Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Правове регулювання надання психіатричної допомоги в Україні

Карточка работы:25741-2018ф
Цена:
Тема: Правове регулювання надання психіатричної допомоги в Україні
Предмет:Право
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" (НУ"КМА")
Содержание:ВСТУП……………………...…………………………..…………………………....3 РОЗДІЛ 1 ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ……………………………………………………………………………7 Висновки до розділу 1…………………………………………………………….17 РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ……...……………………………………………………………….18 2.1.Стан регулювання психіатричної допомоги в Україні ………………..…….18 2.2.Міжнародне регулювання психіатричної допомоги…………………….…...28 Висновки до розділу 2………………………………………………………….…37 РОЗДІЛ 3 НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХІАТРИЧНИХ ЛІКАРЕНЬ………………………………………………………………………....40 3.1.Недоліки правового регулювання та їх вирішення щодо діяльності психіатричних лікарень…………………………………………………………….40 3.2.Недоліки правового регулювання та їх вирішення щодо діяльності медичного персоналу психіатричних лікарень………….………………………..50 3.3.Недоліки правового регулювання та їх вирішення щодо прав пацієнтів психіатричних лікарень……………………………………………………….……61 Висновки до розділу 3…………………………………….…………..…………..77 ВИСНОВКИ……………………………………………..………………….….….79 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….....84  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Кожна людина піклується про своє життя та хоче мати міцне та непохитне здоров'я. Здоров'я людини залежить від безлічі факторів, що впливають на неї кожен день. Це і екологія навколишнього середовища, і рівень життя в країні, в якій проживає особа, і на сам перед, рівень медичної допомоги в даній країні. Медична допомога безпосередньо впливає на життя людини і вже багато століть не сидить на місці та швидко рухається вперед, долаючи безліч ще колись здавалось невиліковних хвороб. Медицина, як наука, ділиться на безліч галузей таких як, наприклад, судова медицина, педіатрія, медична психологія, медицина катастроф тощо. Існують такі практичні галузі діяльності, наприклад: психіатрія, наркологія, хірургія, травматологія, гінекологія тощо. Величезна кількість галузей та напрямків медичної допомоги потребує надзвичайно точного, професійного, коректного та такого, що не порушує права людини законодавчого регулювання та контролю за медичною діяльністю. Темою даної дипломної роботи є «Правове регулювання надання психіатричної допомоги», тож вся робота буде базуватись навколо такої галузі медицини та науки як психіатрія. Ця галузь є надзвичайно важливою, адже усе життя людини пов'язане з працею її розуму, а якщо людина не може керувати своїм розумом – то не може керувати своїми діями та може бути небезпечною для себе та свого оточення. Психічні хвороби повинні мати правильне безпечне лікування, вчасне реагування на них та професійну діагностику, а для цього потрібні ідеальне, правильне законодавство та непохитне його виконання. Стан дослідження. Теоретичну основу дослідження становлять праці наступних вчених: В.В. Галай, І.В. Кирилюк, В.О. Лефретова, І.Я. Сенюти, О.В. Худошиної та ін. Водночас, слід відзначити, що на сьогоднішній день питання щодо правового регулювання надання психіатричної допомоги є фрагментарно дослідженим та потребує комплексності та відповідної деталізації, зважаючи на останні законодавчі зміни та в силу гострої потреби удосконалення чинного законодавства в цій галузі. Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є аналіз поняття, ознак, елементів і значення правового регулювання психіатричної допомоги в Україні та, також дослідження практичних питань, недоліків, покращень та розвитку регулювання надання психіатричної допомоги в Україні. Досягненню поставленої мети є наступні основні завдання, які необхідно вирішити: 1)визначити цінність психічного здоров’я як об’єкта правової охорони; 2)охарактеризувати сучасний стан регулювання психіатричної допомоги в Україні та виявити перспективи розвиту законодавства щодо надання психіатричної допомоги в державі; 3)визначити основи міжнародного регулювання психіатричної допомоги; 4)виявити недоліки правового регулювання та їх вирішення щодо діяльності психіатричних лікарень, медичного персоналу, а також щодо прав пацієнтів психіатричних лікарень безпосередньо з позиції існуючої судової практики; 5)провести опитування щодо рівня надання психіатричної допомоги в Україні серед своїх колег, близьких та медичних працівників. Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини, що складаються під час надання психіатричної допомоги. Предметом дослідження виступають особливості правового регулювання надання психіатричної допомоги, які обумовлені положеннями національного законодавства, міжнародних документів, висновками судової практики, а також науковою доктриною. Методи дослідження. Методологічна основа дослідження, використана для досягнення вищезазначених мети і завдань, представлена сукупністю загальнонаукових методів пізнання, зокрема, логічного (з використанням прийомів аналізу, синтезу, індукції, дедукції, моделювання, аналогії), історичного, системного, і спеціальних методів наукового пізнання, таких як формально-юридичний, порівняльно-правовий. Застосування формально-юридичного методу дозволило здійснити аналіз нормативного-правого базису України, суддівських рішень та міжнародного досвіду медичного права пов’язаного з психіатричною допомогою. Метод гіпотез застосовувався для визначення можливих подальших проблем та шляхів вирішення. Конкретно-соціологічний метод знайшов втілення у анкетуванні знайомих та незнайомих мені лікарів та, також, своїх колег щодо психіатрії в Україні. Нормативною базою дослідження слугувало національне законодавство, а також міжнародно-правові акти, що врегульовують питання надання психіатричної допомоги. Емпіричною базою дослідження стала національна судова практика а також рішення Європейського суду з прав людини. Теоретичну основу дослідження склали праці як вітчизняних, так й зарубіжних науковців і практиків. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в ній відомості та надані висновки характеризують сучасний стан надання психіатричної допомоги в Україні. Отримані результати можуть бути використані у науково-дослідній сфері – як основа для подальшого опрацювання і вирішення проблемних питань надання психіатричної допомоги. Також результати можуть бути враховані у нормотворчій діяльності при розробці та вдосконалені законодавства України з питань надання психіатричної допомоги. Певну цінність робота може мати й в правозастосовній діяльності шляхом використання конкретних тлумачень, узагальнень, аналізів, висновків, наприклад, при вирішенні різноманітних спорів, що виникають при захисті прав пацієнтів, яким надається психіатрична допомога. Значущість робота може отримати й у навчальному процесі при вивчення навчальної дисципліни «Медичне право». Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають п’ять підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 98 сторінок, з яких основний текст складає 81 сторінку.      
Объём работы:
81
Выводы:У дипломній роботі наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення теоретико-правових завдань по вдосконаленню вітчизняного законодавства щодо правового регулювання надання психіатричної допомоги, що дозволило сформулювати низку положень, спрямованих на досягнення поставленої в роботі мети: 1.Доведено, що проблема психологічного здоров’я сьогодні вийшла за межі окремої людини чи певних малих соціальних груп та є надзвичайно важливою та потребуючою реформування з позиції конкретних дій законодавця. 2.Виявлено, що психічне здоров’я є важливим об’єктом правової охорони, про що свідчить ціла низка міжнародно-правових на національних актів. 3.Констатовано, що існуючий стан правового забезпечення надання психіатричної допомоги цілком відповідає умовам сучасності, однак все ще існують деякі правові колізії та суперечності, зокрема пов’язані із прийняттям Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги» та не прийнятті важливих законопроектів спрямованих на ефективне забезпечення та захист прав пацієнтів у даній галузі. 4.Наголошено, що сфера психіатрії є досить динамічною, відповідно, потребує максимально чіткого й визначеного законодавчого регулювання, аби запобігти зловживанню, дискримінації та створити комфортні нормативні умови для осіб, які страждають на психічні розлади, з одного боку, а з іншого, — для осіб, які таку допомогу надають. 5.Зазначено, що законодавчі акти галузі охорони здоров’я часто містять загальні (нечіткі за змістом) правові норми, що суперечать одна одній, тому наголошено на необхідності прийняття наступних кодифікованих актів – Медичного кодексу України та Етичного кодексу пацієнтів. 6.Визначено, що формування міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав пацієнта, стало результатом переконання світової спільноти у необхідності поважати людину як окрему особистість, усвідомлення, що біологія і медицина розвиваються прискореними темпами, а неналежне використання знань може призвести до дій, які загрожують життю, здоров’ю або гідності людини. На підтримку цього запропонована система міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав пацієнта, яку необхідно розбити на 3 групи: 1) всесвітні та регіональні міжнародні акти з прав людини (як приклад - Європейська конвенція про права та основні свободи громадян (1950 р.); 2) міжнародні документи про права пацієнта: (Європейська хартія прав пацієнта, Конвенція про медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби тощо); 3) акти про права пацієнта, прийняті міжнародними громадськими організаціями лікарів та пацієнтів, зокрема що стосуються надання психіатричної допомоги (Гавайська декларація, Положення та погляди Всесвітньої психіатричної асоціації про права та юридичний захист від 17.10.1989 р., Принципи захисту психічно хворих осіб та покращення психіатричної допомоги, прийнятих Генеральною Асамблеєю резолюцією 46/119 від 17.12.1991 р. тощо). 7.Констатовано, що права пацієнтів слід чітко відмежовувати від прав галузі психіатричної допомоги. Поряд із загальними (основними) правами пацієнтів, що невід’ємні від будь-якої особи, якій надається медична допомога, існують права пацієнтів, які отримують психічну допомогу, проте, це питання більш детально розглянуте у третьому розділі даної роботи. 8.Узагальнено, що збірне поняття психіатричної допомоги у комплексі містить у собі: на першому етапі здійснення обстеження стану психічного здоров’я осіб; проведення профілактичних заходів, здійснення нагляду, догляду і медико-соціальної реабілітації осіб з психічними розладами. Кожен з зазначених етапів надання психіатричної допомоги є підтвердженням правового статусу пацієнта, а як наслідок - дотримання його прав. Кожна особа є такою, що не має психічного розладу, доки його не буде встановлено на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про психіатричну допомогу» та іншими законами України. 9.Визначено, що міжнародні стандарти захисту прав психічно хворих складають цілий комплекс нормативно-правових актів як загального, так і спеціального характеру. В Україні дані міжнародно-правові акті втілені у національне законодавство, однак фактично не реалізуються на практиці. Тому, на нашу думку, є доцільним та ефективним прийняти відповідні підзаконні нормативно-правові акти рекомендаційного характеру, які б сприяли до більшої імплементації міжнародно-правових норм щодо захисту прав психічно хворих осіб у законодавство України. 10.Узагальнено, що окрім безпосереднього надавання психіатричної допомоги, психіатричні лікарні та прирівняні до них заклади мають бути у встановленому законом порядку зареєстровані та здійснювати свою діяльність згідно чинних ліцензійних умов щодо провадження медичної практики. 11.Виявлено, що законодавець доволі суворо підходить до порушення положень щодо ліцензування медичної практики, передбачивши ретроспективні негативні наслідки для суб’єктів порушення. Так, відмінивши кримінальну відповідальність за порушення господарської діяльності в частині її провадження без належним чином отриманих дозволів, законодавець залишив кримінальну відповідальність за провадження медичної практики без ліцензії. Законодавець встановлюючи державний нагляд за ліцензуванням медичної практики прагне до надання послуг в сфері охорони здоров’я, що забезпечуватимуть надання кваліфікованої медичної допомоги. 12.Зазначено, що сьогодні відсутні формальні критерії, які б дозволяти чітко визначити при здійсненні державного нагляду, чи є наявні в заявника організаційні та матеріально-технічні ресурси, включаючи обладнання, інструментарій, транспортні засоби, медичні технології достатніми для надання кваліфікованої медичної допомоги, що може у свою чергу призводити до волюнтаризму чиновників, які на власний розсуд визначатимуть відповідність організаційних та матеріально-технічних ресурсів заявника необхідному для отримання ліцензії на медичну практику рівню. 13.Наголошено на недоліках державного контролю у формі ліцензування медичної практики, зокрема що такий контроль наразі має суттєві вади нормативно-правової бази, яка не узгоджена з нормативними актами вищої юридичної сили, що водночас, є неприйнятно для правової держави. 14.Сформована думка, що окремим питанням на сьогодні питанням виступає правова необізнаність медичного персоналу який надає психіатричну допомогу, яскравим підтвердженням чого слугує існуюча судова практика. 15.Для розв’язання усіх вищенаведених проблем щодо надання психіатричної допомоги медичним персоналом та створення і розвитку ефективної системи надання психологічних послуг населенню пропонується прийняти існуючий законопроект № 3850 «Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування», яким передбачено ліцензування професійної діяльності лікарів. 16.Доведена думка, що прийняття вище вказаного закону є доцільним та ефективним, адже внесення таких змін до законодавства України підвищить відповідальність і професійний рівень медичних працівників, що, у свою чергу, захистить пацієнтів. Так само необхідним є внесення змін до ст. 11, 12, 27 Закону України «Про психіатричну допомогу» в частині надання законодавчого права проведення психіатричних оглядів, надання психіатричної допомоги ЛЗП/СЛ на первинному рівні, що надасть можливість не тільки направлення пацієнтів, які звертаються з приводу психічного здоров’я до ЛП, а й встановлення діагнозу і проведення лікування (за умов достатньої кваліфікації ЛЗП/СЛ, та вибору лікувального закладу і лікаря пацієнтом), а також прийняття їх участі у роботі лікарської комісії. 17.Визначені права пацієнта як сукупність юридичних норм, що закріплені у відповідних нормативно-правових актах та регулюють відносини у сфері охорони здоров’я та надання медичної допомоги. 18.Узагальнено, що норми Закону України «Про психіатричну допомогу» базуються на міжнародних стандартах, серед яких Гавайська декларація II (1983 р.) і Положення та погляди Всесвітньої психіатричної асоціації про права та юридичний захист психічно хворих (1989 р.) та покликані забезпечити права пацієнта на якісну та безпечну психіатричну допомогу. Зазначено, що існування спеціальних норм права, що встановлюють специфічні права пацієнта залежно від напряму медичної допомоги, вважається обґрунтованим і доцільним. 19.Доведено, що наразі існує чимало порушень прав пацієнтів, яким надається психіатрична допомога, у результаті чого констатовано та особливо наголошено, що питання щодо дотримання прав пацієнтів у психіатричних закладах є наразі суспільно значущим та особливо гострим питанням, яке потрібно якомога швидше вирішувати за допомогою введення системи контролюючих незалежних органів та підвищення професійної правосвідомості медичного персоналу. 20.Знайшло вирішення питання щодо розробки контролюючих заходів щодо дотримання прав осіб у психіатричних закладах. Як приклад - запровадити систему контролюючих однак незалежних органів, завданням яких було б проведення різноманітних контролюючих заходів спрямованих на дотримання прав осіб у психіатричних закладах. До вказаних органів могли б увійти як незалежні спеціалісти психіатри та соціальні працівники, так й представники правозахисних громадських організацій та правоохоронних органів. Також, необхідним є й належне навчання та підвищення правової свідомості медичного персоналу який не завжди належним чином проінформований щодо прав права пацієнтів, які проходять лікування у психіатричних закладах.      
Вариант:нет
Литература:1. Цінність Електронний ресурс // Інформаційний сайт «Вікіпедія». – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Цінність. (дата звернення 23.05.2018 р.). – Назва з екрана. 2. Словник української мови: в 11 томах. – Том 11. – К., 1980. – 700 с. 3. Путров С.Ю. Цінність здоров'я особистості як об'єкт філософського пізнання / С. Ю. Путров // Нова парадигма. – 2012. – Вип. 112. – С. 116-122. 4. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103. 5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 270. 6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний документ від 19.10.1973 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 7. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст.2598. 8. Дроздова О.В. Цивільно-правовий захист прав пацієнтів в контексті практики Європейського суду з прав людини: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О.В.Дроздова. – Х., 2017. – 20 с. 9. Справа «Осман проти Великобританії»: Рішення Європейського суду з прав людини від 28.10.1998 р. (Заява № 23452/94) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://docs.pravo.ru/document/view/19382448. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 10. Справа «Валерій Фуклєв проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини від 16.01.2014 р. (Заява № 6318/03) // Офіційний вісник України. – 2014. – № 72. – Ст.2056. 11. Справа «Петухов проти України»:Рішення Європейського суду з прав людини від 21.10.2010 р. (Заява № 43374/02) // Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Ст.1339. 12. Martinsen Dorte Sindbjerg. Conflict and Conflict Mangement in the Cross-border Provision of Healthcare Services. URL: http://static-curis.ku (дата звернення 23.05.2018 р.). – Назва з екрана. 13. Стефанчук Р. Цивільне право України: навч. посіб. / Р. Стефанчук. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с. 14. Пунда О. Поняття та зміст права на здоров’я / О. Пунда // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3–4 (7–8). – С. 79-84. 15. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст.19. 16. Абоймов В. В. Обеспечение и защита прав граждан в системе обязательного медицинского страхования / В. В. Абоймов и др.; ред. А. М. Таранов. – М.: Федерал. фонд обязател. мед. страхования, 2001. – 112 с. 17. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст.356. 18. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 270. 19. Крикунова А. А. Защита социальных прав человека Европейским судом по правам человека / А. А. Крикунова // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. – 2010. – № 2. – С. 118-124. 20. Борисова-Жарова В. Г. Международно-правовые основы обеспечения права человека на здоровье: автореф. дис. … канд. юрид. наук / В. Г. Борисова-Жарова. – М., 2008. – 28 с. 21. Галай В. Удосконалення української практики звернення за захистом прав пацієнтів до Європейського суду з прав людини / В. Галай // Медичне право. – 2009. – № 3 (І). – С. 15-22. 22. Сажієнко Н. В. Забезпечення реалізації права на здоров'я в діяльності Європейського суду з прав людини / Н. В. Сажієнко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред..), Л. І. Кормич (заст. голов. ред..), Ю. П. Аленін та ін.; МОНмолодьспорт України ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип.. 45. – С. 138-148. 23. Буякас, Т. М. Личностное развитие в условиях работы самопонимания, опосредствованной символами / Т. М. Буякас // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 23–38. 24. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. XII, част. 3. – К., 2010. – 448 с. 25. Ухвала Апеляційного суду Київської області від 21.02.2018 № 369/1600/18 Електронний ресурс // Інформаційно-пошукова база VERDICTUM. – Електронні дані. – Режим доступу: https://verdictum.ligazakon.net/document/72390375 (дата звернення 23.05.2018 р.). – Назва з екрана. 26. Ухвала Апеляційного суду Київської області від 23.03.2017 № 362/1222/17 Електронний ресурс // Інформаційно-пошукова база VERDICTUM. – Електронні дані. – Режим доступу: https://verdictum.ligazakon.net/document/65637827 (дата звернення 23.05.2018 р.). – Назва з екрана. 27. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. № 1489-III Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 28. Лефретов В.О. Проблеми психологічного здоров'я та надання психологічних послуг населенню / В. О. Лефтеров // Інтегративна антропологія. – 2013. – № 2. – С. 47-50. 29. Україна приєдналась до Європейської декларації щодо охорони психічного здоров’я Електронний ресурс // Інформаційний сайт «Likar.Info». – Режим доступу: http://www.likar.info/novosti-Ukrainy/news-9322-ukrayina-prijednalas-do-yevropeyskoyi-deklaratsiyischodo-ohoroni psihichnogo-zdorovya/.(дата звернення 23.05.2018 р.). – Назва з екрана. 30. Організаційні та правові проблеми забезпечення громадян психіатричною допомогою в Україні: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://prava.kiev.ua. (дата звернення 23.05.2018 р.). – Назва з екрана. 31. Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 р. № 12 Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0094-02. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 32. Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих: Постанова Кабінету Міністрів від 27.09.2000 р. № 1465 Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 33. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст.131. 34. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст.492. 35. Рекомендації № R(83)2 Комітету міністрів Ради Європи стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади і примусово утримуються як пацієнта від 22.02.1983 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_074. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 36. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги: Закон України від 14.11.2017 р. № 2205-VIІI Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2205-19. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 37. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення ч. 1 ст. 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) від 01.06.2016 р. № 2-рп/2016 Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 38. Сенюта І.Я. Надання психіатричної допомоги за новим нормативним регламентом: окремі проблемні питання Електронний ресурс // Інформаційний ресурс «Український медичний часопис». – Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/120981/nadannya-psihiatrichnoyi-dopomogi-za-novim-normativnim-reglamentom-okremi-problemni-pitannya. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 39. Справа «М. проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини від 19.04.2012 р. (Заява № 2452/04) Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/rishennja_cshodo_ukrajini_vineseni_jevropejskim_sudom_z_prav_ljudini.html. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 40. В Україні буде створено Національну програму охорони психічного здоров’я Електронний ресурс // Український медичний часопис. – Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/107688/v-ukrayini-bude-stvoreno-natsionalnu-programu-ohoroni-psihichnogo-zdorov-ya. (дата звернення 23.05.2018 р.). – Назва з екрана. 41. Про утворення державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684-р Електронний ресурс // Офіційний портал органів виконавчої влади України «Урядовий портал». – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250310895. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 42. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5 Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 43. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги від 15.04.2016 р. № 4449 Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58760. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 44. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання законодавства у сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування) від 04.12.2014 р. № 1242 Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52696. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 45. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні / за заг. ред. В.М. Лехан, В.М. Рудого. – К., 2005. – 168 с. 46. Майданик Р. Законодавство України в сфері охорони здоров’я: система і систематизація / Р. Майданик // Медичне право. – 2013. – № 2. – С. 63-74. 47. Етичний кодекс лікаря України від 27.09.2009 р. Електронний ресурс // Інформаційний ресурс «Аптека». – Режим доступу: https://www.apteka.ua/article/17132. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 48. Положення та погляди Всесвітньої психіатричної асоціації про права та юридичний захист від 17.10.1989 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_871. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 49. Гавайська декларація Всесвітньої психіатричної асоціації від 10.07.1983 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_872. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 50. Принципи захисту психічно хворих осіб та покращення психіатричної допомоги, прийнятих Генеральною Асамблеєю резолюцією 46/119 від 17.12.1991 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_306. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 51. Збірка навчальних матеріалів курсу для учасників тренінгу «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя» – К.: ВАІТЕ, 2017. – 92 с. 52. Резолюція 46/119 «Захист осіб з психічними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги» від 18.02.1992 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_905. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 53. Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/995_g71. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 54. Рекомендація 818 (1977) щодо ситуації з психічними захворюваннями від 08.10.1977 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_069. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 55. Рекомендації № R(83)2 Комітету міністрів Ради Європи стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади і примусово утримуються як пацієнта від 22.02.1983 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_074. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 56. Конвенція про медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби від 25.06.1969 р. № 130 Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_184. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 57. Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів / В. В. Глуховський та ін.; Європ. прогр. Міжнар. фонду Відродж. «Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи». – К. : Дизайн і поліграфія, 2012. – 158 с. 58. Европейская хартия прав пациентов от 12.10.2002 г. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biogarmonia.com.ua/docs/charter.pdf. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 59. Охорона здоров’я та права людини: ресурс. довід.: пер. з англ. / Ін-т відкритого суп-ва, Міжнар. навч. Центр «Еквітас»; за ред. Д. Коен та ін. ; за наук. ред. (укр. версія): І. Сенюта; передм. : А. Найера. – 5-те вид., допов. – Львів: Медицина і право, 2011. – 506 с. 60. Коваль А. М. Статус пацієнта: адміністративно-правове регулювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. М. Коваль. – І., 2011. – 20 с. 61. Дело «Винтерверп против Нидерландов» (Winterwerp v. the Netherlands): Постановление Европейского Суда по правам человека от 24.10.1979 г. (Жалоба № 6301/73) Електронний ресурс // Сайт О.Анищика. – Режим доступу: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/vinterverp-protiv-niderlandov-postanovlenie-evropejskogo-suda. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 62. Справа «Горшков проти України» (Заява № 67531/01): Рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_090. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 63. Статут Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2 – закладу комунальної власності області (Нова редакція) від 2012 року Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. – Режим доступу: http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/publichna-informaciya/inshe/2215-statut-mikolayivskoyi-oblasnoyi-psihiatrichnoyi-likarni-2. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 64. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII // Голос України. – 2015. – № 56. 65. Крячко А.Г. Найбільш типові помилки, яких припускаються суб’єкти господарювання при здійсненні медичної практики згідно вимог ліцензійних умов / А.Г. Крячко // Вістник стоматології. – 2011. – № 2. – С. 119-123. 66. Ершова И.В. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности: правовые нормы, доктрина, судебная практика / И.В. Ершова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. – № 1. – С. 128-141. 67. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 285 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 30. – Ст.45. 68. Симонян А.В. Господарсько-правове регулювання створення суб’єктів медичної практики / А.В. Симонян // Наше право. – 2013. – № 9. – С. 160-164. 69. Генеральна угода про торгівлю послугами від 15.04.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст.482. 70. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні»: Постанова Верховної Ради України від 21.04.2016 р. № 1338-VIII. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 1338-19?nreg=1338-19&find=1&text=%EB%B3%F6%E5%ED%E7&x=10&y=8. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 71. Рішення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2016 № 204/3541/16-ц Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62398189. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 72. Рішення Апеляційного суду Запорізької області від 23.06.2016 № 315/1329/15-ц Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58661071. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 73. Відбулась підсумкова медична рада щодо діяльності обласної психіатричної лікарні № 1 Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. – Режим доступу: http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/golovna/novini/5762-vidbulas-pidsumkova-medichna-rada-shchodo-diyalnosti-oblasnoji-psikhiatrichnoji-likarni-1. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 74. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 30.03.2017 № 343/3732/13-а (2а/0343/1/14) Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65742694. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 75. «Школа медичної журналістики по-новому розкриває професію» – представники медіа Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nsju.org/article/2255. (дата звернення 23.05.2018 р.). – Назва з екрана. 76. Рішення Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 05.10.2017 № 285/1807/17 Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69467994. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 77. Рішення Арцизького районного суду Одеської області від 28.09.2017 № 492/73/17 Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69163485. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 78. Ухвала Долинського районного суду Кіровоградської області від 18.01.2018 № 388/53/18 Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71679236. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 79. Ухвала Сквирського районного суду Київської області від 18.12.2017 № 376/1960/17 Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71221529. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 80. Ухвала Центрального районного суду Миколаєва від 24.11.2017 № 490/11355/16-ц Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62937027. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 81. Рішення Заводського районного суду м. Миколаєва від 19.12.2016 № 487/342/16-ц Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63762927. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 82. Рішення Ківерцівського районного суду Волинської області від 02.07.2015 № 158/811/15-ц Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/46143353. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 83. Ухвала Апеляційного суду Кіровоградської області від 23.11.2015 № 404/5103/14-к Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/53874435. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 84. Рішення апеляційного суду Донецької області від 04.09.2013 № 531/2314/12 Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36208745. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 85. Козаченко Ю.А. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнтів в Україні: дис. …канд. юр. наук : 12.00.07 / Ю.А.Козаченко. Х.,2016. – 210 с. 86. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст.379. 87. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К.Г. Устименка) від 30.10.1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 46. – С.126. 88. Головачова К. Проблеми реалізації прав пацієнтів на медичну допомогу в Україні / К. Головачова // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С.143-146. 89. Висновок за результатами проведення громадської експертизи діяльності Міністерства охорони здоров’я України Електронний ресурс // Сайт Української гельсінської спілки з прав людини. – Режим доступу: https://helsinki.org.ua. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 90. Прокуратура виявила, що у Львівській психлікарні незаконно примусово лікують окремих пацієнтів Електронний ресурс // Інформаційний сайт «Вголос». – Режим доступу: http://vgolos.com.ua/news/za_faktom_sluzhbovoi_nedbalosti_posadovtsyamy_lvivskoi_oblasnoi_psyhlikarni_vidkryly_provadzhennya_210470.html. (дата звернення 23.05.2018 р.). – Назва з екрана. 91. Валерія Лутковська: «Дотримання прав людини в системі психіатрії має бути на першому місці» Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Уповноваженого Верховною Радою України з прав людини. – Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/18316-ed-valeriya-lutkovska-dotrimannya-prav-lyudini-v-sistemi-psixiatriii-maye. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 92. Кирилюк І.В. Злочинність у сфері психіатрії: особливості, детермінанти та шляхи запобігання / І. В. Кирилюк // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3 (22). – С. 140-148. 93. Справа «Руденко проти України» (Заява № 35041/05): Рішення Європейського суду з прав людини від 21.12.2010 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_a10. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 94. Справа «Осаковський проти України» (Заява № 13406/06): Рішення Європейського суду з прав людини від 17.07.2014 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_a26. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 95. Справа «Кучерук проти України» (Заява № 2570/04): Рішення Європейського суду з прав людини від 06.09.2007 р. Електронний ресурс // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_839. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 96. Рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 16.10.2015 № 206/3684/15-ц Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52394792. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 97. Рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області (справа № 206/5939/15-ц) // Єдиний державний реєстр судових рішень Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 98. Рішення Апеляційного суду Сумської області (справа № 583/1259/17) Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 99. Рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 26.04.2018 № 523/5755/18 Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу:http://reyestr.court.gov.ua/Review/73677469. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 100. Рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 15.07.2016 № 495/4910/16-ц Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/59091446. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 101. Рішення Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 21.12.2017 № 333/6799/17 Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70374261. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана. 102. Рішення Київського районного суду м. Полтави (справа № 552/7431/16-ц) Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua. (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)