Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Використання фразеологізмів на уроках української мови

Карточка работы:3694ф
Цена:
Тема: Використання фразеологізмів на уроках української мови
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Українська мова та література, англійська мова
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:Зміст 2 Вступ 3 Розділ 1. Теоретична частина 5 1. Поняття про фразеологізми, характерні ознаки. Джерела фразеологізмів 5 2. Методика вивчення фразеологізмів у середній школі 14 Висновок 22 Список використаної літератури 23
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасна концепція мовної освіти в Україні вимагає викладання мови на якісно новому рівні, з орієнтацією на класичні загальноосвітні та новітні пріоритети: демократизацію, гуманізацію, індивідуалізацію, диференціацію, природо- та культуровідповідність, мотивацію тощо. Вони покликані забезпечити практичну спрямованість вивчення мови, сприяти всебічному розвитку і функціонуванню її в усіх сферах суспільного життя. Вивчення рідної мови, оволодіння її фразеологічним багатством є необхідною передумовою пізнання світу, формування духовної етнонаціональної культури молоді. Крім того, системне, цілеспрямоване вивчення фразеології є важливою умовою формування мовної особистості, з одного боку, і становлення її духовних цінностей – з іншого. Актуальність дослідження зумовлена потребою в умовах національного відродження українського суспільства підвищити ефективність навчально-виховного процесу на уроках рідної мови, знайти вагомі засоби педагогічного впливу на особистість учнів з метою збагачення й удосконалення їх мовлення українською фразеологією. Власне українські лексеми і фразеологізми упродовж багатьох десятиліть витіснялись із сфер суспільного життя, виробництва, побутового мовлення. Це спричинювало нерозуміння учнями самобутності рідної мови, а отже, втрачався вплив на духовну і мовну культуру школярів, формування національно свідомого громадянина. Мета роботи – дослідження методики вивчення фразеологізмів на уроці української мови зумовлює ряд завдань, які необхідно виконати у дослідженні: 1) розглянути теоретичні відомості з фразеології української мови; 2) дослідити методику вивчення фразеології в середній школі. Об’єктом дослідження є процес вивчення учнями української фразеології на уроках з української мови. Предмет дослідження – система формування знань, умінь і навичок із фразеології, методи, прийоми та засоби збагачення мовлення учнів українськими фразеологізмами. Теоретичне значення роботи виявляється в тому, що проведене дослідження допомагає вивчити проблему збагачення словникового запасу учнів фразеологізмами на уроках української мови з використанням міжпредметних зв’язків. Практичне значення визначається тим, що результати нашої роботи можуть бути використані для розробки методик вивчення фразеології. Структура дослідження: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.
Объём работы:
23
Выводы:Фразеологізми, можливо, краще за інші лексичні одиниці показують особливості мовного менталітету і взагалі менталітету того чи іншого народу. Теоретичні дослідження з фразеології як розділу мовознавства охоплюють у сучасній лінгвістиці досить широке коло проблем. Серед них можна виділити кілька основних: вивчення фразеологізму як основної одиниці фразеології, його природи, функціонування фразеологізмів у мовленні, виявлення їх різновидів, визначення методів дослідження тощо. Фразеологічну роботу слід проводити систематично упродовж усіх років навчання учнів у школі, особливо в 5-7 класах, де вивчаються розділи "Лексикологія. Фразеологія", "Морфологія", "Синтаксис", даються найбільш повні уявлення про українську мову та її системну організацію. Підвищенню ефективності фразеологічної роботи в школі сприяє оптимальне поєднання таких методів і прийомів навчання, як розповідь, бесіда, цілеспрямоване спостереження над використанням фразеологізмів в усному і писемному мовленні, етимологічний аналіз фразеологізмів, порівняння і зіставлення фразеологізмів. Ефективність роботи над збагаченням мовлення учнів українською фразеологією значною мірою підвищується за умови етнокультурознавчого аналізу змісту фразеологізмів, в якому концентровано представлена національна культура, побут, звичаї, вірування українського народу. Завдяки міжпредметним зв’язкам значно активізується пізнавальна діяльність учнів, оскільки вони використовують знання з інших наук для вирішення мовних завдань і оволодіння нормами літературної мови. У процесі вивчення фразеології на міжпредметній основі має бути забезпечена висока активність й інтерес учнів до залучення знань з інших предметів.
Вариант:нет
Литература:1. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. – Харків: Вища школа, 1983. – 137 с. 2. Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 1997. – 176 с. 3. Башкатова А. Фразеологизмы. – http://www.milorden.ru/?action=show 4. Бєляєв О.М., Мельничайко В.Я. та ін. Методика вивчення української мови в школі: Посіб. для вчителя. – К.: радянська школа, 1987. – 245 с. 5. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. – СПб., 1998. 6. Васильченко В. Українська фразеологія: Навч. посіб. для самост. вивчення / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова — К. : Тов-во "Знання" України, 2000. – 96с 7. Вирган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник сталих виразів. – Х.: Прапор, 2002. – 864 с. 8. Горохова І.В. Проблема фразеосемантичного поля в мовознавстві. – http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/21123.doc.htm 9. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – К.: Вища школа, 1972. – 402 с. 10. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії: Навч. посіб.. — К. : Ленвіт, 2000. — 272с. 11. Кожуховська Л. П. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів українською фразеологією: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.П. Кожуховська; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 1999. — 16 с. 12. Кожуховська Л. П. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів українського фразеологією// Педагогічні обрії. – Чернігів. – 1998. – №3. – С.37-44. 13. Кочедыков Л.Г., Жильцова Л.В. Краткий словарь библейских фразеологизмов. – www.bible-center.ru/dict/phrases 14. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / за ред. М.І. Пентилюк: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2000. – 264 с. 15. Мовчун А. Мовні скарби: Вивчення фразеологізмів у школі: Навч.-метод. посібник. – К.: Либідь, 2000.-192 с. 16. Попович А. С. Шкільний курс української мови та методика його викладання. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2006. — 88с. 17. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5 – 12 класи. – К.: Перун. – 2005. 18. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К.: Наукова думка, 1973. – 280 с. 19. Сучасна українська літературна мова. /За ред. М.Я.Плющ. – К., 2005. – 430 с. 20. Тесленко О. В. Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення фразеології української мови в 5-7 класах загальноосвітньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Тесленко; АПН України. Ін-т педагогіки. — К., 2000. — 17 с. 21. Тесленко О. В. Робота над засвоєнням фразеологізмів української мови на міжпредметній основі // Укр. мова і літ. в школі. – 1999. – № 3. – С. 23–24. 22. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. — К.: Освіта, 1998. — 224с. 23. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: Посібник / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. — 400с. 24. Фразеологічний словник української мови: В 2 кн. – К.: Наук. думка, 1993. – Кн.1-2. 25. Фразеологический словарь. – http://spravka.gramota.ru/phrases.html
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)