Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Проблеми державного бюджету України

Карточка работы:3703ф
Цена:
Тема: Проблеми державного бюджету України
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:ВСТУП 3 Проблеми державного бюджету України 4 ВИСНОВКИ 26 Список використаної літератури 28
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Важливим інструментом реалізації соціально-економічної політики держави виступає бюджет, форма та зміст якого обумовлені рядом чинників. Економічний розвиток і політичний устрій, обрана воєнна доктрина і модель соціальної політики країни визначають ті показники, які відображені в бюджеті. В свою чергу, бюджет прямо або опосередковано впливає на економіку країни. Використання бюджету як інструменту регулювання економіки ускладнене впливом на діяльність учасників бюджетних відносин багатьох як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників, що визначаються соціально-економічним середовищем в країні та в світі. Одним із завдань бюджетного процесу є забезпечення керованого і передбачуваного впливу на зміст бюджету цих чинників, в результаті якого співвідношення бюджетних доходів і видатків відповідає фінансовій політиці держави. Після проголошення незалежності Україна почала розбудову бюджетної системи на засадах, характерних для країн з ринковою економікою. При цьому використовувався досвід інших країн, зокрема Франції, яка надавала фінансову і технічну допомогу у впровадженні казначейської системи касового виконання бюджету. Однак непослідовна фінансова політика України є причиною певної нестабільності державних фінансів. Подальше вдосконалення бюджетного процесу в Україні обумовлене високим рівнем концентрації доходів у центральному бюджеті, що підриває фінансові основи місцевого самоврядування. Суттєво обмежені бюджетні повноваження місцевих органів представницької та виконавчої влади, залишається невирішеною проблема бюджетного регулювання і фінансового вирівнювання. Викладене вище обумовлює актуальність даної тематики, що і спонукає до виконання цієї роботи.
Объём работы:
27
Выводы:У 2006 році Державний бюджет України виконувався в умовах поступового зростання ділової активності. За таких економічних умов Уряд, забезпечивши, в цілому, виконання доходів державного бюджету, допустив значне невиконання його видаткової частини. Заплановані доходи державного бюджету на 2006 рік, в обсязі 132 млрд. 543,3 млн. грн., виконані у сумі 133 млрд. 521,7 млн. гривень. Перевиконання склало 978,4 млн. грн. або 0,7 відс. річного плану. Видатки державного бюджету, передбачені в сумі 145 млрд. 293 млн. грн., проведені на 137 млрд. 108 млн. грн., що на 8 млрд. 185 млн. грн. або 5,6 відс. менше запланованого. Дефіцит державного бюджету становив 3 млрд. 776,6 млн. грн. або 28,5 відс. встановленого граничного розміру - 13 млрд. 245,7 млн. гривень. Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, порівняно з 2005 роком, збільшився на 1,5 відс. пункта, а, з урахуванням державних цільових фондів, - на 2,2 відс. пункта (відповідно, 31,9 та 44,1 відс.) і набув максимального значення за останні три роки. Посилення фіскального навантаження відбулося, головним чином, за рахунок адміністративних чинників. Так, залишки невідшкодованого платникам податку на додану вартість зросли на 2,6 млрд. грн. або у 1,6 раза і на 01.01.2007 досягли 6,8 млрд. гривень. Водночас надміру сплачені платежі до зведеного бюджету становили 7,5 млрд. грн. і, порівняно з попереднім роком, зросли у 2 рази. За умов перевиконання плану доходів загального фонду державного бюджету на 4 млрд. грн. або 4,2 відс. видатки не виконано на 3 млрд. грн. або 2,8 відсотка. Численні зміни розпису асигнувань та перенесення бюджетних призначень негативно вплинули на управління коштами державного бюджету, своєчасність і повноту проведення видатків та бюджетну дисципліну. Переважне виділення асигнувань у останні дні року призвело до несвоєчасного їх розподілу в сумі 1,9 млрд. грн., виникнення залишку направлених відкритих асигнувань у сумі 1,1 млрд. гривень. Кредиторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, зросла майже на 0,6 млрд. грн. або 14,3 відс. до 4,8 млрд. гривень. Управління державним боргом здійснювалося за відсутності цілісної системи законодавчого регулювання порядку утворення державного боргу, його обслуговування і погашення, а також державної програми боргової політики. Державні запозичення проводилися без затверджених середньострокових і річних програм, в результаті їх фактичні обсяги не відповідали встановленим законом про державний бюджет. Як і в попередні роки, збільшення доходної частини місцевих бюджетів забезпечено, переважно, за рахунок трансфертів, наданих з державного бюджету. Питома вага власних та закріплених доходів місцевих бюджетів у загальному їх обсязі, порівняно з 2005 роком, зменшилася на 4 відс. пункти, до 52,5 відсотка. Водночас, вперше за останні роки, частка капітальних видатків збільшилася на 4,6 відс. пункта до 9,6 відсотка.
Вариант:нет
Литература:1. Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189 2. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 9, N 10-11, ст.96 3. Державний бюджет на 2006 рік // Инвестгазета (рус.).- 2006.- № 2. - С 4. Дєєва Н. М. Державні фінанси і бюджетний процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. — Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. — 260с. 5. Загорський В. С., Благун І. Г., Медведєв В. П. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни студентами спец. 6.050104 "Фінанси" / Укоопспілка; Львівська комерційна академія — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 276с. 6. www.minfin.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)