Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Державний кредит у формуванні фінансових ресурсів держави

Карточка работы:16290-2015ф
Цена:
Тема: Державний кредит у формуванні фінансових ресурсів держави
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ 5 1.1. Зміст і функції державного кредиту 5 1.2. Класифікація форм державного кредиту 9 1.3. Зарубіжний досвід державного кредиту 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ 17 2.1. Аналіз показників зовнішнього державного кредиту України 17 2.2. Аналіз показників внутрішнього державного кредиту України 21 2.3. Механізм кредитування і погашення заборгованості 24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 27 3.1. Фактори, що зумовили зростання державного кредитування в Україні 27 3.2. Шляхи вдосконаленняРеформування системи державного кредитування в Україні 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Поточна економічна ситуація в Україні характеризується загрозливим зростанням боргового навантаження, що виступає одним з базових факторів гальмування розвитку економіки країни. Основними причинами зростання обсягу державного боргу в 2014 році та на початку 2015 року стали наступні: ? безпрецедентна політична криза, анексія АР Крим та тривалий військовий конфлікт на сході країни; ? глибока економічна рецесія, викликана перегрупуванням економічних зав’язків з міжнародними партнерами та руйнуванням інфраструктури та промислових об’єктів на частині території країни; ? фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту державного бюджету, зростання якого обумовлене в значній мірі збільшенням видатків на оборону та обслуговування державного боргу; ? необхідність потужної державної підтримки державних підприємств та банків, зокрема НАК?«Нафтогаз України» тощо. Загальний обсяг державного боргу України зберігає тенденцію до зростання протягом досліджуваного періоду. Протягом останніх 5 років сукупний обсяг державного боргу зріс більш ніж втричі до 1 424,13 млрд. грн. (67,66 млрд. дол. США в еквіваленті). Водночас проблеми, пов’язані з формуванням оптимальних державних зовнішнього та внутрішнього кредитів, залишаються невирішеними для України. А їх важливість обумовлена також і тим, що обґрунтована боргова політика є важливою передумовою пришвидшення темпів економічного зростання України, підвищення її міжнародної конкурентоспроможності та покращення добробуту населення. В зв’язку з цим, актуальним являється дослідження сучасного стану та історії формування державного кредиту та оцінки його впливу на фінансові ринки України. Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження даної курсової роботи. Метою курсової роботи є узагальнення теоретичних положень поняття «державний кредит» і визначення його ролі у формуванні фінансових ресурсів держави. Дане дослідження ґрунтується на системному підході до вивчення державного кредиту. Для вирішення поставлених у роботі завдань використані різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема наукового абстрагування, аналізу та синтезу, окремі статистичні методи, зокрема зіставлень та групувань, динамічних порівнянь, графічний і табличний методи, порівняльний аналіз тощо. Мета роботи передбачає виконання таких завдань: – дослідити теоретичні аспекти поняття «державний кредит»; – проаналізувати показники державного кредиту України; – з’ясувати шляхи вдосконалення системи державного кредитування в Україні. Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади державного кредиту. Предмет дослідження – державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.    
Объём работы:
30
Выводы:Проведений аналіз теоретичних аспектів поняття «державний кредит» дає підстави визначити, що державний кредит є обов’язковим елементом фінансової системи будь-якої держави. Державний кредит – це сукупність грошових коштів, мобілізованих державою, яка виступає в ролі позичальника або гаранта. Як фінансовий інструмент він може виконувати три функції: фіскальну, регулюючу, контрольну. Розумне й обережне використання цього механізму сприяє реалізації в суспільстві розподільчої та регулюючої функцій, дозволяє поповнити доходи бюджету, не вдаючись до емісії. Державний кредит може мати дві форми: ощадна справа і державні позики. Ощадна справа належить до державного кредиту, якщо залучені кошти спрямовуються в доходи бюджету. Державні позики є основною формою державного кредиту. За правовим оформленням розрізняють державні позики, що надаються на підставі угод і забезпечені випуском цінних паперів. Залежно від місця розміщення державних позик їх поділяють на внутрішні – на внутрішньому фінансовому ринку (надаються юридичними і фізичними особами даної країни та нерезидентами) і зовнішні – надходять ззовні від урядів, юридичних і фізичних осіб інших країн, міжнародних організацій і фінансових інституцій. Проведений аналіз валютної структури державного зовнішнього боргу України у 2015 р. свідчить, що українські зовнішні зобов’язання переважно емітовані в доларах, також значна частка належить СПЗ, що пояснюється великими кредитами Україні від МВФ. Частка в загальній структурі деномінованого у іноземній валюті боргу провокує суттєві ризики для системи державних фінансів та вітчизняної економіки загалом, оскільки в разі падіння обмінного курсу обсяг державної заборгованості зростає, що може викликати проблеми з обслуговуванням боргу. Загалом, зважаючи на наведені у курсовій роботі абсолютні та відносні показники зовнішньої заборгованості України, є підстави говорити про тенденції: постійного зростання зовнішнього державного боргу в Україні та зростаючого навантаження на вітчизняну економіку від погашення та обслуговування державних боргів. За проведеним аналізом видно, що найбільший обсяг внутрішнього боргового зобов’язання в Україні сягав у 2013 році. Для вказаного періоду характерним було використання залучених державою позик для фінансування дефіциту бюджету. Додатково, зростання державного боргу відбувалось більш активно в частині внутрішніх запозичень, коли частка зовнішніх дещо скоротилась. Крім того, в 2013 р. тенденцію до зростання мала частка емісійних позик у структурі державного внутрішнього боргу, а також частка гарантованих зобов’язань у структурі загального боргу. Розглядаючи витрати на обслуговування і погашення держборгу у перспективі за період 2015-2020 рр., необхідно підкреслити, що в структурі витрат по обслуговуванню боргу поступово буде збільшуватися частка виплат з обслуговування внутрішнього боргу, що пов’язано з погашенням та виплатою доходів за ОВДП, випущених в 2009-2012 рр. Наведені дані у курсовій роботі свідчать, що борг України незабаром перевищить 1 трильйон гривень і що необхідним стає реформування системи державного кредитування в Україні та припинення запозичення. Зменшення майбутніх виплат за борговими зобов’язаннями можна досягти за рахунок: 1) пролонгації позик; 2) зниження купону; 3) зниження номіналу позик.    
Вариант:нет
Литература:1. Аналіз сучасного стану державного боргу та ключові напрями забезпечення боргової безпеки України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1806/. 2. Аналітичний огляд стану державного боргу та його впливу на фінансовий ринок України станом на 01.09.2015. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/REVIEW_debt.pdf. 3. Базилевич В. Д. Державні фінанси Текст : навчальний посібник / В. Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. Базилевича В. Д. – К. : Атіка, 2003. – 368 с. 4. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень-березень 2015 р. Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitoring%20Quarter%202015/!KV_І_2015_Monitoring_ukr.pdf. 5. Вдовенко Л. О. Фінанси : Навч. посіб. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 152 с. 6. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2014 рік підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати. Рахункова палата України, 2015. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16745880/Bulet_vykon_DBU_2014.pdf. 7. Держаний кредит і державний борг. Лекція 11 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/307/12/Тема_11cк.doc. 8. Доходи та витрати Державного бюджету України Електронний ресурс – Режим доступу : http://poglyad.com/blog/10/399/. 9. Дудченко В. Ю. Зарубіжна практика регулювання державного боргу // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. – 2007. – № 786. – С. 109-113. 10. Жулин О. В. Управління державним боргом з метою максимізації суспільного добробуту / О. В. Жулин // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2012. – Вип. 9. – С. 319-322. 11. Лютий І. О. Новітні тенденції розвитку фінансової системи держави / І. О. Лютий // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 24-30. 12. Матвєєва Ю. М. Структура зовнішнього державного боргу України та особливості його обслуговування Текст / Ю. М. Матвєєва; Збірник наукових праць МННЦ. – 2009. – № 14. – С. 188-203. 13. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с. 14. Орлюк В.П. Фінансове право України Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/books/letter/14/868. 15. Офіційний сайт Міністерства фінансів України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/news/borg. 16. Пастернак М. М. Аналіз зовнішньої державної заборгованості в Україні: структура, динаміка, погашення / Марія Мар’янівна Пастернак // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред. ) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 16. – № 1. – С. 224-232. 17. Перепелиця М. О. Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави / М. О. Перепелиця // Теорія і практика правознавства. – Вип. 2 (8) – 2015. – С. 1-10. 18. Сергієнко О. В. Побудова концепції визначення специфічних показників, які вказують на критичний стан державного боргу саме для економіки України. / О. В. Сергієнко. // Молодий вчений : наук. журн. – Херсон – 2014. – C. 59-65. 19. Столярчук А.Зарубіжний досвід управління державним боргом / А. Столярчук, Ю. Бурлуцька Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/15_94145.doc.htm. 20. Тарасевич Н. В. Сучасний стан розвитку ринку державних запозичень в Україні / Н. В. Тарасевич, А. П. Тарасевич // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 1. – С. 129-139. 21. Федоров В. А. Види державного боргу України / В. А. Федоров // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 57. – С. 563-573. 22. Чубак А. Ю. Аналіз боргових зобов’язань на сучасному етапі. / Дніпропетровська державна фінансова академія Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1983. 23. Шляхи удосконалення боргової політики України Електронний ресурс – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Table/Tbl171104/002.htm. 24. Як Захід допомагав Україні : всі кредити за 2014 рік. Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.newsru.ua/finance/ 03dec2014/denegdali.html.      
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)