Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Лінгвістика»

Теоретико-методологічні засади дослідження лінгвостилістичних засобів у рекламних текстах.

Карточка работы:25460-2018ф
Цена:
Тема: Теоретико-методологічні засади дослідження лінгвостилістичних засобів у рекламних текстах.
Предмет:Лінгвістика
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Реклама та звя'зки з громадськістю
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ 6 1.1. Методологічні основи вивчення лінгвостилістичних засобів у рекламному тексті 6 1.2. Визначення лінгвостилістичних засобів 10 1.3. Різновиди лінгвостилістичних засобів 11 РОЗДІЛ 2. РЕКЛАМА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ І ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН 17 2.1. Особливості рекламного тексту 17 2.2. Лінгвостилістичні прийоми організації англомовних рекламних текстів 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасна реклама – багатоаспектне явище, яке привертає увагу науковців різних галузей науки: лінгвістів, психологів, культурологів, соціологів. Мова реклами миттєво реагує на появу нових ідей, подій, а зміни у будь-якій сфері життя неминуче відображаються у рекламних текстах. Реклама, що вже давно стала невід’ємним атрибутом культури цивілізованого світу, привертає увагу представників різних галузей знання – психології, соціології, культурології, філософії. Для лінгвістичної науки інтерес до реклами зумовлений насамперед загальним напрямом дослідження мови як інструменту впливу (П. Б. Паршин, О. С. Попова). У дослідженнях, що виконані на матеріалі різних мов, аналізуються лінгвостилістичні (Є. В. Куликова, З. М. Циганкова, L. Hidalgo Downing), структурні (Л. Г. Павлюк, Є. В. Куликова), типологічні (С. К. Романюк), гендерні (О. М. Туркіна), аксіологічні (Л. Г. Павлюк, М. Л. Крамаренко, А. Goddard) та прагматичні (Н. В. Якимчук, Ю. М. Мороз, О. С. Горшкова, J. Pelclová) особливості реклами. Окрім цього, об’єктом дослідження лінгвістів стають лексичні, семантичні, стилістичні (О. І. Зелінська, Б. Совінскі); синтаксичні (О. В. Виноградова, С. Г. Кара-Мурза, М. М. Кохтєв, Д. Е. Розенталь, Є. С. Тюфкій); прагмалінгвістичні (А. В. Голоднов, Ю. Б. Корнєва, Н. С. Лиса, І. П. Мойсеєнко, О. Є. Ткачук-Мірошниченко) аспекти реклами; дослідження реклами з урахуванням текстових категорій (М. Л. Крамаренко, Н. С. Рева); рекламного дискурсу (Н. Л. Волкогон, А. П. Мартинюк, А. В. Олянич); рекламної комунікації (Л. А. Кочетова, Г. Г. Почепцов); вивчення когнітивних аспектів (О. В. Анопіна, О. В. Медведєва); персуазивної функції реклами (О. О. Горячев, В. В. Мозгунов); комунікативно-прагматичних особливостей (О. О. Ксензенко, О. В. Лещенко, Ю. К. Пирогова). Особливо цікавими для нашого дослідження є праці, де реклама є об’єктом лінгвостилістичного аналізу (Д. Е. Розенталь, А. Н. Баранов, С. Г. Кара-Мурза, М. М. Кохтєв, Н. Маршалл та ін.). Актуальність дослідження зумовлена необхідністю виявлення і конкретизації ролі мовно-мовленнєвих засобів рекламних текстів щодо досягнення мети рекламної комунікації. Окреслена проблема набуває особливого значення в умовах глобалізації культурних і мовних контактів. Об’єктом дослідження в роботі є тексти англомовного рекламного дискурсу. Предмет дослідження – лінгвостилістичні засоби організації англомовних рекламних текстів. Мета роботи – виявлення специфіки відбору мовних засобів для організації рекламних текстів, лаконічної інформативності, привабливості і переконливості з метою максимального впливу на потенційного споживача. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 1) на основі узагальнення наявних теоретичних напрацювань конкретизувати зміст понять «реклама», «рекламний текст» та з’ясувати теоретико-методологічні основи вивчення їх лінгвостилістичних особливостей; 2) окреслити специфічні особливості рекламних текстів, їх основні функції та мовні особливості; 3) розглянути конкретні рекламні тексти щодо використаних у них лінгвостилістичних засобів. Матеріли дослідження становлять контексти, дібрані методом суцільної вибірки з рекламних оголошень з Інтернет-джерел. Методи і прийоми дослідження: описовий (для класифікації та інтерпретації рекламних текстів); стилістичного аналізу; метод лінгвістичного спостереження; метод семантичного аналізу (для виявлення і визначення культурних смислів рекламного повідомлення), культурологічного аналізу (для зіставлення смислів рекламних текстів із загальнокультурною інформацією). Новизна дослідження полягає в тому, що в ньому узагальнено та конкретизовано основні теоретичні напрацювання і систематизовано фактографічний матеріал щодо лінгвостилістичних особливостей англомовних рекламних текстів. Теоретична цінність роботи. Дослідження рекламних текстів робить внесок у теорію рекламної комунікації, лінгвістику текстів малого обсягу, функціональну стилістику. Практична цінність дослідження визначається можливістю використання його результатів при підготовці до практичних і семінарських занять, написанні методичних рекомендацій, наукових статей з відповідної проблематики. Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел (всього 19 найменувань).    
Объём работы:
26
Выводы:Проведене дослідження дає можливість зробити такі висновки. Методологічними принципами лінгвостилістики є загальні філософські положення про мову як сутність людини, як вид і результат суспільно усвідомленої діяльності. Теоретичні засади вивчення рекламних текстів, пов’язані – з огляду на специфіку обраної теми – з основними набутками лінгвостилістики як самостійної галузі мовознавства напрямами вивчення стилістики і видами мовних засобів, які вирізняються і вивчаються у межах кожного напряму. Рекламний текст становить особливий вид тексту, певним чином структурований, зі специфічною комунікативно-прагматичною спрямованістю, який виконує функцію інформування та впливу. Кінцева мета будь-якого рекламного тексту – привернути увагу потенційного клієнта, зацікавити та переконати придбати запропонований товар. Рекламний текст здебільшого є креолізованим, оскільки окрім вербального (заголовок, основний текст, слоган, рекламний знак), містить аудіо- та / чи візуальний компонент (ілюстрація, відеоряд, колір, шрифт, фотографія). Аналіз рекламних текстів, узятих з електронних англомовних видань, свідчить про універсальні закономірності використання мовних одиниць різного рівня, які змушують працювати уяву і пам’ять реципієнта. Саме тому в рекламних текстах практично кожна лінгвістична одиниця є не лише семантично значущою, але й володіє особливою комунікативною силою. Успіх реклами залежить від її мовного вираження, а її ефективність залежить від трьох складників: звуку, слова, речення. Автор рекламного повідомлення відбирає для створення тексту такі мовні засоби, які б однаково чітко оформлювали подачу необхідної для потенційного споживача інформації та спонукали його до дії, потрібної рекламодавцю, шляхом емоційного впливу, навіювання та переконання. На вербальному рівні специфічне комунікативне призначення рекламного тексту реалізується через розгалужену систему лінгвостилістичних засобів, що включають одиниці усіх рівнів мови. Широко використовуються фоно- і лексико-стилістичні засоби, експресивний синтаксис. Серед тропів найбільш уживаними є метафора, порівняння, гіпербола; серед фігур мови – риторичні запитання, еліптичні речення, риторичні запитання та спонукальні конструкції. Оскільки у сучасному суспільстві реклама є невід’ємною частиною соціокультурного життя,то щодня з’являється величезна кількість рекламних текстів. Вивчення їх лінгвостилістичних особливостей з урахуванням окреслених теоретико-методологічних підходів визначає перспективи подальшого дослідження заявленої теми.  
Вариант:нет
Литература:1. Алексеева И. С. Текст и перевод. Вопросы теории : монография / И. С. Алексеева. – М. : Междунар. отношения, 2008. – 184 с. 2. Ахмедова Л. С. Лінгвістичні засоби спонукання в англомовних текстах реклами / Л .С. Ахмедова, О. І. Станкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів. – Дніпро, 2017. – Ч. 1. – С. 6–10. 3. Бурковська Л. Лінгвістичні аспекти англомовних рекламних текстів / Л. Бурковська // Філологічні науки. – 2014. – № 18. – C. 102–105. 4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание : / А. Вежбицкая ; пер. с англ. – М. : Русские словари, 1996. – 412 с. 5. Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц / Т. Г. Винокур. – М. : Наука, 1980. – 237 с. 6. Єрмоленко С. Я. Методи стилістичних досліджень / С. Я. Єрмоленко // Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст. : система понять і бібліографічні джерела / за ред. д-ра філол. наук, проф. С. Я. Єрмоленко. – К. : Грамота, 2007. – С. 13–17. 7. Жеребило Т .В. Словарь лингвистических терминов / Т. В. Жеребило. – 5-е изд., испр. и доп. – Назрань : Пилигрим, 2010. – 486 с. 8. Коваленко Є. Рекламний текст як основна одиниця рекламної комунікації: особливості лінгвістичного аналізу / Є. Коваленко // Лінгвістичні студії. – 2009. – Вип. 18. – С. 173–178. 9. Кохтев Н. Н. Стилистика рекламы : учеб.-метод. пособ. для студентов фак. и отдний журналистики гос. ун-тов / Н. Н. Кохтев. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 91 с. 10. Лютянська Н. І. Вербальні та невербальні засоби впливу у текстах англомовної реклами продуктів харчування / Н. І. Лютянська // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 46 (2). – С. 427–438. 11. Мацько Л. І. Методологія і методи стилістики / Л. І. Мацько // Стилістика української мови : підручник / О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; за ред. Л. І. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – С. 11–20. 12. Одинцов В. В. Стилистика текста / В. В. Одинцов. – М. : Наука, 1980. – 263 с. 13. Розенталь Д. Э. Язык рекламных текстов : учеб. пособ. / Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кохтев. – М. : Высш. школа, 1981. – 127 с. 14. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского язика : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Ю. М. Скребнев. – 2-е изд., испр. – М. : Астрель, 2003. – 221 с. 15. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под. ред. М. Н. Кожиной ; члены редколлегии : Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 696 с. 16. Тюрина С. Ю. О понятиях рекламный дискурс и рекламный текст / С. Ю. Тюрина // Вестник ИГЭУ. – 2009. – № 1. – С. 151–155. 17. Українська мова : Енциклопедія. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана», 2000. – 752 с. 18. Dyer G. Advertising As Communication / G. Dyer. – London : Methuem, 1982. – 230 p. 19. Firth J. R. Modes of Meaning / J. R. Firth // Papers in linguistics 1934-1951. – London ; New York ; Toronto : Oxford University Press, 1957. – P. 174–202.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (37)