Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Напрями вдосконалення діяльності організаційних посередників на фінансовому ринку України.

Карточка работы:25482-2018ф
Цена:
Тема: Напрями вдосконалення діяльності організаційних посередників на фінансовому ринку України.
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Особливості діяльності посередників, що виконують функції на фінансовому ринку 4 2. Шляхи вдосконалення діяльності посередників на вітчизняному фінансовому ринку 8 Висновки 14 Список використаних джерел 15    
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Реалізація переважної більшості економічних відносин між учасниками ринку відбувається за допомогою посередників, завдяки яким вирішуються проблеми функціонування ринку фінансових послуг. На ньому відбуваються процеси надання послуг щодо мобілізації, розподілу та перерозподілу вільних ресурсів. Фінансовий ринок складається з різних інститутів, які надають специфічні професійні послуги, направляючи потоки фінансових ресурсів від кредиторів/інвесторів до реципієнтів. Саме від рівня розвитку посередницької діяльності на ринку фінансових послуг, значною мірою, залежить ефективність його функціонування. Вивченню питання вдосконалення діяльності посередників, що виконують допоміжні функції на фінансовому ринку в Україні присвячено праці таких вчених, як: О. Бала, С. Герасимова, Т. Гудзь, М. Коніна, О. Некрасова та інші. Метою роботи є обґрунтування напрямів вдосконалення діяльності посередників, що виконують допоміжні функції на фінансовому ринку в Україні. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: – визначити особливості діяльності посередників, що виконують функції на фінансовому ринку; – дослідити напрями вдосконалення діяльності посередників, що виконують допоміжні функції на фінансовому ринку в Україні. Об’єктом роботи є процес вдосконалення діяльності посередників, що виконують допоміжні функції на фінансовому ринку в Україні. Предметом роботи є сукупність теоретичних та прикладних засад щодо вдосконалення діяльності посередників, що виконують допоміжні функції на фінансовому ринку в Україні. Методи. У роботі використано методи теоретичного узагальнення і порівняння, методи логічного узагальнення, аналізу та синтезу.  
Объём работы:
12
Выводы:Отже, фінансові посередники покликані відігравати надзвичайно важливу роль на фінансовому ринку, оскільки їхня діяльність сприяє зменшенню вартості фінансових операцій, підвищенню ліквідності фінансових активів, диверсифікації ризику, створює умови для активізації роботи всіх інших учасників фінансового ринку. Варто відзначити, що фінансовий ринок повинен стати одним з основних механізмів мобілізації вільних ресурсів для розвитку економіки і формування надійних інструментів заощадження для населення. Цього можна досягти шляхом стабілізації валютного ринку, зниження та утримання рівня інфляції на прийнятному для розвитку економіки рівні, не більш як: стабілізації роботи фінансового сектора, відновлення довіри населення до інститутів фінансового ринку; формування ефективної системи перерозподілу ресурсів з пріоритетним їх спрямуванням на реалізацію проектів економічного розвитку.    
Вариант:нет
Литература:1. Бала О. Фінансове посередництво в Україні: сутність та види / О. Бала, О. Цізда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 169–174. 2. Герасимова С. В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств / С. В. Герасимова // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 103–111. 3. Гудзь Т. П. Стратегічний аналіз діяльності фінансових посередників в Україні / Т. П. Гудзь, І. В. Кошман // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – № 1 (73). – С. 53–61. 4. Зимовець В. В. Фінансове посередництво : навч. посіб / В. В. Зимовець, С. П. Зубик. – К. : КНЕУ, 2005. – 288 с. 5. Коніна М. Сучасний стан фінансового ринку України та шляхи його вдосконалення / М. Коніна, К. Реха, В. Янковський // Економічний дискус. – 2016. – Вип. 2. – С. 183–192. 6. Кривенцова А. Дослідження фінансової діяльності страхових компаній в Україні / А. Кривенцова // Схід . – № 8 (140) . – Грудень 2015 р. – С. 26–31. 7. Лаврик О. Л. Сутність фінансового посередництва на сучасному етапі розвитку економіки України / О. Л. Лаврик // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Т. 19. – № 1. – С. 184–192. 8. Некрасова О. Л. Механізм правового регулювання діяльності фінансових посередників ринку фінансових послуг / О. Л. Некрасова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2012. – Вип. 1. – Т. 2. – С. 157–162. 9. Партин Г. Роль небанківських фінансових посередників у фінансуванні інноваційного розвитку / Г. Партин, О. Тивончук // Вісник НБУ. – 2005. – № 5. – С. 46–51. 10. Рубанов П. М. Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва / П. М. Рубанов // Вісник Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. – 2011. – № 4. – С. 97–101. 11. Рудь І. Ю. Особливості функціонування фінансового посередництва: теоретичний аспект / І. Ю. Рудь, Т. В. Біловус // «Молодий вчений». – 2016. – № 6 (33). – С. 104–107. 12. Смагін В. Л. Діяльність базових інститутів фінансового ринку в контексті інституціональних змін / В. Л. Смагін // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право. – 2014. – № 3. – С. 207–212. 13. Фаріон В. Я. Роль посередників на фінансовому ринку України / В. Я. Фаріон, Я. М. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Т. 24. – № 1. – С. 153–160. 14. Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посібник для ВНЗ / С. В. Черкасова. – Львів : Магнолія, 2008. – 496 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)