Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Методика викладання української мови та літератури»

Тест як засіб оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератури

Карточка работы:24971-2018ф
Цена:
Тема: Тест як засіб оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератури
Предмет:Методика викладання української мови та літератури
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Інша
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 7 1.1.Педагогічні основи оцінювання знань учнів 7 1.2. Види оцінювання навчальних досягнень учнів 11 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 16 2.1. Поняття тестування як засобу контролю знань 16 2.2. Особливості створення педагогічних тестів 20 РОЗДІЛ 3. ВЛАСНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 22 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми «Тести як засіб оцінювання знань учнів на уроках української мови» зумовлена кардинальними змінами в системі оцінювання навчальних досягнень учнів. Запропоновані нові критерії оцінювання мають на меті реалізацію принципів гуманізації та демократизації освіти й спрямовані на суттєву переорієнтацію процесу навчання, яка забезпечувала б особистісний розвиток кожного учня. У сучасному світі освіта все більше розглядається як один з істотних чинників ефективного суспільного розвитку. Постійно змінюється освітній простір, тому щоразу постають нові вимоги до якості освіти. Поняття «якість освіти» включає в себе нормативно-правові вимоги до утворення, історико-культурні традиції та теоретико-методологічні принципи побудови освітньої системи. Результатом якості освіти є конкурентоспроможність випускників освітнього закладу, високі досягнення в навчанні, технологічність і сучасний рівень організації навчального процесу. Однією з інноваційних форм інформатизованої системи освіти є тестування. Ця форма надзвичайно популярна за кордоном, в останні десятиліття активно впроваджується в Україні і є одним із важливих кроків до реалізації Болонської конвенції, яка передбачає створення об’єктивної системи контролю отриманих знань і умінь, сформованості професійної та комунікативної компетентності. Перше десятиліття нового століття в Україні вже ознаменоване інноваційними процесами в освіті. Модернізація загальної середньої освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей. Відповідно до цього, змінюються і підходи до оцінювання навчальних результатів школярів. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. Відразу зазначимо: певні зміни в системі контролю навчальних досягнень учнів були пов’язані зі змінами в системі шкільної освіти і торкались в основному лише змісту. З розвитком української освіти постає все більша кількість соціально- педагогічних питань щодо якісного управління системою освіти, в якому будуть враховані всі можливі чинники впливу соціального середовища на освітній процес. На думку багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, найвагомішим етапом навчального процесу є основна школа. Бо потребує чіткого аналізу й оцінки, яка не може допускати неточностей серед вчителів при роботі та навчально-виховному процесі. Важливим питанням є оцінка не тільки результатів навчання, а й навчально-пізнавальної діяльності учнів, педагогічної діяльності вчителів, їхньої інтегрованої взаємодії, що дає змогу виявити динаміку навчальної компетентності, інтелектуального та психічного розвитку учнів. За цими показниками оцінюються і результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, і результативність діяльності школи в цілому. До того ж вони є найвагомішим критерієм її оцінювання. Оцінкою якості підготовки школярів служить незалежне тестування (моніторинг якості знань учнів). Основна роль тестування в навчанні полягає в тісному взаємозв’язку тестування і навчального процесу, і чим тісніше такий взаємозв’язок, тим ефективніше процес і якісніше тестування. Проведення незалежного моніторингу якості знань учнів дає можливість отримати зовнішню оцінку, забезпечує рівність підходів в оцінюванні учнів, порівняти результати. В останні десятиліття науковці та педагоги-практики шукають ефективні шляхи підвищення якості навчальних досягнень учнів. На сучасному етапі серед низки запропонованих шляхів важливу роль відіграє використання тестових технологій у педагогічному контролі. Тестовий контроль є відомою та поширеною формою перевірки навчальних досягнень учнів. У його використанні накопичено чималий методичний досвід. У зв’язку із цим більшість учителів упроваджують у шкільну практику роботи тестування. Доречним воно буде й на уроках української мови, адже така технологія відзначається систематичністю, гарно вписується в загальну структуру уроку під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищує інтерес до навчання та відповідальність за його результати. Нині оцінити діяльність учня, використовуючи класичну систему оцінки знань, умінь і навичок стає все важче й важче, відповідно, учителі звертаються до тестових технологій. При цьому педагоги мають навчити учнів успішному виконанню тестових завдань різних тематичних типів, рівня складності та структури. Важливим є здійснення аналізу результатів тестування, з’ясування типових помилок, яких допускають учні, та визначення шляхів їх усунення. Лише за такого підходу до впровадження тестових технологій відбуватиметься якісна перевірка рівня навчальних досягнень учнів, зокрема й на уроках української мови. Однак тестування не повинно бути панацеєю, що варто застосовувати без будь-яких застережень, адже його недоліки можуть нівелювати переваги за відсутності аналізу доцільності використання тестування в кожній конкретній ситуації та прогнозування похибок, що можуть мати вплив на об’єктивність результатів індивідуального та групового оцінювання. Мета роботи – систематизувати навчально-методичні матеріали стосовно використання тестування як засобу оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках української мови та літератури. Мета роботи передбачає вирішення таких завдань дослідження: ? проаналізувати педагогічні аспекти вимірювання знань учнів; ? систематизувати засоби оцінювання знань учнів; ? дослідити особливості тесту як засобу оцінювання знань учнів з української мови та літератури; ? охарактеризувати створення педагогічних тестів; ? описати власний досвід використання тестів на уроках української мови та літератури. Об’єкт дослідження – засоби оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках. Предмет дослідження – тести як засіб оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках української мови та літератури. Аналіз публікацій з теми. Перші наукові праці з теорії тестів з’явилися більше ста років тому, на межі стику психології, соціології, педагогіки й інших так званих поведінкових наук. Зарубіжні психологи називають цю науку психометрикою, а педагоги – педагогічним вимірюванням. Тестологія як теорія тестів із своїми методами наукового дослідження з’явилась на початку ХХ ст. Великий внесок у розвиток тестових технологій зробили зарубіжні педагоги А. Binet, N. Е. Gronlund, C. A. Spearman, A. R. Zara, R. W. Wood, R. L. Linn, а також російські вчені П. Блонський, В. Звоннiков, А. Шмельов, В. Беспалько, П. Кляйн та ін. В Україні над цією проблемою працювали І. Булах, Л. Коваленко, Л. Паращенко, М. Барна, В. Шпильовий, Л. Прокопенко, С. Гриб, А. Кузьмінський, Ю. Триус, Л. Фігурська. Детально та ґрунтовно систему контролю та оцінювання навчальних досягнень досліджували такі вітчизняні науковці: Ю. Бабанський, С. Гончаренко, К. Ігненкамп, В. Оконь, В. Рисс, Б. Г. Ананьєв, І. А. Зязюн, В. Ю. Биков. Актуальність, теоретична значущість і водночас недостатній рівень дослідження оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках української мови та літератури на основі застосування тестових технологій визначили проблематику дослідження. Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків і списку використаних джерел та літератури, що складається з 20 найменувань.  
Объём работы:
28
Выводы:Таким чином, у результаті дослідження теми «Тести як засіб оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках української мови та літератури», ми дійшли таких висновків. В освітній діяльності оцінка – не найголовніше, але будь-яка діяльність учнів завжди оцінюється вчителем. Це не завжди просто. Не викликає сумнівів у підлітків та їхніх батьків тільки оцінка аргументована. Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з погляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна просто не тільки сприяти формулюванню у людині суми знань, умінь та навичок, але й сформувати її компетентність як самоздатність до оптимальних дій. Компетентність – це загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню та розвитку. Поняття компетентності зводиться не тільки до знань, умінь та навичок, але й належить до сфери складних умінь і якостей особистості. Складовою частиною багатьох педагогічних новацій є тести. Тести дозволяють отримати: об’єктивні оцінки рівня знань, умінь, навичок і уявлень; виявити прогалини в підготовці; перевірити відповідність випускників тієї чи іншої спеціалізації вимогам державних освітніх стандартів; відібрати кращих з претендентів на навчання у вітчизняних і закордонних вузах. До завдань у тестовій формі ставляться такі вимоги: логічна форма висловлювання; правильність форми; стислість; наявність певного місця для відповідей; правильність розташування елементів завдання; однаковість правил оцінки відповідей; однаковість інструкцій для всіх під час тестування; адекватність інструкції формі та змісту завдання. Тестування має ряд переваг: 1) вони не такі об’ємні, як традиційні форми оцінювання рівня знань; 2) у кожен пункт тесту можна ввести не одне, а багато понять, за рахунок чого інформаційна ємність завдання підвищується; 3) забезпечення стандартизації; 4) забезпечення індивідуальності, самостійності, сприяння навчанню дітей процесуального самоконтролю; 5) забезпечення можливості викладачеві швидкої перевірки знань великої кількості учнів із різних тем; 6) тестування – більш справедливий метод, воно ставить усіх учнів у рівні умови як у процесі контролю, так і в процесі оцінювання, уникаючи суб’єктивізму викладача; 7) тестування може складатися із завдань з усіх тем курсу. Це дозволяє виявити знання учня по всьому курсу, уникнувши елементу випадковості при витягуванні квитка. За допомогою тестування можна встановити рівень знань учня по предмету в цілому і по окремих його розділах; 8) сприяють оцінюванню навчальних досягнень усього класу; 9) не створюють важкого почуття тривожності, як перед традиційною контрольною роботою або іспитом. Однак тестування має і низку недоліків: 1) відсутність контролю усного мовного компонента; 2) зниження потреби вибору головного в прочитаному; 3) тест не дозволяє перевіряти й оцінювати високі, продуктивні рівні знань, пов’язані з творчістю; 4) у тестуванні є елемент випадковості (випадкова помилка, вгадування відповіді); 5) необхідність прийняття спеціальних заходів щодо забезпечення конфіденційності тестових завдань. Актуальність впровадження тестів на уроках української мови та літератури покликана ще іншою вимогою часу – необхідністю використовувати тестові технології для якісної підготовки учнів до ЗНО.    
Вариант:нет
Литература:1. Аванесов В. С. Композиция тестових заданий / В. С. Аванесов. – М. : АДЕПТ, 1998. – 217 с. 2. Аванесов В. С. Научные основы тестового контроля знаний / В. С. Аванесов. – М. : Исследовательский центр, 1994. – 135 с. 3. Биков В. Ю. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням інтернет-технологій : монографія / В. Ю. Биков – К. : Педагогічна думка, 2008. – 9 с. 4. Булах І. Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / І. Є. Булах. – К., 1995. – 430 с. 5. Григорьева Н. А. Социокультурная идентификация личности в условиях совре- менного гуманитарного образования / Н. А. Григорьева // Инновации и образование : сб. материалов конф. Сер. «Symposium» / Санкт-Петербургское философ. общество. – СПб., 2003. – Вып. 29. – С. 301–304. 6. Звонников В. И. Инновационные методы оценки учебных достижений студентов / В. И. Звонников // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 5. – С. 12–17. 7. Зязюн І. А. Філософія педагогічного моніторингу / І. А. Зязюн // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. ст. до 15річчя АПН України. – К., 2007. – Т. 4: Педагогіка і психологія вищої школи. – С. 153–167. 8. Калмикова Л. Тести досягнень як засіб моніторингу знань, умінь і навичок студентів. Гуманітарний вісник / Л. Калмикова; Переяслав-Хмельницький держ. пед. унт ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 16. 9. Колгатін О. Г. Педагогічна діагностика та інформаційно-комунікаційні технології : монографія / О. Г. Колгатін. – Х. : ХНПУ, 2009. – 324 с. 10. Корсак К. Про якість інструментарію оцінювання: співбесіди, іспити, тести / К. Корсак // Директор школи. Україна. – 2001. – № 5. – С. 84–94. 11. Луговий В. І. Проблеми високих педагогічних технологій та особистісної орієнтації їх в освіті (теоретикометодологічний аспект) / І. Л. Володимир // Вища освіта України. – 2007. – Дод. 1. Т. 3. – С. 219–220. 12. Ляшенко О. І. Актуальні питання формування системи моніторингу якості загальноосвітньої підготовки у контексті запровадження державних освітніх стандартів. У зб. Проведення педагогічного моніторингу якості навчальних досягнень учнів у контексті 12-бальної системи оцінювання / О. І. Ляшенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. –Львів : Лоппо, 2001. – С. 9–13. 13. Розробка тестів на основі критеріїв – шлях для оцінювання згідно з попередньо визначеними критеріями компетенцій (методичні рекомендації) [Електронний ресурс / укл. Н. П. Малінкіна. – Ж., 2008. – Режим доступу: http:/ /ptozh.org.ua/pages/p29 14. Рыбка Д. П. Проблемы использования инновационных образовательных технологий в области гуманитарного знания / Д. П. Рыбка // Адукацыйныя і выхаваўчыя асяроддзі і практыкі зборнік навуковых артыкулаў пад агульнай рэдакцыяй кандыдата педагагічных навук У. К. Слабіна. – Віцебск, 2005. – С. 121–124. 15. Тестові технології у навчальному закладі : метод. посіб. / Л. І. Паращенко, В. Д. Леонський, Г. І. Леонська. – К. : Майстерня книги, 2006. – 217 с. 16. Ухань П. С. Контроль знань, вмінь і навичок учнів на уроках інформатики : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання інформатики» / П. С. Ухань. – К., 2001. – 16 с. 17. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения / А. В. Хуторской. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с. 18. Чорна Н. В. Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США : автореферат / Н. В. Чорна. – Житомир, 2005. – 6 с. 19. Щербак О. І. Теорія і практика оцінювання навчальних досягнень : навчально-методичний посібник / О. І. Щербак, Н. З. Софій, Б. Ю. Бович за наук. ред. О. І. Щербак. – Івано-Франківськ : ЛілеяНВ, 2014. – 136 с. 20. Hart D. Authentic assessment / D. Hart. – Melno Park, California, 1994. – 120 p.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (25)