Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Проект системи менеджменту на підприємстві

Карточка работы:36401ф
Цена:
Тема: Проект системи менеджменту на підприємстві
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Гуманітарний Інститут (КГІ)
Содержание:ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ – ЯК НАУКА УПРАВЛІННЯ 6 1.1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НАУКИ 6 1.2. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 12 1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ 19 2.1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 19 2.2. ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 21 2.3. ОЦІНКА МЕТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 27 РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 31 3.1. ФІЛОСОФІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗРОБКА МОДЕЛІ КАР’ЄРНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 31 3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ – ПРОЕКТ СИСТЕМИ ДІЛОВИХ КОНТАКТІВ 38 3.3. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА ПО КАДРАМ 39 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 44
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В процесі управлінської діяльності працівники апарату управління використовують знання різних наук і окремих галузей. Мистецтво управління - це форма відображення, пізнання, обдумування і вирішення конкретної проблемної ситуації, дякуючи високому рівню творчості, майстерності, інтерпретації науки управління і реалізації позитивного досвіду, евристичних особливостей, фантазії, ерудиції, звукової інтуїції працівників. Мистецтво управління , як і інші види мистецтва, проявляються через особистість, її індивідуальність, евристичність, своєрідність, фантазію, ерудицію, талановитість, позитивний досвід, знання теорії, предмета і його методів. Велику роль в мистецтві управління відіграє досвід керівника (спеціаліста). Ряд вчених відмічають, що мистецтво управління не природжене, а дається досвідом. Незважаючи на велику роль фантазії, досвіду, суб'єктивного підходу в мистецтві керівництва, основою управлінської діяльності являється об'єктивна діяльність, конкретна практика, облік факторів, що визначають проблему. Управлінські рішення виступають джерелами мистецтва управління тоді, коли розкрита глибина, всі тонкощі і нюанси конкретної проблеми ситуації. Істотними сторонами мистецтва управління являються розуміння і усвідомлення політики нашої держави, її стратегії і тактики, оволодіння соціально-економічними, соціологічними, психологічними і іншими науками, а також знання конкретної практики. Разом з тим для керівників і спеціалістів необхідні і мистецькі знання. Так, в мистецтві управління і управлінських рішень широко використовуються мистецькі категорії: соціології мистецтва (партійність, ідейність, соціальність, народність); творчого процесу (майстерність, обдарованість, талант, геніальність); гносеології управління (художній метод, художня правда); естетичного освоєння світу (прекрасне, найвищі почуття, героїчне, незмінне, трагічне, цілісне); естетичної аксіології (естетична орієнтація, естетична цінність, естетична оцінка, естетичне почуття). Конкретний досвід, знання наук реалізуються в мистецтві управління (рішення) через натхнення, творчість, талант. Натхнення як фактор мистецтва формування і реалізації рішень ефективне тільки тоді, коли охоплює діяльність працівників сфери управління і виробництва. У спрощеному розумінні, менеджмент - це уміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Недостатнє вивчення даної проблеми та виникнення суперечностей обумовили вибір теми курсової роботи. Предметом дослідження є процес управління. Об’єктом дослідження є управлінська діяльність. Мета дослідження: з’ясування сутність системи менеджменту на підприємстві. Мета дослідження визначає основні завдання дослідження: • вивчення еволюції розвитку науки менеджменту, • дослідження основних положень різних шкіл управління, • вивчення системи менеджменту на підприємстві, • розробка пропозицій по вдосконаленню системи менеджменту.
Объём работы:
43
Выводы:Менеджмент (управління) - вплив однієї особи або групи осіб (менеджерів) на інших осіб для спонукання до дій, що відповідають досягненню поставлених цілей у випадку прийняття на себе менеджерами відповідальності за результативність впливу. Здійснюючи соціально-економічну функцію, управління повинно розкрити, виразити і вирішити протиріччя між потребами, інтересами, ціннісними орієнтирами людей і існуючою системою економічних відносин. Ця система покликана стимулювати трудову активність людини, її творчий потенціал на основі матеріальної зацікавленості в кінцевих результатах своєї праці. Можна зробити висновок, що для ефективного управління менеджерові природно будуть потрібні не тільки влада, особисті якості, володіння інформацією, знання теорії управління, економічної теорії, багатьох інших наукових дисциплін, але й інтерес до своєї справ, уміння знаходити компроміси, а також величезна кількість інших несхожих один на одного якостей і об'єднання цих якостей у систему, природне виконання цих умов зажадає від менеджера високої майстерності й уміння . Отже, управління можливе частково, але є мистецтвом. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу з управління. Значимість менеджменту була особливо ясно усвідомлена в 30-і роки. Уже тоді стало очевидним, що діяльність ця перетворилася в професію, область знань - у самостійну дисципліну, а соціальний шар - у досить впливову суспільну силу. Чи можна вважати, що англійське поняття "менеджмент" і українське "управління" і, відповідно, "менеджер" і "керівник" - це те саме . І так, і ні. Є і відмінності в трактуванні і застосуванні цих понять, цікаві, щоправда, в основному лише фахівцям. Однак дві відмінності представляються істотними. По-перше, говорячи про "менеджмент", американці майже завжди мають на увазі фігуру "менеджера" - людини, суб'єкта управління, що діє в деякій організації. У більш загальному змісті вони застосовують термін "адміністрація", "адміністрування" (admіnіstratіon), що у більшому ступені відображає знеособлену систему управління. По-друге, коли говорять "менеджер", то мають на увазі професійного керуючого, що усвідомлює, що він представник особливої професії, а не просто інженер або економіст, що займається управлінням. До того ж менеджер - це людина, що пройшла, як правило, спеціальну підготовку.
Вариант:нет
Литература:1. Бавыкин В. Новый менеджмент.-М.: Экономика, 1999.-368с. 2. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2000 – 344 с. 3. Веснин В.Р. Менеджмент для всех . - М.: Знание, 1999. - 173 с. 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент– М.: Гардарика, 1998.-358 с. 5. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. -М. «Дело»», 2000. - 320с. 6. Гpоув, Эндpю С. Высокоэффективный менеджмент Пеp. с англ. Меpкуpьев А. И.. — М.: Филинъ, 1999. — 278 с. 7. Галькович Р. С., Hабоков В. И. Основы менеджмента. — М.: ИHФРА-М, 1998. — 187 с. 8. Демб, Ада, Hойбауеp, Ф.-Фpідpіх. Коpпоpативне упpавління: Віч-на-віч з паpадоксами Пеp. з англ. Г. Hекpасової та ін.. - К.: Основи, 2001.- 302 с. 9. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. -М.: Экономика,1999.-335с. 10. Кpедісов А. І. и др. Менеджмент для кеpівників- К.: Знання, 1999.- 552 с. 11. Каpпов А. В. Психология пpинятия упpавленческих pешений — М.: Юpистъ, 1998. — 434 с. 12. Копаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений. – К.:МАУП, 2000. - 256 с. 13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: –М.:Дело, 1998. - 702с. 14. Муpашко H.И.Упpавление пеpсоналом оpганизации.-К.: Компас,1999.-329с. 15. Муэpс, Роджеp. Эффективное упpавление: Пpакт. pуководство. — М.: Финпpесс, 1998. — 127с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)