Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарське право»

Господарсько-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

Карточка работы:17073-2016ф
Цена:
Тема: Господарсько-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності
Предмет:Господарське право
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ВИДУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 6 1.1. Місце господарсько-правової відповідальності в системі інших видів юридичної відповідальності 6 1.2. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності 13 1.3. Функції, цілі та види господарсько-правової відповідальності 22 Висновок до розділу 1 39 РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 42 2.1. Підстави, межі та строки господарсько-правової відповідальності 42 2.2. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності 53 2.3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 56 Висновок до розділу 2 61 РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 63 3.1. Відшкодування шкоди 63 3.2. Штрафні санкції 80 3.3. Оперативно-господарські санкції 96 3.4. Адміністративно-господарські санкції 101 Висновок до розділу 3 110 ВИСНОВКИ 114 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 122  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Юридична відповідальність є надзвичайно важливим інститутом будь-якої галузі права, адже метою правового регулювання є визначення прав та обов’язків учасників правовідносин. При цьому слід зауважити, що права та обов’язки невіддільні від відповідальності, адже, завдаючи шкоду, особа посягає на ті чи інші охоронювані державою суспільні відносини. Таким чином, право однієї особи закінчується там, де починається право іншої, а за порушення права, встановленого в законі, настає юридична відповідальність. Факт існування інституту юридичної відповідальності є гарантією для забезпечення прав та інтересів особи, суспільства та держави. А, отже, актуальність цього інституту в законодавстві важко переоцінити. Важливою є максимально ефективна регламентація цього інституту в законодавстві, у тому числі, України. Особливої актуальності набуває господарсько-правова відповідальність, адже вона має місце при здійсненні цивільного обороту товарів, послуг. Саме тому необхідними є максимально чіткі та конкретні формулювання нормативних приписів задля якнайповнішої її регламентації. Господарсько-правова відповідальність – вплив потерпіло¬го на правопорушника безпосередньо або за допомогою суду задля га¬рантії захисту прав і законних інтересів громадян, організацій та держа¬ви, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відно¬син, завданих внаслідок правопорушення. Актуальність дослідження проблеми господарсько-правової відповідальності важко переоцінити, адже вона стосується суб’єктів господарювання, які є основою для розвитку та зміцнення економіки у державі, забезпечують товарообіг, права споживачів; показником ефективності держави на міжнародному рівні. Відповідно, завдяки таким важливим функціям, які виконують суб’єкти господарювання у рамках держави та суспільства, посилюється й їх відповідальність у випадку вчинення протиправних, неправомірних дій, які спрямовані на порушення положень чинного законодавства, прав та інтересів споживачів, ухилення від оподаткування тощо. Законодавство повинне передбачати чіткі механізми застосування заходів відповідальності до суб’єктів господарювання, які при цьому повинні бути справедливими та об’єктивними. Звідси має місце широкий перелік заходів (видів, форм) господарсько-правової відповідальності, передбачених чинним законодавством. Метою дослідження є проведення аналізу поняття та видів господарсько-правової відповідальності. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які визначають підстави, порядок застосування, види господарсько-правової відповідальності. Предметом дослідження є інститут господарсько-правової відповідальності. Відповідно до обраної мети визначаємо такі завдання дослідження: ­ визначити місце господарсько-правової відповідальності в системі інших видів юридичної відповідальності; ­ провести аналіз поняття та навести ознаки господарсько-правової відповідальності; ­ сформулювати функції, цілі та види господарсько-правової відповідальності; ­ надати характеристику підставам, межам та строкам господарсько-правової відповідальності; ­ визначити питання щодо зменшення розміру та звільнення від відповідальності; ­ надати характеристику досудовому порядку врегулювання господарських спорів; ­ проаналізувати такий вид відповідальності, як відшкодування збитків у сфері господарювання; ­ визначити особливості штрафних санкцій; ­ проаналізувати поняття та види оперативно-господарських санкцій; ­ надати характеристику адміністративно-господарським санкціям у сфері господарювання. Питання господарсько-правової відповідальності широко висвітлювалось у науковій літературі. Цим питанням присвятили свої праці такі вчені, як О. М. Вінник, В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, О. А. Заярний, С. Й. Кравчук, В. О. Кучер, В. М. Парасюк, В. С. Мілаш, B. C. Щербина, В. К. Мамутов, Г. В. Смолин, Є. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, Н. М. Шевченко та інші. Методологія дослідження. Основою для проведення дослідження стало застосування автором таких методів дослідження: аналізу та синтезу, узагальнення, структурно-системного, функціонально-логічного, формально-правового, порівняльно-правового та інших. Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що вміщують десять параграфів, висновків та списку використаних джерел (всього 102 найменування).  
Объём работы:
119
Выводы:Таким чином, провівши правовий аналіз поняття та основних видів господарсько-правової відповідальності, приходимо до таких висновків. Юридична відповідальність є однією з базових категорій у праві, яка підкреслює його правоохоронну та правозахисну функцію. Сучасне розуміння юридичної відповідальності пов’язується з правовідносинами між державою і правопорушником, до якого застосовують юридичні санкції з негативними для нього наслідками. Зазначений підхід до юридичної відповідальності визнається й українськими вченими. Під юридичною відповідальністю більшість вчених розуміє застосування до правопорушника передбачених санкцією юридичної норми заходів державного примусу, що виражаються в позбавленні особистого, організаційного чи майнового характеру. Вона здійснюється або може здійснюватись від імені держави шляхом державного примусу. В окремих випадках відшкодування збитків може відбуватись добровільно, без державного втручання. До основних ознак юридичної відповідальності слід віднести такі: вона спирається на державний примус у формі каральних і правовідновлюючих (компенсаційних) способів; виражається в обов’язку особи зазнавати певних втрат; настає лише за вчинені або вчинювані правопорушення у разі встановлення складу правопорушення; здійснюється компетентним органом у суворій відповідності з законом, а саме – з санкціями норм права, якими встановлюються вид і міра втрат; здійснюється в ході правозастосовної діяльності за дотримання певного процедурно-процесуального порядку і форм, встановлених законом. Одним із різновидів юридичної відповідальності виступає господарсько-правова, яку можна визначити як вплив потерпіло¬го на правопорушника безпосередньо або за допомогою суду в цілях га¬рантії захисту прав і законних інтересів громадян, організацій та держа¬ви, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відно¬син, завданих внаслідок правопорушення Характерними (видовими) ознаками господарсько-правової відповідальності є: сфера застосування – господарські правовідносини (господарсько-майнові та/або господарсько-організаційні); юридична підстава – акти господарського законодавства та господарські договори; фактичні підстави – господарське правопорушення, склад якого залежить від виду (форми) господарсько-правової відповідальності; презумпція вини порушника та особливість визначення вини (про що йти¬меться далі); суб’єктами господарсько-правової відповідальності є учасники господарських правовідносин; спрямованість господарсько-правової відповідальності переважно на май¬нову базу порушника і лише в окремих випадках – на особу порушника; змістом господарсько-правової відповідальності є заходи впливу (санк¬ції); порядок застосування залежно від виду та форми господарсько-правової від¬повідальності: судовий або претензійно-позовний; безпосередньо кредитором в оперативному порядку; спеціальний – уповноваженими органами. За змістом господарсько-правова відповідальність загалом є матеріальною і застосовується у формі певної системи май¬нових (економічних) санкцій, передбачених або дозволених нормами господарського законодавства. Господарсько-правова відповідальність як важлива складова господарського правопорядку виконує важливі функції: стимулюючу, штрафну, попередження правопорушень, компенсаційну, сигналізаційну, інформаційну. Господарсько-правова відповідальність, на відміну від інших видів відповідальності (кримінальної, цивільної, дисциплінарної), остання містить велику кількість видів, форм та міститься у значній кількості нормативних актів, перелік яких не є вичерпним. Більше того, з розвитком суспільних відносин у сфері господарювання можуть з’являтися нові форми відповідальності суб’єктів господарювання, що будуть врегульовані «новими» законодавчими актами. Розглянута відповідальність може мати різні види, що поділяються за критеріями. Залежно від підстав виникнення прав та обов’язків сторін суб’єктів господарювання і учасників вона є договірною та недоговірною; залежно від розміру відповідальності правопорушника: повна, обмежена і кратна (підвищена); залежно від засобу відшкодування відповідальністю є майновою, організаційно-господарською і грошовою. ГК вказує на такі види господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції; адміністративно-господарські санкції. Автором було проаналізовано особливості господарської відповідальності у різних сферах господарської діяльності: у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у сфері антимонопольно-конкурентного законодавства та економічної конкуренції, у сфері містобудування, за порушення законодавства про рекламу, за порушення законодавства про захист прав споживачів, за порушення законодавства про банкрутство. Підстави господарсько-правової відповідальності є ті обов’язкові умови (вимоги), на основі яких виникає питання про застосування заходів такої відповідальності до правопорушника. Серед таких підстав: юридична (тобто безпосереднє порушення приписів законодавчих актів, умов договору) та фактична (вчинене суб’єктами господарювання правопорушення). Остання складається з чотирьох елементів: факт господарського порушення, тобто порушення норми закону, умови договору, державного контракту тощо; заподіяні збитки; причинний зв’язок між протиправною поведінкою порушника і завданими потерпілому збитками; вина правопорушника (суб’єктивна ознака). Господарські правопорушення можна класифікувати за видами: залежно від юридичної підстави (договірні та позадоговірні); договірні правопорушення поділяються на: такі, що вчинені на стадії виникнен¬ня договорів, щодо перевезень вантажів тощо. Залежно від розміру відповідальність правопорушника може бути повна, обмежена і кратна (підвищена). Ст. 216 ГК не передбачає поняття господарсько-правової відповідальності, натомість визначені лише її «принципи». На нашу думку, існує необхідність закріпити визначення такої відповідальності, доповнивши ст. 216 відповідним пунктом. Отже, господарсько-правова відповідальність – це зафіксована в нормативних актах або передбачена договором міра примусу й негативні (обтяжливі) наслідки, які застосовуються до учасника господарських правовідносин за вчинення господарського правопорушення, невиконання чи неналежне виконання умов господарського договору. ГК у ст. 218 не визначає поняття господарського правопорушення, а лише вказує на нього як на підставу господарсько-правової відповідальності. На наше переконання, відповідну статтю слід доповнити визначенням господарського правопорушення як невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, яке посягає на суспільний господарський порядок, суперечить нормам права, положенням господарських договорів чи інших правових актів суб’єктів господарювання, за яке передбачено застосування господарсько-правових санкцій. Вказана законодавча дефініція полегшить практичне застосування господарської відповідальності та допоможе уникнути використання «подвійних стандартів» під час ідентифікації господарських правопорушень. Окрім зазначеного, важливим є у рамках ГК додати ще одну статтю 218-1, в якій передбачити склад господарського правопорушення. Необхідними елементами складу в їх сукупності є: ­ протиправна поведінка – порушення суб’єктом господарювання положень, передбачених законом або договором; ­ наявність негативних наслідків у вигляді збитків – пряма (знищення, пошкодження майна) або непряма (неотриманий дохід) шкода, завдана учасникові господарських відносин іншим учасником-правопорушником; ­ причинний зв’язок між протиправною поведінкою і збитками – наявність прямої залежності між протиправними діями правопорушника і тими збитками, яких зазнав його контрагент; ­ вина – за умов господарського правопорушення під виною розуміють (окрім прямого умислу): правопорушник не виконав усіх дій щодо недопущення здійснення правопорушення; правопорушник не використав можливості діяти правомірно за умови, що така можливість існувала. Враховуючи дискусійність тлумачення поняття обставин непереборної сили (або форс-мажорних обставин), пропонуємо внести зміни до ч. 4 ст. 219 ГК у частині доповнення та законодавчого визначення таких обставин, адже це напряму впливає на подальше втілення інституту господарсько-правової відповідальності. Найбільша увага ГК приділяється різного роду санкціям як видам господарсько-правової відповідальності. Проте, найбільш поширеним видом господарсько-правової відповідальності виступає відшкодування збитків. ГК визначає збитки як витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною. До них включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, додаткові витрати, неодержаний прибуток (втрачена вигода), матеріальна компенсація моральної шкоди. Склад збитків, що підлягають відшкодуванню у внутрішньогосподарських відносинах, визначається відповідними суб’єктами господарювання – господарськими організаціями з урахуванням специфіки їх діяльності. У літературі широко дискутується проблема про співвідношення господарсько-правової відповідальності та господарських санкцій. Погляди науковців на цю проблему можна розподілити у три групи: відповідальність і санкції є рівнозначними поняттями; поняття санкції включає у свій зміст відповідальність; відповідальність є більш широким поняттям і включає у свій зміст санкції. На наше переконання, більш прийнятним та логічним з точки зору положень чинного господарського законодавства є третій підхід, відповідно до якого господарські санкції включаються до змісту питання про господарську відповідальність. Штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання. Останні можуть мати три форми : штраф (неустойка, що обчислюється у відсотках від суми неви¬конаного або неналежно виконаного зобов’язання); неустойка (застосовується, як правило, як штрафна санкція в разі прострочення виконання майнових зобов’язань (поставка, купівля-продаж, міна тощо); пеня (неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчас¬но виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання, застосовується в основному в разі прострочення виконання грошових зобов’язань суб’єктами господарської діяльності). Відповідно до положень ГК штраф та пеня не виступають видами неустойки, як це має місце у ЦК. Тому положення ЦК до штрафних санкцій не можуть бути застосовані. У зв’язку з цим автор пропонує доповнити ч. 1 ст. 230 ГК конкретним визначенням неустойки, пені та штрафу як видів штрафних санкцій. На відміну від штрафних санкцій у цивільному праві, у господарських правовідносинах штрафні санкції можуть бути виражені лише у грошовій формі. Підставою застосування штрафних санкцій є порушення учасником господарських відносин правил здійснення господарської діяльності; невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання. Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у внутрішньогоспо¬дарських відносинах за порушення зобов’язань, визначається відповід¬ним суб’єктом господарювання – господарською організацією. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли допускається стягнення тільки штрафних санкцій; збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції; за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції – заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку. Головною умовою застосування оперативно-господарських санкцій є, по-перше, вка¬зівка про це в договорі, тобто можливість застосування таких санкцій має бути узгоджена обома сторонами. По-друге, сторони можуть застосовувати лише ті санкції, які вони за¬кріпили у договорі. По-третє, порядок застосування оперативно-господарських санкцій ре¬гулюється виключно договором. Чинне законодавство передбачає такі види оперативно-господарських санкцій: одностороння відмова від виконання свого зобов’язання управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це; відмова управненої сторони зобов’язання від прийняття подальшого виконання зобов’язання, порушеного другою сто¬роною, або повернення в односторонньому порядку виконано¬го кредитором за зобов’язанням; встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов’язань сторо¬ною, яка порушила зобов’язання; відмова від встановлення на майбутнє господарських відно¬син із стороною, яка порушує зобов’язання. Їх перелік не є вичерпним. Адміністративно-господарські санкції можуть бути визначені як заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єктом господарювання та ліквідацію його наслідків, що застосовуються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування в передбачених законом випадках. Вони застосовуються за порушення норм законодавства у сфері господарської діяльності, а не за порушення договірних зобов’язань; повноваженнями щодо їх застосування наділені органи державної влади та органи місцевого самоврядування; можуть бути застосовані лише до суб’єктів господарювання; застосовуються з метою припинення вчиненого порушення та ліквідації його наслідків; строки їх застосування передбачені ГК та іншими законами; як правило, застосовуються в адміністративному порядку; передбачають не лише застосування визначених заходів майнового характеру, а й примусове здійснення визначених дій стосовно правопорушника. За критерієм спрямованості адміністративно-господарські санкції поділяються на два види: господарсько-організаційні та адміністративно-майнові. Різниця між ними полягає в тому, що, якщо господарсько-організаційні санкції є заходами організаційно-правового характеру, то адміністративно-майнові санкції – це заходи майнового впливу. ГК передбачає такі види адміністративно-господарських санкцій: вилучення прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; стягнення зборів (обов’язкових платежів); застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних операцій; застосування індивідуального режиму ліцензування; зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних видів господарської діяльності; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання; ліквідація суб’єкта господарювання.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (поточна редакція від 15.05.2014, підстава v005p710-14) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 19.02.2016, підстава 922-19) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144. 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (поточна редакція від 19.02.2016, підстава 922-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56. 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 19.02.2016, підстава 922-19) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 5. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 № 959-XII (поточна редакція від 01.01.2016, підстава 905-19) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377. 6. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 № 2210-III (поточна редакція від 03.03.2016, підстава 782-19) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64. 7. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР (поточна редакція від 03.03.2016, підстава 782-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164. 8. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII (поточна редакція від 01.01.2016, підстава 1314-18) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379. 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII (поточна редакція від 16.01.2016, підстава 848-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 10. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності : Закон України від 14.10.1994 № 208/94-ВР (поточна редакція від 01.09.2015, підстава 320-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411. 11. Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР (поточна редакція від 28.12.2015, підстава 901-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181. 12. Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів : Закон України від 06.04.2000 № 1641-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 212. 13. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки : Роз’яснення ВАС України від 30.03.1995 № 02-5/218 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_218800-95 14. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства у справах, в яких заявлено вимоги про відшкодування збитків : Оглядовий лист ВГС України від 14.01.2014 № 01-06/20/2014 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0020600-14 15. Адарченко К.В. Особливості господарсько-правової відповідальності Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1075/ 16. Бабак О. Основні види відповідальності суб’єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності / О. Бабак // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. − С. 144−148. 17. Баганець В.О. Господарсько-правова відповідальність органів державної влади (на прикладі прокуратури) / В.О. Баганець // Європейські перспективи. - 2014. - № 6. - С. 157-161. 18. Баранова Л. М. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав Електронний ресурс. / Л. М. Баранова. – Режим доступу: http://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbirnik/1/Baranova.pdf 19. Білецька В.В. Оперативно-господарські санкції в механізмі господарсько-правової відповідальності Електронний ресурс. / В.В. Білецька. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4631/1/Bilecka1.pdf 20. Вінник О. М. Господарське право : навчальний посібник / О. М. Вінник. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с. 21. Віхрова І. О. Оперативно-господарські санкції у контрактах на виконання проектів міжнародної технічної допомоги з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / І. О. Віхрова // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 68–76. 22. Віхрова І. Оціночні санкції як заходи господарсько-правової відповідальності / І. Віхрова // Вісник Національної академії правових наук України. - 2014. - № 4. - С. 96-104. 23. Войтенко І. С. Співвідношення адміністративних та адміністративно-господарських санкцій / І. С. Войтенко // Держава і право. – 2010. – № 47. – С. 290−295. 24. Ганич О. А. Класифікація господарсько-правових санкцій як правового засобу відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності Електронний ресурс / О. А. Ганич. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/15083/1/BF.doc 25. Гапало С. Ю. Санкції в господарському праві України : автореф. дис.. канд. юрид. наук; 12.00.04 / С. Ю. Гапало. – К., 2011. – 22 с. 27. Голоядова Т. О. Поняття та види функцій адміністративної відповідальності / Т. О. Голоядова // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2009. – Вип. 37. – С. 83−92. 28. Гончарова О. До питання досудового регулювання господарських спорів / О. Гончарова // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 393−396. 29. Господарське право України : підручник / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, Н. В. Погорецька та ін. ; за ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. – X. : Право, 2005. – 384 с. 30. Громенко Ю. О. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про рекламу / Ю. О. Громенко // Наука і правоохорона. – 2013. – № 1. – С. 240−246. 31. Добрянська Н. В. Адміністративно-господарські санкції та їх правове регулювання / Н. В. Добрянська // Юридична наука. – 2015. – № 11. – С. 91–98. 32. Добрянська Н. В. Правова природа адміністративно-господарських санкцій / Н. В. Добрянська // Юридична наука. – 2011. – № 3. – С. 104−110. 33. Дуравкіна Н. І. Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина / Н. І. Дуравкіна // Юридична наука і практика. – 2011. – № 2. – С. 15−21. 34. Жорін Ф. Л. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки : навч.-метод. посіб. / Ф. Л. Жорін. – К. : КНЕУ, 2003. – 209 с. 35. Загребельний В. В. Про деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства / В. В. Загребельний // Часопис НУ «Острозька академія». Право. – 2012. – № 2. – С. 3−15. 36. Заярний О. Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності / О. Заярний // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 84. – С. 93−98. 37. Заярний О. Господарсько-правова відповідальність у механізмі правового регулювання господарських відносин / О. Заярний // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – Вип. 86. – С. 110–114. 38. Заярний О. Деякі особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері управління економікою / О. Заярний // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – Вип. 89. – С. 69–76. 39. Заярний О. Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції / О. Заярний // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 82. – С. 51–57. 40. Ігнатенко С. Ю. Щодо питання адміністративно-господарських санкцій Електронний ресурс / С. Ю. Ігнатенко. – Режим доступу: http://intkonf.org/ignatenko-syu-schodo-pitannya-administrativno-gospodarskih-sanktsiy/ 41. Кантор Н. Ю. Адміністративно-господарські санкції як гарантії реалізації та захисту економічних інтересів держави / Н. Ю. Кантор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. – 2015. – Вип. 34. – Т. 2. – С. 87–90. 42. Кантор Н.Ю. Теоретичні та практичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення у сфері господарювання / Н. Ю. Кантор // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2. – С. 89–97. 43. Кикоть О. О. Підстави настання господарсько-правової відповідальності: теоретико-правові питання / О. О. Кикоть // Наукові записки НАУКМА. Юридичні науки. – 2010. – Том 103. – С. 100–102. 44. Коліна А. О. Щодо проблеми класифікації заходів господарсько-процесуальної відповідальності / А. О. Коліна// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. – 2013. – № 5. – С. 162–166. 45. Кологойда О.В. Адміністративно-господарські санкції за не договірні правопорушення на фондовому ринку // Адміністративне право і процес. – 2014. - № 3. – С. 77-86. 46. Кравчук С. Й. Господарське право України : навчальний посібник / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2007. – 264 с. 47. Красніков Д. А. Еволюція поняття «збитки» та регулювання їх відшкодувань в Україні / Д. А. Красніков // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 3–7. 48. Кузнецова Н.В. Співвідношення адміністративних та адміністративно-господарських санкцій // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. - № 3. – С. 91-93. 49. Кузьменко М. В. Господарсько-правова відповідальністьза антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кузьменко Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. 50. Кучер В. О. Господарське право : курс лекцій / В. О. Кучер, В. М. Парасюк. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с. 51. Ларіна О. В. Аналіз судової практики щодо застосування штрафних санкцій на межі податкового та господарського законодавства / О. В. Ларіна // Митна справа. - 2014. - № 2. - С. 251-255. 52. Маланчук Т. В. Проблеми ефективності юридичної відповідальності суб’єктів господарювання за неналежне інформаційне забезпечення споживачів товарів / Т. В. Маланчук // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи : практика правозастосування і шляхи її вдосконалення: зб. тез доп. Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 р.) / НБУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2010. – С. 280–283. 53. Малиновська Т. М. Співвідношення понять «господарсько-правова – відповідальність» та «господарсько-правові санкції» / Т. М. Малиновська // Право і безпека. – 2011. – № 4. – С. 200–203. 54. Маліновська А. А. Щодо підстав господарсько-правової відповідальності за порушення законодавства про фізкультурно-оздоровчу діяльність / А. А. Маліновська // Держава та регіони. Серія «Право». – 2013. – № 2. – С. 108–112. 55. Мацелик М. О. Господарські санкції у сфері господарських відносин (порівняльна характеристика з англо-саксонською правовою системою) / М. О. Мацелик, К. О. Гавриш // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2014. – № 3–4. – С. 10–15. 56. Мацелик М.О. До питання поглиблення правового взаємозв’язку між правопорушеннями суб’єктів господарських відносин та господарськими санкціями / М.О. Мацелик, О.В. Онишко // Право і безпека. – 2015. - № 3. – С. 120-124. 57. Маценко О. М. Економіко-правові аспекти відшкодування економічного збитку / О. М. Маценко, Ю. М. Шапочка // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1. – С. 242–248. 58. Машковська Л. В. Поняття та ознаки відповідальності некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машковська // Вісник ВРЮ. – 2012. – № 4. – С. 52–63. 59. Мельникова Т. В. Сущность возмещения убытков как меры корпоративно-правовой ответственности / Т. В. Мельникова // Вестник КрасГАУ. – 2006. – № 10. – С. 350–355. 60. Митрофанов І.І. «Шкода» та «збитки»: співвідношення понять / І. І. Митрофанов, Т. В. Гайкова // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. Гуманітарні науки. – 2012. – Вип. 3. – С. 196–200. 61. Мізіна І.В. Правові аспекти застосування пені та штрафу у податковому законодавстві // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. – 2014. - № 11. – Т. 1. – С. 168-170. 62. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. / В. С. Мілаш. – Х. : Право, 2008. – 496 с. 63. Нагапетян Н. О. Господарсько-правові санкції як міра державного примусу Електронний ресурс. / Н. О. Нагапетян. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/09march2015/32.pdf 64. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт. : Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, B. C. Щербина та ін. ; За заг. ред. В. К. Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с. 65. Несинова С. В. Господарське право України : навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко ; за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с. 66. Новошицька В. І. Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання Електронний ресурс В. І. Новошицька // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 491–495. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12nviucg.pdf 67. Остапович В. П. Загальні аспекти відповідальності суб’єктів господарювання у сфері охоронної діяльності / В. П. Остапович // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 448–452. 68. Остап'юк М.В. Питання господарсько-правової відповідальності постачальників за розірвання договорів про державні закупівлі лікарських засобів і медичних виробів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. – 2015. - № 3. – Т. 2. – С. 35-38. 69. Перекрестная О. О. Штрафні санкції за зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві / О.О. Перекрестная // Європейські перспективи. - 2014. - № 2. - С. 135-140. 70. Петрицин Н. Т. До питання про сутність юридичної відповідальності / Н. Т. Петрицин // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 1. – С. 3–10. 71. Подколзін І. В. Реалізація принципу повного відшкодування збитків у ЦК України / І. В. Подколзін // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4. – С. 208–213. 72. Подоляка А. М. Господарсько-правова відповідальність та сучасні засоби її застосування / А. М. Подоляка // Наше право. – 2010. – № 4. – С. 138–144. 73. Правознавство : підручник / за ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 748 с. 74. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник / П. М. Рабінович– К. : Атіка. – 2001.– 176 с. 75. Рішення Господарського суду м. Києва від 16.02.2016 року № 910/19133/15 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56058883 76. Рішення Господарського суду м. Києва від 22.02.2016 року № 910/31581/15 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56092890 77. Рішення Господарського суду м. Києва від 09.03.2016 року № 910/1981/16 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56612704 78. Рішення Господарського суду м. Києва від 09.03.2016 року № 910/2319/16 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56577692 79. Рішення Господарського суду м. Києва від 23.02.2016 року № 910/32874/15За Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56187002 80. Рішення Господарського суду м. Києва від 10.03.2016 року № 910/2098/16За Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56545859 81. Рішення Господарського суду м. Києва від 09.03.2016 року № 910/30090/15 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56485826 82. Рішення Господарського суду м. Києва від 29.02.2016 року № 910/29435/15 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56250252 83. Рішення Господарського суду Запорізької області від 29.02.2016 року № 908/6104/15 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56306331 84. Рудь Г. І. До питання про порядок досудового врегулювання господарських спорів / Г. І. Рудь // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2. – С. 165–172. 85. Симонян А.В. Господарсько-правова відповідальність за порушення правил здійснення господарської діяльності у сфері медичної практики // Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 43-48. 86. Синявська Я. С. Поняття, підстави та особливості господарської відповідальності в Україні / Я. С. Синявська // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 39. – С. 169–172. 87. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Харків : Консум, 2001. – 656 с. 88. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : навчальний посібник / Г. В. Смолин. – Львів, 2010. – 468 с. 89. Смолин Г. В. Державне регулювання господарської діяльності : курс лекцій / Г. В. Смолин. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 528 с. 90. Соколянський Д. В. Відшкодування збитків у цивільних і господарських правовідносинах Електронний ресурс / Д. В. Соколянський. – Режим доступу: www.attorneys.od.ua/datas/users/2-sokolyanskiy%202_2008.pdf‎ 91. Стрельник О. Л. Деякі дискусійні питання щодо функцій юридичної відповідальності / О. Л. Стрельник // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2012. – № 3. – С. 47–51. 92. Татькова З. Ф. Підстави, види та форми господарсько-правової відповідальності : автореф. дис. канд. юрид. наук; 12.00.04 / З. Ф. Татькова. – Донецьк, 2010. – 21 с. 93. Трофуненко Н. М. Суб’єкти господарсько-правової відповідальності у сфері містобудування / Н. М. Трофуненко // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2013. – № 4. – С. 45–48. 94. Фонова О. С. Подвійна відповідальність за порушення виконання господарських зобов’язань / О. С. Фонова // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 1. – С. 159–164. 95. Хозяйственный кодекс Украины : Научно-практический комментарий / Е. И. Харитонова, Е. О. Харитонов, В. Н. Коссак и др. ; под ред. Е. И. Харитоновой. – X.: ООО «Одиссей», 2008. – 752 с. 96. Шевченко Н. М. Адміністративно-господарські санкції в системі правової охорони / Н. М. Шевченко // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – 2005. – № 25. – С. 317–321. 97. Шевченко Н. М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції / Н. М. Шевченко // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3. – С. 175–179. 98. Шишка Р. Б. Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності / Р. Б. Шишка // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 1. – С. 129–133. 99. Шишка Р. Б. Щодо відповідальності у цивільному праві / Р. Б. Шишка // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2014. – № 1–2. – С. 46–50. 100. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина . – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 592 с. 101. Щербина В. С. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень / В. С. Щербина // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 3. – С. 10–16. 102. Юшина С. І. Адміністративно-господарські санкції та їх застосування в зовнішньоекономічній сфері / С. І. Юшина // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 202–205.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (238)