Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Управління державним боргом та його обслуговування, Оцінка основних тенденцій розвитку фінансового сектору країн з розвиненою ринковою економікою

Карточка работы:24169-2018ф
Цена:
Тема: Управління державним боргом та його обслуговування, Оцінка основних тенденцій розвитку фінансового сектору країн з розвиненою ринковою економікою
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Контрольна робота
Задание:Необхідно розкрити питання: 1. Управління державним боргом та його обслуговування 2 2. Оцінка основних тенденцій розвитку фінансового сектору країн з розвиненою ринковою економікою 14
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1. Управління державним боргом та його обслуговування 2 2. Оцінка основних тенденцій розвитку фінансового сектору країн з розвиненою ринковою економікою 14 Список використаних джерел 22  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:9
Литература: 1. Абдрахманова О. В. Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири : монографія / А. О. Абдрахманова, С. В. Андрос, О. В. Бєлов, О. Горбунова, Е. А. Гриценко; ред. : О. В. Чернявська; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 459 c. 2. Баліцька В. В. Накопичення боргів у національній економіці / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 142-153. 3. Богдан Т. П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 13-22. 4. Вахненко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки / Т. П. Вахненко // НАН України, Інститут економ. прогнозування – К. : Альтерпрес, 2000 – 152 с. 5. Вахненко Т. П. Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання / Т. П. Вахненко // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 3-21. 6. Вівчар О. Й. Державний кредит та боргова політика в Україні / О. Й. Вівчар, В. М. Кащишин // Наука й економіка. – 2015. – Вип. 2. – С. 13-19. 7. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 302 с. 8. Гриценко В. Світрова фінансова криза: діагностика та нові підходи до виживання на фінансовому ринку / В. Гриценко // Вісник НБУ. – 2011. – №2. – С. 20-26. 9. Джурабаєв Ж. Ш. Практичний досвід провідних центральних банків у подоланні наслідків світової фінансовоїкризи / Ж. Ш. Джурабаєв // Наук. вісн. Полісся. – 2015. – Вип. 3. – С. 143-151. 10. Заверуха І. Проблеми розуміння категорії «державний борг»: правові аспекти / І. Заверуха // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – № 40. – С. 222-227. 11. Кобетяк Т. Р. Неефективна боргова політика країни як один із ключових факторів погіршення фінансової безпеки держави Електронний ресурс / Т. Р. Кобетяк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. – 2017. – Вип. 4. – С. 150-153. 12. Копитець Н. Г. Сучасні тенденції глобалізації фінансових ринків / Н. Г. Копитець // Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал: Електронний ресурс. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/suchasni-tendencii-globalizacii-finansovih-rinkiv.html. 13. Лисяк Л. В. Боргова політика України в умовах реформування системи публічних фінансів / Л. В. Лисяк // Економічний вісник університету. – 2015. – Вип. 27(1). – С. 189-195. 14. Лондар С. Р. Державна боргова політика України в контексті досвіду постсоціалістичних країн - членів ЄС : монографія / С. Л. Лондар, О. С. Лондар; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України Федосова В. М. ; Київ. нац. екон. ун-т. – Біла Церква :, 2016. - 239 с. 15. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: Електронний ресурс. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=97980. 16. Митрофанова А. С. Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика / А. С. Митрофанова // Проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 105-111. 17. Мікроекономіка і макроекономіка : підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / C. Будаговска, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За ред. С. Будаговскої. – К. : Основи, 2007. – 518 с. 18. Новосьолова О. С. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності / О. С. Новосьолова // Наукові записки. Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 23. – С. 169-173. 19. Пасько О. В. Економічні та політичні аспекти регулювання державного боргу: Україна і світ / О. В. Пасько // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Фінанси і кредит» / Сумський НАУ. – Суми, 2010. – Вип. 2. - С. 2-12. 20. Підгурська О. І. Створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні / О. І. Підгурська, О. О. Лапко //Проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 150-157. 21. Полікарпова О. С. Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у Валютному Союзі / О. С. Полікарпова //Проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 46-52. 22. Романенко О. Р. Фінанси: підруч. / О. Р. Романенко. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2003. – 312 с. 23. Рудик Р. Стан проблем боргової політики України на ринку зовнішніх запозичень та шляхи їх вирішення / Р. Рудик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – № 7 (160). – С. 68-74. 24. Світова фінансова криза 2007-2010 рр.: глобальний та національний виміри : монографія / В. І. Мазуренко. – Д. : Нова ідеологія, 2009. – 216 с. 25. Світова фінансова криза: уроки для України = The World Financial Crisis: Lessons for Ukraine: матеріали міжнар. наук. конф., 27 - 28 трав. 2010 р., Київ / Ред.: Л. В. Губерський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Всеукр. громад. орг. «Укр. асоц. економістів-міжнародників». – К., 2010. – 185 с. 26. Ткаченко Н. В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансових посеред- ників / Н. В. Ткаченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 81–88. 27. Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у Валютному Союзі / О. С. Полікарпова //Проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 46-52. 28. Фінансові кризи: аналіз причин та механізмів їх прояву / І. О. Тивончук, П. І. Стецюк, О. І. Тивончук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». Пробл. економіки та упр. – 2011. – № 698. – С. 112-118. 29. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання: монографія / О. І. Барановський; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2009. – 754 с. 30. Харазішвілі Ю. Про взаємозв’язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні / Ю. Харазішвілі, О. Любіч // Економіка України. – 2006. – № 6. – С. 31-40. 31. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – 2-ге вид. / В. Шевчук. – Львів : Каменяр, 2003. – 719 с. 32. Юрій С. І. Бюджетна система України: навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид. – К. : НІОС, 2000. – 400 с. 33. Фінанси для фінансистів : підручник / К. В. Багацька та ін.; ред. Т. А. Говорушко; Нац. ун-т харч. технологій. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 612 с. 34. Федоренко В. Г. Фінанси : навч. посіб. / В.Г. Федоренко. – К. : МАУП, 2013. – 184 с. 35. Ibi A. S. External Debt and Capital Flight in Sub-Saharan Africa / A. S. Ibi, M. S. Khan // Washington: International Monetary Fund. – 2000 Електронний ресурс. – Режим доступу : www.imf.org. 36. Szostak M. ?wiotowy kryzys zadluzenia w kontekscie prob reformy miedzynarodowego ladu economicznego / M. Szostak Електронний ресурс. ? Режим доступу : www.sgh.waw.pl. 37. Tsintzos P. Does public debt affects inflation uncertainty / International research journal of finance and economics / P. Tsintzos – 2008. – Issue 16 : Електронний ресурс. – Режим доступу : http: // www.eurojournals.com. 38. World economic outlook. Rebalancing growth // International Monetary Fund. – April 2010. – 216 p.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)