Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", МАУП, 2 курс

Карточка работы:24944-2018ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", МАУП, 2 курс
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Психологія / Практична психологія /Психологія праці та управління
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Cоціологія як наука про суспільство 4 2. Oб’єкт та предмет соціології 9 Висновки 14 Cписок використаних джерел 15  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Соціологія є невід’ємною складовою академічної науки, посідаючи гідне місце серед інших соціальних дисциплін. Їй належить одна із вирішальних ролей у дослідженні людського суспільства. Хоча соціологія є досить молодою наукою, проте вона нагромадила величезний теоретичний та дослідницький досвід вивчення суспільства. В її арсеналі багатоманітні концептуальні моделі та соціологічні системи, численні дослідницькі технології та методики. Завдяки своїм пізнавальним можливостям вона спроможна формувати уявлення про суспільство як цілісність, одночасно розкриваючи багатоманітність та різнобарвність суспільного життя. Розвиваючи методологічні і теоретичні засади, інтегруючись з іншими науками, соціологія доповнює їх органічною людською складовою, яка наповнює «чисті» знання та різноманітні форми життя смислом, змістом і значенням, розкриваючи роль людини як джерела і творця суспільного життя. Варто зауважити, що останнім часом все частіше відбувається дискусія щодо об’єкта та предмета соціології в сучасному світі. Науковці вказують на необхідність їх перегляду та розширення.  
Объём работы:
12
Выводы:Таким чином, можемо зробити висновок про те, що соціологія є наукою про суспільство та пройшла декілька етапів осмислення свого предмета та об’єкту. На сьогодні , соціологія стоїть перед новим етапом, який віщує не просто зміну парадигм, але переосмислення такої найважливішої характеристики будь-якої науки як її об’єкт. І, що не менш важливо, соціологія встає перед необхідністю пошуку нової ідентифікації, яка б забезпечила їй повноцінне існування поряд з іншими соціальними науками (з усвідомленням свого місця серед них) і чітку орієнтацію соціологів в практичному напрямку їх діяльності. Увага соціологів до дослідження якісно нових явищ та процесів суспільного життя не може не викликати розбіжності думок в аспекті аналізу проблеми ідентифікації дисциплінарного статусу та дослідницького поля сучасної соціології. При цьому, найважливіші інтелектуальні стимули дослідження даної проблеми формуються соціологами в межах внутрішньодисциплінарних координат соціологічного мислення, які обумовлюють певну інтелектуальну ідентичність і специфічну дисциплінарну стандартизованість пізнавальних практик в сучасній соціології.    
Вариант:нет
Литература:1. Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – К. : Основи, 1999. –726 с. 2. Додонов Р. О. Соціологія : навч. посіб. для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України / Р. О. Додонов, В. І. Додонова. – Донецьк, 2004. – 187 с. 3. Лукашевич М. П. Соціологія / М. П.Лукашевич, М. В Туленков, Ю. І. Яковенко. – К. : Каравела, 2008. – 644 с. 4. Масионис Дж. Социология. / Дж. Масионис. – 9-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 754 с. 5. Миллс. Р. Социологическое воображение. / Ч. Рю. Миллз. / Пер с англ. О. А. Оберемко. Под общ. ред. Г. С. Батыгина. – М. : Издательский дом NOTA BENE, 2001. – 264 с. 6. Перегуда Є. В. Соціологія: навчальний посібник / Є.В. Перегуда та ін. – К. : КНУБА, 2012. – 140 с. 7. Сокурянська Л.Г. Вступ до соціології : навч. посіб. / Л. Г. Сокурянська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 206 с. 8. Соціологічна теорія: традиція та сучасність : Навчальний посібник / За ред. А. Ручки. – К. : Інститут соціології НАН України, 2007. – C. 7-49. 9. Тарасенко В. Концептуальні основи соціології.: навч. посіб. / В. Тарасенко. – К. : Інститут соціології НАН України, 2007. 10. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / А. Турен. – М. : Научный мир, 1998. – 204 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)