Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Зарубіжна література»

"Повсякденне" та "героїчне" у романі Річарда Йейтса "Дорога змін" ("The Revolutionary Road")

Карточка работы:24277-2018ф
Цена:
Тема: "Повсякденне" та "героїчне" у романі Річарда Йейтса "Дорога змін" ("The Revolutionary Road")
Предмет:Зарубіжна література
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Філологія / Література творчість / Теорія, історія літератури і мови та компартивістика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. РОМАН «ДОРОГА ЗМІН»: ВІД АВТОРСЬКОГО ЗАДУМУ ДО ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 5 1.1. Формування задуму роману «Дорога змін» 5 1.2. Символічність назви 7 РОЗДІЛ ІІ. «ПОВСЯКДЕННЕ» ТА «ГЕРОЇЧНЕ» В РОМАНІ «ДОРОГА ЗМІН» 11 2.1. Поєднання категорій «повсякденного» та «героїчного» у філософському сенсі 11 2.2. «Повсякденне» та «героїчне» з точки зору поетикальності твору 18 2.3. Сублімація страху і любові у романі 24 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розвиток літератури – це завжди невід’ємний розвиток суспільства. Література XX століття була тісно пов’язана з усіма перипетіями свого часу. Складністю та суперечливістю історичної доби зумовлені своєрідність і розмаїття літературного процесу. Річерд Йейст яскравий представник зарубіжної літератури минулого століття. Це одна із небагатьох постатей, який ще за життя зрозумів усю відповідальність творчої людини перед своїм народом. «Моя жизнь в моих стихах. В сущности, ради них я бросил свою жизнь в ступу. Я растолок в ней юность и дружбу, покой и мирские надежды. Я видел, как другие наслаждаются жизнью, пока я стоял в стороне один – комментируя, рефлектируя – мертвое зеркало, в котором отражается живой мир», – писав двадцятирічний Йейтс після закінчення своєї поеми «Мандрівки Ойсіна». Першу збірку оповідань автора – «Одинадцять видів самотності» – порівнювали з роботами Джеймса Джойса. Але популярним серед широкого загалу Йейтс став набагато пізніше. Лише після смерті відомого письменника, у зв’язку з виходом відомого есе Стюарта О’Нана «Бостон Ревю», люди почали розуміти справжній сенс творінь Йейтса. Він зумів переосмислити творчі принципи того часу, розширити тематичні горизонти, ускладнюючи сюжетно-композиційні моделі внутрішніми колізіями і психологізмом. Актуальність теми нашого дослідження зумовлена потребою дослідження та аналізу роману «Дорога змін» Річарда Йейтса в руслі сучасних методологічних підходів. Філософська та поетикальна природа творчості Йейтса рідко потрапляла у фокус уваги літературознавців, позаяк свого часу більш актуальними були питання тематичних та ідейних горизонтів творчості письменника. Також, на нашу думку, аналіз роману є цікавим не лише з літературознавчої точки зору (різноплановість образів, художні засоби, цікава композиція), а й психологічної, філософської (осмислюється тема людського буття, його швидкоплинності, людських взаємин загалом). Серед науковців, які зверталися до вивчення цього питання, можна назвати А. Сафронова, С. Таска, В. Минувшина, О. Серебряна та ін. Об’єктом дослідження є творчий доробок Річарда Йейтса, зокрема роман «Дорога змін». Предметом дослідження є категорії «повсякденого» та «героїчного» у філософському та поетикальному сенсах. Метою дослідження є аналіз категорії «повсякденого» та «героїчного» з точки зору філософії твору та його поетикальності, а також особливостей основних мотивів (мотив дороги, внутрішнього пошуку, кохання, самотності та страху) у романі Річарда Йейтса «Дорога змін». Також зосередети окремо увагу на проблемі поетичного мовлення твору, адже до цього часу вона лишається актуальною в літературознавстві на переконання структуралістів. Згідно з метою нашої роботи, були поставлені та вирішені такі завдання: 1. Шляхом аналізу сюжету твору з’ясувати особливості формування категорій «повсякденого» та «героїчного», їх різноплановість на філософічному та психологічному рівнях. 2. Виявити та проаналізувати основні мотиви роману (мотив кохання, страху, дороги-пошуку, внутрішньої роздвоєності). 3. Проаналізувати поетичну функцію мови твору. 4. Виявити можливі аналогії символізму і метафоричності у зображенні «повсякденного» і «героїчного» в інших зарубіжних і вітчизняних творах. Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовано: описовий метод з елементами прийому внутрішньої інтерпретації, засади структурного дослідження, поєднання історико-літературного та типологічного методів, використано методику інтертекстуального аналізу з метою вивчення взаємодії категорій «повсякденного» та «героїчного» на рівні сюжету. Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг основної роботи – 29 сторінок. Список викорис¬таних джерел містить 40 найменувань (викладений на чотирьох сторінках).   
Объём работы:
27
Выводы: У нашій роботі ми шляхом аналізу сюжету та паралельного використання описового методу (з елементами прийому внутрішньої інтерпретації) та методики інтертекстуального аналізу дослідили категорії «повсякденого» та «героїчного» в рамках філософії твору та з точки зору його поетикальності й можемо дійти таких висновків. «Героїчне» і «буденне» в контексті поетики роману знаходять своє відображення на мовно-стильовому рівні (об’ємні діалоги та внутрішні монологи), на рівні порушення фабульності, коли герої ніби переміщаються з реальних подій у минуле, рефлексуючи й аналізуючи свій душевний стан, і на рівні творення мотивів. Таким чином, автор втілює думку про те, що «героїчне» й «буденне» в людській реальності тісно переплетені, часом навіть являють собою єдине ціле. Але на прикладі наших героїв він стверджує істинність думки, що лише людина в силах обирати – що візьме верх – матеріальне, що часто асоціюється з буденністю, чи духовне, яке здається героїчним. Категорії «буденного» та «героїчного» у філософському сенсі прослідковуються насамперед на рівні зовнішньої взаємодії: соціум – пара Уілерів, та на рівні внутрішньому – взаємовідносини між Френком та Ейпріл. Перший рівень ілюструє оточення молодої пари (у більшості своїй примітивні мешканці маленького провінційного містечка, які готові задовольняти лише власні потреби, далекі від самореалізації та самоаналізу, як такого) та їх взаємодію з цим оточенням. Ці два плани життя – потенціал життя загалу та потенціал життя Уілерів – утворюють дисотиативну пару. Будь-які зміни і трансформації в соціумі повинні починатися з когось, з людей, які несуть в собі схильність мислити інакше, дивитися на світ не через призму тваринного начала, а використовуючи духовні каталізатори, для прискорення еволюції. І пара Уілерів ті самі люди, в них є потенціал для того, аби нести ці зміни, в них є сили для того, аби гармонійно поєднати буденне і духовне на прикладі своїх взаємовідносин. Але з іншого боку, автор звертає увагу читача на втілення категорій «буденного» та «героїчного» безпосередньо всередині відносин Френка та Ейпріл. Саме на рівні програвання різнорідних ситуацій і діалогів між героями Йейтс доводить, що герої є досить різними. Але водночас їх об’єднує бажання пізнавати свою сутність через присутність одне одного. На жаль, штучна модель примітивного співіснування, проти якої так відчайдушно боролися Уілери, перемагає. Їм не вдається зрозуміти внутрішні стани та переживання одне одного. І, можливо, саме тому, що героїчне та буденне втілилося через них самих, ставлячи перед ними завдання поєднати їх шляхом любові та відмови від егоїстичних мотивів. Окрім цього, ми дослідили особливості основних мотивів твору (мотив дороги, внутрішнього пошуку, кохання, самотності та страху) на основі назви та прослідкували, що специфіка авторської свідомості й «авторського голосу» значною мірою визначають філософську суть роману, в якому «присутність автора» є одним із важливих елементів архітектоніки художнього твору.  
Вариант:нет
Литература: 1. Ажеж К. Человек говорящий. Вклад лингвистики в гуманитарные науки / К. Ажеж. – М. : Эдиториал УРСС, 2003. – 304 с. 2. Андреев А. Теория литературы: личность, произведение, художественное творчество: Учеб. пособие: В 2 ч. – Ч.1. Теория литературно-художественного произведения / А.Андреев. – Мн. : БГУ, 2004. – 187 с. 3. Аникст А. История учений о драме: Теория драмы на Западе в первой пол. XIX века. Эпоха романтизма / А. Аникст. – М. : На¬ука, 1980. – 344 с. 4. Аристотель. Поетика / Пер. Б. Тена; вст. ст. К. Кобова. – К. : Мистецтво, 1967. – 134 с. 5. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / М. Бахтин. – М. : Худож. литература, 1975. – С. 234–407. 6. Бхагван Шри Раджниш (Ошо). Искусство любви. – К. : Лотос, 2010. – 446 с. 7. Гайдеґґер М. Навіщо поет? / М. Гайдеґґер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис. – 1996. – С. 182–197. 8. Гончар О. Концепція людини / О. Гончар // Літературна Украї¬на – 1966. 9. Жолковский А. Мир автора и структура текста / А. Жолковский, Ю. Щеглов. – Нью-Йорк, 1986. – 110 с. 10. Гром’як Р. Про визначення поетики в світлі естетичної концепції І. Я. Франка / Р. Гром’як // Поетика. – К. : Наукова думка, 1992. – С. 16–21. 11. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: посібн. / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 390 с. 12. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин; гл.ред. Е. Строганова. – СПб. : Питер, 2004. – 749 с. 13. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин; гл. ред. Е. Строганова. – СПб. : Питер, 2004. – 700 с. 14. Калякіна О. Функції й особливості сприйняття заголовка публіцистичного матеріалу (теоретичний аспект) Елек¬тронний ресурс / О. Калякіна. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua/Portal/ Soc_Gum/ dlgum/2007_6/10.html. 15. Кемпбелл Дж. Тысячеликий герой / Дж. Кемпбелл; пер. с англ. А. П. Хомик, ред. С. Н. Иващенко. – М. : Ваклер, 1997. – 384 с.. 16. Клочек Г. Енергія художнього слова: зб. ст. / Г. Клочек. – Кіровоград : Редакційно-видавничий відділ Кіровоградського держ.пед. ун-ту імені В.Винниченка, 2007. – 448 с. 17. Клочек Г. У світі вічних критеріїв: Про систему критеріїв оцін¬ ки літературного твору / Г. Клочек. – К. : Дніпро, 1989. – 221 с. 18. Клочек Г. Так що ж таке поетика? / Г. Клочек // Поетика. – К. : Наукова думка, 1992. – С. 5–16. 19. Ковалів Ю. І. Абетка дисертанта : Методологічні принципи написання дисертації: посібник / Ю. І. Ковалів; худож. оформ. Д. В. Мазуренка. – К. : Твім інтер, 2009. – 460 с. 20. Кодак М. Поетика як система / М. Кодак. – К. : Дніпро, 1988. – 158 с. 21. Лихачев Д. Внутренний мир художественного произведения / Д. Лихачев // Вопросы литературы. – 1968. – № 8. – С. 74–87. 22. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. – Т.1 / Авт. уклад. Ю. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 608 с. 23. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: навч. посібн. для вузів / Н. В. Ліфарєва. – К. : Цент навч. літ., 2003. – 234 с. 24. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство СПб, 2000. – 700 с. 25. Маркевич Г. Дилеми історика літератури / Г.Маркевич // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – по¬чаток ХХІ століття / Упоряд. Б. Бакули; За заг. ред. В. Моренця; Пер. з польськ. С. Яковенка. – К. : Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2008. – 73 с. 26. Марко В. Художественная концепция человека и стиль: законо¬ мерности воздействия: на материале современной украинской прозы: Дис. на соискание ученой степени доктора филол. наук / В. Марко. – К., 1991. – 303 с. 27. Мацапура В. Літературний психологізм та його роль у ху¬ дожньому творі Основні форми і прийоми / В. Мацапура // Всесвітня література та культура в навчальних закладах Украї¬ни. – 2000. – № 1. – С. 41–43. 28. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. Ніцше; пер. з нім. А. Онишка, П. Таращука. – К. : Основи, Дніпро, 1993. – 413 с. 29. Панич О. Переклад філософських термінів: філософія і технологія / О. Панич // Філософська думка. – 2010. – № 3. – С. 33–48. 30. Ричард Й. Дорога перемен / Й. Ричард. ¬– М. : Республика, 2006. ¬– 133 с. 31. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства / А. Ткаченко. – К. : Правда Ярославичів, 1998. – 448 с. 32. Ткаченко А. Стиль. Напрям. Метод. Тип творчості / А.Ткаченко. // Слово і час. – 1997. – № 4. 33. Ткаченко А. Між Хаосом і Космосом, або у передчутті неоструктуралізму / А. Ткаченко // Слово і час. – 2000. – № 2. – С.11–15. 34. Тодоров Ц. Поэтика / Ц. Тодоров // Структурализм: «за» и «против». – М. : Прогресс, 1975. – С. 37–113. 35. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм; пер. с нем.; вст. ст. Павел Семенович Гуревич; под. общ. ред. Э. М. Телятникова. – М. : Республика, 1994. – 447 с. 36. Фромм Э. Искусство любить / Э. Фромм. – М., 2007. – 326 с. 37. Шалагінов Б. Науковий та “шкільний” аналізи художнього тексту / Б. Шалагінов // Всесвітня література в середніх навчальних за ¬ кладах України. – 2004.– № 6. – С. 6–9. 38. Ярхо Б. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы / Б. Ярхо; Изд. подгот. М. Акимова, И. Пильщиков и М. Шапир; Под общ. ред. М. Шапира. – М. : Языки славянских культур, 2006. – 927 с. 39. Юнг К.-Г. Психологический комментарий к «Тибетской книги мертвых» / К.-Г. Юнг // Тибетская книга мертвых. – Харьков : Фолио, 2008. – С. 5–42. 40. The Sociology of Revolution. – Chicago, 1973. – 183 p.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (209)