Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Міжнародні норми вексельного права та особливості застосування векселів в Україні.

Карточка работы:24519-2018ф
Цена:
Тема: Міжнародні норми вексельного права та особливості застосування векселів в Україні.
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Практична робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 1. Особливості міжнародних норм вексельного права та нормативно-правове регулювання векселів в Україні 4 2. Аналіз застосування векселів в Україні 11 Висновки 21 Список використаних джерел 22  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Роль векселів, сфера їх використання, а також нормативно правова база, яка регулює їх випуск та обіг, які постійно зростають в силу інтенсивного розвитку економічних відносин як в середині держав, так і на геополітичному рівні. Своєю чергою, такий прогрес призводить до виникнення численних протиріч і різних тлумачень вексельної форми розрахунків. Саме через це ця тема є актуальною та буде лишатися такою протягом тривалого часу. Дослідженню особливостей міжнародних норм вексельного права та особливості застосування векселів в Україні присвячені праці таких авторів, як: В. Ю. Лисак, В. Д. Манівчук, В. М. Семендняк, Т. В. Руденко, А. Ф. Шевченко та ін. Однак, незважаючи на значну кількість наукових робіт, які присвячені особливостям застосування вексельних операцій, їх систематизації приділяється недостатньо уваги. Метою дослідження є розробка теоретичних положень порядку міжнародних норм вексельного права та особливості застосування векселів в Україні. Реалізація мети дослідження обумовила постановку та вирішення наступних завдань: – дослідити особливості міжнародних норм вексельного права та нормативно-правове регулювання векселів в Україні; – провести аналіз застосування векселів в Україні. Об’єктом дослідження є процес формування та розвитку міжнародних норм вексельного права та особливості застосування векселів в Україні. Предмет дослідження – порядок формування міжнародних норм вексельного права та особливості застосування векселів в Україні. Методи дослідження. У процесі написання використано методи дослідження: теоретичне узагальнення і порівняння; системний аналіз; синтез; інформаційне моделювання; абстрагування; конкретизація.  
Объём работы:
18
Выводы: Таким чином, вексель є складним механізмом, що виступає одночасно борговим інструментом, платіжним засобом і формою розрахунків. Вексель відрізняється в інших цінних паперів тим, що всі особи, що поставили підпис на векселі, несуть солідарну відповідальність. Вексель може бути об’єктом різноманітних операцій: купівлі-продажу, обліку, заліку, міни тощо. Використання векселя дозволить оформити комерційний кредит без укладення додаткових угод. Крім того, вексель може бути переданий на зберігання на депозитний рахунок банку чи нотаріуса. У законодавстві визначаються певні види векселів. Тобто векселі можуть бути прості та переказні. Простий вексель являє безумовне зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку платежу визначену грошову суму власнику векселя (векселедержателю). Переказний вексель (тратта) посвідчує письмовий наказ векселедавця (трасанта) третій особі – платнику (трасату) сплатити певну грошову суму отримувачу – держателю векселя (ремітенту). Вексель виписує векселедавець простого або трасант переказного векселя. Оформлення векселя має відбуватись відповідно до вексельного законодавства, а особлива увага має приділятися таким аспектам, як вексельний бланк, обов’язкові реквізити, додаткові реквізити та застереження.  
Вариант:нет
Литература: 1. Господарський процесуальний кодекс України: закон України від 6 листоп. 1991 р. № 1798–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56. 2. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2374–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128. 3. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 № 3480–ІV // Із змінами та доповненнями № 3480–15 від 04.06.2017 р. 4. Женевська Конвенція від 06.07.1930, якою введено Уніфікований закон про переказний і простий векселі від 07.06.1930 р. (набула чинності в Україні з 06.11.2000 р.). 5. Указ Президента України «Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності» від 14.09.1994 р. 6. Вексель як вид боргового цінного паперу / B. О. Гончаренко // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 51. – С. 278–283. 7. Лисак В. Ю. Види та характеристика вексельних операцій / В. Ю. Лисак, В. М. Семендяк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Випуск 16. – С. 741–746. 8. Манівчук В. Д. Перспективи розвитку вексельного обігу в Україні / В. Д. Манівчук // Молодий вчений. – 2017. – № 11 (51). – С. 937–940. 9. Письмо Высшего арбитражного суда Украины «О дате вступления в силу Женевских вексельных конвенций 1930 года для Украины» от 10.03.2000 г. № 01–8/104 // Бизнес. Бухгалтерия. – 2000. – № 34. – С. 87. 10. Рудненко Т. В. Проблеми та перспективи розвитку вексельного обігу Електронний ресурс / Т. В. Рудненко. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/063.htm 11. Шевченко А. Ф. Виникнення, становлення та розвиток вексельного ринку в Україні / А. Ф. Шевченко, О. М. Шевченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 18–22. 12. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.nssmс.gоv.ua  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)