Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

Держава і право України під час Другої Світової війни

Карточка работы:36632ф
Цена:
Тема: Держава і право України під час Другої Світової війни
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Українська Академія Зовнішньої Торгівлі (УАЗТ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Держава і право України під час Другої Світової війни 5 1.1.Основні риси права під час Другої Світової війни 5 1.2.Галузі права під час Другої Світової війни 6 Розділ 2.Події які впливали на право під час Другої Світової війни 17 2.1. Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом 17 2.2. Німецько-Радянський договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною 19 2.3.Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і з'єднання її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою 22 2.4. Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 р.) 25 Висновок 29 Список використаних джерел 31
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми: держава права України під час другої світової війни в умовах війни разом з принципом єдності державної власно¬сті, відповідно до якого основні знаряддя виробництва могли пере¬ходити від одного державного органу до іншого лише в порядку передачі, що ґрунтувалося на розпорядженні відповідних держав¬них та господарських органів, були дещо розширені права господа¬рських наркоматів та спрощено порядок передачі майна між дер¬жавними підприємствами та організаціями. Принцип єдності дер¬жавної власності в деяких випадках надав можливість вико¬ристовувати державне майно не тим органам, за якими воно було закріплене, а тим, що включили його на законних засадах в свою промислову базу. Згідно з правилами Наркомату фінансів СРСР при інвентаризації на баланс відбудованого підприємства заноси¬лись всі матеріальні цінності, які знаходились на його території, незалежно від того, чи рахувались вони на його балансі раніш. Перебудова правової системи Української РСР здійснювалась на основі правової доктрини, принципів, що склалися у довоєнний час і відповідали особливостям правового режиму сталінізму, тота¬літаризму. Деякі заходи адміністративного порядку носили відкрито реп¬ресивний характер і навіть мали забарвлення геноциду. Так, поста¬новами ДКО СРСР від 12 травня та 2 червня 1944 p. з Криму було депортовано у Середню Азію понад 200 тис. кримських татар. У 1944—1945 pp. з Західної України було депортовано до Сибіру десятки тисяч громадян Умови воєнного стану внесли зміни у цивільне законодавство, яке торкалося як майнових, так і немайнових прав громадян. Так, були припинені усі справи про виселення з жилих приміщень військовослужбовців та їх сімей, цій категорії громадян були надані широкі пільги щодо державного житла. Війна внесла корективи і в порядок визнання безвісно відсутніми і померлими осіб, що без вісті пропали на фронті. Темою дослідження даної курсової роботи є держава права України під час другої світової війни.
Объём работы:
31
Выводы:Отже, можна сказати що під час Другої світової війни згідно зі змінами у республіканському законодавстві права і обов'язки подружжя породжував тільки зареєстрований шлюб, ро¬зірвання якого можливе лише публічно, через суд. Було скасовано право звернення матері до суду з позовом про встановлення бать¬ківства і стягнення аліментів на утримання дитини. Всі ці заходи, на думку законодавця, повинні були сприяти зміцненню сім'ї, виховувати більш серйозне ставлення до укладання шлюбу і до розлучення. Залученню до праці підлягали чоловіки від 16 до 55 років, жінки від 16 до 50 років. Згідно з союзним законодавством керівництву підприємств дозволялось встановлювати обов'язкові понад¬нормові роботи тривалістю до 3 годин в день. Скасовувались чер¬гові та додаткові відпустки. Всі робітники і службовці підприємств воєнної промисловості були визнані на період війни мобілізовани¬ми і закріплювались для постійної роботи за тими підприємствами, на яких вони працювали. Мобілізованими вважались робітники, службовці та ІТР, що працювали на державних підприємствах і в установах прифронтових районів. Багато уваги приділялося організаційно-господарському зміц¬ненню колгоспів, пошуку нових форм і методів підвищення про¬дуктивності колгоспного виробництва. В постанові РНК УРСР від 25 липня 1944 р. "Про хід збирання врожаю зернових культур у колгоспах і радгоспах УРСР" було запропоновано всім колгоспам і радгоспам з метою підвищення продуктивності праці забезпечити організацію збиральних робіт на основі широкого застосування індивідуального та дрібногрупового підряду. З 1943 р. у визволених областях України почалось впровадження додаткової оплати праці колгоспникам за високопродуктивну працю Зросла також відповідальність за посягання на особисту влас¬ність громадян. Пленум Верховного Суду СРСР постановою від 8 січня 1942 p. вказав на необхідність кваліфікувати крадіжку особис¬того майна в умовах воєнних дій як крадіжки під час пожежі або іншого стихійного лиха, тобто як кваліфіковану дію. При розгляді справ про злочини, за які була встановлена відповідальність за законами воєнного часу, цим Положенням ке¬рувались всі військові і загальні суди, незалежно від місця їх діяльності.
Вариант:нет
Литература:1. Заруба Віктор Миколайович. Історія держави і права України: Навч. посіб. для підгот. до іспиту / МВС України; Юридична академія — Д., 2003. — 160с 2. Іванов В'ячеслав Миколайович. Історія держави і права України: Навч. посібник. — К. : Атіка, 2003. — 416с. 3. Святоцький О. Д., Гончаренко В. Д., Страхов М. М., Рогожин А. Й., Рум'янцев В. О. Історія держави і права України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.:У 2 т. / Академія правових наук України ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.Я. Тацій (ред.) — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 653с 4. Чайковський А. С., Батрименко В. І., Зайцев Л. О., Копиленко О. Л., Кривоніс В. М. Історія держави і права України: Підручник / А.С. Чайковський (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 511с. — Бібліогр.: с. 506-510. 5. Демиденко Григорій Григорович. Історія вчень про право і державу: Підруч. для студ. юрид. вищих навч. закл.. — Х. : Консум, 2004. — 431с 6.Глиняный В. П. История государства и права зарубежных стран: Учеб. пособие / Одесская национальная юридическая академия. — 5. изд. — Х. : Одиссей, 2005. Ч. 1 — 832с. 7. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процесу и организации суда и прокуратуры 1917-1954 гг.: Сб. док. / С.А. Голунский (ред.)Леонид Николаевич Гусев (сост.). — М. : Госюриздат, 1955. — 625с. 8. Історична енциклопедія. В 3-х т. – М., 1999. 9. Кульчицький С. Держава в якій ми прожили 69 років. // Дзеркало тижня. - № 1 (426) Субота, 11 - 17 Ciчня 2003 року. 10. Кукушкин Ю. С., О.И.Чистяков. Очерк истории Советской Конституции. М., Политиздат, 1987. 11. Рогов В. А. История государства и права России IX-начала XX веков. — М. : Зерцало, 1995. — 264с. 12. Розумовський І.П. Історія Росії. – М., 2000. 13. Фесенко А.М. Кризис нэпа 1923 года: сущность и уроки // Записки історичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. – Вип. 7. – Одеса, 1998. – С.234-240. 14. Фесенко А.М. К вопросу об экономической программе “левой оппозиции” в СССР в 1920-е годы // Записки історичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Ме-чникова. – Вип.10. – Одеса, 2000. – С.276-281. 15. Фесенко А.М. Чи була партноменклатура правлячим класом СРСР? // Наукові праці Миколаїв-ського державного гуманітарного університету ім. П.Могили комплексу “Києво-Могилянська Академія” та Миколаївського центру політичних досліджень: Науково-методичний журнал. – Вип.9: Політологія. - Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П.Могили, 2003. – С.134-139.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)