Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Очистка газопилових викидів в кондитерській галузі

Карточка работы:24774-2018ф
Цена:
Тема: Очистка газопилових викидів в кондитерській галузі
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Біотехнологія/Екобіотехнолог/ Промисл. біотехнол./Біотехнол. біолог-активн. реч/Мікробіологія харчових виробн.
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 4 ОСНОВНА ЧАСТИНА 6 1. ТЕХНІКО-ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 6 2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ КФ «ТОРТОВИК» (М. ІРПІНЬ) 12 2.1 Технологічна та екологічна характеристика підприємства ТОВ КФ «Тортовик» 12 2.2 Аналіз стану кондитерської фабрики та вплив її діяльності на навколишнє природне середовище 18 2.3 Викиди підприємства та їх вплив на навколишнє природне середовище 24 2.4 Природоохоронні заходи на кондитерських підприємствах 27 3. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 31 3.1. Матеріальний баланс запропонованої природоохоронної технології 31 3.2. Розрахунок, підбір та технічні характеристики обладнання кондитерських фабрик 38 3.3 Екологічні проблеми кондитерської фабрики та можливі шляхи їх вирішення 63 ВИСНОВКИ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 70  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. В сучасних умовах розвиток підприємств харчової галузі України супроводжується зростанням їхньої екологічної небезпеки. Функціонування будь-якого промислового підприємства, у тому числі й харчової галузі, пов’язано з утворенням і викидами в довкілля значної кількості рідких, твердих і газоподібних відходів. Ускладнюється екологічна ситуація, оскільки підприємства харчової промисловості зазвичай не впроваджують сучасні маловідходні та безвідходні технології, мають низькі ступені очистки газопилових викидів в атмосферне повітря, стічних вод, значну кількість відходів виробництва. Поряд із цим від харчової галузі вимагається виробництво якісної та екологічно безпечної продукції, що, своєю чергою, потребує використання екологічно чистої сировини. Наразі розроблення й впровадження маловідходних та безвідходних технологій, що використовуються у харчовій галузі України, ще не набули системного характеру, і, насамперед, особливо гострою є проблема очищення забруднених викидів в атмосферу та стічних вод, що скидаються у відкриті водні об’єкти 15. Сучасний стан розвитку галузі харчової промисловості супроводжують вагомі екологічні проблеми, що виникають внаслідок нераціональної взаємодії господарської діяльності людини з навколишнім середовищем. Рішенням цієї проблеми є впровадження сучасних досягнень в освоєнні прогресивних, безвідходних і ресурсозберігаючих технологій. Саме сучасний інноваційний розвиток найсучаснішої екологічної техніки і технологій надасть можливість локалізації, зниження мінімуму негативних наслідків природокористування та ліквідації негативних явищ, зумовлених втручанням людини в природні процеси. У зв’язку з цим, до підприємств харчової галузі наразі ставляться вимоги щодо створення і використання сучасних і надійних технологій і обладнання, що забезпечить захист і охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу виробництва. Викладена актуальність зумовила вибір теми дослідження і постановку задач нашого дослідження. Метою дослідження є підбір обладнання для очистки газопилових викидів у кондитерській галузі та зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище. Для реалізації мети дослідження роботі були поставлені такі завдання: ? провести техніко-екологічне обґрунтування вибору природоохоронних заходів на кондитерських підприємствах; ? розглянути технологічну й екологічну характеристику підприємства ТОВ КФ «Тортовик» (м. Ірпінь); проаналізувати стан кондитерської фабрики КФ «Тортовик» та вплив її діяльності на навколишнє природне середовище; ? розглянути природоохоронні заходи, що застосовуються на кондитерських підприємствах; ? здійснити розрахунки матеріального балансу запропонованої природоохоронної технології; здійснити розрахунок і підбір обладнання кондитерських фабрик задля зниження викидів у атмосферу; ? розглянути пропозиції та еколого-технологічні заходи щодо вирішення екологічних проблем на ТОВ КФ «Тортовик». Новизна курсової роботи полягає у вирішенні екологічної проблеми забруднення атмосферного повітря викидами кондитерської фабрики «Тортовик» шляхом облаштування виробничого процесу газопилоочисним апаратом, який забезпечує ефективність газопилової очистки до 99,83 %. Запропоновані еколого-технологічні заходи для зниження небезпечних викидів підприємств в атмосферне повітря полягають у модернізації виробництва КФ «Тортовик» та обладнанні виробничого процесу сучасним ефективним високотехнологічним обладнанням та сучасними газопилоочисними апаратами, що забезпечить очищення газопилових викидів відповідно до санітарно-гігієнічних нормативів. Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та список використаних джерел (всього 51 найменування), а також додатків.  
Объём работы:
62
Выводы:У дипломній роботі проведено аналіз обладнання для очистки газопилових викидів у кондитерській галузі. У першому розділі проведено аналіз природоохоронних заходів на кондитерських підприємствах, які є джерелом викидів шкідливих речовин, забруднюючих атмосферне повітря та навколишнє природне середовище в цілому. З’ясовано, що кондитерські фабрики спричиняють викиди в атмосферу, які утворюються в результаті здійснення технологічних процесів; у цехах переробки матеріальних ресурсів; у допоміжних цехах виробництва, а також при виділенні теплоти та енергії внаслідок використання транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння. У другому розділі розглянуто технологічну та екологічну характеристики підприємства ТОВ КФ «Тортовик» (м. Ірпінь), проаналізовано стан кондитерської фабрики та вплив її діяльності на навколишнє природне середовище. Розглянуто природоохоронні заходи, що застосовуються на кондитерських підприємствах. Встановлено, що підприємство ТОВ КФ «Тортовик» викидає в атмосферне повітря шкідливі забруднюючі речовини у складі: органічного пилу (цукрового, борошняного) під час прийому, зберігання та підготовки сировини; пари етилового спирту, вуглекислого газу під час бродіння тіста; акролеїну, що виділяється при випічці подового та формового хліба; пари етилового спирту, альдегідів (оцтові), летких кислот (оцтова) при випічці хлібобулочних виробів; пари етилового спирту, альдегідів (оцтові), летких кислот (оцтова) при охолодженні та зберіганні випечених виробів; оксиду азоту, окису вуглецю від хлібопекарських печей при спалюванні природного газу; пилу деревного, зварювальних аерозолів, окисів марганцю, окисів вуглецю, оксиду азоту, аміаку, пари лугу, які виділяються при використанні допоміжного виробництва. Основним джерелом забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами ТОВ КФ «Тортовик» є спалювання різного палива. Кількість джерел викидів, забруднюючих атмосферу, з ТОВ КФ «Тортовик» становить 26, у тому числі 25 – організовані, 1 – неорганізоване. Проведено розрахунки матеріального балансу та підбір газопилоочисного обладнання кондитерських фабрик задля зниження викидів у атмосферу. Оскільки для очистки газопилового потоку, що вміщує борошняний пил, переважно застосовуються циклони, тому за нашими розрахунками запропоновано перевагу віддати апарату циклон ЦН-15 з діаметром D = 0,8 м, який забезпечує ефективність газопилової очистки на 99,83 %. Розглянуто екологічні проблеми кондитерської фабрики «Тортовик» та можливі шляхи їх вирішення. Запропоновано: для зниження небезпечних викидів підприємств в атмосферне повітря необхідно модернізувати виробництво та обладнати сучасними високотехнологічним обладнанням, яке забезпечить очищення газопилових викидів відповідно до санітарно-гігієнічних нормативів.    
Вариант:нет
Литература:1. Беспамятнов Г. П. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в окружающей бреде : Справочник / Г. П. Беспамятнов, Ю. А. Кротов. – Химия, 1985. – 460 с. 2. Вакула Ю. В. Забруднення довкілля підприємствами кондитерської промисловості Електронний ресурс / Ю. В. Вакула. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/40_OINBG_2014/Ecologia/4_183763.doc.htm 3. Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты газоочистки : учеб. пособ. / А. Г. Ветошкин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2006. – 201 с. 4. Гришова І. Ю. Підходи до формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості / І. Ю. Гришова, Т. М. Гнатьєва // Інноваційна економіка. – 2013. – №. 1. – С. 15–18. 5. Дейнеко Л. Екологічна ефективність розвитку харчової промисловості / Л. Дейнеко // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 9. – C. 66–68. 6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник / В. С. Джигирей. – 5-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 422 с. 7. Драган О. І. Особливості процесу ідентифікації екологічних аспектів на підприємствах харчової промисловості / О. І. Драган, Н. М. Лозовська // Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2015. – №. 21, № 3. – С. 45–51. 8. Драгилев А. И. Технологическое оборудование кондитерского производства : учеб. пособие / А. И. Драгилев, Ф. М. Хамидулин. – СПб. : Троцкий мост, 2011. – 360 с. 9. Елисеева С. И. Сырье и материалы хлебопекарного и кондитерского производства / С. И. Елисеева. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 104 с. 10. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»» від 21.06.2001 № 2556-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 252. 11. Запольський А. Екологізація харчових виробництв : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. Запольський, А. Українець. – К. : Вища школа, 2005. – 428 с. 12. Звіт про діяльність підприємства ТОВ КФ «Тортовик за 2014 р. м. Ірпінь. 13. Крисанов Д.Ф. Економіко-екологічні проблеми харчової промисловості України / Д. Ф. Крисанов. – К. : ІЕ НАНУ, 2002. – 274 с. 14. Куц В.П. Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії : дис. . докт. техн. наук : 05.17.08 / В. П. Куц. – Тернопіль, 2015. – 379 с. 15. Левандовський Л. В. Природоохоронні технології та обладнання : підруч. / Л. В. Левандовський, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова. – К. : НУХТ, 2013. – 243 с. 16. Лозовська Н. М. Вплив українських підприємств харчової галузі на довкілля / Н. М. Лозовська // Інтелект XXI. – 2014. – №. 2. – С. 136–144. 17. Лучіано. Наша продукція Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://luchiano.ua/products/ 18. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення : навч. посіб./ В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, В. А. Іщенко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 253 с. 19. Проектування підприємств кондитерської промисловості / К.Г. Іоргачова, Л. В. Гордієнко, В. Ю. Толстих, Г. В. Коркач. – Одеса : «Сімекс-прінт», 2013. – 272 с. 20. Черевко О. І. Процеси і апарати харчових виробництв: підручник / О. І. Черевко, А. М. Поперечний. – 2-е видання, доп. та випр. – Х. : Світ Книг, 2014. – 495 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)