації кадрів, що не дає можливості ефективно використовувати нову техніку. Поряд з технічними й організаційними факторами важливу роль у підвищенні ефективності використання основних засобів повинні відігравати фактори матеріального стимулювання працівників підприємств. Йдеться про те, що керівники підприємств мають розробляти і постійно удосконалювати механізми матеріального стимулювання робітників, інженерів та інших працівників, діяльність яких сприяє виявленню та організації використання резервів підвищення ефективності основних засобів.  
Объём работы:
20
Выводы: Важливою умовою подальшого підвищення ефективності використання основних засобів є впровадження комплексної системи управління використанням і відтворенням основних засобів. Система управління використанням і відтворенням основних засобів повинна характеризуватися чіткими цілями і завданнями, пов’язаними з умілим використанням переваг таких методів, як модернізація діючого обладнання, придбання універсального комплектно-механізованого й автоматизованого обладнання, використання планово-попереджувального ремонту тощо. Йдеться про комплексний підхід до управління відтворенням і використанням основних засобів на підприємстві, науково обґрунтованому виявленні всіх техніко-економічних можливостей використання діючих виробничих факторів і визначення черговості, доцільності та ефективності їх розширення, технічного переозброєння, реконструкції або повної заміни. Система управління використанням і відтворенням основних засобів могла б контролювати темпи розвитку виробництва, рівень основних показників, облік витрат на ремонт і утримання основних фондів, координувала б процеси оновлення та відтворення основних засобів. Доцільно в умовах дії системи управлінням використанням і відтворенням основних засобів розробити норми й нормативи потреби в устаткуванні, його комплектності. Система повинна забезпечувати планомірне оновлення основних засобів при першочерговому забезпеченні реконструкції ділянок. Впровадження системи управлінням використанням і відтворенням основних засобів при дотриманні всіх цих вимог могло б підвищити ефективність використання фондів на 20-25%, забезпечити високі темпи фондовіддачі.  
Вариант:нет
Литература:1. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. − К. : Центр навчальної літератури, 2006. − 488 с. 2. Ефективність використання основних фондів підприємства Електронний ресурс. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portalSoc_Gum/ Dtr_ep/2009_6/files/ekon_06_09_43_Cherep_Klimenko.pdf 3. Щирська О. В. Відтворення і новий підхід до амортизації основних засобів / О. В. Щирська //Актуальні проблеми економіки. − 2012. − № 5. − С. 298−312. 4. Шігло І. Відтворення основних фондів і його інвестиційні джерела / І. Шігло, С. Рогов / Науковий вісник. − 2015. − № 7. − С. 20−22. 5. Яшан Ю. В. Напрямки підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів Електронний ресурс / Ю. В. Яшан. − Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb 22(2) ekon/stat 20 1/66.pdf.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)