Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Вплив корупції на прямі іноземні інвестиції

Карточка работы:17042-2016ф
Цена:
Тема: Вплив корупції на прямі іноземні інвестиції
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 6 1.1. Інвестиційна стратегія як концептуальна основа стійкого розвитку економіки 6 1.2. Позитивні та негативні аспекти впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток 15 1.3. Методологічні основи використання інвестицій в розвитку підприємств 21 Висновки до розділу 1 27 РОЗДІЛ 2. КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ 29 2.1. Поняття корупції та умови, що сприяють її виникненню 29 2.2. Відповідальність за корупцію у світлі міжнородно-правових актів 39 2.3. Світовий досвід боротьби з корупцію 49 Висновки до розділу 2 59 РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 61 3.1. Порівняльна характеристика політики стимулювання іноземних інвестицій в Україні з політиками інших країн світу 61 3.2. Вплив сучасного антикорупційного законодавства України на обсяги прямого інвестування 73 3.3. Активізація боротьби з корупцією в Україні як метод підвищення її інвестиційної привабливості 80 Висновки до розділу 3 93 ВИСНОВКИ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У сучасних реаліях розвитку інвестиційна діяльність вітчизняних підприємств здійснюється на досить низькому рівні. Передусім, це зумовлено недостатністю власних фінансових ресурсів. Обмеженість власних інвестиційних ресурсів свідчить про потребу залучення зовнішніх інвестицій. Сьогодні іноземні інвестиції є одним із найважливіших засобів забезпечення умов виходу України з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності. Саме тому питання іноземного інвестування в економіку України є актуальним. Негативним чинником, що стоїть на перешкоді залученню прямих іноземних інвестицій в економіку країни, є значний рівень корупції, яка наразі перетворилася на одну з загроз національної безпеки. Сьогодні корупційні схеми пронизують практично всі сфери життя українського суспільства і мають комплексний та системний вплив на державу. Зокрема, про це свідчать результати щорічного дослідження Індексу сприйняття корупції 2015, згідно з яким Україна набрала лише 17 балів із 100, причому за рік набрала лише 1 бал. Однією з головних причин процвітання корупції є функціонування значного тіньового сектору економіки України, що є економічним підґрунтям для виникнення та поширення корумпованих зв?язків. У тіньовому секторі економіки працюють мільйони громадян України; за різними даними, він становить від 32% до 40% ВВП країни. Зміна законодавчих і правових норм, послаблення контролю за їх виконанням, відсутність цілісної системи антикорупційних заходів, відсутність чіткої регламентації діяльності посадових осіб – всі ці обставини створюють сприятливі умови для розвитку негативних явищ, до яких належить корумпованість нашого суспільства. Оскільки корупція підриває економічні основи держави, блокує надходження прямих іноземних інвестицій, приводить до «тінізації» економіки, сприяє зростанню впливу організованих злочинних груп, то першочерговим завданням українського суспільства є викорінення цього явища. Незважаючи на серйозну загрозу, боротьба з корупційними проявами наразі зводиться лише до публічних обговорень у засобах масової інформації, гучних скандалів, пов?язаних із хабарами і зловживаннями державних посадових осіб і службовців, що є лише часткою системного явища корупції. Як наслідок, корупція сприймається в органах влади і суспільством як незаконна або аморальна економічна діяльність, пов?язана з отриманням фінансових ресурсів або матеріальних надбань лише суб?єктами державної влади. Теоретичними й прикладними аспектами проблеми залучення прямих іноземних інвестицій займалися такі вітчизняні та зарубіжні дослідники: Гаврилюк О., Гайдуцький А., Гальчинський А. С., Гончаров Ю., Геєць В. М., Гутуряк К. О., Давиденко Н. М., Заєць А. П., Затонацька Т. Г., Калюжна Ю. П., Карковська В. Я., Кудряшов В. П., Мазученко А. С., Майорова Т. В., Мельник В. М., Микитюк П. П., Пила В. І., Саблук П., Свірідова Н. Д., Ткаченко Т., Федоренко В. Г. тощо. Окремі аспекти корупції та її впливу на економічні процеси досліджували в своїх роботах такі провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці: Алатас С., Вей Ш., Гулемюк Л., Жданов Ю., Невмержицький Є., Ревака І., Картье-Брессон Ж., Мілкевич Х., Мюрдаль Г., Фукуяма Ф. тощо. Метою магістерської роботи є визначення впливу корупції на прямі іноземні інвестиції. Головними завданнями магістерської роботи є: ? розглянути сутність інвестиційної стратегії як концептуальної основи стійкого розвитку економіки; ? визначити позитивні та негативні аспекти впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток; ? дослідити методологічні основи використання інвестицій в розвитку підприємств; ? розглянути поняття корупції та умови, що сприяють її виникненню; ? дослідити відповідальність за корупцію у світлі міжнородно-правових актів; ? проаналізувати світовий досвід боротьби з корупцію; ? дати порівняльну характеристику політики стимулювання іноземних інвестицій в Україні з політиками інших країн світу; ? проаналізувати антикорупційне законодавство України; ? розглянути активізацію боротьби з корупцією в Україні як метод підвищення її інвестиційної привабливості. Об?єктом дослідження процес інвестування коштів як важливий фактор економічного розвитку. Предметом дослідження є вплив корупції на прямі іноземні інвестиції. У магістерській роботі були використані такі методи: діалектичний метод пізнання, системний, комплексний та структурно-функціональний підхід, кількісний аналіз, статистичний, методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу. Інформаційною базою дослідження є вітчизняні та зарубіжні підручники, навчальні посібники, книги, статті, нормативно-правові акти, аналітичні звіти консалтингових компаній, статті періодичного друку, дані Державної служби статистики України. Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні положення, викладені в магістерській роботі, доведено до рівня конкретних практичних рекомендацій, які можуть бути використані для протидії корупції в Україні з метою підвищення її інвестиційної привабливості. Структура роботи. Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Обсяг магістерської роботи складає 105 сторінок, в роботі є 6 таблиць та 4 рисунки, список використаної літератури налічує 88 джерел.  
Объём работы:
95
Выводы:На основі проведеного у магістерській роботі дослідження впливу корупції на прямі іноземні інвестиції можна зробити такі висновки. Було визначено сутність поняття інвестиційної стратегії, зокрема, це генеральний напрямок (програма, план) інвестиційної діяльності організації, проходження якого в довгостроковій перспективі має призвести до досягнення інвестиційних цілей і одержання очікуваного інвестиційного ефекту. Інвестиційну стратегію підприємства можна розглядати як динамічну модель поведінки підприємства у сфері його інвестиційної діяльності, що розробляється на довгостроковий період і може поєднувати операції з фінансовими інструментами, впровадження реальних інвестиційних проектів, формування інвестиційних ресурсів, підвищення якості управління інвестиційною діяльністю та взаємозв’язки між ними. Перевагами залучення зовнішніх інвестицій є створення стратегічних альянсів між вітчизняними й зарубіжними підприємствами; використання зарубіжного організаційного й управлінського досвіду; збільшення обсягів капітальних вкладень; впровадження сучасних технологій; стимулювання розвитку експортного потенціалу; підвищення рівня зайнятості та кваліфікації робочої сили; підвищення ступеня адаптації суб’єктів господарювання до умов конкурентного середовища тощо. Негативними наслідками впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країни є погіршенням дефіциту рахунку поточних операцій; репатріація іноземним інвестором прибутків; зростанням іноземного боргу тощо. Розглянувши методологічний інструментарій використання інвестицій в розвитку підприємств, ми дійшли висновку, що у світовій практиці для визначення інвестиційної привабливості підприємства використовується методика визначення стану підприємства за даними бухгалтерської фінансової звітності, яка містить у собі розрахунок групи показників, вибір яких залежить від цілей інвестора. В умовах української дійсності більш правомірно використовувати для оцінки ефективності діяльності показники, засновані на дисконтованих грошових потоках, і оцінку ефективності функціонування організації здійснювати за їхньою динамікою. Ці показники, позбавлені недоліків показників прибутку й вартості підприємства, ураховують динамічний аспект ефективності й точніше відбивають мету функціонування організації. Часто для оцінювання інвестиційного клімату країни, інвестиційної привабливості підприємства використовуються рейтингові методи. Крім того, в роботі було проаналізовано корупційні складові, що впливають на рівень інвестиційної привабливості країни. Зокрема, було визначено, що сьогодні немає єдності серед науковців щодо визначення сутності корупції, що призводить до помилок у вивчені цього явища. Так само відрізняються підходи до визначення корупції на національному рівні. У законодавстві деяких країн, зокрема, Фінляндії та Данії, воно не використовується. В інших державах – розкривається через склади окремих правопорушень. Наприклад, у Франції поняття корупції охоплює сукупність приблизно 20 складів кримінальних злочинів. Найкращим визначенням корупції, на нашу думку, є таке: це діяльність державних службовців, пов’язана зі зловживанням службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків та пільг матеріального характеру. Розкриваючи багатоплановий характер цього зловживання, автор пов’язує її із організованою злочинністю, розглядаючи їх як єдине ціле. Для повнішого розуміння корупції було проаналізовано ознаки та фактори виникнення корупції. До них належать: інституціональні (фундаментальні і правові); організаційно-економічні; соціальні; інформаційні; культурно-історичні. Було досліджено відповідальність за корупцію у світлі міжнородно-правових актів. Аналіз міжнародно-правовиз актів, в яких передбачено відповідальність за корупцію, показав, що основними з них є: Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Комюніке Європейської комісії від 28 травня 2003 р. щодо комплексної політики Європейського Союзу з протидії корупції, Рамкове рішення Ради Європейського Союзу № 568 від 22 липня 2003 р. «Про боротьбу з корупцією в приватному секторі», Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи, Конвенція про цивільно-правову відповідальність за корупцію Ради Європи, Рекомендації Групи держав проти корупції, Конвенція Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом», Страсбурзька Конвенція про корупцію у контексті кримінального права від 27 січня 1999 р. тощо. Розгляд світового досвіду боротьби з корупцією дав змогу зробити висновок, що країнам з успішною економікою та прозорими дозвільними процедурами вдається успішно боротися з корупцією. Головними передумовами для цього є бажання політичної еліти тієї чи іншої країни боротися з корупцією, а також створення та діяльність ефективного державного механізму боротьби з корупцією з відповідною нормативною регламентацією. Світовими лідерами з найменшим рівнем корупціє є скандинавські країни (Данія, Фінляндія, Швеція). Було здійснено порівняльну характеристику політики стимулювання іноземних інвестицій в Україні з політиками інших країн світу. З’ясовано, що більшість країн, які прагнуть залучити іноземні інвестиції для свого розвитку, надають податкові, митні та інші пільги іноземним інвесторам. Але характерною тенденцією розвитку національного законодавства щодо іноземних інвестицій є з одного боку, поступове зменшення таких пільг, а з другого – спроби поширити їх дію тільки на пріоритетні проекти і включити у сферу їх застосування національних інвесторів. Аналіз нового антикорупційного законодавства свідчить про позитивні зрушення на шляху до подолання корупції в українському суспільстві. Зміни в антикорупційному законодавстві мають на меті комплексне реформування системи протидії корупції, відповідно до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав, і гармонізують законодавство України з європейськими стандартами. Така стратегія реформи відповідає зобов’язанням, проголошеним Україною в Угоді про асоціацію з ЄС. Головними досягненнями нововведень антикорупційного законодавства є створення органів, які займуться викоріненням корупції в Україні; закріплення гарантій здійснення громадського контролю над прозорістю і відкритістю виконання державними службовцями своїх завдань; запровадження нових правил протидії корупції на підприємствах; підвищення відповідальності за вчинення корупційних порушень і введення інституту викривачів. В Україні загалом створена досить ефективна антикорупційна база, про що свідчить пакет антикорупційних законів, прийнятих Верховною Радою України. Наразі в нашій державі здійснюються заходи у сфері запобігання корупції, однак ситуація поки залишається незмінною. Було побудовано модель впливу корупції та прямі іноземні інвестиції в України, для якої були визначені індикатори: рівень валового внутрішнього продукту, прямі іноземні інвестиції в Україну та загальна кількість розглянутих заяв, скарг, інших звернень з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції Таким чином, побудована модель дає змогу зробити наступні висновки: при підвищенні прямих іноземних інвестицій на 1%, рівень ВВП зростає на 0,613%, при збільшенні кількості перевірок підприємств на належність до корупційних схем на 93,72%.  
Вариант:нет
Литература:1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 №1560-ХІІ (з останнім змінами від 20.11.2012) // ВВР України. – 1992. – № 47. – Ст. 646. 2. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР (з останнім змінами від 24.05.2012) // ВВР України. – 1996. – № 19. – Ст. 80. 3. Про запобігання корупції : Закон України № 1700-VII від 14 жовтня 2014 р. (поточна редакція від 18.03.2016, підстава 1022-19) Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. 4. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки : Закон України № 1699-VII від 14 жовтня 2014 р. (поточна редакція від 08.08.2015, підстава 595-19) Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/1699-18. 5. Про прокуратуру : Закон України № 1697-VII від 14 жовтня 2014 р. (поточна редакція від 28.02.2016, підстава 1020-19) Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page. 6. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України № 1698 від 14 жовтня 2014 року (поточна редакція від 28.12.2015, підстава 901-19) Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18. 7. Аналітична довідка «Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні». – К. : ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 51 с. 8. Алфьоров С. М. Адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. М. Алфьоров. – Xарків, 2011. – 38 с/ 9. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання : монографія / О. І. Барановський – К. : КНТЕУ, 2009. – 754 с. 10. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Ольга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с. 11. Блажівський Є. М. Протидія корупції у приватно-правовій сфері / Є. М. Блажівський, Р. О. Стефанчук // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 5-9. 12. Братко О. В. Особливості формування оцінки інвестиційної привабливості економіки / О. В. Братко / Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 8. – С. 16-20. 13. Бутняров А. Сприятливий інвестиційний клімат країни – запорука залучення іноземних інвестицій / А. Бутняров // Ринок цінних паперів України. – 2008. – № 3-4. – С. 29–32. 14. Бутко М. П. Залучення інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в Україну: сучасний стан і перспективи / М. П. Бутко, О. О. Зеленська, Н. О. Кравченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 17. – С. 17–19. 15. Гаврилюк О. Інвестиційні антикризові стратегії / О. Гаврилюк // Бюллетень «Інвестиції та інноваційний розвиток», Державне агентство України з інвестицій та інновацій. – 2009. − С. 35-40. 16. Гайдуцький А. Методологічні аспекти інвестиційної привабливості економіки / А. Гайдуцький // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 81-86. 17. Гальчинський А. С. Іноземні інвестиції: проблеми та перспективи / А. С. Гальчинський // Дзеркало тижня. − 2005. – № 36 (564). 18. Гончаров Ю. Науковий потенціал як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної системи України / Ю. Гончаров, А. Касич // Економіка України. – 2007. − № 3. – С. 42-51. 19. Геєць В. М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) / В. М. Геєць // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 11-23. 20. Гутуряк К. О. Проблеми вливання інвестиційних потоків в розвиток національної економіки та шляхи їх вирішення Електронний ресурс / К. О. Гуторяк, С. Р. Савончак. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/ 12_KPSN_2010/Economics/63729.doc.htm. 21. Давиденко Н. М. Активізація інвестиційної діяльності аграрному секторі економіки України / Н. М. Давиденко // Агроінком. – 2007. – № 9-10. – С. 73–76. 22. Заєць А. П. Нові підходи до формування інвестиційної та інноваційної політики України / А. Заєць // Науково-практичний бюлетень: Інвестиції та економічний розвиток. – 2008. − № 3. − С. 10-13. 23. Затонацька Т. Г. Інвестиційна складова економічної безпеки України / Т. Затонацька, А. Ставицький // Наукові праці НДФІ. – 2008. – Вип. 3 (44). – С. 92-99. 24. Жданов Ю. А. Исторические формы коррупции / Ю. А. Жданов // Междунар. науч.-практ. конференція «Борьба с коррупцией на Юге России как системная проблема. Препятствия и стратегии». – Ростов на Дону, 2001. – С. 21. 25. Іноземні інвестиції в економіку України : статистична інформація Електронний ресурс / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 26. Калюжна Ю. П. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Ю. П. Калюжна // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3(7). – С. 235–239. 27. Карковська В. Я. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика в регіоні (на матеріалах Львівської області) / В. Я. Карковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 4. – С. 8-10. 28. Клейнер В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли выход? / В. Клейнер // Вопросы экономики. – 2014. – № 6. – С. 81–96. 29. Кудряшов В. П. Державна підтримка економічного зростання в Україні / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 42-53. 30. Мазученко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні / А. С. Мазученко. – К. : Кондор, 2005. – С. 406. 31. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник / Т. В. Майорова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 32. Мельник В. М. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій / В. М. Мельник // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 230: у 3 т. Т. 1. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 88-94. 33. Микитюк П. П. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств : монографія / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 304 с. 34. Невмержицький Є. В. Корупція як соціально-політичний феномен : автореф. дис... докт. політ. наук : 23.00.02 / Є. В. Невмержицький ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2009. – 34 с. 35. Осецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики : монографія / В. Л. Осецький. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 412 с. 36. Саблук П. Процеси міжнародного руху капіталів та участь у них України / П. Саблук // Економіка України. – 2008. – № 8. – С. 56–68. 37. Свірідова Н. Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України : монографія / Н. Д. Свірідова. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 169 с. 38. Ткаченко Т. Порівняльний аналіз податкового навантаження в економіці України та країнах з розвинутою економікою / Т. Ткаченко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 460-464. 39. Федоренко В. Г. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні / В. Г. Федоренко. – К. : Науковий Світ, 2007. – 296 с. 40. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України / С. В. Федоренко // Про приватизацію : Держ. інформ. бюл. – 2008. – № 2. – С. 18–20. 41. Феняк Л. А. Вплив іноземних інвестицій на економіку України Електронний ресурс / Л. А. Феняк, А. Ю. Сідлецький. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63729.doc.htm. 42. Філімонова О. Б. Теоретичні аспекти формування інвестиційної стратегії підприємств / О. Б. Філімонова // Наукові праці. – Випуск 76. Том 89. – 2008. – С. 81-85. 43. Офіційний сайт Державної служби статистики України Електронний ресурс / Держстат України. − Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 44. Aslund A. Economic reform in Ukraine: The unfinished agenda / A. Aslund, G. de Menil. – Armonk, M. E. Sharpe, 2008. – 287 с. 45. Checklist for Foreign Direct Investment Inventive Policies. OECD – Organization for Economic Cooperation and Development. – 2003. – 39 с. 46. Cezary Podkul. Coming around to the idea / Cezary Podkul. – Infrastructure Investor. – Issue 20. – March 2011. – P. 11. 47. Dunning J. Multinational Enterprises and the Global Economy / J. Dunning. – Second Edition. – Edward Elgar Publishing Limited. – Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2008. – 946 p. 48. Irsova, Zuzana & Havranek, Tomas. Determinants of Horizontal Spillovers from FDI: Evidence from a Large Meta-Analysis / Irsova, Zuzana & Havranek, Tomas. – 2013. – World Development, Elsevier. – Vol. 42 (C). – Pages 1-15. 49. Financial Instruments: Equities, Debt, Derivatives and Alternative Investments / David M. Weiss. – Portfolio, 2009. 50. Soros G. The New Paradigm of Financial Markets / G. Soros // Perseus Books, 2008. 51. Strategic management / Gregory G. Dess, Alex Miller. – New York : McGRAW-HILL, Inc., 1993. – 924 p. 52. Корупція як одна з найактуальніших проблем сучасності Електронний ресурс. – Режим доступу : www.kyiv-obl.gov.ua/Docs/KBN-2.doc. 53. Ожегов С. И. Словар русского языка: ок. 57000 слов / С. И. Ожегов ; под. ред. проф. Н. Ю. Шведовой. – 14-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1983. – 816 с. 54. Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковс-кого. – М., 1998. – 460 с. 55. Pope Jeremy. Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity system / Pope Jeremy. – TI Sourcebook 2000: 4th end. – Transparency Int. – Berlin. 2000. – 38 p. 56. Сыдыкова Л. Ч. Теоретические и методологические аспекты опреде-ления коррупции Электронный ресурс / Л. Ч. Сыдыкова // Международная конференция «Проблемы борьбы с коррупцией в Кыргызстане». – Режим доступа : www.transparency.org.ru/CENTER/DOC/article_19.doc. 57. Nye J. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis / J. Nye // American Political Science Review. – 1967. – № 61 (June). – 19 р. 58. Dieter Schneider. Verhutung und Bekampfung von Korruption / Dieter Schneider // Die offentliche Verwaltung. – Juli 1997. – Heft 14. – 610 p. 59. Ian Senior. Corruption – the World’s Big C. Causes, Cases, Consequences and Curse / Ian Senior. – Institute of Economic Affairs. – 2007. – 42 p. 60. Полтерович В. М. Факторы коррупции / В. М. Полтерович // Экономика и математические методы / учредители – Российская академия наук: Центральный экономико-математический институт и др. ; гл. ред. В. Л. Макаров. – 1998. – № 3. – С. 47–66. 61. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI (поточна редакція від 09.08.2015, підстава 610-19) // Відомості Верховної Ради. – 2011. – № 40. – Ст. 404. 62. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) : міжнародний документ від 27.01.1999 № ETS173 // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 47-48. 63. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : міжнародний документ від 31.10.2003 // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 49. 64. Матеріали VII Конгресу ООН щодо попередження злочинності та відношення до правопорушників. – Гавана; Куба, 1990. – 194 с. 65. Денисов С. А. Антикоррупционные нормы европейского права и проблемы их восприятия в России / С. А. Денисов // Следователь. – 2010. – № 11. – С. 18-21. 66. Заброда Д. Г. Сучасні підходи до розуміння сутності корупції / Д. Г. Заброда // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2005. – № 3 (22). – С. 271-279. 67. Карпов Н. С. Злочинна діяльність : монографія / Н. С. Карпов. – К. : вид-во С. Семенка, 2004. – 310 с. 68. Коломоєць Т. О. Проблеми правового регулювання державної служби в Україні : навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 400 с. 69. Мілер В. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / Вільям Мілер, Осе Гределанд, Тетяна Кошечкіна ; пер. Дмитро Скляренко. – К. : Видавництво «К.І.С.», 2004. – 328 с. 70. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія / Є. В. Невмержицький. – К. : КНТ, 2008. – 368 с. 71. Політична корупція перехідної доби / за ред. С. Коткіна та А. Шайо ; пер. з англ. Т. Гарастович, С. Гарастович. – К. : Видавництво «К.І.С.», 2004. – 440 с. 72. Правовые акты : антикоррупционный анализ / под ред. Ю. А. Тихо-мирова, Т. Я. Хабриевой, А. Н. Найденко. – М., 2010. – С. 16-27. 73. Чубенко І. В. Генезис поняття корупції / І. В. Чубенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 113-118. 74. Яцків І. І. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : автореф. дис. на здобут-тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І. І. Яцків ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». – К., 2011. – 16 c. 75. Яцків І. І. Загальні положення протидії корупції: адміністративно-правовий аспект / І. І. Яцків // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Випуск ХХІ. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 88-94. 76. Кальман О. Г. Проблеми протидії злочинності : підруч. / О. Г. Кальман, І. М. Козьяков, B. М. Куц, Б. В. Лизогуб, С. С. Мірошниченко, О. М. Подільчак, A. M. Толочко, М. С. Туркот ; за ред. проф. О. Г. Кальмана. – Харків : Вид-во ТОВ фірма «Новасофт», 2010. – 352 с. 77. Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції : автореф. дис. ... д. ю. н. : 12.00.08 / М. І. Мельник. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – 16 с. 78. Клімова С. М. Організація запобігання та протидії корупції в Україні : навч. посіб. / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 200 с. 79. Грек Т. Б. Відповідальність за корупцію в світлі міжнародно-правових актів / Т. Б. Грек, Г. Б. Грек // Адвокат : журнал спілки адвокатів України. – 2011. – № 4. – С. 39-42. 80. Березняк В. С. Стан поширення корупційних проявів (за результатами моніторингу інформації, яка публікується в мережі Інтернет) : аналітичний огляд / В. С. Березняк, Н. В. Толошна ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. – 20 с. 81. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журнал. – К. : Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю, 2009. – Вип. 21. – 367 с. 82. Конвенція про цивільно-правову відповідальність за корупцію Електронний ресурс / Закон України від 16.03.2005 №2476-15. – Режим доступу : rada.gov.ua/laws/show/995_c16. 83. Конвенція Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію. – Чисті руки. – 1999. – № 3. 84. Авторитетний юридичний словник Генрі Блека. – Режим доступу : http://www.komitet-k.org.ua/node/39. 85. Bowser Donald. Corruption, Trust, and the Danger to Democratization in the Former Soviet Union Електронний ресурс / Bowser Donald. – 2000. – 19 p. – Режим доступу : www.transparency.org.ru/CENTER/DOC/article_18.doc. 86. Коррупция и государство: причины, следствия, реформы / Роуз-Аккерман С., 2010. 87. Офіційний сайт Transparency International Електронній ресурс. – Режим доступу : http://www.transparency.org. 88. Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України Електронний ресурс. – Режим доступу : https://nabu.gov.ua.    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (60)